תצהיר עדות ראשית לא מאומת

1. בפניי בקשה לביטול פסק הדין אשר ניתן בתביעה מיום 25.1.07, לפיו חוייבו המבקשים, הנתבעים בתביעה העיקרית, לשלם למשיבה-התובעת בתביעה העיקרית, סך של 150,000 ש"ח ליום 14.9.04 וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין ניתן לאחר שהמבקשים הפרו פעם אחר פעם החלטות בית המשפט למתן תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר עדות ראשית בתביעה, כמפורט בהמשך ההחלטה. 2. לטענת המבקשים, בעקבות ההחלטה מיום 10.1.07, לפיה ניתנה להם הזדמנות אחרונה להגשת תצהיר גילוי מסמכים ותצהירי עדות ראשית תוך 7 ימים, הם המציאו אותם תצהירים ביום 17.1.07 בדואר למזכירות בית המשפט, אולם, בשל טעות בציון הכתובת אלה הוחזרו למבקשים. בנסיבות העניין, מבקש מס' 2 נסע בו ביום למזכירות בית המשפט והגיש אותם תצהירים. 3. המשיבה הגישה תגובתה לבקשה, בה נסקרו החלטות בית המשפט לפיהן חוייבו המקשים להגיש תצהיר גילוי מסמכים ועדות ראשית. כמו כן, המשיבה מפנה לעובדה כי המסמכים אשר הגישו המבקשים לתיק בית המשפט אינם ערוכים ואין בהם לקיים אחר החלטות בית המשפט. בנסיבות העניין, המשיבה מבקשת לדחות את הבקשה על הסף. 4. התביעה בתיק זה הוגשה ביום 14.9.04 ובהחלטתי מיום 9.5.05 ניתן לראשונה צו גילוי מסמכים כללי וספציפי תוך 30 יום. 5. ביום 8.5.06 ניתנה החלטתי בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית בתביעה, לפיה נקבע כי על המשיבה להגיש תצהיריה תוך 45 יום ולאחר מכן יגישו המבקשים תצהיריהם תוך 30 ימים ממועד קבלת תצהירי המשיבה. 6. המבקשים לא פעלו בהתאם להחלטות, כאמור בסעיפים 4-5 לעיל, וזאת על אף כי ניתנו להם מספר ארכות, כמפורט להלן: א. ביום 12.1.06 נקבע כי על המבקשים להמציא למשיבה תצהיר גילוי מסמכים תוך 10 ימים. ב. ביום 8.5.06 (במסגרת ההחלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית) נקבע, כי על המבקשים להמציא תצהיר גילוי מסמכים למשיבה וזאת תוך 10 ימים, שאם לא כן, הם לא יהיו רשאים להסתמך על מוצגים שלא נמצאים בתיק בית המשפט או שלא גולו על-ידי המשיבה. ג. ביום 19.11.06 ניתנה למבקשים הזדמנות נוספת ואחרונה להמציא למשיבה תצהיר גילוי מסמכים מטעמם תוך 15 יום וכן להגיש תצהירי עדות ראשית תוך 21 יום. בהחלטה הנ''ל נקבע בהדגשה כי "היה ותצהיר גילוי מסמכים לא יומצא לתובעת כאמור לעיל, תינתן החלטה בדבר מחיקת כתב ההגנה של הנתבעים ומתן פסק דין בהתאם". ד. ביום 10.1.07 נקבע כי על אף מחדלי המבקשים והאמור בהחלטה מיום 19.11.06, כמצוטט לעיל, ניתנת למבקשים ארכה נוספת להמציא לבית המשפט ולצד שכנגד תצהיר גילוי מסמכים ותצהירי עדות ראשית וזאת תוך 7 ימים. באותה החלטה נקבע בהדגשה "היה והנתבעים לא יפעלו כאמור לעיל, כתב ההגנה שהגישו יימחק ויינתן פסק דין נגדם ללא כל הודעה נוספת". 7. משלא פעלו המבקשים להגשת תצהיר גלוי מסמכים ותצהיר עדות ראשית, על אף הארכות שניתנו להם, כמפורט לעיל, הרי מחדליהם מלמדים על זלזול מופגן בהחלטות בית המשפט ואזהרותיו החוזרות ונשנות למחיקת כתב ההגנה. יתירה מכך, גם טענת המבקשים כאילו המציאו לבית המשפט תצהיר גילוי מסמכים ועדות ראשית באמצעות הדואר ביום 17.10.07, מלמדת שוב על זלזול בהחלטת בית המשפט, שכן, הדבר בוצע ביום האחרון אשר נקבע להגשתם, ומן הסתם הם לא יתקבלו בתיק בית המשפט בו ביום. יתירה מכך, הטענה כאילו בשל טעות בציון הכתובת, הוחזר תצהיר גילוי המסמכים והעדות הראשית אשר נשלח בדואר לידי המבקשים, אינה אמינה בעיני בהעדר צירוף המעטפה הרלוונטית או אישור בדבר החזרת התצהירים לידי המבקשים. כמו כן, הטעות הנטענת אינה גורעת מחיוב המבקשים להמציא התצהירים למשיבה, והרי אין כל טענה כי הדבר בוצע. 8. לא זאת אלא זאת, נכון להיום טרם הגישו המבקשים תצהיר גילוי מסמכים ועדות ראשית, שכן, לתיק בית המשפט הוגש מסמך בחתימת מבקש מס' 2 אשר כותרתו "גילוי מסמכים מאת הנתבעת" ובו פירוט מסמכים שונים מבלי לציין את הנוסח הקבוע בתקנות לעניין תצהיר גילוי מסמכים, מבלי לערוך אותו מסמך בתצהיר וללא אישור עורך כדין. אף המסמך הנוסף אשר כותרתו "תצהיר עדות ראשית" אינו ערוך כדין, שכן, הוא אינו מאומת באמצעות עו"ד. 9. לסיכום, אני דוחה את הבקשה. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ עליו, שאם לא כן, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ז (6 במאי 2007) בהעדר הצדדים. ר. חדיד, שופט אימות תצהירעדותדיוןמסמכיםתצהיר עדות