פיצול סעדים טרם התגבש הנזק

פיצול סעדים טרם התגבש הנזק בפני בקשה למתן היתר לפיצול סעדים. רקע ביום 16.10.07 התובע הגיש את תביעתו בה עתר לתשלום סך של 213,655 ₪. התובע הינו זכיין של הנתבעת למכירת מוצרי הלבשה ואביזרים נלווים הנושאים את סימן המסחר "מאמז" ו/או "MAMZ". לטענתו, ביום 21.02.07 נכרת חוזה בין הצדדים בו נקבע, בין היתר, כי הנתבעת תשיב לו את ההמחאות שנתן לחברת "מיטג פיישן", אשר נרכשה ע"י הנתבעת. התובע טוען כי הנתבעת הפרה התחייבות זו וכתוצאה מכך נפתחו כנגדו הליכים לגביית ההמחאות. התובע מוסיף וטוען כי הנתבעת הפרה את התחייבויותיה והונתה אותו, לרבות גביית מחיר גבוה ב- 400 ₪ ממחיר הכספת שנקנתה, תשלום חודשי בגין שימוש במערכת שמע בתקופה בה היא לא הותקנה ואי העברת העמלות בגין המכירות שבוצעו בחודש ספטמבר 2007. התובע עותר לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו בתוספת סך הפיצוי המוסכם. הנתבעת מכחישה את רוב טענות התובע בכתב הגנתה וטוענת, בין היתר, כי מאחר וגילתה כי התובע מעלים כספים מקופתה ובעקבות פגישה עימו ועם אביו, הוחלט על סיום הסכם הזיכיון החל מיום 01.09.2007. התובעת טוענת בנוסף להעדר עילה ולחוסר תום לב של התובע. הנתבעת מסבירה כי אין באפשרותה להחזיר לתובע את ההמחאות שנתן לחברת "מיטג פיישן" מאחר ואלו הועברו ל"שוק האפור" ובכל מקרה, התחייבותה הייתה לסייע לתובע להשיבם בטווח זמן של שנה מיום חתימת ההסכם ביניהם. הבקשה ביום 13.01.08, התובע הגיש את בקשתו למתן היתר לפיצול סעדים. התובע טוען כי יש לו תביעות אחרות כלפי המשיבה שעילתן נזקים אשר ממשיכים להגרם לו עקב הפרת הסכם הזכיון בין הצדדים, לרבות הפסדי רווח והכנסה, אי תשלום עמלה בגין חודשים אוקטובר ונובמבר 2007, הפסקת אספקת סחורה לחנותו ואי החזרת ההמחאות הנזכרות לעיל. המשיבה מבקשת לדחות את הבקשה. המשיבה טוענת כי טענות המבקש מתבססות על מערכת עובדתית אחת, שהינה יחסי הזכיין - מזכה שהתקיימו בין הצדדים. לטענתה, קבלת הבקשה תגרום לניהול הליכים כפולים וגרימת עוול למשיבה בקיום הליכים כפולים המתבססים על אותה מסכת ראיות. המשיבה מסבירה כי היחסים בין הצדדים הסתיימו ביום 01.09.07 והודעה בכתב על כך התקבלה אצל המבקש עוד ביום 15.10.07, טרם הגשת התובענה דנן. לשיטתה, הגשת התובענה דנן משמעה וויתור על כל טענה לגבי ביטול ההסכם. המשיבה מוסיפה וטוענת כי לא הייתה מניעה לרכז את מלוא הסעדים הנטענים במסגרת כתב התביעה וכי הסעדים בתובענה דנן והסעדים שפיצולם מבוקש, נובעים מאותה שאלה מהותית זהה וכי אין טעם מוצדק או אינטרס לגיטימי לפיצול. המשיבה טוענת כי בתביעה בגין הפרת חוזה, יש לכלול את כל הסעדים המתבקשים בשל ההפרות הידועות של אותו חוזה. המבקש טוען בתשובתו כי ההודעה בכתב על סיום היחסים בין הצדדים התקבלה אצלו ביום הגשת התביעה. יחד עם זאת, המבקש מציין כי המשיבה המשיכה לגבות תשלומים שוטפים מהמבקש אף בחודשים אוקטובר ונובמבר 2007 מבלי להעביר לו את העמלות להן הוא זכאי ובכל מקרה ביום הגשת התביעה לא היה אפשרותו לגבש את מלוא סעדיו. דיון בתקנות 44-45 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן:"תסד"א") נקבע כי: 44. (א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה;אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט. (ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה. 45. מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו. בבוא בית המשפט לבחון האם היה מקום להגיש בקשה לפיצול סעדים אם לאו, יש להכריע האם התביעות תהיינה מבוססות על עילה אחת. הגדרת המונח "עילה" שונה מענין לענין. בהתייחס לתקנה 45 לתסד"א, הגדרת העילה הינה רחבה וחורגת הרבה מעבר למשמעותה הרגילה. על מנת שתקבע