האם פג תוקף עיקול במידה ולא הוגשה בקשה למימוש ?

האם פג תוקף עיקול במידה ולא הוגשה בקשה למימוש ? 1. בהתאם להסדר הדיוני, פסק-הדין ניתן על-סמך החומר שבתיק לאחר הגשת סיכומים. 2. תביעה זו היא תביעה על סכום קצוב, אשר הוגשה בתיק הוצאה לפועל שמספרו 01-21235-05-05, מכוח סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967. בקשת הנתבעת להתנגדות לביצוע התביעה ועיכוב הליכי הוצל"פ התקבלה ביום 15/2/2006 והמשך הדיון הועבר לסדר דין מהיר. 3. עניינה של התביעה הוא חוב כספי על סך של 16,0034.34 ₪, אשר נכון ליום הגשת התביעה עומד על-סך של 17,842 ₪, בגין אי תשלום בעבור סחורה שסופקה לנתבעת על ידי התובעת. 4. הרקע להליכים נשוא דיוננו הינו צו עיקול ברישום, אשר הוטל ביום 10/12/2002, בתיק הוצאה לפועל מספר 02-23814-02-2 להלן: "תיק הוצל"פ"), על כלל נכסי החייבת (התובעת) אשר בידי צד שלישי (הנתבעת) לטובת הזוכה, חברת "פלדטראק" סוכנויות בע"מ (להלן: "חברת פלדטראק"). חברה זו היא חברת בת של הנתבעת. ביום 21/1/2003 הוגשה בקשה למימוש העיקול, אשר נשלחה לנתבעת לביצוע ביום 29/1/03 ובהתאם שולם לב"כ הזוכה סך של 16,003.74 ₪. 5. עובר למתן צו העיקול ניתן צו הקפאת הליכים כנגד התובעת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ביום 30/7/2002, למשך 60 יום. הצו הוארך ביום 6/10/02, על-ידי כב' השופטת ורדה אלשייך, ל- 21 יום בלבד. ביום 27/10/02 מונה כונס נכסים זמני לתובעת, ונקבע, כי לא ימומשו נכסיה שלא במהלך העסקים הרגיל כחלק מהפעלת החברה, אלא באישור בית-המשפט ולאחר קבלת עמדת החברה. 6. התובעת טוענת, כי עד עתה לא שולם לה החוב על ידי הנתבעת, וכי לנתבעת לא היתה כל זכות להעברת הכספים, לחברת "פלדטראק", לאור עיכוב ההליכים שניתן כנגד התובעת. הנתבעת קיבלה העתקי ההתכתבויות שהיו בין התובעת לבין חברת "פלדטראק" בנוגע לעיכוב ההליכים, ואף בחשבוניות שהוצאו על ידי התובעת נכתב, כי האחרונה בכינוס הליכים, אלא שהנתבעת בחרה לעצום את עיניה ולפעול על-פי צו העיקול, ללא קבלת הוראות מבית-המשפט המחוזי או מלשכת ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל מעולם לא נתן החלטה בבקשה אשר הוגשה למימוש העיקול ביום 21/1/03, ולא נתן צו המורה לנתבעת להוציא את הכספים מידיה. הנתבעת עשתה דין לעצמה, ואין ספק, כי אם לא היה מדובר בחברות קשורות, לא הייתה הנתבעת "מתנדבת" לשלם כספים ולהסתכן בתביעות כנגדה, והייתה נוקטת במשנה זהירות טרם תשלום צו העיקול. 