זימון עדים בבקשה לאישור תביעה נגזרת

זימון עדים בבקשה לאישור תביעה נגזרת מבוא: בפני בקשה לפי תקנה 178(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לזימון תשעה עדים לדיוני ההוכחות בבקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת בתיק שבכותרת. פסגות מימון ופקטורינג בע"מ (להלן - "החברה") מתנגדת לבקשה מטעמים שפרטה בתגובה מטעמה, נוסף על כך, אף המשיבים 9-2 מתנגדים לבקשה מטעמים שפרטו בתגובתם. המבקשים השיבו לתגובות המשיבים. הרקע לבקשה: ביום 11.6.07 הגישו המבקשים, בעלי מניות מיעוט בחברה, בקשה לאשר הגשת תובענה כספית בסך של 143,674,500 ₪ כתובענה נגזרת בשמה של החברה, כנגד המשיבים 9-2 שהינם נושאי המשרה שכיהנו בחברה, הדירקטורים בחברה, בעלי השליטה בה ויועצה הכלכלי (בש"א 12271/07ולהלן - "בקשת האישור"). לפי הנטען בבקשת האישור המשיבים 9-2 ביצעו שורה של פעולות רשלניות בתקופה שבין אוגוסט 2001 לבין מרץ 2002, אשר הביאו לנזק עצום לחברה ולהתמוטטות החברה מבחינה כלכלית. לטענת המבקשים, בפעולות אלה הפרו המשיבים 9-2 חובות שונות כלפי בעלי המניות, כל זאת, משום שהעדיפו את טובתם האישית תחת טובת החברה. אציין כי טרם הגשת בקשת האישור, הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד מרבית המשיבים בתיק שבפנינו, אשר נדחתה על ידי בית המשפט, תוך הפניית המבקש 1 להליך התביעה הנגזרת (ראו: " (") 1981/02 אברהם גרינפלד נ' שמעון לסר ואח' (טרם פורסם, 23.6.03)), אשר אושרר על ידי בית המשפט העליון במסגרת " 9014/03 אברהם גרינפלד נ' שמעון לסר ואח' (טרם פורסם, 14.12.06). ביום 02.01.08 הגישו המשיבים תגובה מאוחדת מטעמם לבקשת האישור, במסגרתה טענו להמחאת זכויות התביעה מכוחו של הסכם מיום 7.9.04 וכן, בתוספת להסכם מיום 23.9.04 (להלן: "ההסכם"), אשר במסגרתו הומחו כל זכויות התביעה של החברה כנגד צדדים שלישיים, כפי שאלה היו קיימות באותו מועד, לחברת פויכטונגר השקעות (1984) בע"מ (להלן - פויכטונגר"), אשר הייתה בעת ההתקשרות בהסכם בעלת מניות והנושה העיקרית של החברה. לטענת המשיבים, ההסכם אושר על ידי המנהלים המיוחדים של החברה, אסיפת בעלי המניות של החברה וכן, על ידי בית המשפט. ביום 07.07.08 באה בפני בקשה זו. תמצית טענות הצדדים: לטענת המבקשים, יש לזמן את המשיבים 3, 5, 6, 7, 8 ו- 9 (להלן: "בעלי הדין") שהינם חלק מהנתבעים בתובענה שבפנינו ואשר לא הגישו תצהיר לתיק בית המשפט, כמו כן, מבוקש על ידם לזמן את עו"ד שלמה נס ועו"ד עדי בראונשטיין, שהינם הנאמנים של החברה (להלן - "נאמני החברה") ומר אביחי סטולרו, הוא בעל השליטה בחברה (להלן - "בעל השליטה"), כל זאת לשם מתן עדות במסגרת הדיון בבקשת האישור. לטענת המבקשים, בשלב זה אין לבחון את התועלת העשויה לצמוח מזימון העדים המבוקשים, אלא די להסתפק בעובדה שאין לשלול את הרלוונטיות של זימון העדים. לטענת המשיבים, המדובר למעשה בגביה מוקדמת של עדויות כאשר כל העומד על הפרק הינו דיון בבקשה להתיר הגשתה של תובענה נגזרת ואין בפנינו דיון בתובענה העיקרית וכי מדובר בניסיון פסול לערוך "מסע דיג" במטרה לאשר בדיעבד ראיות