זהות העילות אין צורך שתהיה חפיפה מוחלטת בין העניינים הנדונים בשתי התביעות, כל עוד השאלה המהותית בשתיהן זהה. לענין זה ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, 119-120, מהדורה שמינית; ע"א 477/68 צבי ו-זלמן הופמן נ' מיכאלי, פ"ד כג(2) 52; ע"א 527/80 שטורך-רגב מפעלי בנייה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 51, 55; ע"א 259/83 אריה חברה לביטוח נ' סקום בע"מ, פ"ד לט(4) 141, 146. כלומר, עילה הינה כל אשר נחשב לסיבה הדומיננטית לתביעות שהוגשו. הסיבה להגשת התובענה דנן הינה, לטענת התובע, הפרת ההסכם עימו. התובע טוען כי לא התגבשו מלוא נזקיו. עילת תביעתו העתידית, ככל שתוגש, תהא מבוססת אף היא לכאורה על העילה העומדת בבסיס תובענה זו, קרי הפרת ההסכם. אכן, במקרים מסוימים פעולות שונות עפ"י אותו חוזה מצמיחות עלות תביעה נפרדות. ברם, אם טרם הגשת התביעה הראשונה או בד בבד עם הגשתה בוטל החוזה, לא קמות למבקש עילות תביעה חדשות על פיו. ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, 128; ע"א 367/83 מ' שושן בע"מ נ' רמות גזית בע"מ, פ"ד לט(1) 633, 638ב. במקרה דנן, החוזה בוטל טרם הגשת התביעה והודעה בכתב על כך נמסרה בד בבד עם הגשתה. לפיכך, מתן היתר לפיצול סעדים עשוי להוביל להגשת תביעה נוספת בעילה זהה. ככלל, חייב תובע לכלול בתובענה אחת את כל הסעדים העומדים לו. זאת, בכדי למנוע ריבוי משפטים והטרדות של יריבו באותו עניין (ראה ע"א 84/64 האז נ' מני, פ"ד יח(3) 435, ע"א 372/85 פרץ נ' פרץ, פ"ד מ(4) 781). על מנת לקבל היתר לפיצול סעדים, על המבקש להוכיח אינטרס לגיטימי או טעם מוצדק לפיצול. במקרה דנן, המבקש טען כי מלוא הנזקים טרם התגבשו. בעת הגשת התביעה היו ידועות למבקש מלוא העובדות. בסעיף 12 לכתב התביעה התובע מציין כי נודע לו כי הנתבעת חדלה מלספק סחורה לחנותו וכי הוא מבקש להתיר לו לפצל את סעדיו. המבקש אף מתייחס בתביעתו לאי השבת ההמחאות בכתב תביעתו ולנזק שיגרם מכך. פיצול הסעדים יגרום להטרדת המשיבה פעמיים, עת ניתן היה להמנע מכך. ראו: ברע 1885/07 (מחוזי - חי') שמעון רוזנברג נ' מכשירי תנועה בע"מ מפי כב' השופט עמית: " ... במסגרת שיקול הדעת שניתן לבית המשפט אם להתיר פיצול סעדים, יש לבחון אם הייתה מניעה לתבוע את כל הסעדים בחדא מחתא בעת הגשת התביעה. זאת, לאור הכלל לפיו אין להטריד בעל דין פעמיים בגין אותו עניין. במקרה שלפנינו, לא היתה כל מניעה מבחינת המבקש לתבוע את כל קשת הסעדים והתרופות עם הגשת התביעה המקורית, באשר כל הסעדים התגבשו כבר בעת הגשת התביעה. לכן, אין מקום להיעתר לבקשת המבקש לפיצול סעדים... " בבסיס השאיפה כי מחלוקות המובאות בפני ערכאות תגענה לסיומן וכי לא ייפתח פתח להתדיינות כפולה מקום בו ניתן למצותה בהליך אחד, עומדים האינטרס של הצד שכנגד והאינטרס של כלל ציבור המתדיינים (רע"א 6000/05 ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון). בכדי לא להרבות בהתדיינויות בסעדים הנובעים מאותה העילה, בכדי לא להטריד את המשיבה פעמיים בגין אותו עניין ולשם שמירת האינטרס של ציבור כלל המתדיינים, אני דוחה את הבקשה. בשולי הדברים אציין כי מתן היתר בנסיבות אלה, עלול גם לגרום לכפילות באשר לחיוב המשיבה בגין אי החזרת ההמחאות שנמסרו לחברת "מיטג פיישן" ככל שיקבע. סיכום: מן המקובץ לעיל, נדחית הבקשה. הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪ בצרוף מע"מ הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום המסירה ועד יום התשלום בפועל, יחולו על פי התוצאות בתיק העיקרי. התובע רשאי לעתור לתיקון כתב תביעתו תוך 30 יום מהמסירה. בהעדר הגשת בקשה כאמור, יחשב כנסמך על כתב התביעה המקורי. בשלב זה, תקוים ישיבת יום 11/5/08, כסדרה. פיצול סעדים