דוגמא לתגובה לבקשת ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות (תביעות קטנות)

דוגמא לתגובה לבקשת ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות 1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כב' השופט יואל צור) מיום 10.5.07, שניתן בהעדר התייצבות, ועל החלטת בית משפט קמא מיום 31.5.07 לדחות את בקשת המבקש לביטול פסק הדין. 2. המבקש מכר סלון למשיבים תמורת סכום של 8,300 ₪. לטענת המשיבים, לאחר שהגיע הסלון לביתם הם נוכחו כי אין התאמה בין הסלון שסופק להם לזה שאותו סוכם כי ירכשו. לטענתם, לאחר פניות רבות למבקש הוא הסכים להחליף את הסלון, אולם לא נמצא סלון תואם לזה שרכשו. כאשר ביקשו לקבל חזרה את התמורה ששילמו עבור הסלון, המבקש סירב. נוכח זאת, הגישו המשיבים, ביום 22.1.07, תובענה לבית משפט לתביעות קטנות, במסגרתה תבעו כי תושב להם התמורה ששילמו עבור הסלון ובנוסף פיצוי על נזקים שלדבריהם נגרמו להם. כתב הגנה (שאינו חתום) הוגש לבית משפט קמא בשם חברה בשם טרנד ריהוט בע"מ (להלן - חברת טרנד ריהוט), שאינה נתבעת בתיק. בכתב ההגנה נטען כי המשיבים רכשו את הסלון מחברת טרנד ריהוט, וכי ההבדלים בין הסלון שנרכש לבין זה שסופק בתחילה, וכן בין הסלון שנרכש לבין הסלון החלופי שהוצע למשיבים, הם הבדלים זניחים בלבד. דיון בתובענה נקבע ליום 15.3.07. המבקש לא התייצב לדיון שנקבע, וזאת, לאחר שלכאורה סירב לקבל את ההזמנה לדיון שהמציאו לו המשיבים. בעקבות זאת ניתן פסק דין בהעדר התייצבות, במסגרתו חויב המבקש לשלם למשיבים סכום של 8,649 ש"ח. חברת טרנד ריהוט הגישה בקשה לביטול פסק דין. בבקשה נטען כי בין המבקש למשיבים אין יריבות, שכן הסלון נרכש מחברת טרנד ריהוט. עוד נטען כי העדר ההתייצבות לדיון ביום 15.3.07 נבע מכך שבאתר האינטרנט של בתי המשפט נרשם שהדיון נדחה. בית משפט קמא נעתר לבקשה לביטול פסק דין ומועד לדיון בתובענה נקבע ליום 10.5.07. גם לדיון זה לא התייצב המבקש, ופעם נוספת ניתן פסק דין בהעדר התייצבות. גם הפעם הוגשה, ביום 30.5.07, בקשה לביטול פסק דין מטעם חברת טרנד ריהוט. החברה טענה כי לא נמסרה לה הודעה על מועד הדיון. עוד טענה החברה כי היא זו שמכרה את הסלון למשיבים ולכן התביעה צריכה הייתה להיות מוגשת נגדה, ולא נגד המבקש, שבינו לבין המשיבים אין יריבות. בית משפט קמא דחה את הבקשה לביטול פסק דין. בהחלטתו ציין בית משפט קמא כי אין זו הפעם הראשונה שהמבקש מבקש ביטול פסק דין, וכי לאחר שבוטל פסק הדין הקודם היה על המבקש, ככל שאכן לא קיבל הזמנה לדיון החדש שנקבע, לברר את מועד הדיון. בית משפט קמא הוסיף וקבע כי לפי תקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1977 (להלן - תקנות תביעות קטנות), ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות תוך שבעה ימים, ואילו המבקש לא ציין באיזה מועד נתקבל אצלו פסק הדין. אשר לטענת העדר היריבות, בית משפט קמא ציין כי מי שמכר למשיבים את הסלון הוא המבקש, המנסה כעת להסתתר מאחורי שמות שונים, כאשר על טופס ההזמנה של הסלון מופיע הלוגו של חברת טרנד ריהוט בע"מ, אך הטופס חתום על ידי החברה אחרת בשם רוזטו רהיטים בע"מ. לבסוף ציין בית משפט קמא כי כתב ההגנה שהוגש אינו מגלה הגנה המצדיקה ביטול פסק הדין, שכן "אם הדגם לא מתאים למה שסוכם בין הקונה והמוכר, על המוכר להחזיר לתובעת את כספה ולקבל בחזרה את המוצר". 