רכישת כרטיס שחקן כדורגל

1. לטענת המבקש, יש לו זכויות בכרטיס השחקן של המשיב מס' 1, והוא מבקש כסעד זמני במסגרת הליכי בוררות, צו מניעה זמני לפיו לא יבוצעו עסקאות בכרטיס השחקן של המשיב 1 (להלן: "השחקן"), ושלא יועבר לשחק בקבוצה אחרת, וכן צו עיכוב זמני על כספים שאמורים להגיע למשיב 1 ולאביו של המשיב 2 (להלן: "האב") מאת המחזיקה, הכל להבטחת פסק דין בהליך בוררות שבין המבקש למשיבים. רקע עובדתי 2. השחקן היה נער בן 13, שחקן כדורגל מבטיח, והמבקש התקשר בהסכם ביום 25.6.01 וביום 23.9.01 עם האב ששימש כאפוטרופוס של השחקן באשר זה היה קטין. על פי ההסכמים רכש המבקש 50% "מהזכויות בכרטיס של השחקן" של השחקן. בהסכם נקבע כי בתמורה להשקעה כספית כמפורט בהסכם, יקבל המבקש 50% מהתגמולים וכספים המגיעים לשחקן ואף ניתנה למבקש הזכות להחליט לגבי התקשרותו העתידית של השחקן עם קבוצת כדורגל בארץ ובחו"ל. לטענת המבקש, שני המשיבים אינם מקיימים את התחייבויותיהם על פי ההסכם ולכן פנה, על פי תניית הבוררות בהסכם למינוי בורר שיכריע בחילוקי הדעות בינו לבין המשיבים, ואף נקבעה ישיבה מקדמית בעניין ולמען הבטחת הפסק שיינתן על ידי הבורר מתבקש העיקול הזמני כאמור לעיל. האפשרות ליתן סעד זמני אגב הליכי בוררות נקבעה בסעיף 16 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, לפיו יכול בית המשפט המחוזי ליתן צו עיקול נכסים וצו עשה ולא תעשה לפי בקשת בעל דין או בורר. 3. לטענת ב"כ המשיבים, ההסכם בין המבקש למשיבים אינו חוקי ומרשיה מתנגדים להליך הבוררות. לסברתה תוכן ההסכם הוא בלתי חוקי ונוגד את תקנוני ההתאחדות לכדורגל ואת חוק יסוד: חופש העיסוק. ב"כ המשיבים אף טוענת לאי ניקיון כפיים של המשיב, אי מילויו אחר התחייבויותיו בהסכם ואף שיהוי. ב"כ המשיבים אינה מכחישה, כי מתקיימת בוררות בין השחקן לבין "מכבי" מכוחה הוא אמור לקבל כספים, ואולם לטענתה מדובר במשכורת מתוכה ינוכה תשלום מסים ולמבקש אין זכות לקבל חלק ממשכורת המגיעה לשחקן. לטענת ב"כ המשיבים הם הודיעו על התנגדותם לבוררות במסמך שנשלח לבורר בפקסימיליה. 4. לאחר עיון בטענות הצדדים, בהסכמים ביניהם ובשאר הנספחים לבקשה ובמסמכים שהגישה ב"כ המשיבים, נראה לי כי יש מקום להיעתר לבקשה לעיקול זמני ולדחות את הבקשה למתן צו מניעה זמני. 5. אין בכוונתי להתייחס בהחלטה זו למהות כרטיס השחקן ולחובות והזכויות הנובעות ממנו, שכן לא הונחה בפני תשתית עובדתית מספקת. בית המשפט הדן בבקשה לעיקול זמני ובצו המניעה במסגרת הליכי בוררות, צריך להשתכנע כי הליכי בוררות אכן קיימים וכי מתן הסעד הזמני דרוש כדי לא לסכל את פסק הבורר, כאשר זה יינתן, וכי יש ראיות לכאורה התומכות בתביעה. בשלב זה הליכי הבוררות אכן קיימים. על פי מכתב שנשלח מב"כ המשיבים לבורר ביום 9.5.06 נכתב: "בניגוד להוראתך לבאי כח הצדדים כי יתאמו ביניהם מועדים מוסכמים, טרם תואמו מועדים הנוחים לצדדים..." אמנם ב"כ המשיבים הודיע לבורר כי: "במנותק מהאמור לעיל, הח"מ מוצאת לנכון לציין בפני כב' הבורר כי הנתבעים מבקשים לבטל את מינוי כב' הבורר... וכי בדעתם לפנות לבית המשפט בבקשה למתן פסק דין הצהרתי באשר למעמד ההסכם בין הצדדים...". ואולם הליכים אלה טרם ננקטו. על פי ההסכמים המפורטים לעיל עליהם חתמו המבקש והאב, יש למבקש זכויות בתקבולים כספיים שאמור השחקן לקבל בגין השתתפותו במשחקי כדורגל. במאזן האינטרסים בין המבקש למשיבים, נראה כי בשלב זה יש לשריין כספים אשר מגיעים לשחקן, ומטיעוני באת כוחם נראה לי כי מדובר בסכום של כ-900,000 ₪. 6. לאור הנאמר בהסכמים בין הצדדים, ובהנחה כי על השחקן גם לשלם מסים, נראה לי להורות על עיקול זמני של 300,000 ₪ מתוך הכספים המגיעים לשחקן ממכבי חיפה בע"מ. הבורר יוכל לשמוע טענות הצדדים בהתייחס לשאלה באם מדובר בכספים המגיעים למבקש על פי ההסכם ולפנות לבית המשפט לשנות את סכום העיקול הזמני אם יגיע למסקנה כלשהי בעניין זה. 7. באשר לצו המניעה המבוקש, נראה לי לכאורה כי מתן הצו יהווה הכבדה על גורלו של השחקן מבחינת הקבוצה בה ישחק. במאזן האינטרסים, יוכל המבקש לקבל פיצוי כספי אם יתברר כי טענתו צודקת, לעומת זאת כבילת ידיו, או ליתר דיוק רגליו, של השחקן בהחלטתו היכן ישחק ובאיזו מסגרת, אינו ניתן לכימות כספי. וגם זאת, נראה לכאורה לאור התקנונים הקיימים של ההתאחדות לכדורגל (תקנון רישום ותקנון בקרת תקציבים המצויים באינטרנט) כי היה ויוטל צו מניעה כל שהוא על כרטיס השחקן, לא יוכל השחקן לשחק כלל במסגרת קבוצה כלשהי. 8. לאור האמור לעיל, אני מורה על עיקול זמני של 300,000 ₪ בידי המחזיקה מכבי חיפה בע"מ. שאר חלקי הבקשה לצו מניעה זמנים נדחים. איני רואה לנכון לפסוק הוצאות. הצדדים יוכלו להביא טענותיהם באשר להוצאות בפני הגוף שידון בחילוקי הדעות ביניהם. המזכירות תמציא העתק החלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום, י"ב באייר, תשס"ו (10 במאי 2006), בהעדר הצדדים. מיכאלה שידלובסקי-אור, שופטת כדורגלדיני ספורט