רשימת מסמכים סדר דין מהיר

בפניי בקשה מטעם התובעת (להלן המבקשת) למחיקת כתב הגנה מטעם נתבע מס' 4 (להלן המשיב) למתן פסק דין נגדו, ולביטול דיון הקבוע ל-10.01.06 לשעה 15:00 . טענות המבקשת התביעה הוגשה ביום ה-06.10.05 בסדר דין מהיר. על פי תקנה 214ח לתקנות סדר דין הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 יש לצרף לכתב טענות בסדר דין מהיר רשימת מסמכים הנוגעים לעניין הנדון. ביום ה-21.11.05 הגיש המשיב כתב הגנה מטעמו ללא רשימת מסמכים כמתחייב בתקנות. ביום ה-13.12.05 נשלח למשיב , באמצעות בא כוחו , מכתב דרישה, לפעול בהתאם לתקנות אך עד מועד כתיבת בקשה זו לא פעל המשיב בהתאם לדרישה זו. אשר על כן ומשהפר המשיב את התקנות הפרה בוטה, מבוקש בזאת להורות על מחיקת כתב ההגנה ומתן פסק דין בהתאם לכל העתירות כמבוקש בכתב התביעה, וכל על ביטול הדיון שבכותרת. טענות המשיב המשיב התגונן מפני התביעה שהוגשה נגדו באופן אישי וטען כי הינו אחד משלושת בעלי המניות בנתבעת 1 ורשום כאחד מבין שלושת המנהלים בה. המשיב הדגיש כי מעולם לא היה מעורב בהתקשרות בין המבקשת לבין החברה, אם והייתה כזאת, בכל צורה או אופן שהוא. המשיב ציין כי מעולם לא היה בקשר עם המבקשת או מי מטעמה, ולא הזמין כל סחורה מהמבקשת בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו ולא ניהל עם המשיבה כל מגעים. המשיב טען כי כתב התביעה שהגישה המבקשת הינו כתב תביעה סתום ובלתי מפורט, שאינו מפרט מהן הטענות של המבקשת כלפי המשיב באופן אישי, ומהן העילות שמצדיקות לטענת המבקשת את הרמת המסך נגדו. לאור ההוראות הברורות בתקנות 214ח ותקנה 114א לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 , תמוהה בקשתה של המבקשת כפי שהוגשה לבית המשפט, ובית המשפט מתבקש לדחות אותה מכל וכל. המבקשת לא הגישה לבית המשפט בקשה בכתב לגילוי המסמכים הספציפיים כנדרש וכמקובל. יתרה מכך, גם בבקשה שהגישה המבקשת , הלא היא הבקשה עליה מוגשת תגובה זו, לא פירטה המבקשת, מדוע לדעתה יש רלוונטיות למסמכים המפורטים במכתבה מיום ה-13.12.05 אשר צורף כנספח א' לבקשה, לעניין תביעת המבקשת נגד המשיב באופן אישי. דיון תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 19/9/04] 91.הוראה לתקן [96] (תיקון תשנ"א) (א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו;כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה. בית המשפט רשאי בכל עת להורות על מחיקת כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי. רע"א 3254/96 - רשת שוקן בע"מ נ' חברת הכשרת הישוב בישראל . פ"ד נא(1), 49 ,עמ' 60-61. "מחיקת ההגנה, אינה מהווה תוצאה הכרחית של אי העמידה בצפיותיו של בית המשפט בדבר הפרטים שעל המבקשים היה לספק לתמיכת טענתם "אמת דיברתי"; ובנסיבות העניין, ראוי היה שבית המשפט יחזור ויבחן, אם אכן יש מקום לפסוק לטובת התובעים "על הסף", בשל "העדר הגנה". המבקשת עותרת למחיקת כתב ההגנה של המשיב, על בסיס הטענה כי המשיב לא צירף לכתב טענותיו רשימת מסמכים כמתחייב בתקנות. הלכה היא כי הפרוצדורה אינה "מיטת סדום" ואין מוחקים כתב הגנה בשל אי עמידה בפרוצדורה, אלא במקרים קיצוניים בלבד. כמו כן תקנה 214ח לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 , קובעת כי "יצרף בעל דין רשימה של מסמכים הנוגעים לעניין הנדון", משראה בעל דין כי אין ברשותו מסמכים לצרף הנוגעים לעניין הנדון,אין הוא מצרפם. בעל דין המעוניין כי הצד שכנגד יגלה מסמכים, יפעל על פי סדרי הדין הקובעים בתקנות. אי עמידה בצירוף רשימת מסמכים לכתב טענות בסדר דין מהיר אינה עילה לבקשה למחיקת כתב הגנה וקבלת פסק דין. עניין הבקשה לביטול הדיון, בהעדר כל נימוק לביטול מועד הדיון, הבקשה נדחית. משכך הבקשות נדחות. המבקשת תשא בהוצאות המשיב בסך של 750 ₪ בצירוף מע"מ. ניתנה היום ט' בטבת, תשס"ו (9 בינואר 2006) בהעדר הצדדים. פרוסט-פרנקל אושרי, שופטת סדר דין מהירמסמכים