הזמנת עדים יומיים לפני הדיון

הזמנת עדים יומיים לפני הדיון העובדות הרלוונטיות 1. תיק זה נקבע להוכחות לראשונה ליום 2.11.06 וליום 5.3.07. עקב בקשת אחד הצדדים נדחה המועד האחרון ה-5.3.07 ליום 11.7.07 בשל נפילתו על חג פורים. בקשה ראשונה לדחיית מועדים שקבועים להוכחות הוגשה ביום 11.6.07 זאת בטענה שטרם הסתיימו ההליכים המקדמים, והעובדה שהנתבעים הינם תושבי חו"ל לא אפשרה לנתבעים להגיש את תצהירי העדות הראשית מטעמם עד למועד הקבוע לדיון. ב-18.6.07 החלטתי לדחות את הבקשה מהנימוקים הבאים: התיק נקבע להוכחות מספר חודשים מראש, הצדדים לא קיימו החלטת בית המשפט שניתנה בהסכמה לסיים הליכי הביניים, והגשת תצהירי עדות ראשית במועד שנקבע לכך. בנוסף לכך, היות שאף בקשה מטעמם הצדדים לא הוגשה בנוגע להליכי ביניים, לא היה עוד צורך בהגשת תצהירי עדות ראשית, והוחלט שהעדים יעידו בעצמם בבית המשפט. על כן לא נזקק בית המשפט לבקשת הדחייה. בקשה שנייה בנדון נתקבלה בבית המשפט ביום 22.6.2007 בטענה, כי עד מועד הגשת בקשה זו טרם הגיע מועד הגשת תצהירים מטעמם, שכן התובעות טרם הגישו את תצהיריהן. נוסף לכך, ב"כ הנתבעים זומן למילואים במועדי ההוכחות, על כן אין אפשרות לקיים את ההוכחות במועד הקבוע. בית המשפט דחה גם בקשה זו והפנה לנימוקיו בהחלטתו הקודמת מיום 18.6.07. ב"כ הנתבעים מצא לנכון להסב בשנית את תשומת לבו של בית המשפט לכך שהוא זומן לשירות מילואים במועדים הקבועים, ועל כן מתבקש להיענות לבקשת הדחייה, ושוב הוחלט ביום 2.7.07 כי המועדים הקבועים יעמדו בעינם, בעיקר לאחר שנוכח בית המשפט שישנו עו"ד נוסף במשרדו של ב"כ הנתבעים. במקביל הוגשה "בקשה בהולה" מטעם הנתבעים להזמנת עדים ולהמצאת רשימת עדי תביעה, אשר נענתה כמבוקש בו ביום ב-2.7.07. חרף כל זאת נתקבלה ביום 4.7.07 "בקשה בהולה" נוספת מטעם ב"כ הנתבעים לדחיית שני מועדי הדיון להוכחות בתיק הקבועים לימים 5.7.07 ו- 11.7.07, בטענה שנתבע 1 נורה בשוד מזוין בארה"ב, ועל כן נבצר מב"כ לברר וללבן עמו פרטים לגבי גרסתם של העדים שלא הוגשו בתצהירים, וכי לא נתקבלו לידיו מסמכים לצורך הדבר שאמורים היו להישלח אליו מנתבע 1 בדואר אלקטרוני. לאחר קבלת תגובת התובעות לבקשה ושקילתם של דברים, הוחלט בו ביום, לדחות את הבקשה בנימוק שישיבת ההוכחות נפתחת בפרשת התביעה, והיות שהנתבעים מיוצגים על יד עו"ד, אין צורך בהופעתם. נוסף לכך, הודגש כי מועד ההוכחות נקבע בחודש ינואר '07 והיה על ב"כ הנתבעים להיערך בהתאם בעוד מועד. חרף כל הבקשות לעיל נתקיים דיון ב-5.7.07, בו ביקשו הנתבעים לפצל את החקירה של מר רוני סיני תובע 2 (העד הראשי של התובעות), כך שחקירתו הנגדית תבוצע ביום אחר לאחר שיתאפשר לב"כ הנתבעים להשלים את המידע והמסמכים מנתבע 1 עת יחלים מפציעתו בארה"ב. ב"כ התובעות התנגד לכך בטענה שהדבר יגרום לטרחה ולבזבוז זמן, וכי נהוג שאדם משלים את חקירתו בפרק זמן אחד. ביהמ"ש דחה את בקשתו של ב"כ הנתבעים וציין כי: "ב"כ הנתבעים היה ביכולתו להשיג את כל המסמכים הדרושים לו ממרשיו ולהיות ערוך להוכחות אף ליום ההוכחות של 5.3.07 משלא עשה כן, אין לו להלין אלא על עצמו" (עמ' 5). על כן נחקרו עדיהם של התובעות בחקירה ראשית כאשר ב"כ הנתבעים ישב בחיבוק ידיים ונמנע מלחקור חקירה נגדית, אף שבשלב מסוים היה נוכח בתוך אולם בית המשפט, ולא הביע כל התנגדות שהיא להגשת מסמכים. 