חובת עורך דין לתת דין וחשבון ללקוח

סעיף 42 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו- קובע: "(א) עורך דין ימציא ללקוח דין וחשבון על מצב חשבונו של הלקוח - (1) לפי דרישת הלקוח - תוך זמן סביר לאחר הדרישה, ובלבד שהוגשה לא יאוחר משלוש שנים מיום סיום הטיפול; (2) תוך זמי סביר לאחר סיום הטיפול. (ב) עורך דין שנדרש בידי לקוחו להמציא לו העתק מקבלות על הוצאות שהוציא או ממסמכים הנוגעים לכספים המוחזקים כפקדון, ימציאם ללקוח תוך זמן סביר; הוראה זו לא תחול כאשר דרישת הלקוח להמציא לו את המסמכים באה אחרי שעבר זמן סביר או שהמסמכים אינם עוד בידי עורך הדין." הפסיקה בישראל, טרם הכריעה בשאלה כיצד צריך להיות מוגש אותו "דין וחשבון על מצב חשבונו של הלקוח", מכוח סעיף 42 לכללים (ראה גם דברי כבוד השופט אטדגי בפסק דינו בה"פ (תל- אביב -יפו) 200488/06 אברהם פורת נ' גדעון אליאב, עו"ד). יש לבחון כל מקרה לגופו, כדי להכריע בשאלה, איזה חשבונות יש להמציא במסגרת אותו דין וחשבון (להלן: "דו"ח"). הדו"ח משתנה בהתאם לסוג הטיפול שנותן עו"ד ללקוח, ואין זהות בדו"ח שצריך לתת עו"ד המטפל בתיקי מקרקעין, נזיקין, הוצל"פ, חוב (תביעות בנקים ו/או סד"מ וכד'), פלילי וכיוצ"ב. בתי המשפט אומנם לא פסקו בנושא, אלא, כי כל מקרה צריך להבחן לגופו, אך בתי הדין של לשכת עורכי הדין התמודדו עם שאלה זו. פסקי דין אלו אומנם אינם הלכה מחייבת או מנחה, אך מאחר ומדובר בכלל של לישכת עו"ד, ניתן אף ניתן להיעזר בהם כאמצעי מסייע לצורך יציקת תוכן לאותו דו"ח שיש ליתן בכל מקרה ומקרה. בפסק הדין של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים בד"מ 3/98 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים נ' 00 (8) 773, הייתה אמנם התייחסות מסויימת לנושא זה, אך אני סבור, כי יש לראות בקביעותיו כמתאימות לאותן נסיבות ספציפיות. בבד"מ 142/05 הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב יפו נ' ה.ק 06 (27) 302, עמוד 3-6, הייתה התייחסות מסויימת לרוח הדברים בה יש לפרש את סעיף 42 לכללים: "על פי כלל 42(א) מוטלת חובה על עורך הדין להמציא דין וחשבון על מצב חשבונו של הלקוח, בהתקיים אחת משתי אפשרויות: על פי סעיף קטן (1) - "לפי דרישת הלקוח", דהיינו קיומה של דרישה למסירת הדו"ח מפעילה את החובה; על פי סעיף קטן (2) - "לאחר סיום הטיפול". דרישה זו אינה מותנית בדרישה מאת הלקוח, והיא מטילה חובה על עורך הדין אשר סיים את הטיפול בחשבונו של הלקוח, למסור לו דין וחשבון "תוך זמן סביר לאחר סיום הטיפול".לקוחותעורך דין