כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב - התנגדות לביצוע שיקים.

כללי התנגדות לביצוע שיקים. המשיבה הגישה לביצוע ששה שיקים ע"ס 340,000 ₪ כל אחד ( להלן:"השיקים"). השיקים בחתימת המבקש לפקודת המשיבה. נכון למועד הגשת ההתנגדות עמדה יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל ע"ס 1,923,458 ₪. תמצית טענות המבקש המבקש הינו מנהל ובעל השליטה בחברת "מגא זברה בע"מ" (להלן:"חב' מגא זברה"). מטעמי נוחות תהיה ההתייחסות למבקש ולחב' מגא זברה כאחד. המשיבה הינה חברה אשר בבעלותה מפעל בדים בתורכיה. המבקש רכש מהמשיבה בדים על פי הזמנות שקיבל מלקוחות. בסוף שנת 2004 נוכח המבקש לדעת כי המשיבה החלה להשתמש בחומרים זולים יותר ממה שהשתמשה בעבר. המבקש נסע מספר פעמים למפעל המשיבה בתורכיה על מנת להראות למנהלי המשיבה את ההבדלים המשמעותיים של הבדים בין מה שסוכם שיסופק לו לבין מה שסופק בפועל. המבקש דרש להחליף את הבדים והדגיש כי כל עוד לא יוחלפו, לא ישחרר את הסחורה מהנמל. המשיבה הבטיחה למבקש להחליף את קבלני המשנה ולהפחית מהחשבון סך 165,973 $. לבסוף, הצליחה המשיבה לשכנע את המבקש כי הסחורה שבנמל היא באיכות ובטיב שסוכמו, והמבקש הפקיד בידה שיקים לבטחון, אלה השיקים נשוא תיק ההוצל"פ. לאחר שהמבקש שיחרר את הסחורה התברר לו שהסחורה פגומה לחלוטין ולא ניתן להשתמש בה. הסחורה מצויה במחסני המבקש כאבן שאין לה הופכין והוא מבקש להחזירה למשיבה. תמצית טענות המשיב טענת המבקש הינה טענה ל"כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב", אשר אינה מהווה הגנה כנגד שטר. הגנת המבקש היא "הגנת בדים" באשר השיקים לא נמסרו במסגרת עסקת רכישת הסחורה כי אם במסגרת הסכם הפשרה מיום 28/1/05 ( מש/1). המסגרת המשפטית ההלכה היא שבבחינת ההתנגדות, מספיקה הגנה לכאורה להצדקת הבירור המשפטי, ואין צורך לפסוק בדבר טיב הזכויות והטענות לגופן. המבקש אינו נדרש להוכיח את גרסתו אלא רק להראות הגנה אפשרית. ביהמ"ש אינו בוחן שאלות של מהימנות אלא עורך בחינה ראשונית של העניין. דלתות ביהמ"ש תפתחנה, אם התצהיר על פניו, בשילוב עם החקירה הנגדית (ככל שהתקיימה), מגלה טענה, שאם תוכח במשפט תהווה הגנה מפני התביעה. ויודגש: אין צורך להגיע למסקנה שיש למבקש סיכוי טוב בהגנתו, ודי במסקנה שאם תתקבל גרסת המבקש כמהימנה, אזי יש לו סיכוי כלשהו להצלחה. כל זאת בכפוף לכך שהחומר המצוי בפני ביהמ"ש, לרבות במסמכים או בחקירה הנגדית, אינו מפריך את טענות המבקש. הבקשה תידחה כאשר אין ספק בכך שאין למבקש כל הגנה ולא התעוררה כל נקודה הגיונית שמעלה הגנה מטעם המבקש (ראה: ע.א. 102/83 ל.ג. ל כרמיאל נגד בנק לאומי פד"י מ"א 1253, וכן ע.