שימוש באופנוע שלא למטרות סחר

שימוש באופנוע שלא למטרות סחר מבוא וטענות הצדדים לפניי תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בתאונת דרכים שאירעה לו ביום 17.5.05. אין מחלוקת כי התאונה אירעה בעת שהתובע רכב בדרך מן המוסך לביתו, על אופנוע שהיה מבוטח אצל הנתבעת בביטוח-חובה. הכיסוי הוגדר בפוליסה "לשימוש למטרת סחר, בדיקה ומבחן כלי רכב עבור רכבים שאינם בבעלות בעל הפוליסה או הנהג הנקוב בשם". התובע טוען שהנסיעה האמורה הייתה לצורך בחינת תקינותו של האופנוע; אף כי נוצלה, אגב כך, להגעתו של התובע מן המוסך לביתו. לפיכך הנסיעה, והתאונה שאירעה במהלכה, מכוסות בפוליסה. הנתבעת, לעומתו, טוענת כי הנסיעה הייתה נסיעה פרטית לחלוטין. לפיכך הנסיעה והתאונה אינן מכוסות בפוליסה, ודין התביעה נגד הנתבעת להידחות. לנוכח המחלוקת הקוטבית בשאלת החבות, נקבע דיון נפרד בשאלת החבות האמורה,בטרם תידון שאלת הנזק. דיון והכרעה 6. בטרם אנתח את הראיות אעיר כי אני מניח, לזכותו של התובע, שדין נסיעת מבחן, אפילו היא מביאה במקביל גם תועלת פרטית, כדין נסיעת-סחר לכל דבר ועניין, והיא מכוסה בפוליסה. הוספתו של כיסוי לשימוש פרטי אינה נחוצה, לפי הנחה זו, שאיני קובע בה מסמרות, אלא להתרת שימוש פרטי באותם כלי רכב מחוץ לצרכי הסחר. לפיכך, קבלת גרסת התובע בדבר היות הנסיעה הנדונה בגדר נסיעת מבחן תגרור חבות של הנתבעת, חרף העובדה שהתובע נסע עם האופנוע לביתו. 7. דא-עקא, שלא ראיתי לקבל את גרסתו העובדתית האמורה של התובע, מן הטעמים שיפורטו להלן. 8. לא קוימה באותה נסיעה תקנה 297 בתקנות התעבורה, בדבר החובה לנהל יומן נסיעות לצורך נסיעות-סחר. אין מדובר בדרישה פורמאלית גרידא. נסיעות-סחר מהוות חריג, שלמענו - ורק למענו - ניתנו הקלות בתחומי הרישוי והביטוח. רישום כאמור מהווה את הערובה הבסיסית ביותר למניעת שימוש חורג ברכב, שלא למטרת הסחר הנקובה ברישיון ובפוליסה. בהיעדר יומן נסיעות כאמור, ניתן לומר כל דבר, בדיעבד, על טיבה של הנסיעה שבמהלכה אירעה התאונה. היעדרו של יומן ובו רישום מתאים מהווה, אפוא, מעין 'נזק ראייתי' שגרם התובע לנתבעת, אשר נזקף לחובתו ביום פקודה. 9. לא הובא גם תיעוד אחר, שהיה עשוי לתמוך בגרסה האמורה, כגון כרטיס טיפולים של האופנוע הנדון. הגרסה בדבר אבדן הרישומים עקב שריפה במשרד של המוסך, וסגירת המוסך, ואי-ההצלחה להעלות את הזיכרון הנייד שבו היה גיבוי למידע - לא עלתה אלא בחקירה הנגדית. מקובלת עליי טענת ב"כ הנתבעת כי לו היה ממש בגרסה זו - היה מצופה כי תועלה ביזמת התובע, במסגרת התצהיר. ניתן לתמוה גם מה משמעות יש לסגירת המוסך, אם המשרד, לרבות חומר המחשב, נשרף עוד קודם לכן. כל דברי התובע בהקשר זה לא נשמעו אלא כתירוץ אד-הוק להיעדרו של תיעוד שהיה עשוי לתמוך בגרסתו. 10. לא הובאו לעדות עדים נוספים, שהיו עשויים לחזק את הגרסה האמורה, כגון ה"ה יוסף כהן וניר כהן, קרובי משפחתו של התובע. עדותו של התובע נותרה, אפוא, בגדר עדות יחידה של בעל דין. 11. על עדותו היחידה של התובע לא מצאתי לנכון להשתית ממצא עובדתי לזכותו. עדות זו לא עשתה עליי רושם מהימן. התובע נמנע מלהישיר מבטו אל בית המשפט. הוא הרבה ללחלח את שפתיו, וניכר היה בו שהוא שרוי במתח עצור. 12. גרסתו האמורה הייתה בבחינת עדות כבושה. התובע לא ציין כי הנסיעה באופנוע הייתה במסגרת 'נסיעת מבחן' בהקשרים קודמים שבהם היה זה בהחלט רלבנטי לציין זאת. כך בתביעתו למוסד לביטוח לאומי, שם היה עליו להראות שהתאונה הייתה בחינת 'תאונת עבודה'. חרף זאת, לא ציין את נסיעת המבחן, שהייתה מאירה את התאונה באור מובהק של תאונת עבודה, אלא הסתפק בציון העובדה כי התאונה אירעה בדרך מהעבודה הביתה. כך גם בתביעתו זו, שבמסגרתה לא ציין התובע את הגרסה האמורה בכתב התביעה. רק בתצהיר העדות הראשית, לאחר שהנתבעת העלתה את טענתה להיעדר חבות מן הטעם האמור, העלה לראשונה את הגרסה האמורה. 13. לאור המקובץ אני קובע כי התובע לא הוכיח את גרסתו בדבר היות הנסיעה שבמהלכה אירעה התאונה בגדר נסיעת מבחן, קרי: שימוש למטרות סחר, המכוסה בפוליסה. למעשה, לאור האמור נראה כי לא בכך היה מדובר, אלא בנסיעה פרטית גרידא, וכי הגרסה האמורה הועלתה בדיעבד כדי לבסס את טענתו של התובע לחבותה של הנתבעת. 14. בהקשר זה, לעניין נטל הראיה, ולמעלה מן הצורך, אעיר כי בניגוד לביטוח המכסה שימוש רחב ורגיל, שבו הנטל על המבטח להוכיח כי בוצע שימוש ספציפי שאינו מכוסה על ידי הפוליסה [רע"א 143/98 מוחמד דיב נ' הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ, מיום 3.2.99] - בענייננו מדובר על ביטוח שמראש אינו מכסה אלא שימוש חריג, למטרות סחר בלבד. לפיכך על התובע הראיה שאכן התאונה אירעה בעת שעשה שימוש למטרות סחר, ואין די בכך שיוכיח שהתאונה אירעה בעת שימוש כלשהו. סיכום 15. התביעה נגד הנתבעת נדחית בזה. 16. עקב מחדלה של הנתבעת מלצרף את האסמכתאות המשפטיות במועד, ועקב שרבובו של טיעון נוסף, ללא נטילת רשות, להודעתה במענה להחלטתי מיום 4.3.08 - אין חיוב בהוצאות לטובתה, חרף דחיית התביעה נגדה. ביטוח סחראופנוע