המרצת פתיחה למחיקת הערת אזהרה

המרצת פתיחה הערת אזהרה 1. בתובענה שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה ביום 29/10/07 נכללו עתירות לסעדים הבאים: "א. צו הצהרתי לפיו הערת האזהרה אשר נרשמה לטובת המשיב 1 ביום 7/8/2007 על המקרקעין הידועים כחלקה 45 בגוש 17141 נרשמה מכוח פעולות תרמית וזיוף, ולכן - בטלה. ב. ליתן צו הקובע, כי יש למחוק את הרישום בגין הערת האזהרה לטובת המשיב 1 בלישכת רישום המקרקעין, וליתן למשיבה 3 הוראה מתאימה על כך. ג. ליתן צו הקובע, כי הסכם המכר ו/או יפוי הכוח ו/או כתב ההסכמה ו/או כל מסמך אחר, מכוחם נרשמה הערת האזהרה לטובת המשיב 1 בלישכת רישום המקרקעין, הינם בטלים, ומשכך עיסקת המכר המזוייפת בטלה ומבוטלת. ד. להתיר למבקש לפצל את סעדיו כמפורט להלן". 2. בתגובה בכתב שהוגשה ביום 11/12/07 מטעם לשכת רישום המקרקעין חיפה נכתב: "1. מבלי לפגוע בנטען לעיל, תפרט המשיבה את העובדות נשוא התובענה ככל שאלה ידועות לה: 1.1. ביום 07.08.07 נרשמה הערת אזהרה על זכויותיו של המבקש, קרימון יעקב בחלקה 45 בגוש 17141 (להלן: "החלקה") לטובת אייל אנגליסטר, המשיב מס' 1 (להלן "המשיב") לפי שטר מס' 29635/07. 1.2. תיק הפעולה שהוגש ללשכת רישום המקרקעין נחזה ככשר לרישום וכלל בקשה לרישום הערת אזהרה (בה חתם עו"ד קאסם כיאל, המשיב מספר 2, לכאורה, בשם המבקש); תצהיר הסכמה של המבקש לרישום הערת אזהרה על שם המשיב (חתימת המבקש על התצהיר אושרה לכאורה על ידי עו"ד קאסם כיאל, המשיב מספר 2); הסכם שנערך לכאורה בין המבקש לבין המשיב (בסעיף 13 להסכם נכתב כי ביצוע פעולת העברת הבעלות בלשכת רישום המקרקעין תבוצע על ידי עו"ד קאסם כיאל); וייפוי כוח שנתן לכאורה המבקש לעו"ד קאסם כיאל. 1.3. תיק הפעולה הוגש לרישום על ידי עו"ד מחמוד חטיב, אשר אימת, לכאורה, את חתימתו של עו"ד קאסם כיאל על הבקשה לרישום. 1.4. משמלאו לכאורה התנאים הקבועים בסעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ובסימן א', פרק ג' לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969 רשמה המשיבה את הערת האזהרה כמבוקש. 1.5. יצוין כי בעת הגשת התיק לרישום בדק פקיד הרישום אם שמו של עו"ד מחמוד חטיב מופיע ברשימת עורכי הדין המושעים שנשלחה ללשכת רישום המקרקעין על ידי לשכת עורכי הדין, אך שמו לא הופיע ברשימה זו. השעייתו של עו"ד חטיב מהלשכה הופיעה רק בהודעה שנשלחה ללשכת הרישום במועד מאוחר יותר. 1.6. לאחר רישום ההערה נשלחה הודעה למבקש על רישום הפעולה, בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לחוק המקרקעין. דא עקא, ההודעה נשלחה לכתובת המופיעה בהסכם המכר אשר צורף לתיק השטר, אשר בדיעבד התברר כי אינה