בקשה להפסקת תביעה - סעיף 154 לתקנות סדר הדין האזרחי

זו בקשה להפסקת התובענה על פי תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד -1984. אומר מייד כי לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה , בעדות שמסר יובל צלנר בחקירה על תצהירו בדיון שהתקיים ביום 7.2.07 - ראיתי לקבל את הבקשה בתנאים שיפורטו . אבאר טעמי. בתיק העיקרי הגישו המבקשים תביעה כספית לחיוב הנתבעות המשיבות בסך של 1,036,048ש"ח בגין נזקיהם שנגרמו להם לטענתם בעסקם - דוכן קפה ודוכן מיץ , בקניון השרון בנתניה אשר בבעלות המשיבה 1 ובניהולה של המשיבה 2. למען הסדר הטוב אציין כי הנתבעות המשיבות הגישו כנגד המבקשים תביעה שכנגד. התביעה הוגשה ביום 28.3.2004 , והתביעה שכנגד הוגשה ביום8.6.2004. מאז הגשתם של כתבי הטענות - התביעה והתביעה שכנגד התקיימו בתיק 8 ישיבות קדם משפט . כעת מבקשים התובעים צו להפסקת התביעה העיקרית. בבקשתם הנתמכת בתצהירו של יובל צלנר מנמקים המבקשים - לאמור כי הגיעו למסקנה מעיון בתיק כי ההליכים בתיק לא התקדמו באופן תכליתי, נוכח תקלות שאירעו במשרדו של בא כוחם , עו"ד יוחי גבע, תקלות אשר לגביהן נתן להם הסבר על ידו והוא מקובל עליהם . בנסיבות שנוצרו בתיק, טוענים המבקשים, לאחר שניתן צו כנגדם על פי תקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, (החלטת בית המשפט מיום 14.11.06) לא יהיה בידיהם להשיג את הסעד המבוקש. בינתיים שחררו המבקשים את עו"ד גבע מן הייצוג, ועו"ד בלושטיין קיבל על עצמו את ייצוגם של התובעים. יצויין כי ביום 14.12.06 הגישו המבקשים בקשה לביטולה של ההחלטה על פי תקנה 168(ב), ואולם הם עותרים עתה כי בית המשפט לא יזקק לה בשלב זה. בקשתם של המבקשים הוא כי יהיה להם יומם בבית המשפט, ויינתן להם להוכיח כי הנהלת הקניון הכירה באחריותה בהפרתה את תנאי הסכם השכירות , ולפיכך זכאים הם לפיצוי הכספי , אותו הם תובעים ומאת המשיבות. יש להם, לטענתם, תביעה רצינית ואיתנה אשר הם מבקשים כי לא תחסם דרכם מלהשמע בבית המשפט. המשיבות מתנגדות לבקשה, ועמדתן בתמצית, היא כי הפסקת התבענה, קרי מחיקתה ולא דחייתה של התובענה, יהיה בה כדי לפגוע ביתרונות מהותיים שצברו במהלך ניהול התובענה . בנוסף, טוענות המשיבות כי אין לאפשר אלא את דחייתה של התביעה , לאור השימוש לרעה שמבקשים התובעים לעשות בהליכי משפט, בדמות הגשתה של תבענה חדשה ומשופרת. המסגרת הנורמטיבית ההלכה נפסקה לנו בע.א 302/83 חשולי הכרמל בע"מ נ. נסחלהטשווילי, פד"י ל"ט (2) 831, 833, 834 שם קבע כב' הנשיא מ. שמגר את כללי היסוד בסוגייה של הפסקת התובענה. הכלל הוא כי "ההיענות לבקשה לפי תקנה 154 לתקנות, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט: עילה לסרב היא אם עקב הפסקת התובענה היה הנתבע מפסיד יתרון בו זכה כבר, כגון ממצא לטובתו שנקבע במהלך הדיון. אף אז - יהיו נסיבות בהן אין הכרח לסרב, אם הבקשה מועלית למשל בשלב מוקדם , ואם ניתן להגן על זכויותיו של הנתבע על ידי קביעת תנאי, לפי תקנה 154(ב), שיבטיח הכללתה של הראיה הפועלת לטובת הנתבע בין אילו שיובאו בפני בית המשפט בהליך אחר, אם יחודש הדיון." הרציונל העומד מאחורי הכלל הוא כדי לא לתת לתובע "שלא צלחה דרכו בשאלה דיונית במהלך משפט כל שהוא, להפסיק את תובענתו, ולהתחיל את המשפט מחדש, שמא בפעם השנייה יעלה בידו להשיג את מה שלא הצליח בפעם הראשונה, שמא יפול התיק החדש בידי שופט אחר ויהיה זה מבית הלל ולא מבית שמאי כשופט הראשון וכו'. מתן אפשרות כזו בידי תובע מהווה לעניות דעתי שימוש לרעה בהליכי בית המשפט." כך קבע בשעתו כב' הרשם השופט (כתוארו דאז) אליהו וינוגרד, בהמרצה 207/76 קרני נ. מיסקין, פסקים מחוזיים ל"ו, 280, 283 , כי הפסקת התובענה לצורך הגשתה מחדש בתנאים משופרים מהווה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. על ההחלטה הוגש ערעור שנדחה וערעור ברשות לבית המשפט העליון שנדחה אף הוא - בע"א 369/76 קרני נ. מיסקין, פד"י ל"א (1) 85 ,88 ובו לא קיבל בית המשפט העליון את הקביעה כי מדובר בשימוש לרעה בהליכי בית המשפט אלא כי: "בית המשפט שעה שהוא עושה שימוש בשיקול דעתו, לא יתן רשות להפסיק את