פסילת חוות דעת שמאי

פסילת חוות דעת שמאי 1. זו החלטה בקשת המבקשים לביטול חוות דעת מומחה ופסילת מומחה. 2. להלן השתלשלות הארועים אשר הביאה להגשת הבקשה. המבקשים הם הנתבעים בתביעה בסדר דין מהיר שהוגשה נגדם על ידי המשיב לתשלום סכום של 38,493 ₪. להלן טענות המשיב בכתב התביעה. 3. בהתאם לטענות בכתב התביעה המבקשים הם בני זוג בעליו של רכב מס' 4245628 אשר ניהלו משא ומתן עם המשיב למכירת הרכב האמור למשיב. לטענת המשיב בכל שלבי המשא ומתן, הצהירו המבקשים כי הרכב תקין, לא עבר תאונה כלשהיא ואין צורך לבדוק אותו. המשיב האמין לדברי המבקשים ורכש את הרכב ביום 29.5.03 בסכום של 37,000 ₪. 4. עת ביקש המשיב למכור את הרכב ביקש הקונה לערוך לו בדיקה וביום 16.12.03 נבדק הרכב במכון מולטי טסט , במהלך הבדיקה התברר למשיב כי הרכב עבר תאונה קשה ביותר, נחצה לשניים וחובר בריתוכים לא מקוריים, כאשר כל החלק האחורי של הרכב הוחלף בשלמותו. לטענת המשיב רומה והוטעה על ידי המבקש וכי לו ידע את מצבו האמיתי של הרכב לא היה רוכש אותו. המשיב הודיע למבקשים על ביטול העיסקה ודרש את כספו בחזרה. עוד התברר למשיב כי המבקשים ניסו למכור את רכבם קודם למכירתו למשיב וביום 7.3.03 ערכו בדיקה לרכב במכון מונדיאל במהלכה נתגלו אותם ליקויים קשים בגין התאונה ואולם אלה לא גולו למשיב. 5. המשיב צירף חוות-דעת שמאי באשר לליקויים אלה אשר קבע כי לא ניתן היה לבצע את התיקון שבוצע באופן שבוצע קרי תיקונים וריתוכים לא מקוריים בחלקו התחתון של הרכב. בנסיבות אלה, ביקש המשיב במסגרת התביעה כי כספו יושב לו. המבקשים הגישו כתב הגנה מטעמם והעלו את הטענות הבאות. 6. א. לטענת המבקשים חוות-הדעת שצורפה איננה שלמה ולוקה בחסר שכן השמאי לא התייחס לעובדה כי הרכב היה ברשות המשיב כ - 7 חודשים לפני הבדיקה הראשונה ובמשך 10 חודשים לפני שהוגשה התביעה. ב. לטענת המבקשים בעת שרכשו את הרכב ללא בדיקה, עבר הרכב תאונה קלה שליקוייה תוקנו ולא נמסרו להם העובדות אשר צויינו בחוות-דעת השמאי וכי הרכב עבר בהצלחה שתי בדיקות טסט שנתי במכון מורשה. ג. המבקשים ציינו מס' פעמים בפני המשיב כי הרכב עבר תאונות ויש בידי המבקשים את טופס הבדיקה ממכון מונדיאל ואולם המשיב ציין כי איננו מעוניין לראות את תוצאות הבדיקה והסכים לרכוש את הרכב כפי שהוא בתנאי שמחירו יופחת. ד. המבקשים מעולם לא הסתירו מהמשיב את דבר התאונות שעבר הרכב ומסיבה זו מכרו למשיב את הרכב בסכום הנמוך ב - 11,000 ₪ ממחיר הרכב. ה. עוד ציינו המבקשים כי בבדיקות שנערכו במועדים שונים ואשר צורפו לכתב התביעה, מופיעים ליקויים אשר אינם מופיעים בבדיקה שנערכה ביום 7.3.03 לפני שרכש המשיב את הרכב ומכאן ניתן ללמוד כי פגיעות אלה נעשו בזמן שהרכב היה ברשות המשיב. ו. לטענת המבקשים התאונה הקשה שעבר הרכב אירעה בזמן שהרכב היה ברשות המשיב ולאחר שרכש אותו. ז. עוד טוענים המבקשים כי המשיב הודה בפני המבקשים כי הרכב עבר תאונה כאשר היה ברשותו של המשיב, המשיב ידע דבר קיומן של התאונות שעבר הרכב כפי שנמסר לו על ידי המבקשים לפני רכישתו ובשל כך אף הוסכם להפחית ממחיר הרכב. 7. במהלך ישיבה מקדמית שהתקיימה הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה אשר ניתן לה תוקף של החלטה. בשל העובדה שהמחלוקת בבקשה הנדונה מתייחסת למהותה של ההסכמה, תובא להלן הסכמת הצדדים כפי שנוסחה על ידם במהלך הדיון: "אנו מסכימים להציע פתרון לסכסוך באופן הבא: שמאי רכב המומחה להערכת נזקים יעריך את שוויו של הרכב למכירה לנוכח ממצאי הבדיקה שנערכה ע"י מונדיאל טסט בע"מ - מכון לבדיקות רכב מיום 7.3.03. השמאי יעריך את שווי הרכב כאמור בכפוף לממצאי בדיקה זו ליום המכירה - 29.5.03 ובהתאם לסכום המכירה כפי שיקבע השמאי, יקבע בית המשפט את הסכום בו ראוי היה למכור את הרכב. קביעתו של המשאי את שווי הרכב תחייב את שני הצדדים בהתאם לסכום ששולם בגין רכישת הרכב." בהחלטתי מאותו יום קבעתי : "המומחה יתן חוות דעתו באשר לשווי הרכב נכון למועד מכירתו בכפוף לתוצאות הבדיקה מיום 7.3.03. בהתאם להערכת השווי כאמור, תינתן החלטת בית המשפט לענין הסכום בו אמור היה למכור את הרכב במצבו נכון לאותו מועד." 8. ביום 30.1.05, התמנה לאחר שנתן הסכמתו מומחה מטעם חברת זצקר חברה לשמאות וסקרים בע"מ, כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה הגיש חוות-דעתו ביום 17.3.05 וחוות-הדעת הועברה לצדדים אשר התבקשו להודיע אם ברצונם לשלוח שאלות הבהרה למומחה. 9. ביום 1.8.05 הגיש המשיב בקשה למתן פסק דין תוך חיוב המבקשים לשלם בהתאם לחוות-הדעת סך של 9,800 ₪ , הבקשה הועברה לתגובת המבקשים אשר הגישו תגובתם ביום 18.9.05 במסגרתה טענו כי השמאי המומחה פעל בניגוד למוסכם ובניגוד להחלטות בית המשפט ולפיכך הגישו בקשה לביטול חוות-הדעת ולפסילת המומחה ולפיכך אין מקום למתן פסק דין על יסוד חוות-הדעת. 10. ביום 18.9.05 הגישו המבקשים במסגרת בש"א 4256/05 בקשה דחופה לביטול חוות-דעת מומחה ופסילת מומחה. ביום 9.10.05, הגיש המשיב תגובתו לבקשה ותשובת המבקשים הוגשה ביום 10.11.05. 11. הצדדים העבירו למומחה שאלות הבהרה וביום 27.6.06 זומנו הצדדים לדיון נוסף במהלך הדיון העלו הצדדים טיעונים נוספים לענין הבקשה כאמור לפסילת חוות-הדעת והסכימו כי בית המשפט ישלח שאלות מטעמו למומחה להבהרת תשובותיו של המומחה לשאלות ב"כ המבקשים מיום 13.5.05. במסגרת החלטתי מיום 27.6.05 הופנו למומחה 5 שאלות הבהרה נוספות. המומחה השיב לשאלות אלה ביום 18.7.06. העתק מהתייחסות המומחה לשאלות אלה הועברה לצדדים ואלה התבקשו להשלים טיעוניהם בטרם תינתן החלטה סופית בבקשה. טיעונים משלימים מטעם המבקשים הוגשו ביום 13.9.06 ומטעם המשיב הוגשו טיעונים משלימים ביום 18.9.06. להלן טענות המבקשים בבקשתם לביטול חוות-הדעת ופסילת המומחה. 12. א. לטענת המבקשים שגה השמאי כאשר בניגוד להסכמות הצדדים ובניגוד להחלטת בית המשפט בדק את הרכב פיזית. ב. השמאי לא פנה לבית המשפט טרם בדיקתו לדעת האם מינויו מאפשר זאת. ג. השמאי לא התבקש כלל לבצע בדיקות כפי שביצע בפועל לא בהתאם להחלטת בית המשפט ולא בהתאם להסכמת הצדדים. ד. השמאי לא התבקש כפי שציין בתשובות לשאלות ההבהרה מטעם ב"כ המבקשים לבדוק את "עוצמת התאונה", לא ברור באיזה תאונה מדובר, מתי התרחשה, האם מדובר בפגיעה על גבי פגיעה וכו'. ה. היה על השמאי בהתאם להחלטת בית המשפט להתייחס לליקויים המופיעים בטופס הבדיקה של מכון המונדיאל 7.3.03. ו. השמאי לא התבקש להעריך את שווי הרכב בקשר לתאונה כלשהיא אלא על פי הליקויים המופיעים בטופס הבדיקה בלבד. ז. לטענת המבקשים מטרת מינוי השמאי היתה לבחון את מחיר הרכב נכון למועד מכירתו על פי טופס הבדיקה והשמאי לא אמור היה לבדוק את הרכב פיזית שכן הרכב היה מצוי במשך כשנה שלמה ברשות המשיב, כאשר במהלך תקופה זו גורמים נוספים יכולים היו לשנות את מצב הרכב מיום מכירתו ועד היום בו נבדק על ידי השמאי. ח. לטענת השמאי בתשובותיו היה לו "צורך" לבדוק את הרכב פיזית ובכך התעלם מהעבודה שמדובר בבדיקת רכב כשנה לאחר מכירתו. ט. התשתית העובדתית עליה נשענת חוות-הדעת איננה נכונה ואיננה מהימנה ולפיכך אין לקבל אותה. י. עוד ציינו המבקשים כי בתשובה לשאלות הבהרה מטעם ב"כ המשיב השמאי הוסיף מרכב נוסף לערך הרכב והפחית סכום של 4,000 ₪ אשר כלל איננו מצויין בחוות-הדעת המקורית ולפיכך בית המשפט מתבקש שלא לקבל רכיב נוסף זה. בתגובת המשיב לבקשה העלה המשיב טענות אלה. 13. א. לטענת המשיב לאחר שקיבלו המבקשים תשובות מהמומחה לשאלות שמסרו לו משתשובות אלה לא "מצאו חן" בעיני המבקשים הגישו את בקשתם הנוכחית לביטול חוות-הדעת. ב. חוות-דעתו של המומחה ניתנה בהתאם להסכמת הצדדים בהחלטת בית המשפט, ברור שלמומחה יש זכות וסמכות לבדוק את הרכב נשוא התביעה שכן הוא נתבקש לקבוע את ערכו של הרכב ולפיכך מוכרח לבדוק את הרכב בטרם יתן חוות-דעתו. ג. שמאי איננו יוכל להעריך שווי רכב מבלי לראות את הרכב, המומחה לא צריך היה לפנות לבית המשפט לפני שהוא בודק את הרכב ואין מקום לפסילת המומחה ולפסילת חוות-דעתו כשם שרופא המתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, בודק אדם לצורך קביעת נכותו ללא צורך בקבלת רשות מבית המשפט. ד. לטענת המבקשים בתשובתם לתגובה זו אין כל ממש בטענת המשיב כי הבקשה הוגשה לאחר משלוח שאלות ההבהרה שכן חוות-דעת המומחה הוגשה לבית המשפט רק ביום 22.3.05 וכבר ביום 18.4.05 בתוך פחות מ - 30 יום העלו המבקשים טענות נגד חוות-הדעת ונגד משלוח שאלות ההבהרה מטעם המשיב. ה. המבקשים חוזרים על טענותיהם כפי שהועלו בבקשה. 14. בהחלטתי מיום 5/10/06 התבקשו הצדדים בהמשך להחלטה מיום 27/6/06 להודיע אם מבקשים לחקור את המומחה . משלא ניתנה התייחסה המבקשת לעינין זה, אלא ביום 25/2/07 , הבהרתי בהחלטתי מיום 4/3/07 את מהות ההחלטות שניתנו לעינין זה ובקשת הבאת התיק למתן החלטה. דיון והכרעה 15. למעשה המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה עיקרית האם חרג המומחה מסמכויותיו על פי כתב מינויו כאשר בדק את הרכב בפועל. לטענת המבקשים שגה המומחה שגיאה גסה ובדק את הרכב פיזית בנגוד להסכמת הצדדים ובנגוד להחלטת בית המשפט (סעיף 3 לבקשה). 16. כאמור היה על המומחה שמונה בהחלטה מיום 16/1/04 ליתן חוות דעתו באשר לשווי הרכב נכון למועד מכירתו בכפוף להוצאות בדיקת מכון מונדיאל, מיום 7.3.03. 17. בטרם תדון השאלה האם אכן פעל המומחה בנגוד הסכמת הצדדים והחלטת בית המשפט, ראוי לאזכר את פסיקת בתי המשפט באשר לפסילת חוות דעתו של מומחה. 18. ההלכות הרלוונטיות הן ביחס למומחה רפואי ואולם בעיניננו סבורני כי הלכות אלה ניתנות ליישום בהתאמה גם ביחס למומחה מסוג אחר שאיננו מומחה רפואי. 19. המקרים בהם נפסלה חוות דעתו של מומחה ואחר מונה תחתיו הם מקרים בהם נפל פגם בחוות הדעת או בפעולותיו של המומחה, פגם המעלה חשש ממשי לעוות דין העלול להגרם לבעל הדין, כגון שפעל תוך פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי (בש"א 1963/02 שיבלי עארף נ' "כלל חברה לבטוח בע"מ בברע"א 337/02 רונית מזרחי נ' כלל חברה לבטוח בע"מ פד נו (4) 673 נקבע כי: "פסילתו של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט נעשית במקרים נדירים בהם עלול להגרם לאחד הצדדים עיוות דין או במקרים בהם פעל בחוסר תום לב". "הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה לא תפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עינין שיש בו כדי לגרום לעיוות דין. בין יתר שקוליו בהקשר זה על בית המשפט להביא בחשבון את תום ליבו של המומחה ואת האפשרות לתקן את השגגה". (רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ. רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה ואח' (אתר נבו) . 20. סבורני כי דין הבקשה לפסילת חוות דעתו של המומחה להדחות מנמוקים אלה. טרוניותם העקרית של המבקשים היא כי לא נתבקש ולא התקבל מראש אישורו של בית המשפט לבדיקה פיזית של הרכב. 21. יודגש כי בדיקת הרכב האמורה על ידי המומחה כללה הסתכלות בחלקו האחורי של הרכב (לאחר פרוק מושב אחרוי וכיסויי פלסטיק שונים). בחוות דעתו ציין המומחה כי בבדיקה נוכח לראות תיקונים וריתוכים לא מקוריים בחיבורים השונים, וכי לאחר בדיקת הרכב וסימני התקון המומחה בדעה כי חלקו האחורי של הרכב הוחלף בשלמותו עקב תאונה (בשפה מקצועית הוחלף תחת ). עוד ציין המומחה כי בהתאם להנחיות משרד התחבורה שצורפו לחוות הדעת תנאי יסודי לתקון רכב באופן שתוקן, מותנה בקבלת אישור יצרן הרכב ובהתאם להוראותיו בנקודות המקוריות שנקבעו על ידי יצרן הרכב, דבר אשר לא נעשה. 22. למומחה כאמור נשלחו שאלות הבהרה מטעם שני הצדדים יותר מפעם אחת ומטעם בית המשפט כאשר הצדדים ויתרו על חקירתו של המומחה. 23. בתשובות המומחה לשאלות ב"כ המשיב מיום 14/4/05 בסעיף 7 ציין המומחה כי לצורך קביעת ערכה של המכונית ערך סקר אצל מספר סוחרי רכב ובדק את הרכב. 24. יצויין כבר כעת כי בתשובות נוספות מיום 28/7/05 לשאלות מטעם ב"כ המבקשים הוסיף המומחה רכיב נוסף של ניכוי בשל נזקים מכניים בסך 4,000 ₪ שלא הופיע בחוות הדעת המקורית ולפיכך כעת יובהר כי רכיב זה לא יובא בחשבון במתן ההחלטה לעינין שווי הרכב. ביום 13/5/05 השיב המומחה גם לשאלות הבהרה אשר הועברו אליו ע"י ב"כ המבקשת. 