א. 105/89 קו אופ אבן יהודה נ' בנק הפועלים פד"י מה (3) 585. דיון ומסקנות המבקש לא נשאל מאומה על הנטען בתצהירו, למעט שאלה יחידה אשר באמצעותה הוגש ההסכם מיום 28/1/05 - מש/1 (להלן: "ההסכם"). המבקש אישר את חתימתו על ההסכם. בהעדר חקירה, לא נסתר האמור בתצהיר ועל כן יש לבחון, האם הטענות המפורטות בתצהיר מהוות הגנה. השאלה הראשונה אשר יש ליתן עליה את הדעת היא, האם טענת המבקש נכנסת בגדר טענה לכשלון תמורה מלא או כשלון תמורה חלקי קצוב, שאם לא כן אין היא מהווה הגנה בפני תביעה שטרית. ההלכה הפסוקה קובעת, כי כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אינו מהווה הגנה בפני תביעה שטרית, שכן עריכת חשבון הנזק מצריכה בירור העלול להימשך עת רבה וההשהיה גורעת מערכו של השטר. (ראה: ש. לרנר, דיני שטרות, עמ' 335). "השימוש במונח "סכום קצוב" מתאים למקרים בהם חישוב הסכום הנוגע בדבר, יהיה ענין אריתמטי גרידא, ללא צורך בשומה ובהערכה" (ע"א 366/89 פיין אלומניום בע"מ נ' די מטל א.ג, פד"י מ"ה 850). שקלתי את טענת המשיבה לפיה יש לסווג את טענת המבקש כטענה לכשלון תמורה בלתי קצוב ואולם, לא מצאתי כי ניתן לקבוע זאת, בשלב זה של הדיון. לטענת המבקש, הסחורה פגומה באופן שלא ניתן לעשות בה כל שימוש. טענה זו, לא נסתרה ואף נתמכה בחוות דעת של מהנדס טקסטיל מטעם האגודה הישראלית לטקסטיל ולאופנה, מר יצחק שכטר. בחוות הדעת נקבע כי "הסחורה לעיל הינה פגומה ולא ניתנת לשימוש למטרותיה בביגוד למוצר המוגמר". מכאן, שלא ניתן לשלול על הסף את הטענה לכשלון תמורה מלא. יצויין כי אין מקום לקביעה גורפת, לפיה בכל מקרה שבו מסופקת סחורה ועולות טענות כנגד איכותה, יהא בכך משום כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב. יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו ובשים לב למהות הפגם שנפל במוצר. כך למשל, יש לאבחן בין פגם חיצוני אסתטי שנפל במוצר, לבין פגם היורד לשורשו של המוצר באופן המעקר את האפשרות לעשות בו שימוש. את המקרה האחרון, להבדיל מהראשון, ניתן לסווג במקרים מתאימים, ככישלון תמורה מלא. בעניננו, אמנם סופקה הסחורה, ואולם מאחר שלא ניתן לעשות בה שימוש ליעדה (כפי שנטען ולא הופרך), ניתן לראות בכך כשלון תמורה מלא. בנוסף, יתכן גם מקרה שבו קיים כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב ובכל זאת תהיה לרוכש הגנה שטרית. במה דברים אמורים?- כאשר בעקבות הפגם שנפל בסחורה, אף אם הינו חלקי ובלתי קצוב, ביטל הרוכש כדין את העסקה בהתאם לסעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) (ש.לרנר, דיני שטרות, עמ' 338). גם מקרה זו יסווג ככשלון תמורה מלא המהווה הגנה שטרית. האם במקרה הנדון ביטל המבקש את העסקה? ניתן לראות במכתבו של המבקש מיום 25/5/05 (נספח ב' לתצהירו) בצירוף לנכונותו להשיב את הסחורה למשיבה ( סעיף 15 לתצהירו), הודעה על ביטול העסקה. מכל מקום, גם קיומו של ספק בדבר סיווג כשלון התמורה הנטען, יש בו כדי להצדיק את קבלת ההתנגדות, בהתחשב בעובדה כי