התובענה על מנת להגישה מחדש, אם יש בכך כדי לשלול מהנתבע יתרון שכבר השיג ויתחשב בכך שהתובע אינו מרפה מן העניין וכי לנתבע צפוייה הדיינות נוספת." בע"א 579/90 רוזין נ. בן נון , פד"י מ"ו (3) 738, 744,745 הוחלף ייצוג המערערים: בקשת עורך- הדין החדש להגשת ראיות נוספות נדחתה. לפיכך, הוגשה בקשה להפסקת התובענה שמכללא - אינה יוצרת מעשה- בי-דין. נפסק שם כי החלפת עו"ד וטענה לרשלנות של עו"ד קודם - איננה מצדיקה הפסקת התובענה, ואין לאפשר לתובע לחמוק מתוצאות הדיינות אותה ניהל בנסיון לשפר את סיכוייו בתביעה חדש , כי הואיל והמשפט היה על סף סיומו, בית המשפט סירב לבקשה להגשת ראיות נוספות , וכל שנותר לא היה אלא להגיש סיכומים בכתב. לעניין זה אומר שם בית המשפט: "הדברים הם על דרך של ממה נפשך: אם הגשתן של ראיות נוספות ראויה היא מצד עצמה - יש להתיר הגשתן: ואילו אם הגשתן של ראיות נוספות אינה ראוייה מצד עצמה - כיצד זה שהגשתן תהא לפתע ראויה על דרך הגשתה של תובענה חדשה? יגורש מן הדלת ויחזור מבע לחלון? ובהמשך: - "....אכן לא יהיה זה ראוי לאפשר לתובע לחמוק מתוצאות הדיינות אליה גרר את הנתבע : ואין זה צודק שכך יינתן לו לשקול - בסיומה של הדיינות - את סיכוייו לזכות במשפט, ובהתאם להערכתו תופסק התובענה רק כדי שיוכל לחזור לאחר מכן לבית המשפט באון נעורים מחודש." מן הכלל אל הפרט בתגובתן לבקשה מפרטות המשיבות בפירוט רב את היתרונות המהותיים שצברו בהליכים שנוהלו בתיק עד כה. ראשית, סומכות המשיבות על החלטתו של בית המשפט מיום 14.1..06 שלא להתיר לתובעים להביא ראיות בהתאם להוראות תקנה 168 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. ברי כי החלטה זו שמשמעה כי המבקשים - התובעים לא יוכלו להוכיח את עילת תביעתם , מהווה יתרון מהותי בו זכו המשיבות לטענתן. אינני מקבלת את הטענה. זכותן של המשיבות הנתבעות כי התביעה כנגדן תימשך תוך המגבלה הפרוצדורלית הנובעת מההחלטה המונעת מהמבקשים להוסיף ולהביא ראיות איננו יתרון מהותי כי אם דיוני בלבד, ובית המשפט יימנע מדחיית תובענה בלא שניתנה לבעלי הדין הזדמנות לסכם טענותיהם ולקבץ ראיותיהם לייסוד זכותם. לשון אחר מתן צו על פי תקנה 168 (ב) לתקנות אין משמעו דחיית התובענה וקבלת פסק דין, בטרם נשמעו הסיכומים. מכאן שאין לומר כי המשיבים זכו ביתרון מהותי בדמות דחייתה של התובענה. בענייננו - באה הבקשה בתחילתם של ההליכים, כאשר בתיק קיימות חוות דעת שעל הגשתן הורה בית המשפט, הליכי העיון במסמכים טרם הושלמו, כך גם לא הושלמו עדיין בירור הפרטים הנוספים וגילוי מסמכים ספיציפיים. על אף התארכותם של ההליכים וריבוי הבקשות השונות , נראה לי בנסיבות העניין ניתן להורות על הפסקתה של התובענה - וכך אני מורה- וזאת מהטעם כי התיק מתנהל מאז שנת 2004, והוא עדיין מצוי בשלבים מאד מוקדמים, ועקב כך לא רכשו המשיבות יתרון כלשהו.הפועל היוצא מכך הוא כי הפסקת התובענה לא תגרום להם כל נזק. יחד עם זאת, הנני בדעה כי מוצדק, בנסיבות העניין להורות כי - מלוא ההליכים המקדמיים לרבות שאלונים ותצהירי גילוי מסמכים וחקירתו של מר יובל צלנר על תצהירו בישיבת 7.2.07 - יישמרו וישמשו גם בהליך נוסף ככל שיהיה. כמו כן אני קובעת כי חוות הדעת, שהגישו התובעים לביסוס טענותיהם הכספיות, תצורף להליך הנוסף , ככל שיהיה. לאור החלטתי זו מתייתר הדיון בבקשה לביטול ההחלטה המונעת מאת המבקשים להגיש תצהירי עדות ראשית וכן בבקשה להארכת המועד . התביעה שכנגד שהגישו התובעות שכנגד נגד המבקשם הם הנתבעים שכנגד תמשיך להתברר ועל הדדים לתביעה שכנגד להתייצב לישיבת קדם המשפט בה ביום 5.11.07 בשעה 8.30. תצהירי העדות הראשית בתביעה שכנגד יוגשו על פי החלטת בית המשפט מיום 5.4.06, בהתאמה, באופן שמניין הימים יחל מיום מתן החלטה זו. אשר להוצאות - אני מחייבת את המבקשים יחד ולחוד לשאת בהוצאות שכר טרחת עו"ד המשיבים בגין בקשה זו - בסך של 6,500ש"ח בצירוף מע"מ , צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. המזכירות תשגר העתקי החלטה זו לצדדים. ניתנה היום, י"ד באייר, תשס"ז (2 במאי 2007), בהעדר הצדדים. דליה מארקֿֿהורנצ'יק, שופטת . הפסקת תביעהתקסד"א 1984 (הישנות)