פטור מהגשת חוו"ד רפואיות

1. לפני בקשה מטעם התובע לפוטרו מהגשת חוות דעת רפואיות ובקשה למינוי מומחים מטעם בית המשפט בתחומי הרפואה הבאים: הפלסטיקה, האורולוגיה, הא.א.ג. והנפשי. ואלה עיקרי הטענות הנדרשות לענייננו 2. ביום 12.7.05 הגיש התובע, יליד 1953, תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר אירעו לו לטענתו ביום 18.4.99 וביום 30.3.00, עת עבד ברשות הנתבעת 1. על פי הנטען בכתב התביעה האירוע מיום 18.4.99 אירע שעה שנכנס לתוך מיכל, אשר התהפך ונפל על התובע והאירוע מיום 30.3.00 אירע שעה ששהה התובע בתוך מיכל אשר עלה באש כתוצאה מנורה שנופצה אשר באה במגע עם אדי חומר הדילול שהיה בצבע, פרצה שריפה ואחזה בגופו של התובע. 3. לטענת התובע, הינו "... תושב השטחים... דל אמצעים, ואין הפרוטה מצויה בכיסו... המבקש נפגע כמצוין בתביעה ביום 18.4.99 פגיעה בתחומי רפואה שונים, ולא רק זו אלא שהנתבעת 1, מצאה כי אינו כשיר עוד לעבוד אצלה בעקבות מה שקרה לו בתאונה פיטרה...מאז פיטורי המבקש ע"י המשיבה 1, לא חזר לעבודתו בגלל מגבלותיו שנגרמו בתאונה ובגלל מצב כללי של חוסר תעסוקה, במיוחד למי שנמצא במצבו של המבקש, בגלל האבטלה הגואה בשטחים עקב המצב הביטחוני". בהמשך טוען התובע כי "... אין בידו לממן מומחים רפואיים ישראליים. המבקש צירף חוות דעת מטעם רופאים מקומיים, ואולם ב"כ המשיבות מתנגדות לקבל את חוות הדעת כחוות דעת לעניין התקנות. המבקש עומד בפני שוקת שבורה. מצד אחד המשיבות אינן מוכנות לקהל את חוות הדעת שהוגשו ע"י המבקש כחוות דעת משפטיות, ומאידך אין בידו לממן ולו חוות דעת אחת ע"י רופא ישראלי". התובע צירף תצהיר בתמיכה לבקשתו. התובע בתצהירו כמו גם בבקשתו נוקב הוא בתאריך האירוע מיום 18.4.99, אך בפירוט האירוע והנזקים להם טוען מתייחס הוא גם לאירוע מיום 30.3.00. עוד מצהיר התובע כי "אינני עובד, ואין לי כל מקור פרנסה. אני אשתי וילדי חסרי כל, ומוצאים את עצמנו לעתים רעבים ללחם. אין ביד לממן חוות דעת של מומחים מטעמי לתמיכת תביעתי אשר הגשתי כנגד הנתבעות בבית המשפט..., ואין בידי אף כדי לשלם עבור משחות וטיפולים, וביקורת רופאים להם אני נזקק מידי פעם... ילדי אינם עובדים, אם כי חלקם בגיל עבודה שכן, כאמור המצב הביטחוני אינו מאפשר עבודה בישראל, והאבטלה הרחבה אינה מאפשרת עבודה בשטחים. גם לקרובי משפחה שלי פניתי בבקשת עזרה, אך אלה גם להם בעיות משלהם, ודאגות פרנסה, ומלבד נדבות מעת לעת, אין ביכולתם לממן לי חוות דעת של ארבעה רופאים, בסכומים הקרובים לעשרים אלף ₪". 4. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענת הנתבעים "לא ברור מבקשת המבקש בגין איזו תאונה מבקש הוא לפטור אותו מהגשת חוו"ד רפואיות, או שמא בגין שתיהן ...לשם הזהירות בלבד ישיב הח"מ לבקשת המבקש כאילו מבוקש הפטור לגבי שתי התאונות-הגם שאין זה עולה מהבקשה כלל ועיקר". הנתבעות מפנות בתגובתן לסעיף 127 ולסעיף 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984. לשיטתן, "... ברור לחלוטין כי כל עוד לא נגדרו גדרי המחלוקת שבין בעלי הדין הרי שאין בידי ביהמ"ש למנות מומחה רפואי מטעמו. והטעם לכך ברור, שכן בשיטת המשפט הקיימת בישראל ביהמ"ש פועל תוך גדרי המחלוקת אשר גדרו לו הצדדים ואין הוא יוצר ו/או מגדיר את גדרי המחלוקת... על מנת שביהמ"ש יוכל לעשות כן הרי שראשית על ביהמ"ש לפטור את המבקש מהגשת חוו"ד רפואיות מטעמו ורק לאחר שנתן למשיבות להגיש חוו"ד רפואית מטעמן במסגרת המועדים הקבועים בתקנות יש באפשרותו להורות על מינוי מומחה רפואי מטעמו". דיון 5. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כי : "רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". תקנה 130 לתקנות קובעת כי : "(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לעניין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן - מומחה מטעם בית המשפט)". כבר נקבע כי בנסיבות מיוחדות שילובן של תקנה 127 ותקנה 130 מאפשר לביהמ"ש לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה מיוזמתו (ראה גם רע"א 10251/02, כץ חמים וטעים נ' דואני, דינים עליון, כרך סג, 66). 6. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה והתגובה, אני סבור כי מתקיימים בדנן, טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובע מן החובה לצרף חוות דעת רפואית מטעמו. התובע לכאורה נפגע כתוצאה משני אירועים בהפרש של שנה האחד מהשני, אשר יש בכל אחד מהם בפני עצמו כדי להשפיע האחד על משנהו, ולו לכאורה. מעיון במסמכים הרפואיים אשר הוגשו לעיוני, אשר צורפו הן לבקשה, הן לכתב התביעה ואף הוגשו בשלישית כאשר הפעם מתורגמים הם לעברית עולה כי בתחום הא.א.ג. התובע סובל מאיבוד שמיעה סנסורי עצבי בשתי האוזניים ונדרש לשימוש במכשיר שמיעה. בתחום הכירורגיה הפלסטית, סובל התובע מכוויות ביד ימין, יד שמאל ובפנים המלווים בחוסר תחושה והגבלה תפקודית לכאורית. בתחום הפסיכיאטרי, סובל משינויים התנהגותיים, חרדה, ניתן בקלות להתגרות בו, מבעיות שינה וסיוטים שמזכירים לו את הלהבות וכן כי איבד את התיאבון ואת חדוות חייו וסובל מבעיות בתפקוד המיני. באשר לתחום האורולוגיה לא מצאתי מסמכים רפואיים אשר יש בהם להוות ראשית ראייה לקיומה של נכות בתחום האורולוגיה וניכר מהמסמך אשר צורף מהפסיכיאטר כי תלונותיו של התובע בתחום הנפשי אשר יש בהם כדי להסביר את הקושי בתחום האורולוגי. 7. בנסיבות העניין, משמדובר בתובע בן 53 אשר סמוכים לשולחנו: אשתו וילדיו אשר אינם עובדים וכי נטל כלכלת הבית קשה עליהם וכן כי אין בידי התובע אף לעיתים לשלם עבור הטיפול הרפואי לו נדרש, כפי שהצהיר בתצהירו, והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, סבורני כי יש לראות במצבו הכלכלי של התובע כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור מהגשת חוות דעת. ראה לעניין זה רע"א 8015/96, צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי, דינים עליון, כרך נא 438. זאת ועוד, אי מינוי מומחים רפואיים למבקש יהיה בו כדי לפגוע בזכותו של המבקש לפנות לערכאות והוכחת תביעתו והשווה לעניין זה פסק דינה של כב' השופטת פורקצ'יה בברע"א 1643/00, פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נגד פקיד שומה ירושלים, מה (4), 198. לאור האמור לעיל, ההלכות הנהוגות בשילוב היקף הפגיעה לכאורה, אני סבור כי בנסיבות העניין יש להקים נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה מטעם ביהמ"ש. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי על פי תקנה 130(א) לתקנות, ראיתי לנכון למנות מומחים מטעם בית המשפט. יחד עם זאת ובהתאם להלכת רע"א 7431/96, יפת שמש חברה לבניין נ' אלוני, פד"י נא (2) 574, ראיתי לאפשר לנתבעים, להעמיד את התובע, לבדיקה על ידי מומחים רפואיים ולהגיש חוות דעת מטעמם, אשר ניתן יהיה להעביר לעיון המומחה מטעם בית המשפט. 8. אשר על כן אני מורה כדלקמן: 8.1. הנתבעים רשאים להעמיד את התובע לבדיקה על ידי מומחים מטעמם. חוות הדעת, מטעם הנתבעים, תוגשנה תוך 60 יום מהיום. 8.2. אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית משפט את ד"ר בן טובים ראובן, כמומחה רפואי בתחום הא.א.ג. את ד"ר בן דור יצחק, כמומחה בתחום הפסיכיאטריה מטעם בית המשפט. את ד"ר נוימן רמי, כמומחה רפואי בתחום הכירורגיה הפלסטית, מטעם בית משפט. 8.3. המינוי יכנס לתוקף ביום 20.12.06, אלא אם יודיעו הנתבעים כי הינם מוותרים על הגשת חוות דעת מטעמם. 9. כל מומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע הנטען מיום 18.4.99 ומיום 30.3.00 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד נוכח עברו הרפואי, אם היה לו כזה. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה. ו. המומחה מתבקש להתייחס במסגרת חוות דעתו לחוות דעת הנתבעים, באם כאלו תוגשנה. ז. המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטריה מתבקש לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי אורולוג. 10. ב"כ בעלי הדין ימציאו לכל מומחה רפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע וזאת תוך 30 יום. 11. המומחה הרפואי מתבקש להמציא את חוות דעתו תוך 30 מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובע. 12. אני קוצב את שכר טרחתו של כל מומחה רפואי בשיעור 4,000 ₪ + מע"מ וקובע כי בשלב זה תשאנה הנתבעות בשכ"ט המומחים הרפואיים. 13. קובע לתז"פ לשם הכנת הצעת בית המשפט ליום 07/01/2007. 14. תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו כדלקמן: ע"י התובע עד 30 יום לפני מועד התז"פ. ע"י הנתבע עד 15 יום לפני מועד התז"פ. 15. המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים ולמומחים הרפואיים.רפואהחוות דעת