בקשה לצירוף ראייה ולמתן ארכה להגשת סיכומים

מבוא: בפני בקשה מטעם המבקש לצירוף ראייה ולמתן ארכה להגשת הסיכומים מטעמו. המשיב 2 הגיש תגובה לבקשה זו בה הוא מתנגד לצירוף הראייה, מאידך, הוא אינו מתנגד למתן ארכה להגשת הסיכומים. בין לבין, הגיש המבקש בקשה למתן החלטה בבקשה שבפנינו בה הוסיף על הנטען בבקשתו המקורית. הרקע לבקשה: המבקש והמשיבים הינם אחים, אשר במהלך שנים רבות ניהלו יחדיו עסקים משותפים בארץ ובחוץ לארץ. בין היתר, הפעילו האחים בארץ מועדוני משחקים ומכונות מזל ואילו בחוץ לארץ עסקו בעיקר בעסקאות פחם ונפט. במרוצת השנים נתגלעו סכסוכים בין האחים הנוגעים לפעילותם העסקית והם הגישו מספר תביעות זה כנגד זה. לבסוף, הסכימו האחים לפנות לבוררות על מנת ליישב את הסכסוכים ביניהם, על כן, עו"ד דניאל פרידמן, מונה כבורר ובין האחים נחתם הסכם בוררות ביום 06.12.99. בתאריך 20.01.05 ניתן פסק הבורר על ידי עו"ד פרידמן ואילו ביום 23.01.05 הגיש המשיב 2 בקשה לאישורו, מנגד הגישו בנפרד, המבקש והמשיב 1, בקשות לביטול פסק הבורר. ראשית, נדונו הבקשות הנ"ל במאוחד בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן (תמש 10463/04), אך בפתחו של הליך ההוכחות הורה בית המשפט על העברת התיק לבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, מחוסר סמכות עניינית. מכאן, נקבע התיק בפני ונשמעו בפני דיוני הוכחות בתאריכים 13.01.08 וביום 17.01.08. בין לבין, הגיש המשיב 1 שתי בקשות אשר נדונו במאוחד על ידי (בש"א 6074/07), באחת, בקשה להתיר הגשת בקשה מתוקנת לביטול פסק הבורר ובשנייה, בקשה להגיש ראיות שלא היו בפני הבורר. בהחלטתי מיום 18.04.07 דחיתי בקשות אלה. כנגד החלטתי זו הגיש המשיב 1 בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. שם, פסק כב' השופט דנצינגר ברע"א 4764/07 דוד נשיא נ' שבתאי נשיא ואח' (טרם פורסם, ניתן ביום 20.01.08), כי דין בקשת רשות הערעור, להידחות. בתאריך 17.01.08 הגיש המבקש בקשה לעיון בהסכם שנחתם בין המשיבים (בש"א 2186/08), ככל הנראה בשנת 1999 (להלן - "ההסכם"), אשר עניינו עלה בחקירת המשיב 1 שנערכה ביום 13.01.08 (ראו עמ' 33-32 לפרוטוקול הדיון). בעניין זה החלטתי, בהסכמת הצדדים, כי אם אכן ההסכם מצוי ברשות מי מהצדדים, הרי שעליו למסור אותו לשאר בעלי הדין (ראו פרוטוקול הדיון מיום 17.01.08, עמ' 75-74). בשלב זה, תמו דיוני ההוכחות בתיק זה ונקבע מועד להגשת סיכומי הצדדים. טענות הצדדים: לטענת המבקש, ההסכם מהווה ראייה חיונית לתיק שבפנינו וכי המשיבים ובאי כוחם שיתפו פעולה ביניהם ועשו יד אחת כנגד המבקש, דבר אשר בא לידי ביטוי בכך שלא גילוי את ההסכם משך זמן רב ואף לאחר שנדרשו לכך על ידי בית המשפט, פעלו לגילויו בשיהוי ניכר. על כן, מבוקש על ידו לצרף את ההסכם כראייה לתיק בית המשפט, נוסף על כך, מבקש המבקש מתן ארכה להגשת סיכומיו מאחר והסכם האמור הגיע לידיו רק בתאריך 09.03.07 לטענת המשיב 2, אין להסכם כל רלוונטיות להליך שבפנינו וכי מדובר במסמך המכיל עובדות מוסכמות אשר נדונו בהליך הבוררות וכי ההסכם אינו יכול לשרת איזה מטענות