בקשה לצמצום עיקול במקרקעין

בקשה לצמצום עיקול, אשר הוטל, ביום 15.11.07 (להלן: "העיקול"), על זכויות המבקשת מס' 1 (להלן: "המבקשת"), במקרקעין הידועים כחלקה 10 בגוש 10771 (להלן: "המקרקעין"), ולייחודו ל- 3 יחידות דיור ספציפיות מתוך 6 דירות, אשר שייכות למבקשת, במקרקעין ואשר עוקלו, בטענה, כי די בשווין של 3 דירות, בלבד כדי להבטיח את הסכום בגינו הוטל העיקול. העיקול הוטל להבטחת תשלום סך של כ- 713,000 $ (להלן: "הסכום הפסוק"), אשר אותו חוייבה המבקשת לשלם למשיב, על פי פסק בוררות, שניתן ביום 13.11.07. המבקשת איננה משלימה עם פסק הבוררות והיא מגישה בקשה לביטולו. בבקשתה טוענת המבקשת, בין היתר, טענות כנגד עצם ההצדקה להטלת העיקול, אולם אין בדעתי לדון בטענות אלה, לאור כךשהבקשה הינה לייחוד העיקול ולא לביטולו. לגופה של הבקשה לייחוד העיקול על 3 דירות במקום על 6, טוענת המבקשת, כאמור, כי שווי שלוש הדירות (דירות מס' 4, 5 ו- 16), עליהן היא מבקשת לייחד את העיקול (להלן: "הדירות המוצעות"), עולה על הסכום הפסוק וכי השארת העיקול על כל דירה, מעבר לאותן 3 דירות, יש בה כדי לפגוע בה וביכולתה לנהל עסקיה, שלא לצורך ומעבר לנדרש. יובהר, כי המבקשת היא זו אשר בנתה את הבנין בו נמצאות הדירות. מרבית הדירות כבר נמכרו על ידה ובעת הגשת הבקשה נותרו למכירה 6 יחידות בלבד, אותן תפס העיקול. בדיון הראשון, אשר התקיים ביום 12.12.07, קבעתי, כי דירה אחת מתוך שש הדירות (דירה אשר כבר התנהל מו"מ למכירתה), תשוחרר מהעיקול. כן אפשרתי לב"כ המשיב פרק זמן של מספר ימים, על מנת לבדוק את החומר, אשר ב"כ המבקשים המציא לו רק במהלך הדיון ולבקשתו חייבתי את ב"כ המבקשים להמציא עוד 5 חוזים של מכירת דירות בבניין, אשר נערכו בשנה זו. בנוסף, היתה בין הצדדים הבנה, אשר מצאה ביטויה בדברי ב"כ המשיב, לפיה יאפשרו המבקשים למשיב לראות את הדירות. בהתאם - קבעתי דיון נוסף, ליום 16.12.07. המשיב מתנגד לייחוד העיקול וטוען, בין היתר, כי המבקשים לא המציאו חוו"ד שמאיות לענין ערכן של הדירות. בהשלמה לתגובה, אשר הוגשה ביום 16.12.07 (יום לפני הדיון הנוסף), טען ב,כ המשיב, כי המבקשים לא המציאו לו המשיב העתקי חוזים, כפי שחוייבו להמציא על פי החלטתי מיום 12.12.07 וכן נטען, שהם אף לא אפשרו למשיב לראות את הדירות. המשיב נחקר על התצהיר אשר צורף לתגובה המשלימה ועל פי החלטתי במהלך הישיבה, העיד גם מר דוד מזרחי, מטעם המבקשים. כן הוגשו חוזים לפיהם נמכרו מספר יחידות דיור באותו בנין, בשנת 2007 וכן הוגש החוזה, לפיו נמכרה הדירה, אשר שוחררה מהעיקול בישיבת יום 12.12.07 (מב/2 ו- מב/1), לרבות אישורי פקס על המצאת מסמכים אלה למשרד ב"כ המשיב, עוד ביום 13.12.07 (למחרת הדיון הראשון). התברר, כי בכל אחת משלוש יחידות הדיור, אשר עליהן מבוקש לייחד את העיקול, גרים, כיום בני משפחתו של המבקש