תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי - גילוי מסמכים

1. בקשה למחיקת התביעה וכתב ההגנה לתביעה שכנגד בת.א. 2338/07 על-פי תקנה 122 לתקנות סדר דין אזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן, "תקנות סדר הדין האזרחי)". הבקשה נולדה בשל מילוי המשיב אחר הצו לגילוי מסמכים בת.א. 2338/07 באמצעות רשימת המסמכים מטעמו, אשר הוגשה לבית המשפט ביום 15.08.07. אין הבקשה נתמכת בתצהיר, שהרי יסודה העובדתי בוודאי מונח בפני בית המשפט משהוגשה רשימת המסמכים הנ"ל מטעם התובע, אשר הולידה את המחלוקת, לבית המשפט. אין גם מחלוקת עובדתית נטושה בין בעלי הדין בכל הקשור לבקשה זו. 2. המחלוקת בין הצדדים היא משפטית, והיא אם רשימת המסמכים, שהוגשה ביום 15.08.07, מטעם התובע (להלן: "רשימת המסמכים") עונה על דרישת הצו לגילוי מסמכים, שניתן בת.א. 2338/07, אם לאו. לשיטת המבקשת, אין ברשימת המסמכים, כדי למלא אחר הצו לגילוי מסמכים, שהרי היא אינה ערוכה בהתאם לטופס 11 לתקנות סדר הדין האזרחי ובעיקר אינה ערוכה ומאומתת בתצהיר. לשיטת המשיב, מקובל לגלות מסמכים באמצעות רשימת מסמכים במקום בתצהיר. עוד לשיטת המשיב, גילוי מסמכים באמצעות רשימה במקום באמצעות תצהיר אף מעוגן בתקנות 75 ו - 214 ג' לתקנות סדר הדין האזרחי. 3. במחלוקת זו, שנפלה בין המבקשת למשיבה, הדין עם המבקשת. ייאמר כבר עתה, כי אין חפיפה מוחלטת בין מטרת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי למטרת תקנה 112 לתקנות הנ"ל. מטרת תקנה 75, העוסקת ברשימת מסמכים, היא לגלות את המסמכים, עליהם נסמכת התביעה או ההגנה מפניה, ואילו מטרת גילוי המסמכים על-פי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי היא לגלות את כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה, בין אם בכוונת בעל הדין, המגלה אותם למשנהו, להסתמך עליהם ובין אם לאו. ובאשר לרשימת המסמכים בסדר דין מהיר ייאמר, כי המדובר בהסדר מיוחד על-פי תקנה 214 ח' לתקנות סדר הדין האזרחי ולא בדין הכללי. 4. הדין הכללי, החל בת.א. 2338/07 (שלא הוגש בסדר דין מהיר), דורש אימות גילוי המסמכים בתצהיר. בענייננו רואים בעלי הדין את הצו לגילוי מסמכים מיום 12.04.07 כצו על פי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי. לא בכדי צו על פי תקנה 112 מחייב גילוי מסמכים בתצהיר, שהרי יש בתצהיר, כדי לחייב את גילוי האמת בהתאם לאזהרה בפתח התצהיר, המוזכרת בסיומו. ודוק: הרשות שברישא לתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי מתייחסת לשיקול דעתו של בית המשפט, אם ליתן צו לגילוי מסמכים אם לאו. ברם, אם לא הורה בית המשפט אחרת, על בעלי הדין לגלות מסמכים בתצהיר. אמנם, יש ובעלי דין מסכימים לראות ברשימת מסמכים תחליף לתצהיר גילוי מסמכים. ואולם, בהעדר הסכמה כזאת, הדין מחייב מתן תצהיר לגילוי מסמכים. 5. התוצאה המתבקשת אינה מחיקת תביעת המשיב וכתב הגנתו לתביעה שכנגד. הרי, בית המשפט איננו ממהר למחוק כתב טענות על-פי סמכותו בתקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי. הא ראיה לכך היא הסיפא לתקנה 122 הנ"ל, המסמיכה את בית המשפט להאריך את המועד למילוי אחר הצו לענין ההליכים המקדמיים. כך במקרה דנן יוארך המועד למילוי אחר הצו. בנוסף, בהעדר הסכמה ובהעדר הוראה אחרת לא היה מקום להגיש את רשימת המסמכים, שמטרתה גילוי מסמכים בין בעלי הדין, לבית המשפט. על כן, בית המשפט יתעלם מרשימת המסמכים מיום 15.08.07 בת.א. 2338/07 ודינה יהא כאילו לא הוגשה. 6. סוף דבר. הריני מאריך את המועד להגשת תצהיר גילוי המסמכים מטעם המשיב בת.א. 2338/07 עד יום 16.04.08. בגין הבקשה נשוא תיק זה ישלם המשיב למבקשת הוצאות ושכר-טרחת עורך-דין בסכום כולל בסך 1,750 ש"ח בתוספת מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 7. במטרה לאפשר למבקשת לבחון את המילוי אחר החלטתי זו, הישיבה ביום 20.03.08 מבוטלת בזאת. עקב פרישתי הקרבה מכס השיפוט המזכירות תנתב תיק זה לשופט, אשר יישב בו בדין, לשם קביעתו לקדם משפט. 8. המזכירות תמציא עותק מהחלטתי זו לב"כ המלומדים של בעלי הדין. ניתנה היום ה' ב אדר ב, תשס"ח (12 במרץ 2008) בהעדר הצדדים ג. טהר-לב, שופט גילוי מסמכיםמסמכיםתקסד"א 1984 (הישנות)