חובת פירוט מידות הנכס לצורכי ארנונה

בפני בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום חוב דמי ארנונה, אגרת ביוב, וצריכת מים וביוב (להלן - הבקשה). טענות המשיבה: הנתבע 2 קיבל את החזקה בנכסים מיום 15.5.00 והוא המחזיק בהם כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודת העיריות (נוסח חדש). הנתבע 2 לא שילם את החוב בגין דמי הארנונה והתשלומים הנוספים וזאת כאשר הוא עושה שימוש בנכסים או בחלקם ומעביר את דמי השכירות לידי הנתבע 1. הנתבע 2 חייב לשלם את סכום התביעה מכוח דין מאחר והוא המחזיק בנכסים ואילו הנתבע 1 חייב לשלם את סכום התביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט מאחר והוא הנהנה מפירות הנכסים. טענות המבקשים: תביעה זו דינה להידחות על הסף מאחר וניתן פסק דין חלוט בעניין החבות בגין הארנונה החלה על הנכסים נשוא התביעה ואשר לפיו המשיבה מוותרת על כל חובות הארנונה עבור התקופה שקדמה למינוי הכונס ועד לגמר מינויו. אין על המבקשים חובת תשלום ארנונה בסכומים מעבר לסכומים שנגבו במהלך תקופת הכינוס. לטענת המבקשים סך כל הכספים שנגבו במסגרת הליך כינוס הנכסים מיום תפיסת החזקה הוא בסך של 274,248 ₪. לטענת המבקשים הם זכאים לפטור מתשלום דמי ארנונה בגין נכס שעמד ריק בגין תקופה של לפחות 6 חודשים. מבלי לפגוע בטענת העדר החבות, הרי לטענת המבקשים חובת התשלום חלה רק לגבי חלק מהנכס בו נתפסה חזקה וזאת מיום תפיסת החזקה. למבקשים טענות עובדתיות ומשפטיות נוספות כמפורט בבקשה. דיון: לבקשה צורף כנספח א' פסק דין שניתן בבית משפט שלום בראשון לציון ביום 11.02.04 ובו ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שם, עיריית חולון (שהיא המשיבה בענייננו) ומר שטרית שמעון שהוא בעל הנכסים שנתפסו בידי כונס הנכסים, המבקש 2 בתיק בפני. פסק הדין הנ"ל נכתב על בקשה בהסכמה למחיקת כתב התביעה אשר הגישו הצדדים באותו תיק. באותה בקשה, פורטו בין היתר, הנימוקים כמפורט להלן: " 1. כתב תביעה זה הוגש על ידי התובעת כנגד הנתבע בשל אי תשלום מסי ארנונה, מים... 2. מאחר והנתבע הוא בעל נכסים, אשר נמצאים בידי כונס נכסים לצורך מימושם וזאת מאז יום 22.06.97 ועד היום, הרי, לכשימכרו הנכסים, החובות נשוא כתב התביעה, ככל שיהיו כאלה יסולקו בעת מימוש הנכס על ידי כונס הנכסים. 3. הצדדים הדדית מוותרים האחד כלפי משנהו על כל תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום ו/או ... בגין הנכסים נשוא כתב תביעה זה עבור התקופה שקדמה למינוי כונס הנכסים ועד לגמר מינויו. 4. לאור האמור לעיל ולאור המו"מ אשר נוהל בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט, הגיעו הצדדים לכלל הסדר לפיו תמחק התביעה כנגד הנתבע בלא מתן צו לעניין הוצאות. ...". איני מקבל את טענת המשיבה כי עיון במסמך, שחלקו צוטט לעיל, מלמד שאין מדובר בהסכם. בשלב מקדמי זה וללא שמיעת ראיות, אין באפשרותי לקבוע לאיזו תקופה מתייחס המסמך והאם הצדדים לתביעה בבית משפט שלום בראשון לציון הגיעו להסכמה לפיה המשיבה ויתרה על חובות הארנונה, מים וכיו"ב על הנכס עבור התקופה עד לגמר מינוי כונס הנכסים ומה ההשלכות של אותו פסק דין על המבקשים בתיק בפני. איני מקבל טענת המשיבה, כי משלא הגישו המבקשים תצהיר