מס' 2 (להלן: " המבקש") - אביו, אחותו ואחייניתו. לדברי ב"כ המבקשים לא תהא כל בעיה לפנותם, אם וכאשר תגיע השעה לממש את העיקול ולדבריו, הם יהיו נכונים אף להפקיד התחייבות לפינויי הדירות על ידם. המשיב טוען, כי יש להביא בחשבון הפחתה של 30% ממחירן של הדירות, בשל כך שהן מאוכלסות, בשל החשש, שמא יהא צורך לפנות את דייריהן וכן בשל כך שאם יהיה צורך לממש העיקול, יימכרו הדירות בכינוס. ב"כ המבקשים טוען כי ההפחתה הנטענת מופרזת וכי היה על המשיב להוכיח זאת באמצעות חוו"ד שמאי, שכן המשיב איננו שמאי. יצויין כי שתיים משלוש היחידות המוצעות הינן בנות 3 חדרים ואחת - בת 4 חדרים. מהחוזים (מב/1 ו- מב/2) עולה, כי יחידות דיור בנות 3 חדרים נמכרו במחירים של: 223,000 $, 225,000 $ (2 יחידות) 227,000 $ ו- 227,600 $ (היחידה האחרונה שנמכרה כעת, לאחר ששוחררה מהעיקול, כאמור) ויחידת דיור אחת בת 4 חדרים נמכרה במחיר של 275,000 $. בהביאי בחשבון מחיר של 225,000 $ ליחידת דיור בת 3 חדרים ומחיר של 275,000 $ ליחידת הדיור בת 4 חדרים, המחיר שניתן, לכאורה לקבל עבור היחידות המוצעות, הוא 725,000 $, בעוד שהחוב הפסוק הינו 713,000 $, ללא הפרשי הצמדה וריבית אשר יש להוסיף עליו. לאור כך, גם ללא שאביא בחשבון הפחתה כלשהי בגין העובדה שביחידות המוצעות מתגוררים בני משפחתו של המשיב וגם ללא שאביא בחשבון הפחתה כתוצאה ממכירת הדירות בכינוס, ברי כי אין די בייחוד העיקול ליחידות המוצעות, באשר אין בו כדי להבטיח כיסוי מלוא סכום פסק הדין וזאת, הן בשל הפרשי הצמדה וריבית הנוספים לו הן בשל התנודות במחירי הדירות, במיוחד כאשר ב"כ המבקשים עצמו טוען שהדיון בבקשה לביטול פסק הבורר יארך זמן רב. מאידך, גם אם אביא בחשבון את ההפחתות המתחייבות מהיות הדירות מאוכלסות (ואומר כי עובדת היותן מאכלסות בבני משפחתו של המשיב 1 עלולה לפעול דווקא לרעת המשיב ולא לטובתו, שכן מדובר במי שעשויים, אולי, להזדהות עם המבקש ולפעול לפי בקשתו, אשר עלולה שלא לעלות בקנה אחד עם האינטרס של המשיב) וגם אם אביא בחשבון הפחתה מתחייבת ממכירה צפויה בכינוס, הרי לאור כך ששווין של 3 היחידות המוצעות הינו, פחות או יותר כשווי החוב היום, נראה שיהיה די בהשארת העיקול על דירה אחת נוספת ולא על שתיים, כפי המצב היום. לפיכך, אני נעתרת, חלקית, לבקשה ומורה על הסרת העיקול מיחידת דיור נוספת בת 3 חדרים, לפי בחירת המבקשים, באופן שיושאר העיקול על שתי דירות בנות 3 חדרים ועל דירה אחת, בת 4 חדרים). המבקשים יודיעו לבית המשפט ולמשיב, בתוך 3 ימים, מאיזו דירה (בת 3 חדרים), הם מבקשים להסיר את העיקול ויינתן צו, בהתאם. לאור כך שהבקשה התקבלה רק בחלקה, יישא כל צד בהוצאותיו. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. ניתנה היום ח' בטבת, תשס"ח (17 בדצמבר 2007) בהעדר הצדדים. ת. שרון-נתנאל, רשמת מקרקעיןעיקול