בקשה לביטול פסק דין ללא תצהיר

בקשה לביטול פסק דין ללא תצהיר החלטה זו ניתנת בהמשך לתגובת המשיבה לבקשת המבקשות לביטול פסק הדין אשר ניתן כנגדן ביום 30/12/08 בהעדר הגשת סיכומים מטעמן לתיק ובניגוד להחלטות בית משפט זה. בעקבות פסק הדין הוגשה בקשה מטעם הנתבעות מיום 9/1/08 "בקשה בכתב". בעקבות זאת ניתנה החלטה מיום 10/1/08 לפיה: "ביום 30/12/07 ניתן פס"ד בתיק. ביום 7/1/08 נחתמה הפסיקתא בהתאם. עתה, מוגשת בקשה לביטול פס"ד, ללא תצהיר, ללא התייחסות לסיכויים, ללא תשובת הצד שכנגד, כאשר בית המשפט התבקש ע"י ב"כ המבקש לא להראות את האישור הרפואי לצד השני. ב"כ המבקשות מתבקש להעביר בקשתו לצד השני לתגובה תוך 15 יום, כאשר הוא ישקול אם לצרף את האישור הרפואי ואם לאו." ביום 31/1/08 הגישו הנתבעות "בקשה בכתב לצרוף תצהיר בתמיכה לבקשה לביטול החלטה והשלמת פרטים לעניין סיכויי ההצלחה והארכת מועד להגשת סיכומי המבקשות ובקשה לקיים דיון בלשכת כבוד השופט" . בעקבות זאת ניתנה החלטה לפיה ב"כ המבקשות מתבקש להעביר העתק מהבקשה לתגובת ב"כ המשיבה תוך 15 יום מיום המסירה והתיק נקבע לת"פ ליום 3/3/08. ב"כ המבקשות ציין בבקשה הנוספת הנ"ל כי "מוגש בזאת בקשה לצירוף תצהיר תמיכה לבקשה לביטול ההחלטה, על פיו מפורט האמור בבקשה, לרבות התייחסות לסיכויי ההצלחה של המבקשות וכן פירוט הצורך בהארכת מועד להגשת הסיכומים ל- 30 יום לאחר מתן החלטה. " בתצהיר שצורף בתמיכה לבקשה הנ"ל הוצהר במפורש כי התצהיר הינו "תצהיר בתמיכה לבקשה לצירוף תצהיר תמיכה וכן תצהיר תמיכה לבקשה לביטול ההחלטה גופא". באישור הרפואי אשר צורף ל"בקשה בכתב" מיום 9/1/08 פרטים אשר לא די בהם על מנת להוות אישור רפואי אשר מצדיק העדר הגשת סיכומים במועד ופניה לבית המשפט בעת שב"כ המבקשות פנה לצורך ביטול פסק הדין. כמו כן, יצוין כי על פני הדברים לא נראית כל סיבה לעין להימנע מהמצאת אישור רפואי מפורט יותר כאשר מדובר בתביעות בסכומים גבוהים מאוד, ועל ב"כ המבקשות לפעול למען לקוחותיו כמיטב יכולתו. ב"כ המבקשות מציין בתצהירו כי הוא לקה במחלה אשר הגבילה והשפיעה מהותית על פעילותו וכי נזקק לטיפול רפואי ותרופתי "בתחום הרפואה אשר פורט בתעודה הרפואית אשר צורפה." עוד הוצהר כי "מסיבות ברורות נמנעתי מפירוט מצבי כאמור לעיל, וכן לא נעשתה פניה לבית המשפט בבקשה להארכת מועד". לעניין סיכויי ההצלחה הוצהר כי "פירוט הצלחת המשיבות מפורט לאורך עמודי פרוטוקול הדיונים...ובית המשפט...הרי יודע טוב מהצדדים ומב"כ הצדדים מהם סיכויי ההצלחה של המבקשות". לעניין זה הוצהר בנוסף כי סיכויי ההצלחה אף יפורטו בהרחבה בסיכומים. ב"כ המשיבה הגיש תגובה לבקשה לביטול פסק הדין מיום 24/2/08 הנ"ל, ושם נטען, בין השאר, כי יש לדחות את הבקשה משום שהמבקשות לא עמדו בשני המבחנים הדרושים על מנת לבטל את פסק הדין, תיאור סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן ופירוט סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל. ב"כ המשיבה תיאר בהרחבה התנהגות המבקשות לאורך כל הדיון בתובענה ואת זלזול ב"כ המבקשות ובא כוחה בהליך הדיוני הנ"ל. לעניין המחדל להתייצב או להתגונן נטען כי רב הנסתר על הגלוי כאשר לא ברור כלל מה מצבו הרפואי של ב"כ המבקשות וכל זאת כאשר אין בתצהירו של ב"כ המבקשות הנ"ל כדי לגלות או