לבקשת האישור. עוד טוענים המשיבים כי המבקשים לא הצביעו בבקשתם על טעמים מיוחדים המצדיקים את זימונם לעדות של העדים המבוקשים וכי אין לשמוע עדים שתצהיריהם לא צורפו, במסגרת בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת, אלא במקרים חריגים. לעניין עדותם של נאמני החברה טוענים המשיבים 9-2 כי יש לזמנם לעדות מטעם המשיבים, לעומת זאת, לטענת החברה יש לזמנם לעדות כפקידי בית המשפט. לעניין עדותו של מר סטולרו, טוענים המשיבים כי עדותו אינה רלוונטית ואינה יכולה להוסיף דבר לדיון בבקשת האישור. דיון והכרעה: עדות בעלי הדין: בבקשתם, טוענים המבקשים כי בעלי הדין רלוונטיים למתן עדות מאחר ובמעשיהם ובמחדליהם הובילו לנסיבות אשר בגינן הוגשה הבקשה לאישור. לטענת המשיבים 9-2, כלל העובדות הכלולות בתגובתם לבקשת האישור, נתמכות בתצהיריהם של מר אמנון כסלו ומר נתי פריד (להלן - "המשיבים 3,4") וכי בהתאם לכך, אין לזמן את שאר בעלי הדין למתן עדות. לאחר שעיינתי בראיות שהגישו הצדדים עד כה, אני סבורה כי במסגרת הדיון בבקשת האישור, יש להסתפק בעדותם של המשיבים 3,4 אשר תצהירים מטעמם מצויים בתגובה לבקשה לאישור התובענה כנגזרת, זאת כדי להביא לייעול הדיון בבקשת האישור וכדי למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שהתובענה שבפנינו מצויה בשלב הדיון בבקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת ולא במסגרת הדיון בתובענה גופא, על כן, איני סבורה כי יש מקום להליך חקירת עדים ממושך, מה גם שחקירה זו עשויה לחזור על עצמה ולהביא לתרומה שולית, אם בכלל, לדיון בבקשת האישור. לנוכח האמור לעיל, בשלב זה אני דוחה את הבקשה בכל הנוגע לעדותם של יתר בעלי הדין, יחד עם זאת, אין באמור כדי להכריע בסוגית עדותם של האחרונים במסגרת דיון ההוכחות בתובענה עצמה, היה ותתקבל הבקשה לאישור. עדותם של נאמני החברה: להזכיר, בהחלטתי מיום 22.06.08 קבעתי כי מן הראוי להזמין את נאמני החברה לעדות לדיון ההוכחות בבקשת האישור, זאת לאור התשתית העובדתית והמשפטית המורכבת בתובענה שבפנינו. לפיכך, בעניין עדותם של נאמני החברה, קרי, עו"ד שלמה נס ועו"ד עדי בראונשטיין אני מקבלת את טענת המשיבים 9-2 וקובעת כי הנאמנים אכן יזומנו למתן עדות בפני בית המשפט במסגרת דיון ההוכחות בבקשת האישור, זאת כעדים מטעם המשיבים. עדות בעל השליטה: לאחר שעיינתי בטעמים שהציגו המבקשים לעניין זימונו למתן עדות של מר סטולרו לפיהם עדותו נחוצה לטובת בירור נסיבות המחאת הזכויות לידי פויכטונגר וכן, לשם אימות גרסאות המשיבים בדבר חלקו של הנ"ל בהסכם המחאת הזכויות, מצאתי לנכון לקבוע כי עדות זו רלוונטית בנסיבות העניין ובעלת סבירות גבוהה לתרום לגילוי האמת בתיק שבפנינו. נוסף על כך, זימונו למתן עדות נדרש לאור מורכבות הסוגיות המשפטיות והעובדתיות, המצריכות בחינה מעמיקה, אף במסגרת הדיון בבקשת האישור. על כן, אני קובעת כי על מר אביחי סטולרו להתייצב בפני בית המשפט למתן עדות בדיון בבקשת האישור. סיכומם של דברים: הבקשה מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בסופו של ההליך. עדיםדיוןהזמנת עדיםתביעה נגזרת