3. המבקש לא השלים עם פסק הדין וההחלטה והגיש הבקשה הנוכחית. לטענתו, מקום בו לא הוזמן כדין לדיון, דין פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות להתבטל. בנוסף, לטענתו, בינו לבין המשיבים אין יריבות. המבקש אינו חולק כי מכר למשיבים את הסלון, אך לטענתו עשה כן כשכיר בחברת טרנד ריהוט בע"מ. המשיב מציין כי "החמור מכל" הוא כי למרות שהוגש כתב הגנה, ציין בית משפט קמא בהחלטתו מיום 15.3.07 כי אין כתב הגנה בתיק. אשר לקביעת בית המשפט לפיה הוא מנסה להטעות על ידי עשיית שימוש בשמות שונים, לטענת המבקש אין לכך בסיס בראיות. המשיבים, בתגובה שהגישו מיוזמתם לבית המשפט, מבקשים לדחות את הבקשה. המשיבים חזרו על טענתם לפיה הממכר שסופק להם לא תאם את שסוכם. בנוסף, הפנו המשיבים לשלטים שעל פתח החנות שבה רכשו את הסלון, על גביהם מופיעים הכיתובים "רוזטו" ו"בית גזית", ולכרטיס הביקור של המבקש, שגם עליו מופיעים הכיתובים האמורים לצד הכיתוב "ח. יוני - עיצוב פנים". 4. לאחר שעיינתי בבקשה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. ראשית, המבקש מעולם לא הגיש כתב הגנה לבית משפט קמא. ודוק, כתב הגנה, שאינו חתום, הוגש בשם חברת טרנד ריהוט בע"מ, אך המבקש לא הגיש כתב הגנה. כבר מסיבה זו יש לקבל את התביעה ולדחות את הבקשה (ר' תקנה 10 לתקנות תביעות קטנות). שנית, כפי שציין בית משפט קמא, המבקש הגיש את הבקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 10.5.07 רק ביום 30.5.07, וזאת כאשר על פי תקנה 12 לתקנות תביעות קטנות היה עליו לעשות כן תוך שבעה ימים מיום המצאת פסק הדין. המבקש לא פירט בבקשת הביטול, ולא בבקשה הנוכחית, באיזה מועד הומצא לו פסק הדין, ולא הגיש בקשה להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין. גם בנימוק זה לבדו יש כדי להביא לדחיית הבקשה. אשר לטענת המבקש לפיה לא קיבל הזמנה לדיון שנקבע ליום 10.5.07, בהעדר כתב הגנה מטעם המבקש, ולאור הגשת הבקשה לביטול פסק דין באיחור, אין בטענה זו כדי להועיל למבקש. מעבר לדרוש יצוין כי מועד הדיון האמור נקבע באותה החלטה במסגרתה בוטל, לבקשת המבקש, פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות ביום 15.3.06, ולא בהחלטה נפרדת. כפי שציין בית משפט קמא, חזקה על מי שהגיש בקשה לביטול פסק דין, כי בירר מה עלה בגורל בקשתו. 5. אשר לסיכוי ההגנה, מקובלת עליי קביעת בית משפט קמא לפיה כתב ההגנה שהוגש (מטעם חברת טרנד ריהוט בע"מ) אינו מגלה הגנה שיש בה כדי להצדיק את ביטול פסק הדין. מקום בו הממכר אינו מתאים למה שסוכם, ולא ניתן לספק מוצר חלופי המתאים למה שסוכם, על המוכר להחזיר לרוכש את כספו. אשר לשאלת היריבות, אין חולק כי המשיבים רכשו את הסלון מהמבקש. על גבי כרטיס הביקור של המבקש מופיע הכיתוב "ח. יוני - עיצוב פנים". הסלון נרכש בחנות הנושאת שלטים שעליהם הכיתוב "בית גזית" ו"רוזטו". כיתובים אלו מופיעים גם על כרטיס הביקור של המבקש. על גבי טפסי ההזמנה מופיע אמנם הכיתוב "טרנד ריהוט בע"מ" (וזאת לצד הכיתוב "בית גזית-ריהוט בהתאמה אישית"), אולם חלק מהתכתובות בין הצדדים נחתמו על ידי "רוזטו רהיטים בע"מ". בנסיבות אלו, בהן רב הנסתר על הגלוי בשאלה באיזו כשירות ומטעם מי מכר המבקש את הסלון למשיבים, ובהעדר כתב הגנה מטעם המבקש (בשונה מכתב הגנה מטעם חברת טרנד ריהוט בע"מ, שאינה נתבעת בתובענה), לא ניתן לומר כי אין יריבות בין הצדדים. אשר לטענת המבקש לפיה טעה בית משפט כשקבע כי לא הגיש כתב הגנה, גם דינה להידחות. ראשית, כפי שפורט לעיל, המבקש אכן לא הגיש כתב הגנה. שנית, קביעת בית משפט קמא כי המבקש לא הגיש כתב הגנה, נגדה יוצא המבקש, היא מפסק הדין של בית משפט קמא מיום 15.3.07, שבוטל לאחר מכן לבקשת המבקש. בהחלטה מיום 31.5.07, שלא לבטל את פסק הדין השני שניתן בהעדר התייצבות, ישנה התייחסות ברורה לטענות שהועלו בכתב ההגנה שהוגש מטעם חברת טרנד ריהוט, כך שאין לומר כי ההחלטה נתנה תוך שבית המשפט סבר שאין בתיק כתב הגנה. 6. נוכח האמור לעיל, הבקשה נדחית. 7. המבקש ישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסכום של 1,200 ₪ בצירוף מע"מ. אי התייצבות לדיוןתביעות קטנותביטול פסק דין