2. על החלטתו האחרונה של בית המשפט הוגשה בר"ע לבית המשפט העליון, בה נתבקש בית משפט העליון להורות לבית משפט זה לדחות את הדיון הקבוע להוכחות ליום 11.7.07, אך בית המשפט העליון לא נעתר לבקשה. 3. בהתאם להחלטות כאמור, התקיים דיון הוכחות ביום 11.7.07 בו היו אמורים להעיד בו עדי הנתבעים. למרבה הפלא, אף אחד מהעדים לא התייצב לדיון. כאשר התבקש ב"כ הנתבעים להסביר את הדבר, התברר שהזמנה לעדים נשלחה רק ב-9.11.07, יומיים לפני דיון ההוכחות השני בדואר רשום. במצב כזה, ברור כי לא היה סיכוי שמי מהמוזמנים יקבל את ההזמנה בזמן, ובמידה וכן קיבל, אין אפשרות שיוכל להתארגן לקראת הישיבה. לאור זאת, ביקש ב"כ הנתבעים לקבוע מועד הוכחות נוסף אליו יוזמנו עדיו, וגם להזמין את מר סיני עד התובעות לחקירה במועד שנדחה. ב"כ התובעות התנגד לבקשה וטען, שהדרך שבה בחר בא כוח הנתבעים להזמין את עדיו איננה דרך נכונה, ובאשר לזימון העד הראשי מטעם התובעות בשנית, אמר כי בישיבת הוכחות שהתקיימה ב-5.7.07 נכח העד וב"כ הנתבעות בחר שלא לחקור אותו חקירה נגדית. 4. אף שהדרך בה בחר ב"כ הנתבעים להזמין את עדיו אינה ראויה ולא נכונה ואינה מגלה רצינות, הוחלט להיעתר לבקשת ב"כ הנתבעים לקביעת מועד הוכחות נוסף בו יישמעו כל עדי הנתבעים, בכפוף לפסיקת הוצאות. באשר להזמנת עד התביעה, מר סיני, בשנית נתבקש ב"כ הנתבעים להגיש בקשה מנומקת בה יסביר מדוע בחר שלא לחקור את עד התביעה המבוקש ב-5.7.07. 5. ב"כ הנתבעים אכן הגיש בקשה מתאימה, וב"כ התובעות מסר את תגבותו. להלן סיכום טענות הצדדים. ב"כ הנתבעים העלה מספר נימוקים לעניין החיוב בהוצאות. הוא חזר וטען כי בשל פציעתו של מרשו וניתוק הקשר בינם, נבצר מנתבע 1 להעביר לבא כוחו מלוא המסמכים, ההבהרות והמידע הנחוצים לשם חקירתו של מר סיני. דבר שמקבל משנה תוקף, לאור החלטת בית המשפט ימים ספורים לפני המועד, כי העדים ייחקרו ללא הגשת תצהירי עדות ראשית. לדידו של ב"כ הנתבעים, חקירתו של מר סיני בחקירה נגדית בתנאים שנוצרו פוגעת פגיעה אנושה בזכויות מרשיו, והייתה גורמת להם נזק בלתי הפיך אשר לא היה ניתן לתיקון, ואף מהווה ייצוג רשלני מצדו. עוד ציין ב"כ הנתבעים, כי בית המשפט נהג כלפי התובעות לאורך כל ההליך בהתחשבות רבה ולא דקדק עימן בסדרי הדין, הכל במטרה להגיע לחקר האמת ולהעדיף את המהות על פני הפן הפורמאלי. כך היה גם ביחס לאישור הגשת כתב תביעה מתוקן פעמיים, הגשת המרצת פתיחה במקום כתב תביעה מתוקן, דחיית מועד דיון בשל שושן פורים למרות שהתובעות מיוצגות על ידי שני משרדי עו"ד ואי הגשת תצהיר עדות ראשית מטעמן. הוא הוסיף, החלטת בית המשפט לגבי קיום ההוכחות בלי הגשת תצהירים הייתה בסמוך מאוד למועד הדיון. כמו כן, האישור לזימון עדי התובעות היה יומיים לפני מועד הדיון, על כן לא נשאר טעם בזימונם של העדים מטעם הנתבעים לדיון ביום 5.7.07, שכן לו היה מתקיים הדיון במלואו לא היה מספיק זמן לחקירתם של כל אותם העדים. עוד טוען