נכונה. ... אישור ביצוע פעולה מיום 7.8.07 שנשלח למבקש לכתובת רחוב וייס יעקוב 19/8 תל-אביב מצורף לתגובה זו ומסומן נספח א' 1.7. משהתקבלה בלשכת רישום המקרקעין הודעה בדבר השעייתו של עו"ד מוחמד חטיב, פנתה רשמת המקרקעין ללשכת רישום האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו הרשומה של המבקש. משהתקבלה ומשהתברר כי אינה זהה לכתובת הרשומה בהסכם שצורף לתיק השטר נשלח למבקש המכתב מיום 18.10.07 אשר צורף לתובענה והוא הודעה על רישום הערת אזהרה על זכויותיו בחלקה. 1.8. בתגובה, התקבל מכתבו של ב"כ המבקש אשר צורף כנספח ג' לתובענה, עליו השיבה רשמת המקרקעין במכתבה מיום 23.10.07, נספח ד' לכתב התביעה. 1.9. כאמור במכתב נספח ד', אין רשמת המקרקעין מוסמכת לסרב לקבל לרישום מסמכים הנחזים ככשרים, ואין היא מוסמכת לקבוע כי רישום הוא מזויף. יחד עם זאת, הסכימה רשמת המקרקעין להקפיא מנהלית את רישום הזכויות בחלקה לשלושים יום, על מנת לאפשר למבקש להמציא צו שיפוטי המורה על מניעת שינוי הרישום. 1.10. יצוין כי לאחר הגשת התובענה התקבל בלשכת רישום המקרקעין מכתבו של עו"ד כיאל קאסם מיום 1.11.07, ובו נטען כי חתימתו על המסמכים שבתיק השטר זויפו. ... המכתב מיום 1.11.07 מצורף לכתב תגובה זה ומסומן נספח ב'" 3. בתצהיר מתאריך 20/11/07 שהוגש על-ידי המשיב 2 כותב המצהיר כי מעולם לא הכיר לא את המבקש ולא את המשיב 1, מעולם לא נפגש איתם, וכן לא ייצג מעולם את בעלי הדין הנ"ל בכל עסקת מקרקעין שהיא, לא רשם הערת אזהרה כלשהי ואף אחד מהצדדים הנ"ל לא חתם בפניו מעולם על מסמך כלשהו הנוגע למקרקעין כלשהם. בנסיבות אלה מסכים המשיב 2 למחיקת הערת האזהרה בהתאם לעתירות שבהמרצת הפתיחה. המשיב 2 מציין כי התלונן במשטרה בגין זיוף חתימתו והתחזות וכי כתב בהקשר זה גם ללשכת רישום המקרקעין חיפה וללשכת עורכי הדין. 4. המשיב 1 לא השיב להמרצת הפתיחה או לבקשה לסעד זמני, הגם שנדרש לעשות כן עד יום 30/11/07 (ראו החלטת הביניים מיום 30/10/07). 5. בבקשה מיום 19/12/07 שהוגשה על-ידי המבקש נאמר כי בתאריך 4/11/07 נשלחו אליו על-ידי בא כוח המשיב 1 עורך-דין נזאר אעלימי תצהירים של המשיבים 1 ו- 2 (שניהם מיום 1/11/07) מהם עולה כי המצהירים לא נפגשו זה עם זה וגם לא חתמו על עסקה במקרקעין נשוא ההליכים הנוכחיים ומכיוון שכך, הם מסכימים ומאשרים כי הערת האזהרה תימחק. 6. בשים לב לתיעוד שהוגש לבית המשפט, כמוסבר לעיל, ולנימוקי המרצת הפתיחה, שלא נסתרו, ניתנים בזאת הסעדים ההצהרתיים כמבוקש בעתירות א', ב', ג' דלעיל. ניתנת רשות לתובע-המבקש לפצל את סעדיו. הערבון שהופקד לפי סעיף 1 להחלטתי מיום 30/10/07, יוחזר למי שהפקידו. המרצת פתיחהמחיקת הערת אזהרההערת אזהרה