לאמת פרטים שיצדיקו סיבת מחדל המהווה עילה לביטול פסק דין. לעניין סיכויי ההצלחה נטען כי גם בקשר לכך אין התייחסות לסיכויי ההצלחה של המבקשות שלא לדבר על ניתוח הטענה לסיכויים, מלבד טענה בעלמא והפניית בית המשפט לפרוטוקולי הדיון וטענה סתומה כי מהן עולות סיכויי הצלחה לטובת המבקשות דווקא. באשר לזלזול המבקשות ובא כוחן, נטען כי אי הגשת הסיכומים על ידי המבקשות הינה תוצאה של התנהלות והתנהגות מבזה ומזלזלת בבית המשפט ובצד שכנגד ותו לא. ב"כ המשיבה תיאר בתגובתו הנ"ל כיצד למשך 5 חודשים לא נענה ב"כ המבקשות לבקשת ב"כ המשיבה לקבל את הנספחים אשר פורטו בבקשה למתן רשות להתגונן אשר הוגשה על ידי המבקשות, המבקשות איחרו בשלושה חודשים בהגשת תצהירי עדות ראשית מטעמן, כאשר נטען על ידי ב"כ המבקשות בצורה תמוהה כי התצהירים נמחקו ממחשב הנייד שלו וגם רשות הדואר אבדה מסמכים אשר נשלחו. ב"כ המשיבה הוסיף וטען כי המבקשות איחרו בתשלום אגרת בית המשפט למשך שנה שלמה ובשל כך ויתר מחדלי המבקשות נדחה מועד דיון הוכחות אשר היה קבוע לחודש מרץ 2007. דיון אכן ועד היום, אין בפני בית המשפט אישור רפואי תקין אשר מפרט ברמת הפירוט הנדרשת ממה סבל ב"כ המבקשות, מתי בדיוק לא היה כשיר וכל זאת כאשר לא ניתן להסתפק בתחום האחריות של אותו רופא כעולה מנייר המכתבים. ב"כ המבקשות מבקש מבית המשפט לנחש מה היתה מחלתו, כאשר עולה מדברי ב"כ המבקשות, על פני הדברים, כי מצבו היום מאפשר לו לכתוב סיכומים, ועל כן מדובר במחלה חולפת או מחלה אשר בשליטה כיום. לאור זאת, היה על ב"כ המבקשות לציין את מחלתו בצורה מפורשת. ב"כ המבקשות מייצג את המבקשות, והעדר המצאת אישור רפואי כדין וברמת הפירוט הנדרשת מעמיד את לקוחותיו במצב קשה שלא לצורך. נכון להיום, לא הציג ב"כ המבקשות, כאמור לעיל, ראיות מספיקות על מנת לבסס כי אכן היה מנוטרל מכל פעילות במהלך חודש דצמבר 2007. במצב זה היה מקום להמציא אישור רפואי מפורט ולא להסתפק ברמזים או רצון לשוחח עם השופט לבד בלשכתו תוך העלמת האישור הרפואי שהוגש לתיק והבקשה לאחר עיון בו, "מפאת צנעת הפרט". גם לא מקובל על בית משפט זה להפנות לפרוטוקול הדיונים כביסוס לסיכויי ההצלחה של המבקשות. בבקשה לביטול פסק דין, קיימת חובה על ב"כ המבקשות לפרט את סיכויי ההצלחה בפועל ולא להעביר לבית המשפט את המלאכה להעריך את טענות המבקשות בנוגע לסיכויי ההצלחה, על יסוד כל החומר אשר מצוי בפניו. לעניין הטענה בדבר זלזול ב"כ המבקשות בבית המשפט ובצד שכנגד, אכן היו מספר מקרים במהלך הדיון בתיק זה שהתנהגותו של ב"כ המבקשות לא היתה ראויה בנסיבות העניין. ראה לעניין זה החלטת בית המשפט מיום 17/5/07 אשר ניתנה בעקבות הודעת ב"כ המבקשות מאותו יום. בהחלטה התייחסות לכך שב"כ המבקשות פירש החלטה קודמת של בית משפט זה לפיה על הצדדים להגיש הודעה בנוגע למועדי דיון אשר נקבעו היה ולא התאימו לצדדים בכך שהמועדים אשר הוצעו על ידי בית המשפט "היו בכפוף לקבלת אישור סופי של הח"מ" קרי של ב"כ המבקשות אשר מעמיד את עצמו במצב שבו החלטות בית המשפט כפופות אליו. בנוסף לכך ב"כ המבקשות ציין בהודעתו הנ"ל כי אין לראות בהודעתו הנ"ל בקשה לדחיית מועד דיון והוא אף אינו מחויב לציין לבית המשפט את הסיבות לאי מתן אישור סופי למועדי הדיונים, אולם "הואיל וביהמ"ש מעוניין לדעת הסיבות...