בקשה למחיקת תביעה ללא צו להוצאות

בקשה למחיקה ללא צו להוצאות בפני בקשה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, להשבת הערבויות שהופקדו בתיק בית המשפט ולהחזר האגרה. רקע עובדתי : התובעת (להלן:"המבקשת") הגישה ביום 28.09.05 תביעה למתן צו עשה כנגד הנתבעות (להלן:"המשיבות"), במסגרתה נתבקש בית המשפט להורות על אכיפת ההסכם מיום 01.04.2003 (להלן:"ההסכם"). התביעה הוגשה לאחר שביום 22.09.05 הוגשה בקשה בבש"א 177556/05 למתן צו עשה כנגד המשיבות דכאן, בצרוף שתי משיבות נוספות, לפעול לתיקון תקלה שארעה במערכת המשאבות של הפרויקט (להלן:"הבש"א"). בבש"א, ניתן צו ביום 22.09.05 ע"י כבוד השופט שינמן, בכפוף להפקדת ערבויות. ביום 02.10.05 התקיים דיון בבש"א, בו הגיעו המבקשת והמשיבה 2 דכאן להסכמה, אשר קבלה תוקף של החלטה וכן נמחקה הבש"א ללא צו להוצאות. ביום 30.10.05, הגישה המבקשת דכאן, בקשה למחיקה ללא צו להוצאות והשבת ערבויות שהוגשו מטעם המבקשת. ביום 29.11.05, התקבלה החלטה ע"י כבוד הרשמת דלית ורד לצרוף ההחלטה מיום 02.10.05 ולצרוף הסכמת המשיבים. ביום 21.12.2005, הגישה המבקשת דכאן, הודעה אליה צרפה את החלטת בית המשפט כמבוקש ואת הסכמת המשיבים 2 ו-4. ביום 04.01.06, כבוד הרשמת דלית ורד בקשה גם את הסכמת המשיבים 1 ו-3. ביום 18.01.06, הגישה המשיבה 1 דכאן את כתב הגנתה. ביום 23.01.06, הגישה המבקשת דכאן הודעה לבית המשפט בה היא מסבירה מדוע אין צורך בהסכמת המשיבות 1 ו-3 בבש"א בנסיבות שנוצרו. לאור הודעה זו, ביום 22.02.06, כבוד הרשמת דלית ורד, הורתה על השבת הערבויות המופקדות בתיק, למבקשת. משניתנה החלטה בדבר השבת הערבויות, אין להדרש לה שוב בבקשה דנן, אלא לפעול לפיה. טענות הצדדים : המבקשת טוענת כי לאור גישתה של המשיבה 1, כפי שעולה מכתב הגנתה, מוטלת בספק יכולתם ו/או רצונם של המשיבים ליתן את השרות ההולם. לפיכך, המבקשת גורסת כי אינה רואה עוד טעם בתביעה לאכיפת התחייבויותיהם של המשיבים כלפיה. המשיבה 1 טוענת מנגד, כי משהבינה המבקשת כי תביעתה תדחה תוך חיובה בהוצאות נכבדות, הגישה את הבקשה דכאן ולפיכך היא מבקשת את דחיית התובענה ולא מחיקתה, בצרוף הוצאות. סילוק על הסף - מחיקה או דחיה : כאשר שני הצדדים עותרים לסילוק התובענה על הסף, אין לבית המשפט אלא להיעתר לרצון הצדדים. השאלה הראשונית, העומדת כעת לדיון, אם הסילוק יהא על דרך המחיקה, כבקשת המבקשת דכאן, או בדחייה, כבקשת המשיבה 1, דכאן. המשיבה 1, טענה כי יש להורות על דחיית התובענה בתשובתה. ברם, בקשה לדחייה על הסף, המועלית מטעם בעל דין, יש להגיש על פי הקבוע בתקנות 240 ו- 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן:"תקסד"א"). ראה בספרו של כב' השופט אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שמינית תשס"ה - 2005 בעמ' 165 וכן בעא 215/91, אגתן בע"מ נ' לים בע"מ. ברי כי, משהוגשה בקשת מחיקה ע"י המבקשת, אין מקום להורות על דחיה, כבקשת המשיבה, לאור בחינת המבחנים המשפטיים הטהורים. התביעה תמחק איפוא על הסף, ולא תידחה. הוצאות המשפט: הוראות הדין הרלוונטיות קבועות בפרק ל"ד לתקסד"א תשמ"ד-1984. תקנה 511 בפרק זה, קובעת, בין היתר, כי: 511. (א) בתום הדיון בכל הליך, יחליט בית המשפט או הרשם, לענין שלפניו, אם לחייב בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט (להלן - הוצאות) לטובת בעל דין אחר, אם לאו. כב' הנשיא, השופט גורן, מציין בספרו כי " ... הכלל הוא, שבאין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל דין זכאי לפסיקת הוצאות." ראה בספרו של כב' השופט אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שמינית, תשס"ה - 2005 בעמ' 666 . בנסיבות התיק דנן, איני רואה סיבה לשלול את הוצאות המשיבה ולפיכך כל שנותר הוא לפסוק את סכומן. תקנה 512 לתקסד"א, קובעת, בין היתר, כי: מיום 9.6.1990 תק' תש"ן-1990 " " ' 5266 מיום 10.5.1990 עמ' 598 (א) בתום הדיון בכל הליך, יחליט בית המשפט או הרשם, לענין שלפניו, אם לחייב בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך דין ויציאות והוצאות המשפט (להלן - הוצאות) לטובת בעל דין אחר, אם לאו. 512. (א) קבע בית המשפט או הרשם את סכום ההוצאות, רשאי הוא לפסוק אותו, הן לענין שכר טרחת עורך דין והן לענין הוצאות המשפט, כל אחד מהם בנפרד בסכום כולל, ובלבד שבכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), לא יפחת סכום שכר הטרחה מן התעריף המינימלי שנקבע לענין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז-1977 (להלן - התעריף המינימלי), זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על תשלום סכום קטן מהסכום האמור. מחד גיסא, יש להתחשב בכך שהתביעה נמחקת בשלב מקדמי, ומצד שני, יש להתחשב בכך שלמשיבה נדרשו הוצאות בגין לימוד והכנת התיק והכנת כתבי הטענות, לרבות דיון בבקשה לצו מניעה שנמחקה בהסכמה, לאחר דיון. לפיכך, אני מורה כי, המבקשת תשלם למשיבה 1 הוצאות בסך 5,000 ₪, בצרוף מע"מ הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. סיכום: אני מורה על מחיקת התובענה. המבקשת תשלם למשיבה 1 הוצאות הדיון בתביעה זו בסך 5,000 ₪, בצרוף מע"מ הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. באשר לערבויות, יש לפעול בהתאם להחלטת כבוד הרשמת דלית ורד מיום 22.02.06. צו להוצאותמחיקת תביעה / הליךצווים