ב"כ הנתבעים, כי זימון העדים התבצע על פי תקנות סדר הדין האזרחי ללא שום חריגה, ומטעם זה בלבד אין לחייבם בהוצאות. יתרה מזו, לתובעות לא נגרם כל נזק מדחיית הדיון שכן עדיהם העידו ב-5.7.07. בנוסף, היו דחיות חוזרות ונשנות להליך מטעם התובעות. הם הגישו את כתב התביעה המתוקן באיחור של תשעה חודשים, וכן ביקשו לדחות את המועד שנקבע ל-3.5.07. בנוסף לאמור, מדגיש ב"כ הנתבעים כי בית המשפט בחר שלא להשית על התובעות הוצאות כאשר באופן חד צדדי וכוחני, ומבלי לקבל את אישורו של בית המשפט, הגישו המרצת פתיחה מטעמם בזמן שהותר להגיש רק כתב תביעה מתוקן. בכל מקרה, ראוי לדידו של ב"כ הנתבעים, כי עניין ההוצאות אם בכלל יוחלט על ידי בית המשפט עם מתן פסק הדין באספקלריה נרחבת של כל ההליך תוך בחינת התנהגות שני הצדדים בהליך זה, ובמיוחד התנהגותן של התובעות. 6. ב"כ התובעות מבקש שבית המשפט ישית על הנתבעים הוצאות בסך שלא יפחת מסך 6000 ₪ בצירוף מע"מ, זאת כפיצוי על נזקן נוכח אי מיצוי שני ימי הוכחות שנקבעו ובכלל זה הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד (בגין בזבוז עשרות שעות עבודה של שני ב"כ התובעות והופעתם). ב"כ התובעים מבקש להשית על הנתבעות הוצאות לדוגמא בגין הטעיית בית המשפט והתובעות, והזלזול שהפגינו משהציגו מצג כאילו יופיעו עדים להיחקר בשני דיוני הוכחות, הגם שלא ננקטה כל פעולה סבירה מטעמם להבטיח זאת. עוד מבקש ב"כ התובעים להורות כי הנתבעים ישאו לבדם בהוצאות ההקלטה של הדיון ביום 11.7.07, שכן בפועל לא התקיים דיון הוכחות בשל מחדלם של הנתבעים, לפיכך לא היה מקום להזמין את שירותי ההקלטה לחינם. עוד טוען ב"כ התובעות, שאין קשר בין אי הופעתו של נתבע 1 בשל פציעתו לבין אי התייצבות העדים מטעמו. בית המשפט התחשב בנתבעים שמתגוררים בחו"ל וקבע מועדי הוכחות קרובים ורצופים, אך אלו לא זימנו את עדיהם כראוי ולא טרחו להקטין את הנזקים ולהודיע לבית המשפט ולתובעות מראש שאין טעם בקיום הדיונים. העיכוב בבירור התובענה, גורם לתובעות נזק אדיר, במיוחד כיום לאחר שהסתיימה השלמת הבניה ודירה 3 מוכנה לאכלוס. ככל שלא תסתיים פרשת ההגנה ביום 24.10.07 יגדל עוד יותר הנזק. באשר לסכום ההוצאות, מפנות התובעות להוצאות אשרה הושתו עליהן בסך 5000 ₪ בגין דחית בקשה מטעמים טכניים לפיצול סעדים בתביעה זו. ולדידם אם כך בטעמים טכניים הרי שמדובר במקרה זה בבזבוז זמן יקר של בית המשפט ולצד שכנגד, ולכן יש להשית הוצאות כפולות ומכופלות. נוסף לאמור, מציין ב"כ התובעות, כי הסבת ההליך להמרצת פתיחה הייתה, בין היתר, בגין דרישת ב"כ הנתבעים הקודם, ורק עם החלפת הייצוג על ידי ב"כ הנוכחי באו הנתבעים בדרישה הפוכה. לעניין הגשת תצהירים ראשיים, יוזכר כי הנתבעים הם גם תובעים שכנגד וחלה עליהם חובה להגיש תצהירי עדות ראשית בלי קשר לתובעים. באשר לדיון שהיה קבוע לשושן פורים, הם מפנים למכתב שכתב עו"ד שלום ב"כ הנתבעים בהודעה שהגיש לבית המשפט מיום 21.1.07 בה התנגד להקדמת הדיון ואף הבהיר שקיים סיכוי גבוה שהוא בעצמו גם לא יוכל להתייצב לדיון האמור. דיון א. בקשת הנתבעים לזימון העד סיני לחקירה נגדית 7. אין ממש בטענות ב"כ הנתבעים. מועדי