החלפת "שיקים טובה" - בפני התנגדות לביצוע שטר

החלפת שיקים טובה 1. בפני התנגדות לביצוע שטר כנגד ביצועו של שיק על סך 48,000 ₪ לפקודת א.ש. רהט הנדסה בע"מ (להלן: "א.ש."). הזוכה הינה כיפוף ברזל דרום בע"מ ומשכך אין מדובר בצדדים קרובים. 2. בתצהיר מטעם המבקשת נטענו הטענות הבאות: א. א.ש. ביקשה מהמבקשים להחליף עימה "שיקים טובה" ובהתאם לכך מסרה המבקשת לא.ש. שיק ע"ס 48,000 ₪. ב. השיקים שנמסרו, ובהם השיק נשוא תיק זה, נמסרו לא.ש. במשרדי המבקשת באשקלון כשהם אינם חתומים תוך שהוסכם כי א.ש. תחתים על השיק את מנהל המבקשת בנתיבות. בסופו של דבר, מנהל המבקשת לא הוחתם על השיקים. ג. כעבור זמן מה הודיע מנהל א. ש. כי אינו מוצא את השיקים וכי הם ככל הנראה אבדו ובהתאם לכך הודיעה א. ש. כי אין לה טענות כלפי המבקשת. ד. רק המצהיר מוסמך לחתום בשם המבקשת, השיק נשוא הבקשה אינו חתום על ידו ומדובר בחתימה מזוייפת ו/או חתימה שנעשתה בחוסר סמכות. ה. א.ש. לא נתנה למבקשת תמורה כלשהי בעד השיק. ו. כל טענה שיש למבקשת כלפי א.ש. כוחה יפה גם כלפי הזוכה. הזוכה ידעה או צריכה היתה לדעת במועד הסבת השיק כי לא.ש. חובות גדולים וכי קיימת ודאות קרובה שא.ש. לא תקיים התחייבויותיה כלפי המבקשת בגין השיק. לפיכך, ידעה או צריכה היתה הזוכה לדעת במועד סיחור השיק כי זכות הקניין שבשיק פגומה ומשכך הזוכה אינה אוחזת כשורה. 3. ביום 12.6.06 נערך בפני דיון, המצהיר מטעם המבקשת נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו טענותיהם. 4. בחקירתו טען המצהיר כי החתימה על השיק אינה חתימתו. כן, טען, כי השיק שקבלה המבקשת מא.ש. רהט נמצא ברשותה ולא הוחזר לא.ש. רהט. 5. בתום חקירת המצהיר הודיע ב"כ המשיבה כי מסכים ליתן רשות להתנגד לביצוע השטר בטענת הזיוף בלבד. ב"כ המבקשת הודיע כי המבקשת עומדת על כל טענותיה. 6. טענות המבקשת בסיכומיה הן בתמצית כדלקמן: א. החתימה על השיק אינה חתימתו של מנהל החברה אלא חתימה מזויפת. ב. ישנו כשלון תמורה, כל השיקים שניתנו בתמורה על ידי א.ש. רהט חזרו. א.ש. אף חתמה על מסמך שאין לה כל טענה כנגד שיקים אלו ואחרים מאחר והם נגנבו או אבדו. לזוכה היתה ידיעה ברורה ומוחלטת כי שיק זה ושיקים נוספים, אם היו קיימים, פגומים. ג. המשיבה פעלה בחוסר תום לב. 7. טענות המשיבה בסיכומיה הן בתמצית כדלקמן: א. המשיבה מסכימה כי תנתן רשות להתגונן בטענת זיוף החתימה. ב. מדובר בעסקה של החלפת שיקים ונפסק כי בעסקת החלפת שיקים, התמורה הניתנת כנגד השיק הוא השיק המוחלף. נציג המבקשת אמר בחקירתו כי קיבל שיק נגדי מא.ש. רהט במעמד הוצאת השיק ולכן יש לדחות את טענת כשלון התמורה. ג. פסק הדין עליו מסתמכת המבקשת בהתייחס לחוסר תום לב אינו רלבנטי לנסיבות העניין, שכן בפסק הדין צד ג' קבל התראה לגבי מצב מושך השיק ובכל זאת לקח את השיק ואילו כאן אין טענה כי פנה המושך לצד ג' ואמר לו שיש קושי לפרוע את השיק. דיון ומסקנות: 8. לאור הסכמת המשיבה, ניתנת למבקשת רשות להתגונן בטענת זיוף החתימה. 9. לעניין הטענה בדבר כשלון התמורה- המצהיר בחקירתו הודה כי קבל שיקים בתמורה מא.ש. רהט (עמ' 1לפרוטוקול) ובהמשך: "לשאלה מה קרה עם השיק שקבלתי מא.ש. רהט כנגד אותו שיק, אני משיב נמצא ברשותי. לשאלה מדוע לא החזרתי אותו לא.ש. רהט, אני משיב, כשהוא יחזיר לי את השיק שלי, אחזיר לו את השיק שלו". (עמ' 2 לפרוטוקול). התמורה בעסקה של החלפת שיקים הינה עצם קבלת השיק הנגדי ולא פרעונו בפועל. המצהיר, כאמור, לא הכחיש קבלת שיק נגדי מא.ש. רהט, שיק אשר עודנו מצוי בידי המבקשת. 10. טענת המבקשת לפיה המשיבה ידעה או היתה צריכה לדעת כי לא.ש. חובות גדולים וכי קיימת ודאות קרובה לכך שא.ש. לא תקיים את התחייבויותיה כלפי המבקשת הינה טענה בעלמא. מדובר בטענה שאינה מפורטת. המבקשת אינה מבהירה מדוע וכיצד ידעה או צריכה היתה לדעת המשיבה על מצבה הכלכלי של א.ש. גם בחקירת המצהיר לא נותן המצהיר הסבר מספק לעניין זה. יתרה מזו למעט טענה כללית וסתמית לפיה א.ש. לא נתנה תמורה כלשהי בעד השיק, המבקשת אינה מציינת בתצהיר מטעמה כי א.ש. רהט לא קיימה את התחייבויותיה כלפיה ולא ניתן כל פירוט לענין זה. ההיפך הוא הנכון, בחקירתו ציין המצהיר כי השיק שמסרה א.ש. רהט למבקשת עדיין אצל המבקשת וכאמור, עצם קבלת השיק הנגדי מהווה קבלת התמורה. 11. בנסיבות אלה, אין מקום ליתן למבקשת רשות להתגונן בטענה זו. 12. לסיכום, ניתנת בזאת למבקשת רשות להתגונן בטענת הזיוף. נוכח סכום התובענה יתאימו הצדדים כתבי טענותיהם להליך של סדר דין מהיר וזאת במועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד -1984 בעניין זה. הצדדים יודיעו תוך 30 יום האם מסכימים למינויו של מומחה מוסכם להשוואת כתבי יד, האם יש הסכמה בדבר זהות המומחה ובשאלת שכר טרחתו. הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי. שיקיםשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר