סעיף 74יא(ב) לחוק ההוצאה לפועל

בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל בחיפה (כב' ראש ההוצאה לפועל ניר זיתוני) מיום 17.8.2007, בה נדחתה בקשת המבקש ליתן לו עדיפות בקבלת כספים בשל צירופו המאוחר לתיק האיחוד. לאחר קבלת תגובת המשיבה לבקשה, ומכוח סמכותי לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, החלטתי לדון בה כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. 1. המבקש, נושה של המשיבה על פי פסק דין מיום 16.1.2006, פתח ביום 26.1.2006 תיק הוצאה לפועל פרטני לגביית החוב. ביום 15.1.2007 שונתה קרן החוב בתיק ההוצאה לפועל בעקבות הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין. ביום 21.3.2007, ובהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בבר"ע 1543/07 (כב' השופט י. כהן), הוחזר על כנו תיק האיחוד של המשיבה בהוצאה לפועל שמספרו 4-07-99625-02 (שפוזר על ידי כב' ראש ההוצאה לפועל קודם לכן). לתיק האיחוד צורפו התיקים הפרטניים שנפתחו נגד המשיבה, על פי רשימת תיקים מיום 7.3.2007, שהופקה במערכת ההוצאה לפועל (מדובר על כ-100 תיקים). תיקו הפרטני של המבקש לא נכלל ברשימת התיקים, ככל הנראה בשל טעות במערכת ההוצאה לפועל. 2. ביום 9.5.2007 הגישה המשיבה בקשה לצרף לתיק האיחוד את תיקו של המבקש וכן תיק של חייב נוסף. ביום 10.5.2007 דחה כב' ראש ההוצאה לפועל את הבקשה, מאחר שהמשיבה לא עמדה בתשלומים בתיק האיחוד ונקבע כי על החייבת להסדיר פיגוריה, בטרם תיעתר הבקשה. ביום 16.7.2007 צורף תיקו של המבקש וכן תיקים של חייבים נוספים לתיק האיחוד על פי בקשת אחד החייבים. 3. ביום 1.8.2007 הגיש המבקש בקשה לראש ההוצאה לפועל, להורות להעביר לתיקו את הסכום שהיה זכאי לו, אילו צורף לתיק האיחוד במועד פתיחתו, ולשם כך, ליתן לו עדיפות בקבלת הכספים העתידיים בתיק. כב' ראש ההוצאה דחה את הבקשה בקובעו כי המשיבה פעלה בתום לב וכי קיים קושי פרקטי בחישוב ההפסד, שנגרם למבקש עקב הטעות: "יתאר לעצמו הזוכה, עו"ד במקצועו, איזו אנדרלמוסיה תיגרם בתיקי איחוד של רשויות מקומיות, לו ידרש מאן דהוא לערוך חישוב של ההפסד שנגרם לזוכה פרטני שתיקו צורף באיחור ולפצותו בהתאם. מכל מקום, במקרה זה שוכנעתי כי החייבת פעלה בתום לב ולכן אין להעתר לסעד המבוקש, גם אם נתעלם מהקושי ליישמו". 4. על החלטה זו נסבה הבקשה שבפני. בבקשה טען המבקש כי שגה כב' ראש ההוצאה לפועל בהחלטתו, וכי מקום שהתיק הפרטני היה קיים בעת מתן הצו לאיחוד תיקים, יש לפעול בשוויון בין הנושים, ואין להפלות נושה בתיק האיחוד בשל תקלה של המשיבה או של מערכת ההוצאה לפועל. כן נטען, כי אין לקבל את הנימוק שצירופו הרטרואקטיבי של המבקש לתיק האיחוד, יגרום לקשיים פרקטיים בחישוב כספי החלוקה. המשיבה טענה בתגובתה כי היא פעלה בתום לב, והסתמכה על רשימת התיקים שהופקה על ידי לשכת ההוצאה לפועל. כן נטען, כי מלבד המבקש קיימים עוד מספר תיקים פרטניים שאף הם לא הופיעו ברשימה וצורפו לתיק האיחוד במועד מאוחר יותר. 5. דין הבקשה להתקבל. סעיף 74יא(ב) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1976 קובע, כי צו איחוד שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל יורה על איחוד כל התיקים התלויים ועומדים נגד החייב. צו איחוד תיקים מקל על החייב ומאפשר לו לפרוע את חובותיו לנושים בתשלומים ובהתאם ליכולתו הכלכלית. מנגד, על הנושים נכפה להיות שותפים להליך גבייה אחד. על צו איחוד תיקים ומטרתו עמד בית המשפט בע"א 2097/02 איטונג בע"מ נ' חדיד פואד (ניתן ביום 13.5.2003). "איחוד תיקיו של החייב מאפשר לו לפרוע את חובותיו לכלל הנושים בדרך של גבייה קולקטיבית, בתשלומים אשר ייקבעו בהתאם ליכולתו הכלכלית (ד' בר אופיר הוצאה לפועל - הליכים והלכות (הוצאת פרלשטיין -גינוסר, מהדורה חמישית, 2002), עמ' 130 (להלן - ספר בר אופיר); כן ראו את דברי ההסבר לחוק ההוצאה לפועל תיקון מס' 11), התשנ"א-1991, ה"ח 2056, עמ' 224). משניתן צו איחוד תיקים, נעשים נושיו של החייב - אף שלא מרצונם - שותפים להליך גבייה קולקטיבי אחד. מבחינה זו, קיים דמיון מסוים בין מנגנון איחוד התיקים לבין מוסד פשיטת הרגל (להשוואה בין שני המסלולים ראו ר' חריס "ממאסר להפטר: הצעת סדר-יום חדש לחקיקת דינים לאכיפת חיובים" עיוני משפט כ"ג (תש"ס) 641, עמ' 655)... ראוי לציין, כי ישנם שלושה סוגים של תיקי ההוצאה לפועל אשר אינם יכולים להיכלל במסגרת צו איחוד, ואלו הם: תיקי מזונות; תיקים בעניינים שאינם כספיים; ותיקי הוצאה לפועל של שטרות, בהם הועברה התנגדותו של החייב להחלטת בית המשפט וטרם ניתנה הכרעה סופית (ראו הגדרת המונח "תיק" בסעיף 74א לחוק)". 6. כפי שנקבע בהחלטתו של ראש ההוצאה לפועל, המשיבה פעלה בתום לב בהסתמכה על רשימת התיקים הפרטניים שהופקה על ידי לשכת ההוצאה לפועל, ואי צירופו של המבקש לתיק איחוד לא נעשה בכוונת מכוון, אלא עקב תקלה. עם זאת, אין בכך כדי לפגוע בזכות המבקש להשתתף בחלוקת הכספים ממועד צו האיחוד, ולקבל את חלקו היחסי בתשלומים ששולמו ליתר הנושים. השוויון בין הנושים בתיק האיחוד מצוי בבסיס הליך איחוד התיקים ויש לקיימו, גם אם הדבר כרוך בקשיים מעשיים, הנוגעים לחישוב מחדש של חלקו היחסי של כל נושה ונושה בתשלומים - וראה ר"ע (מחוזי תל אביב-יפו) 1225/05 אגיס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ נ' עיריית טירה (ניתן ביום 17.5.2007). כשלעצמי, לא שוכנעתי כי במישור המעשי יש קושי בביצוע החישוב, מה עוד שעתירתו של המבקש היא מכאן ואילך, קרי, קבלת סכומים גבוהים יותר בתשלום/ים הבא/ים מהכספים שיתקבלו בתיק האיחוד. 7. טענת המשיבה כי יש תיקים נוספים שנשמטו מרשימת התיקים במועד מתן צו האיחוד, וצורפו לתיק האיחוד רק בשלבים מאוחרים יותר, אינה גורעת מזכותו של המבקש לקבל את החלק המגיע לו כאמור לעיל. הזוכים בתיקים אלו אינם צד לבקשה שבפני ואין ביכולתי לקבוע אם דינם כדין המבקש. 8. לאור האמור לעיל, הערעור מתקבל ויש ליתן למבקש זכות קדימה בתשלום או בתשלומים הבאים בתיק האיחוד, בהתאם לשיקול דעתו של ראש ההוצאה לפועל שינחה בהתאם את הגזברות. אני מורה על ביטול עיכוב חלוקת הכספים, אשר הוטל ביום 26.9.2007 על ידי כב' השופט י. כהן במסגרת בש"א 14544/07. בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות. הוצאה לפועל