המבקש ואין בו דבר אשר פגע או יכול היה לפגוע במבקש. יחד עם זאת, המשיב 2 אינו מתנגד להארכת המועד להגשת הסיכומים. דיון והכרעה: ההלכה לעניין צרוף ראייה המוגשת לבית המשפט לאחר תום דיוני ההוכחות מורה כי על בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את אופי הראייה המבוקשת, קרי, האם עומדת בפניו ראייה "פשוטה" או ראייה "מורכבת". יחד עם זאת, ברגיל, ככל והמשפט מצוי בשלביו המתקדמים יותר, כך יטה בית המשפט שלא להתיר צירופה של ראייה חדשה. נוסף על כך, על בית המשפט לבחון האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע, או היה עליו לדעת, על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר (רע"א 2137/02 אליהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ, טרם פורסם, ניתן ביום 30.7.02). לגופו של עניין, כאמור לעיל, בדיון ההוכחות המוקלט שנערך בפני בתאריך 17.01.08 התחייבו ב"כ המשיבים כי אם אכן מצוי ברשותם ההסכם, הרי שידאגו למסור אותו לידי המבקש: השופטת: …"אם המסמך הזה נמצא - יתנו לך אותו. אז זה מיותר שאני אכתוב החלטה. יש הצהרה, עו"ד בית הלוי מצהיר לפרוטוקול, שאם המסמך ישנו - הוא ייתן לך אותו. … עו"ד נשיא: אני מבקשת ששני הצדדים גבירתי יבדקו אם המסמך מצוי ברשותם. השופטת: עו"ד בלס אתה מסכים? עו"ד בלס: אני אבדוק, אם ישנו - נמסור". (עמ' 75 שורות 18-7 לפרוטוקול הדיון). לנוכח האמור לעיל, עולה כי ההסכם אכן היה ברשות המשיבים או לפחות ברשות אחד מהם, במרוצת השנים וכי מן הראוי היה שב"כ הצדדים ידאגו להמציאו למבקש, תוך זמן סביר, זאת בהתאם להתחייבויותיהם המצוינות בפרוטוקול הנ"ל. נוסף על האמור, אני ערה לכך שההסכם נמסר למבקש תוך שיהוי ניכר, זאת שלא באשמת המבקש. על כן, לאור נסיבות העניין, אי צרופה של הראייה נוגד את ההסדר הדיוני עליו הסכימו הצדדים לפיכך, אני מתירה את לצרפו לתיק בית המשפט. יחד עם זאת ובהתאם לכך שהתיק שבפנינו מצוי בשלב מתקדם ביותר וכדי שלא לפגוע יתר על המידה באינטרסים של כלל בעלי הדין למען ניהולו של הליך מהיר ויעיל ככל הניתן, איני מתירה הבאת ראיות נוספות בהקשר להסכם וכן, על הצדדים לטעון באשר להסכם ולכל המשתמע ממנו, במסגרת הסיכומים שיגישו, ותו לא. במקביל לכך, שאלת משקלו הראייתי וקבילותו של ההסכם יבואו לידי ביטוי במסגרת פסק הדין. סיכומם של דברים: לסיכום המקובץ לעיל, הבקשה לצירוף ההסכם כראייה לתיק בית המשפט מתקבלת, בכפוף לסייגים שפורטו. כפועל יוצא, אני מאריכה מועד הגשת הסיכומים כך שסיכומי המבקש והמשיב 1 יוגשו בתוך שלושים יום ממועד מתן החלטה זו. המשיב 2 יסכם בתוך 45 יום נוספים מקבלת הסיכומים שלהלן. התיק יועלה ללשכתי בתאריך 29.07.08. מתוך רצון להביא לסיום מהיר ככל הניתן של התיק שבפנינו, הפגרה תבוא במניין הימים. הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון בסיומו של ההליך. המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים בפקס ובדואר רשום. ניתנה היום ח' באייר, תשס"ח (13 במאי 2008) בלשכתי בהעדר ב"כ הצדדים ברון צפורה, שופטת הוספת ראיותהארכת מועדסיכומיםמסמכים