תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי

1. המבקשת עותרת להורות על מחיקת ההודעה לצד ג' אשר שלחו המשיבות לצדדים השלישיים (להלן: "ההודעה לצדדי ג'"). 2. המבקשת הגישה תביעה כספית נגד המשיבות בגין ליקויי בנייה אשר לטענתה התגלו בדירה שרכשה מהן. כתב התביעה נתמך בחוות דעת מומחה מטעם התובעת ובהתאם להחלטה מיום 1/5/05, התמנה מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת הליקויים הנטענים. המומחה ערך חוות דעת מיום 5.8.05 והיא הוגשה לביהמ"ש ביום 15/9/05 (להלן: "חוות הדעת"). ביום 29/12/05, יותר משלושה חודשים לאחר הגשת חוות הדעת, הגישו המשיבות ההודעה לצדדי ג' במצורף לבקשה לדחיית מועד הדיון שהיה קבוע בתביעה. בסעיף 4 לבקשה נרשם "יחד עם הגשת בקשה זו המבקשת מגישה הודעת צד ג' מתוקנת לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה מטעם ביהמ"ש (בהתאם לתקנה 136 לתקנות סד"א)" (ההדגשה אינה במקור- ר.ח.). בהודעה לצדדי ג' נטען כי הליקויים המפורטים בחוות הדעת הם באחריות הצדדים השלישיים ועל-כן עליהם לשפות את המשיבות בגין כל סכום שייפסק נגדן, באם ייפסק, במסגרת התביעה העיקרית. 3. לטענת המבקשת, צירוף צדדי ג' בשלב זה של ניהול המשפט, לאחר מתן חוות הדעת, יסרבל את הדיון בתביעה, עניינה של תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, עליה נסמכות המשיבות, הוא תיקון כתבי טענות קיימים ולא הוספת כתבי טענות חדשים, הודעת צד ג' במקרה דנן. יתרה מכך, המועד הקבוע בתקנה 136 הנ''ל, 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת, עבר לו ולא הוגשה בקשה להארכת המועד. 4. לטענת ב''כ המשיבות, חוות הדעת התקבלה במשרדו ביום 15/12/05 ועל-כן ההודעה לצדדי ג' הוגשה במסגרת המועד הקבוע בתקנה 136 לתקנות, בהתאם לתקנה הנ"ל ניתן לשלוח הודעות צד ג' ולא רק לתקן כתבי טענות קיימים וכי עדיף לקיים דיון מאוחד במחלוקת שבין הצדדים במסגרת התביעה במקום הגשת תביעה נפרדת על ידי המשיבות נגד צדדי ג', ובכך לחסוך זמן שיפוטי יקר. 5. בתקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי נקבע כדלקמן: "בעל דין רשאי, תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לו חוות דעתו של המומחה, לתקן, בלי נטילת רשות מבית המשפט, את כתב טענותיו לאור האמור בחוות הדעת; היה בעל הדין תובע, רשאי הוא לתקן את הסעד שביקש, בין להעלאה ובין להפחתה, בין להרחבה ובין לצמצום". 6. בהתאם לתקנה 216 לתקנות, הזכות למשלוח הודעה לצד ג' קמה עם הגשת כתב ההגנה של המודיע. כמו כן, בהתאם להלכה הפסוקה, משניתנה לנתבע רשות להגיש כתב הגנה מתוקן, קמה לו הרשות לשלוח הודעת צד ג' (ר' בר"ע 100/73 הורוביץ נ' מתתיהו ואח', פד"י כז(2) עמ' 751). בנסביות העניין, מאחר ובהתאם לתקנה 136 לתקנות קמה למשיבות הזכות להגיש כתב הגנה מתוקן לאחר הגשת חוות דעת, אזי, בה בעת, קמה להן גם הזכות הנלווית לשלוח הודעות לצדדי ג'. 7. המסקנה לעיל מתיישבת עם המטרה של חסכון בזמן שיפוטי יקר באמצעות דיון והכרעה בכל המחלוקות באותו עניין בהליך שיפוטי אחד תחת פיצולן למספר הליכים. יתרה מכך, בהלכה הפסוקה ניתנה פרשנות מרחיבה לתקנה 136, כך למשל, בתיק רע"א 507/97 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' סביון ואח', פד"י נא(2) עמ' 656, נפסק שכאשר מוגש כתב תביעה מתוקן אשר בעקבותיו רשאי הנתבע להגיש כתב הגנה מתוקן, אזי במקביל הוא גם רשאי לשלוח הודעות צד ג' לא רק בעניינים הנובעים במישרין מהתיקון שנעשה בכתב התביעה. 8. טענת המבקשת כאילו משלוח ההודעה לצדדי ג' בשלב זה של ניהול המשפט תסרבל את הדיון בתביעה, אינה מצדיקה, כשלעצמה, קבלת הבקשה, שכן, בשלב זה אין לדעת מה תהיה עמדת צדדי ג' באשר לממצאי חוות הדעת. יתרה מכך, תקנה 136 לתקנות אינה מונעת תיקון כתב התביעה באמצעות צירוף בעלי דין חדשים אף כי גם צירופם עלול לסרבל את ניהול המשפט. מכל מקום, באם צירוף צדדי ג' אכן יסרבל את הדיון בתביעה העיקרית, ניתן, בבוא העת, לעתור בהתאם לתקנה 222 לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיצול הדיון בתביעה. 9. המשיבות אינן עומדות במועד הקבוע בתקנה 136 הנ"ל. טענת ב"כ המשיבות כאילו חוות הדעת התקבלה במשרדו ביום 15/12/05, לא נתמכה בתצהיר כפי שלא נתמכה באישור או באסמכתא אחרת כלשהי. לעניין זה יצויין כי בהתחשב במועד עריכת חוות הדעת, 5.8.05, קבלתה בתיק ביהמ"ש, 15/9/05, וכן דברי ב"כ המבקשת כי היא התקבלה אצלו ביום 12/9/05, לאור כל אלה, טענת ב''כ המשיבות כאילו חוות הדעת התקבלה במשרדו כעבור שלושה חודשים, נראית תמוהה בעיני. 10. המשיבות לא העלו בקשה חלופית להארכת מועד הגשת ההודעה לצדדי ג'. בנסיבות העניין, לא מצאתי לשקול מתן ארכה שלא התבקשה ומבלי שהועלו טענות לעניין זה וניתנה לצד שכנגד הזדמנות להגיב לבקשה. מאידך, באם תוגש בקשה כנ"ל היא תידון ותוכרע כמקובל. 11. במאמר מוסגר יצויין כי יש להצר על טענת ב"כ המשיבות בבקשתו לדחיית מועד הדיון כאילו מדובר בהודעת צד ג' מתוקנת כאשר אין בפני ביהמ"ש הודעת צד ג' מקורית. 12. לסיכום כל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ובהתאם לכך אני מורה על מחיקת ההודעה לצדדי ג'. המשיבות תשלמנה למבקשת ,ביחד ולחוד, הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ עליו וזאת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לצדדים, כולל לצדדי ג'. ניתנה היום י"ב באדר, תשס"ו (12 במרץ 2006) בהעדר הצדדים. ר. חדיד, שופט תקסד"א 1984 (הישנות)