אגודות שיתופיות - כינוס נכסים

עורך דין אגודות שיתופיות 1. כונסי הנכסים, שתפקידם נקבע בראשית הדרך בפסק דינו מיום 11.8.02 של השופט יצחק דר, הגישו ביום 10.5.07 בקשה מפורטת למתן הוראות (מספר 16) הכוללת דין וחשבון לגבי פעילותם וכן דין וחשבון כספי, לסוף שנת 2006. קיבלתי תגובה בכתב לבקשה האמורה מאת ב"כ האגודות השיתופיות ושמעתי הערות משלימות בעל פה בדיון היום, לרבות דברים מאת באת כוחו של רשם האגודות השיתופיות ומאת ב"כ הכונס הרשמי. 2. לאחר עיון בטעון הכתוב שהוגש לי ושמיעת הנוגעים בדבר בעל פה, כאמור לעיל, אני סבור שראוי, בשלב הנוכחי, לאמץ את עמדת כונסי הנכסים במלואה, על סמך הנימוקים שהובאו בבקשתם, וכך אני מחליט. אני נותן בזאת הוראות כמבוקש על ידי כונסי הנכסים בכל העתירות שבבקשתם 7334/07, תוך השלמה כפי האמור להלן. 3. למעשה, התעוררו חילוקי דעות בנושאים ספורים בלבד. 4. כונסי הנכסים הציעו לקבוע קרן מיוחדת בהיקף של 2 מליון ₪, ממנה ניתן יהיה לשלם לבעלי זכויות שלא התייצבו לגביית הכספים המגיעים להם עד המועד האחרון שייקבע בהקשר זה. נסיון העבר של כונסי הנכסים ושל מנכ"ל האגודות השיתופיות מלמד, כי הסיכוי להתייצבות של זכאים כאלה, במספר משמעותי, הוא קלוש, וזאת בעיקר בהתחשב בפרק הזמן שחלף עד היום. המשמעות של קביעת קרן מיוחדת בסכום גבוה יותר, כפי שהציעה באת-הכוח המלומדת של הכונס הרשמי, אינה אלא גריעת כספים שניתן לחלקם לזכאים היום. 5. לגבי היחסים שבין כונסי הנכסים מצד אחד, לבין מנכ"ל האגודות השיתופיות והוועד הממונה (מטעמו של רשם האגודות השיתופיות), היתה למעשה הסכמה בדיון בעל פה בפניי, שיוענקו לכונסי הנכסים סמכויות פיקוח, שיבואו לידי ביטוי בכך שהם יקבלו דיווח מלא ונאמן לגבי הפעילות של האגודות, ויוכלו לייעץ או להעיר הערות לפי שיקול דעתם. במצב דברים זה אינני סבור, שיש צורך במתן הוראות נוספות מצידי בשלב הנוכחי. ההבנה היא שתהיה שקיפות מלאה בפעילות, הן של האגודות השיתופיות והן של כונסי הנכסים, באופן שבמקרה הצורך יוכל בעל דין מעונין לנקוט בצעדים שייראו לו. 6. התעוררה שאלה בנושא האמצעים הכספיים שיישארו בשלב זה בקופת האגודות השיתופיות. האגודות הציעו שבשלב זה יישאר סכום של כ-10 מליון ₪ בנתון לכך שיועבר מסמך כתוב לכונסי הנכסים, וליתר בעלי הדין שהתייצבו היום, וכן לתיק ביהמ"ש, אשר ילמד על אופן חישוב סכום זה. גם כאן אני משאיר ליוזמה של בעל דין מעוניין נקיטת צעדים במקרה שיהיה צורך בתיקון או שינוי של ההבנה האמורה. 7. כונסי הנכסים עומדים בפני ביצוע תשלום שלישי לחברים הזכאים באגודות השיתופיות, שעניינן נדון בפניי. בין השאר נאמר לי, כי בעקבות ערעורים התלויים ועומדים בפני ביהמ"ש העליון על החלטות של בימ"ש זה, השאירו כונסי הנכסים בקופתם רזרבות מספיקות, שיאפשרו להם קיום של כל פסק דין העשוי להינתן על ידי ביהמ"ש העליון בערעורים אלה. עוד יצויין בהקשר זה, שלא הוגשו בקשות לעיכוב ביצוע של החלטות שניתנו על ידי. כונסי הנכסים הדגישו כי כל סבב של תשלומים כרוך בהשקעה רצינית, הן מבחינת כוח האדם הנדרש לביצוע והן מבחינת העלויות הכרוכות בביצוע התשלומים. במצב דברים זה הוראתי לכונסי הנכסים היא לבצע תשלום שלישי בהיקף המירבי האפשרי היום, על בסיס ההחלטות שניתנו בבימ"ש זה, תוך התחשבות במשאבים הכספיים שבידי כונסי הנכסים והאגודות ובהתאם לקווים המנחים שהובאו בדיווח מס' 16 הנדון היום. הבנתי שיש צורך בפרק זמן של כחודש ימים לצורך התארגנות מנהלית לביצוע תשלום שלישי. כונסי הנכסים סבורים כי ניתן לבצע תשלום שלישי מורחב בסדר גודל של עד 1,500 ₪ לזכאי, וכן נאמר, כי ביצוע תשלום כזה עוד לפני שמיעת הערעורים בביהמ"ש העליון, עשוי להביא למצב, שמימוש כל פסק דין שיינתן בערכאת הערעור, יהיה כרוך בהמתנה של תקופה, שארכה לא ניתן כרגע לחיזוי, שבמסגרתה ייכנסו כספים נוספים לקופת כינוס הנכסים. לקחתי בחשבון את כל ההערות שהובאו בפניי בהקשר זה והוראתי לכונסי הנכסים היא לבצע את התשלום השלישי המורחב, כבר עתה וללא המתנה להחלטות נוספות. 8. לפי הצעת כונסי הנכסים, ובהעדר התנגדות מטעם מי מהנוגעים בדבר, אני מאשר בזאת לשלם לרואי החשבון זיו- האפט, בגין פעילותם כרואי החשבון של כינוס הנכסים, בעבור התקופה שלאחר תום ההסכם הקודם שנחתם איתם ושהסתיים ביום 31.12.05, לפי הקווים המנחים של אותו הסכם. ברור שגם תשלומים אלה לרואי החשבון יבואו לידי ביטוי בדינים וחשבונות הכספיים של כינוס הנכסים. 9. כונסי הנכסים ישובו ויידווחו לביהמ"ש לקראת סוף 2007 ויכללו בדיווחם זה גם הצעה מעודכנת לגבי סיום פעילותם. 10. לפרסומים שיבוצעו על ידי הכונסים, יתווסף גם עיתון הארץ וכן עיתונים מקומיים בחיפה ובאזור מפרץ חיפה. כינוס נכסיםאגודה שיתופית