בקשה לשחרור מייצוג דוגמא

לפני בקשת בא כוח הנתבע מס' 2 לשחררו מיצוג מרשו ובקשה להארכת מועד להגשת סיכומים מטעם הנתבע מס' 2 (להלן - "הנתבע"). בנוסף, הוגשה על ידי התובעים 1-3 בקשה "לדחות הגנת הנתבע 2 בהעדר סיכומים מטעמו" (בש"א 2181/06). 1. לאחר שהסתיימה שמיעת העדויות בתיק דנן, ניתנה ביום 20.3.06 החלטה על הגשת סיכומים בכתב. על פי ההחלטה האמורה, על התובעים היה להגיש סיכומיהם עד ליום 5.5.06, על הנתבעים 1-2 להגיש סיכומים עד ליום 15.6.06 ועל הנתבע 3 להגיש סיכומיו עד ליום 15.7.06. הוחלט, כי התובעים רשאים להגיב לסיכומי הנתבעים עד ליום 1.8.06. התובעים והנתבע 1 הגישו סיכומיהם במועד. 2. ביום 12.6.06 הגיש בא כוחו של הנתבע, עו"ד איתן גבאי, בקשה להשתחרר מייצוג עקב אי תשלום שכר טרחה. בהמשך להחלטתי מיום 13.6.06 הודיע עו"ד גבאי, כי עוד בטרם הגשת הבקשה פנה הנתבע למשרדו, והודיע כי פנה לעורך דין אחר. בעקבות החלטתי מיום 13.6.06 שוב הוזמן הנתבע למשרדי באי כוחו, ואישר בחתימתו קבלת מכתבים מבאי כוחו לפיהם בגין אי תשלום שכר טרחה מתפטרים עורכי הדין מייצוגו. עוד נאמר במכתבים האמורים, כי עד ליום 15.6.06 על הנתבע להגיש סיכומים לבית המשפט ואם לא יעשה כן, הוא עלול לקבל פסק דין נגדו. הנתבע גם אישר בחתימתו, כי מאחר ושכר הטרחה לא שולם על ידו, עורך דין גבאי אינו מכין את הסיכומים וכל האחריות בשל כך מוטלת על כתפי הנתבע עצמו. עורך דין גבאי גם פירט בהודעתו לבית המשפט את הכתובת למשלוח כתבי בית דין לנתבע למקרה שהוא ישוחרר מייצוגו. בנוסף, ביקש עורך דין גבאי כי המועד להגשת סיכומי הנתבע יוארך, כך שהסיכומים יוגשו לבית המשפט בתוך 30 יום מיום שתינתן החלטה בבקשה לשחרור מייצוג. 3. התובעים מתנגדים הן לבקשה לשחרורו של עורך דין גבאי מייצוג הנתבע והן לבקשה להארכת מועד להגשת סיכומים. בתגובותיהם לבקשה נטען, כי אין כל הצדקה לשחרור עורך דין גבאי מייצוג הנתבע בשלב כה מתקדם של ההליך, דבר שיגרום לעיכוב בבירור התובענה. עוד נטען, כי היענות לבקש תגרור אחריה דחייה ממושכת בהגשת סיכומי הנתבע, מאחר וכל עורך דין אחר שאליו יפנה, יאלץ ללמוד את התיק מראשיתו, ומדובר בתיק מורכב, שנשמעו בו עדויות רבות. התובעים גם עמדו על כך, כי הבקשה הוגשה באיחור רב, ימים ספורים לפני המועד שהיה על הנתבע להגיש את סיכומיו. לגישתם, תרופתו של עורך דין גבאי היא בהגשת תביעה כספית נגד מרשו, ואין לאפשר לו להשתחרר מן הייצוג באופן שיגרום נזק לתובעים. 4. עקרונות היסוד בכל הנוגע לבקשת פרקליט לשחררו מייצוג בעל דין בהליך אזרחי פורטו בפסק דינו של כב' השופט גרוניס ברע"א 15/05 עו"ד מ' בלטר ואח' נ' יגאלי (פסק דין מיום 23.8.05). כאמור שם: "נקודת המוצא לבקשת שחרור מייצוג בהליך אזרחי צריכה להיות, שאין לכפות על פרקליט להמשיך לייצג את לקוחו בעוד הלה אינו משלם לו את שכר הטרחה לו הוא זכאי". עוד נפסק, כי כפיית ייצוג תיעשה אך בנסיבות מסוימות, בין היתר כאשר שחרור עורך הדין יגרור אחריו דחייה של ממש בבירור התובענה, או כאשר הבקשה מוגשת בשלב מתקדם של ההליך: "... במצב בו תמה שמיעת עדים והמשפט עומד על סף סיום, לא יטה בית המשפט להיענות לבקשת עורך הדין לשחרורו מייצוג, אף אם שכר הטרחה לא שולם". 