ההוכחות היו ידועים לו מזה זמן רב, והיה עליו להיערך לכך בעוד מועד, ולדאוג לקבלת כל המסמכים הדרושים לו. הטענה שהנתבע לא העביר לו את מסמכיו הנה טענה שמוטב לה שלא הייתה נטענת, והיא נדחית. נתבע המעוניין בתוצאות משפט המתנהל נגדו, דואג בעוד מועד לספק לידי עורכי הדין שלו, האמור להגן על זכויותיו ועל האינטרסים שלו, את כל האסמכתאות הדרושות להוכחת זכויותיו, ולא היה ממתין ימים ספורים למועד ההוכחות לשם העברת מסמכיו. באותה מידה, עו"ד המוחזק כאדם אחראי, המעריך את עיסוקו ותפקידו, לא היה ממתין עד לרגע האחרון לפני תחילת ההוכחות ומבקש את המסמכים הדרושים להגנה על זכויות מרשיו. בנוסף לכך, ב"כ הנתבעים לא מצא לנכון להזמין את עדיו למועדים שנקבעו, אף שבקשתם נענתה מיד עם הגשתה לבית המשפט. 8. קיימת תופעה מדאיגה לפיה עורכי דין מזלזלים בהחלטות בית המשפט. לא שמעתי ולו נימוק אחד הראוי להישקל - מדוע לא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, כתובעים וכתובעים שכנגד. ברגע שבית המשפט החליט שאין עוד צורך להגשת תצהירי עדות ראשית, היה על ב"כ הנתבעים לפעול בהתאם, בהקדם ובזריזות הראויה על מנת לקיים החלטת בית המשפט, ולא לחדול מעשייה, ובסופו של יום יבקש מבית המשפט לדחות את הדיונים הקבועים להוכחות, כאילו דבר לא קרה. זמנו של בית המשפט איננו הפקר. עובדה ידועה היא שיומניהם של בתי המשפט עמוסים לעייפה, ואין מקום לדחיות שווא חסרות בסיס והיגיון. קביעת תיק לדיון באה על חשבון דחיית מועד בירור תיק אחר העומד וממתין בבית המשפט. ברגע שבית המשפט קבע שני מועדי הוכחות, וב"כ הנתבעים לא מצא לנכון לנצלם כראוי, לא יישמע בטענה שלא היה לו יומו בבית המשפט, ואין להלין אלא על עצמו. 9. לאור התנהגות ב"כ הנתבעים, שיש בה לא מעט זלזול בבית המשפט, שקלתי בדעתי לדחות את הבקשה לזימונו של עד התובעות בשנית לחקירה נגדית, ולו מן הטעם שב"כ הנתבעים, אשר נכח בעת שהעד סיני עמד על דוכן העדים, ביכר לשבת בחיבוק ידיים וויתר מרצון על זכותו לחקור אותו חקירה נגדית. הוא ישב בחוסר מעש מוחלט ובאופן מופגן. ברם, בסופו של דבר, מלפנים משורת הדין, ומשום שאין זה ראוי שבית המשפט יבוא חשבון עם ב"כ הנתבעים על חשבון מרשיו, ועל מנת לא לפגוע בזכויות הנתבעים, אני מורה על הזמנת העד סיני בשנית בישיבה הקבועה להוכחות, וזאת בכפוף לתנאים כפי שיפורט בהמשך. ב. פסיקת הוצאות עבור התובעות 10. התנאים לקיום מועד ההוכחות הם אלה: א. הנתבעים ישלמו הוצאות לקופת המדינה בסך 10,000 ₪. ב. הנתבעים ישלמו לתובעות הוצאות בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, עבור שני המועדים שלא מוצו, וכן עבור בקשה זו. ג. הנתבעים ישאו בהוצאות ההקלטה לשני המועדים אשר התקיימו לריק ולא מוצו כראוי. ד. הנתבעים ימציאו אישורים רפואיים אשר יוכיחו את טענתם שהנתבע 1 נורה ונפגע בארה"ב. העתק ממסמכים אלה יועברו ישירות לב"כ התובעות. לא קיימו הנתבעים תנאים אלה עד יום 21.10.07, לא יתקיים דיון ההוכחות, הקבוע ליום 24.10.07. היות ובא כוח התובעות הכריז "אלו עדי", מה שנותר הוא לקבוע מועדים להגשת הסיכומים, דבר שייעשה בעתו.עדיםדיוןהזמנת עדים