מטעם אחד משני הצדדים לאותו הסכם לכאורה שקיבל תוקף של פסק דין, יש מקום לדחות את בקשת הרשות להתגונן. טענת המבקשים היא כי לפי נספח א' לבקשה, המשיבה ויתרה על כל תביעה בקשר לתשלומי המיסים עבור התקופה עד לגמר מינוי כונס הנכסים, ודי בכך לעבור את הרף של הגנה דחוקה לצורך מתן רשות להתגונן כנגד מלוא סכום התביעה. התביעה בפני מתייחסת לתשלומי ארנונה בגין תקופה החל מתאריך 15.05.00 עד ליום 31.12.05. בסיכומיו טען ב"כ המשיבה, כי כתב התביעה במסגרתו ניתן פס"ד בבית משפט השלום בראשון לציון היה עבור חובות ארנונה עד ליום 11.02.04, מועד מתן אותו פסק דין. נוכח הכתוב בנספח א' לבקשה המתייחס לתקופה עד לגמר מינוי הכונס ונוכח כך שמהעדות מטעם המבקשים בבית המשפט התברר שהכונס עדיין בתפקידו, יש מקום למתן רשות להתגונן נגד מלוא סכום התביעה. במסגרת סעיף 2 לנספח א' לבקשה, נקבע כי ככל שיהיו חובות נשוא כתב התביעה בראשון לציון הם יסולקו בעת מימוש הנכס בידי כונס הנכסים. לפי עדות המצהיר מטעם המבקש 1, הנכסים טרם מומשו ונמכרו. בנסיבות אלה, הסוגיה של איזה חלק מהחוב יש לשלם כעת ככל שהמשיבה תזכה בתביעתה ואיזה חלק יש לשלם בעת מימוש הנכסים (וכאשר נראה לכאורה כי חלק מתקופת התביעה שבפני חופפת לתקופת התביעה בתביעה שהוגשה בבית משפט השלום בראשון לציון) טעונה גם היא בירור עובדתי, וזאת בהנחה שטענת המבקשים כי המשיבה ויתרה על החוב לא תתקבל. אין מחלוקת שבמהלך הדברים הרגיל, מחזיק בנכס לרבות כונס נכסים חב בתשלומי ארנונה לעירייה. בבקשה שהגישו המבקשים לא נטען כי כונס נכסים פטור מתשלום ארנונה אלא שחובת תשלום ארנונה על כונס הנכסים חלה רק ממועד תפיסת החזקה (סע' 16 לבקשה). טענת המבקשים היא, כי המשיבה ויתרה על החוב עד גמר מינוי כונס הנכסים ויש לברר טענה זו במישור העובדתי. המבקשים לא פרטו איזה חלק מהנכסים נתפס על ידי כונס הנכסים ביום 15/5/00 , איזה מהנכסים עמדו ריקים ולא הגישו כל פירוט ו/או תחשיב לגבי מידות הנכס לפי טענתם. לפי ההלכה הפסוקה היה על המבקשים לפרט טענות אלה ביתר הרחבה במסגרת התצהיר התומך בבקשה. גם באשר לטענת המבקשים כי יש לנכות מסכום התביעה את שכרו ואת הוצאותיו של כונס הנכסים - לא ניתן כל פירוט לגבי היקף שכרו והוצאותיו של הכונס במשך פעילותו והאם שכרו והוצאותיו נכללים בסך של 274,248 ₪, אם לאו. נוכח אופי המחלוקת בתיק זה, כשממילא יש מקום למתן רשות להתגונן בטענה של המבקשים המתייחסת לפסק הדין בבית משפט שלום בראשון לציון וכאשר אחד מהמבקשים הוא בנק שאיתנותו הפיננסית אינה מוטלת בספק, אין מקום לחייב את המבקשים בהפקדה לגבי הטענות האחרות שנטענו במסגרת הבקשה שאינן מפורטות דיין במסגרת התצהיר התומך בבקשת רשות להתגונן וכן לגבי טענות נוספות שקיימת לגביהן מחלוקת משפטית ועובדתית. נוכח כל האמור לעיל, ניתנת לנתבעים רשות להתגונן על מלוא סכום התביעה. התצהיר ישמש ככתב הגנה. הצדדים יגישו במקביל תצהירי גילוי מסמכים בצרוף כל המסמכים עד ליום 31/5/06. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 2/7/06. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 4/9/06. התיק נקבע לקדם משפט ליום 20/9/06 שעה 16:00. ניתנה היום כ"ט בניסן, תשס"ו (27 באפריל 2006) בהעדר. פורג אבי, שופט ארנונה