5. לאחר שיקול הגעתי לכלל מסקנה לפיה אין מקום לכפות על עורך דין גבאי להמשיך ולייצג את הנתבע. ראשית, מהנתונים והמסמכים שהוצגו על ידי עורך דין גבאי עולה, כי למעשה הנתבע עצמו אינו חפץ עוד בשירותיו של עורך דין גבאי. בכך שונה הדבר מהמקרה שנדון ברע"א 15/05, שבו עמד בעל הדין על המשך ייצוגו על ידי עורך הדין המבקש להתפטר. כאשר בעל הדין אינו מעונין עוד להיות מיוצג על ידי בא כוחו, נראה כי אין לבית המשפט שיקול דעת בנדון, כמפורט בתקנה 473(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. על פי תקנה זו, די במסירת הודעה לבית המשפט, כך שיתכן שהבקשה דנן הוגשה אף מעבר לנדרש. שנית, אינני סבור שיהיה זה נכון לכפות על עורך דין גבאי להכין סיכומים עבור לקוח שלא שילם את שכרו. אין זה מעניינו של בית המשפט האם הסיכומים יוכנו על ידי הנתבע עצמו, על ידי עורך דין גבאי, או על ידי פרקליט אחר. במצב הדברים המתואר לעיל, ממילא נכפתה דחייה כתוצאה ממחדליו של הנתבע, שכן בין אם איעתר לבקשה לשחרור מייצוג ובין אם אדחה אותה, ממילא כבר חלף המועד להגשת הסיכומים וכדי למנוע עיוות דין, יש מקום ליתן ארכה להגשתם. אכן, הדבר יפגע בתובעים, שכן ההליכים יימשכו מעבר למה שתוכנן תחילה, אך דחיית הבקשה להארכת מועד להגשת סיכומים עלולה לגרום לעיוות דין של ממש לנתבע. לפיכך, האיזון הראוי הוא, מתן ארכה סבירה להגשת הסיכומים, כאשר תרופתם של התובעים יכולה להיות בדרך של פסיקת הוצאות. מכיוון שבדעתי להאריך בכל מקרה את המועד להגשת הסיכומים, לא יגרום שחרורו של עורך דין גבאי מייצוג הנתבע לצורך במתן ארכה נוספת. אינני מתעלם מכך שהבקשות הוגשו באיחור ניכר, ימים ספורים לפני המועד שנקבע להגשת סיכומי הנתבע, אך גם מחדל זה יכול להתבטא בפסיקת הוצאות ראויות כנגד הנתבע. 6. לסיכום, אני משחרר את עורך דין גבאי מייצוג הנתבע וזאת לאחר שעורך דין גבאי ימסור לנתבע את תוכנה של ההחלטה דנן. סיכומי הנתבע יוגשו עד ליום 2.8.06, סיכומי הנתבע 3 יוגשו עד ליום 3.9.06 וסיכומי תגובה יוגשו עד ליום 17.9.06. מובהר לנתבע, כי לא תינתנה כל דחיות נוספות להגשת הסיכומים, אלא עקב נסיבות יוצאות דופן וחריגות. במידה שהנתבע מעוניין שסיכומיו יוגשו על ידי עורך דין אחר, על אותו פרקליט להיות מוכן לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לעיל. לנוכח ההחלטה הנ"ל, אני מוחק את הבקשה בבש"א 2181/06, שהדיון בה התייתר. 7. הנתבע יישא בהוצאות התובעים 1-3 בסך 2,500 ש"ח להיום ובתוספת מע"מ ובהוצאות התובעת 4 באותו הסכום. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים ותעביר התיק לעיוני ביום 18.9.06. ניתנה היום, ו' בתמוז, תשס"ו (2 ביולי 2006), בהעדר הצדדים. צבי זילברטל, שופט עורך דיןשחרור מייצוג