25. בתשובותיו אלה ציין המומחה בסעיפים 1.3,4 כי : "על מנת לקבוע ערך רכב אני חייב לראות את הרכב על מנת לבדוק את עוצמת התאונה ועד להיכן הגיע ואלו חלופים הוחלפו... " בסעיף 1.5 ציין: "ערך הרכב נקבע בהתאם לבדיקה שנערכה במכון מונדיאל והתייחסה לנזקים התאונתיים שעבר הרכב וללא התייחסות לליקויים המכאניים המופיעים בטופס..." בסעיף 1.2 השיב המומחה: "ערך הרכב שנקבע על ידנו הינו בהתאם למצב המרכב כלומר התיקונים שבוצעו בו כמצויין בטופס הבדיקה של מכון מונדיאל..." 26. עוד הדגיש המומחה בסעיף 1.8 כי לא היתה התחשבות בעובדה כי הרכב עבר מספר תאונות נוספות כפי שטענו המבקשים כאשר היה בבעלותו וברשותו של המשיב. 27. כאמור במהלך הדיון מיום 27/6/06 הפנה בית המשפט על פי בקשת הצדדים, שאלות הבהרה נוספות למומחה, בהתייחס לתשובותיו מיום 13/5/05 לשאלות הבהרה מטעם ב"כ המבקשים וזה השיב עליהן ביום 18/7/06 . הבהיר המומחה כי התאונה בה מדובר היתה התאונה הנדונה בחלקו האחורי ובחלקו הקדמי כפי שמצויין בבדיקה של מכון מונדיאל . (ההדגשה שלי - א.ג.). בהקשר זה ראוי לציין את שנקבע בטופס הבדיקה של מכון מונדיאל מיום 7/3/03 לעינין "התאונה" האמורה. 28. בסעיף 14 בפרק "הערות כללית" בטופס מכון מונדיאל נקבע: "הרכב עבר תאונה בצד שמאל, הרכב עבר תאונה בצד ימין, הרכב אחרי תאונה חזקה.... סימני מתיחה בתחתית , פגיעות בתחתית." 29. ב"כ המבקשים מבקשת להסתמך על תשובתו של המומחה בסעיף 5 כחיזוק לבקשתה, ולפיו השיב המומחה כי אלמלא ביצע בדיקה פיזית ברכב, חוות דעתו היתה משתנה. ואולם, סבורני כי ראוי להביא במלואה תשובתו של המומחה אשר רלוונטית ביותר לעיניננו וזו לשון התשובה במלואה: "אלמלא ביצעתי בדיקה פיזית ברכב חוות דעתי היתה משתנה היות ומכון מונדיאל מציין נזק קשה מאחור אולם לא ציין כי חלקו האחורי של הרכב הוחלף שלמותו " (ההדגשה שלי - א.ג.). 30. חשוב לציין כי הצדדים הסכימו כי מומחה יעריך את שווי הרכב בהתאם לממצאי בדיקות מכון מונדיאל מיום 7/3/03. בהסכמתם ובכתב מינויו של המומחה לא נקבע כל סייג לאפשרות בדיקת הרכב פיזית על ידי המומחה, והמומחה לא הוגבל בבצוע פעולה זו. 31. ברור אם כן כי בטופס בדיקת מכון מונדיאל מציין הבודק את סוגם וטיבם של הנזקים והליקויים, ואולם לא את גובהם כבסיס לקביעת שווי הרכב. תפקידו של המומחה בעיניננו והתכלית לשמה התמנה היא לשום את גובהם של אותם נזקים וליקויים המתוארים ומפורטים בטופס הבדיקה. 32. לשון כללית בטופס בדיקת מכון מונדיאל ולפיה: "הרכב עבר תאונה בצד שמאל, הרכב עבר תאונה בצד ימין, הרכב אחרי תאונה קשה..." (ההדגשה שלי א.ג) איננה מספקת נתונים עובדתיים מספקים לשומת גובה הנזקים כפי שהוסמך המומחה לעשות. לעומת זאת לשון הרבה יותר ברורה ומפרוטת ננקטה באשר ליתר הליקויים בטופס מכון הבדיקה מונדיאל: "תקון עמודים... תקון כולל חיזוקים ומשקופים... תקון כנף קדמי ימין תקין דלת קדמית ימין..." ליקויים אלה ניתן להעריך ללא כל קושי מיוחד, אולם ליקויים ונזקים המוגדרים כ"קשים" לצורך זאת ישנו הכרח "לראות בעין" במה דברים אמורים, שכן המונח "תאונה קשה" יש בו כדי לספק ספקטרום רחב של גובה נזקים. 