הצדדים להליך הינם צדדים קרובים (אשר לגביהם, דינו של שטר, כדין חוזה) ובשים לב לשיעור החוב העולה כדי 2 מיליון ₪. טענה נוספת אשר יש לשמוע ראיות לגביה, מתייחסת למערכת היחסים החוזית בין הצדדים. המבקש טוען בתצהירו, כי מנהל השיווק של המשיבה, מר סרקן, הבטיח לו שאם יתברר שהסחורה איננה בטיב ובאיכות של מה שסוכם, יתאפשר לו להחזיר את הסחורה. הטענה לא נסתרה . במצב דברים זה, נוכח ההסכמה הנטענת, יש מקום לברר את טענת המבקש לפיה בשל טיבה הירוד של הסחורה, אין הוא מחויב בתשלום עבורה ועל המשיבה לקבלה מידיו בהתאם להתחייבותה. ההסכם מיום 28/1/05- מש/1 טוענת המשיבה, כי המבקש הסתיר מבית המשפט את העובדה כי מסר לה את השיקים במסגרת ההסכם - מש/1, לפיו הפחיתה המשיבה סכום ניכר מחובו של המבקש וזאת לסילוק טענותיו בנוגע לאיכות הסחורה. אכן, מן הראוי היה כי המבקש יפרוס בפני בית המשפט תמונה מלאה באשר למכלול ההתקשרות עם המשיבה ובכלל זאת יזכיר ויצרף את ההסכם שנחתם בין הצדדים. בהקשר זה, יצוין כי אין רלבנטיות לטענת ב"כ המבקש כי ההסכם הוגש בשפה האנגלית, בלא תרגום. החובה לאזכר את ההסכם ולצרפו לתצהירו היתה מוטלת על המבקש, בלא קשר לשפה בה נערך. עם זאת, לא מצאתי כי מחדלו של המבקש מלאזכר ולצרף את ההסכם, יש בו כדי להביא לדחיית ההתנגדות. ראשית, יש לשמוע ראיות על מנת לברר את זיקתו של ההסכם מש/1 לשיקים נשוא ההליך. מאחר שהמבקש לא נשאל כל שאלה בקשר להסכם זה, לא ניתן מענה לשאלה האם השיקים נמסרו במסגרת הסכם זה אם לאו. מעבר לכך, גם אם השיקים נמסרו במסגרת ההסכם, אזי אין מקום לקבוע, בשלב זה, כי מסירת השיקים מנותקת משאלת טיב הסחורה (כטענת המשיבה). כאמור, המבקש טוען, כי הושג הסכם עם המשיבה בקשר לאיכות הסחורה, כי ניתנה לו הנחה מחמת טיבה הירוד וכי מסר את השיקים כבטחון, בטרם שחרר את הסחורה, לאחר שהובטח לו על ידי המשיבה כי הסחורה בטיב ובאיכות ראויים. גרסה זו אינה עומדת בסתירה להסכם מש/1, אלא מתיישבת עימו. גם במידה שהמבקש מסר את השיקים בהתאם להסכם, עדיין יש בפיו טענות הגנה, אשר יש בהן כדי להשליך על יישום ההסכם. לאור האמור, אינני מוצאת כי הגנת המבקש הינה הגנת בדים. בנסיבות הענין, מאחר שאין מדובר בהגנה התלויה על בלימה, אין יסוד להתנות את הבקשה בהפקדה כספית, כפי שמבקשת המשיבה. אשר על כן ההתנגדות נעתרת. התצהיר ישמש כתב הגנה. המזכירות תפתח תיק אזרחי. הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים לרבות גילוי מסמכים ושאלונים, בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה. הוצאות בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ יהיו לפי התוצאות בסיום ההלך ובהתאם להחלטה שיפוטית. לקדם משפט ביום 4/2/07 שעה 17.30. ניתנה היום ט' באב, תשס"ו (3 באוגוסט 2006) בהעדר הצדדים. עידית ברקוביץ, שופטת כשלון תמורהשיקיםביצוע שטר