ולמעלה מן הנחוץ בנסיבות העניין" התייחס ב"כ המבקשות בהמשך ליומנו. במסגרת ההחלטה הנ"ל נקבע כי "אין ללמוד מההחלטה הנ"ל כי בידי ב"כ המשיבות זכות וטו על החלטות בית המשפט וכי ההחלטה "כפופה" לקבלת אישור סופי של ב"כ המשיבות". בית המשפט גם הסתייג בהחלטה הנ"ל מהתבטאויות ב"כ המבקשות הנ"ל בצורה מפורשת בגוף ההחלטה. באותה החלטה התייחסות נוספת לכך שב"כ המבקשות לא טרח לציין בפני בית המשפט פרטים מספיקים כדי לבסס העדר יכולת להתייצב למועד דיון הוכחות אשר נקבע כאשר ב"כ המבקשות לא ציין פרטי ושעת הדיון בתיק אחר אשר נקבע לאותו מועד כנטען על ידי ב"כ המבקשות וכן לא מסר פרטים מספיקים אודות בדיקה רפואית אשר נקבעה עבור אביו של ב"כ המבקשות. גם שם בהחלטה מיום 17/5/07 נקבע כי "מן הראוי היה להגיש אישור רפואי על מנת לבסס את טענת ב"כ הנתבעות הנ"ל, אולם ב"כ הנתבעות בחר שלא לעשות כן". מעבר לכך שלא טרח ב"כ המבקשות לפרט את סיכויי הצלחת המבקשות בתובענה, ב"כ המבקשות אף לא ביקש לצרף באופן מיידי לתיק סיכומי המבקשות, אשר היו אמורים להיות מוגשים זה מכבר, אלא אף מבקש 30 יום נוספים על מנת להכין אותם. בית המשפט זה היה מצפה מעורך דין, אשר לא ממציא אישורים רפואיים כנדרש לביסוס מחדל של העדר הגשת סיכומים, ואף לא טורח להתייחס לסיכויי ההצלחה בתובענה כנדרש, להמציא לכל הפחות לבקשה להארכת מועד העתק של הסיכומים לבקשתו לביטול פסק הדין או לבקשתו לצרף תצהיר ולהאריך את המועד אשר הוגשה בשלב מאוחר יותר. בקשת ב"כ המבקשות להאריך את המועד להגשת הסיכומים אף היא איננה מפורטת כנדרש. ב"כ המבקשות נמנע מלציין תאריך כלשהו בתצהירו שהוגש בתמיכה לבקשה להארכת המועד. מהתצהיר כלל לא ברור מתי הוא קיבל את סיכומי המשיבה, מתי הוא חלה, מתי הוא נעדר ממשרדו, מתי הוא הופיע לדיונים במהלך אותה תקופה, מדוע עורכי הדין הרבים והאחרים ממשרדו של ב"כ המבקשות ואשר מפורטים בכתבי הטענות מטעם המבקשות לא הגישו בקשות מתאימות לבית המשפט במועד ולו בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים, ומדוע ב"כ המבקשות לא הגיש את סיכומיו לתיק כאשר עולה מבקשת ב"כ המשיבה מיום 27/12/07 כי ב"כ המשיבה פנה אליו לעניין העדר הגשת הסיכומים עוד במהלך חודש נובמבר 2007, ואף צורפו אישורים מטעם המשיבה כדי לבסס זאת. כמו כן יצוין כי על פי ההחלטה מיום 8/7/07, היה על ב"כ המבקשות להגיש את סיכומיו תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי המשיבה. סיכומי המשיבה הוגשו ביום 10/10/07 ומכאן היה על ב"כ המבקשות להגיש את סיכומיו עד ליום 10/11/07 כאשר האישור הרפואי הבלתי מפורט כנדרש אשר הוגש על ידי ב"כ המבקשות לתיק מתייחס לתקופה שבמהלך חודש דצמבר 2007 בלבד. יוצא, אם כן, כי אין בפני בית המשפט אישורים ופירוט מספיק כדי לבסס את המחדל, ב"כ המבקשות לא ביסס בפני בית משפט זה טעם מיוחד כנדרש לצורך הארכת המועד להגשת סיכומים, בהתייחס לחודש נובמבר 2007 ואף בהתייחס לחודש דצמבר 2007 לאחר מכן, והמבקשות לא טרחו להתייחס כלל לסיכויי ההצלחה בבקשתן כנדרש. על כן, הנני דוחה את בקשת המבקשות לביטול פסק הדין, וכן מחייב את המבקשות לשלם למשיבה סך של 3,000 ₪ + מע"מ בגין שכ"ט והוצאות המשיבה במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין. מסמכיםביטול פסק דין