33. מקובלת עליי טענתו של המומחה כי על מנת למלא תפקידו היה עליו לראות ולבדוק את הרכב. אופן הפעלת שקול דעתו ומקצועיותו של מומחה הודגשה בפסיקה. כך נקבע כי: "מומחה שמינה בית המשפט אינו רשוי לפטור את עצמו מלתת חוות-דעתו עצמאית משלו שתהיה פרי הבדיקה המומחיות העיון ושקול הדעת שלו לבדו... המומחה רשאי לעשות שמוש בממצאיו של מומחה אחר, אולם אין הוא רשאי לאמץ את חוות-דעתו מבלי להפעיל שקול דעת עצמאי. הפרת חובות אלה עשויה להביא לאחת משתי תוצאות - פסילת חוות-דעתו של המומחה... או מינוי מומחה נוסף... (עינין אלגרה כהן, לעיל). 34. אם כן נראה כי דווקא הסתמכות מומחה על ממצאי אחרים קרי טופס בדיקת מונדיאל ואי הפעלת שקול דעת ומקצועיות עצמאיים הם אשר עלולים להביא לפסילת חוות-דעת מומחה (אין בכך כדי לסתור את נושא המינוי והוא שומת שווי הרכב בכפוף לממצאי אותה בדיקת מכון מונדיאל). 35. יותר מכך ברע"א 7265/97 שרון גולדשטיין ואח' נגד גנט בראל, פדאור 96 (1) 221 קבע בית המשפט כי: "למותר לומר שעל המומחה להשתמש רק במידע אמין שיהיה ככל יכולתו גם בדוק ומאומת ולהזהיר את עצמו שלא להשתמש בסברות, השערות או במסקנות של נותני המידע. כך עליו לזכור שההיתר שניתן לו אסור שיסיח את דעתו את חוות דעתו מן העיקר שהיא גיבוש חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית על מצבו של הנבדק." ובעיניננו מהו מידע אמין יותר מבדיקת הרכב גופו. 36. טענתם של המבקשים דומה במשהו לטענה המועלית נגד מומחים רפואיים באשר לעיונם בחומר פסול, ואף לעינין זה נקבע כי לא בנקל יפסול בית המשפט מינויו של מומחה רפואי אף מקום בו עיין בחומר פסול, שהרי חובה על המומחה שיעשה מלאכתו נאמנה ויתעלם מן החומר הבלתי ראוי (רע"א 11147/03 אריאל ביטון נ. כפיר אלעזרה פדאור 04 (3) 791). 37. לנוכח הדעה כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בבואו לפסול חוות-דעת, משנה תוקף ישנו גם לויתורם של המבקשים על חקירתו של המומחה ומבלי שנשמעה גרסתו כלל, למעט בתשובות לשאלות ההבהרה, לגבי הטענות המיוחסות לו (רע"א 334/99 טרקלין חשמל בע"מ נ. חלפון , פדאור 99 (8) 211). מכל האמור סבורני כי אין לקבל את בקשת המבקשים לפסילת חוות-דעתו של המומחה. 38. לא מצאתי כי נפל פגם כלשהו בחוות-דעתו של המומחה ובוודאי לא פגם היורד לשורש העינין, או פגם בשקול דעתו המקצועי, אשר נראה הגיוני ועניני לחלוטין . תשובותיו של המומחה לארבעה שאלוני הבהרה כולל שאלות שנשלחו על ידי בית המשפט, הניחו דעתי כי המומחה פעל במקצועיות , בתום לב, ביושר וללא משוא פנים על פי מיטב נסיונו ומקצועיותו. 39. על פי בקשת המבקשים מיום 25/2/07 אני מאפשרת לצדדים לנוכח תוצאה זו להגיש סיכומים אשר לא יעלו על שני עמודים בלבד, לעינין התיק העיקרי ובטרם מתן פסק דין סופי. סיכומי הצדדים יוגשו במקביל בתוך 20 יום. פסילת מומחהפסילת חוות דעתשמאותחוות דעת