7. הנתבעת, מנגד, טוענת, כי אין לחייבה בתשלום כפול של החוב, מהנימוקים הבאים: א. הקשר בינה לבין חברת "פלדטראק" - חברת אם ובת - אינו מוכחש, אולם אין בכך בכדי לעלות או להוריד, שכן מדובר בשתי חברות בעלות ישות משפטית נפרדת, לרבות מערכת הנהלת חשבונות והנהלה נפרדת. מבחינה חשבונאית תשלומה לחברת "פלדטראק", תחת תשלום לתובעת, כמוהו ככל תשלום אחר. ב. לא הובאה לידיעתה עניין הקפאת ההליכים, אלא לאחר העברת הכספים. גם כאשר טרחתה התובעת להודיע לחברת "פלדטראק" על הקפאת ההליכים, הרי כבר פג תוקפו של הצו, ועל כן ניתן להבין מדוע בא-כוחה של חברת "פלדטראק" המשיך בביצוע הליכי העיקול תוך מתן תשובה, כי ככל הידוע לו, צו ההקפאה אינו בר תוקף. לו הייתה פועלת התובעת בתום לב, הרי יש לשער, כי לאחר קבלת תשובה זו הייתה ממהרת להעביר לידי הנתבעת ו/או ב"כ חברת "פלדטראק" את העתק הצו המאריך את תוקפו של צו ההקפאה, ובהמשך את סיום ההליכים בתיק התובעת, כפי שהתנהלו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. ג. כל חלופת המכתבים שהייתה במהלך השנים בין ב"כ הנתבעת לבין באי כוח התובעת, היתה רק למעלה משנתיים לאחר מועד העברת הכספים מהנתבעת אל חברת "פלדטראק", ולכן ניסיונה של התובעת להציג את הנתבעת כפי שהתחמקה מהעברת הכספים למרות שידעה על קיום הצו, אינו אלא אחיזת עיניים. דיון 8. דין התביעה להידחות. 9. התובעת לא הצליחה להרים את הנטל המוטל על כתפיה להוכיח, כי הנתבעת ידעה על צו הקפאת ההליכים והכינוס, ומטעמיה היא, ביכרה להעביר את הכספים לחברת "פלדטראק", בניגוד לדין. ההתכתבויות לעניין קיומו של צו הקפאת ההליכים, מיום 21/1/2003; 3/2/2003; 17/2/2003; היו בין התובעת לבין "פלדטראק", ולא בין התובעת לנתבעת. אומנם חברת "פלדטראק" הינה חברת בת של הנתבעת, אולם היא אישיות משפטית נפרדת כשירה לחובות ולזכויות ואין לראות בהתכתבות אליה כיציאה מידי חובה להודיע לנתבעת על צו עיכוב ההליכים. נכון הוא, כי בכל הנוגע למכתבים מיום 21/1/2003 ו- 17/2/2003, נכתב בסופם העתק לנתבעת, אולם לא צוינה הכתובת של הנתבעת, ולא הובאה כל אסמכתא, בין על ידי המצאת אישור מסירה, אישור דואר רשום או פקס, כי העתק כאמור הומצא לה. 10. התובעת טוענת, כי ישנה סתירה בטענות הנתבעות. בעוד שבסעיף סעיף 9.6 לכתב ההגנה טוענת הנתבעת, כי בסוף ינואר שנת 2003 קיבלה את מכתבו של חשב הנתבעת, מר נתן יגיל (מכתב מיום 21/1/2003), בדבר עיכוב ההליכים, לאחר שכבר העבירה את הכספים לחברת "פלדטראק" , הרי בסעיף 7 לתצהיר עדות ראשית, טוען יוסי זיסמן, נציג הנתבעת, כי רק ב-13/3/03 העבירה הנתבעת את הכספים לחברת הבת, ואף מצורף לתצהיר העתק של שיק מאותו תאריך. משמע, הנתבעת מאשרת, כי קיבלה את הודעת התובעת על עיכוב ההליכים ועל מתן צו כונס בטרם הוציאה את הכספים מידה. דין טענה זו של התובעת להידחות, שכן בפועל בסעיף 9.6 לכתב ההגנה נכתב, כי מבירור שערכה הנתבעת עולה, כי בחודש ינואר 2003 הגיע מכתב לחברת "פלדטראק", ולא לנתבעת, ושם הודיע החשב על צו ההקפאה. התובעת טוענת, כי הנתבעת ידעה כי היא בפתחם של הקפאת הליכים מהחשבוניות שנמסרו לה, אשר בראשם נרשם במפורש, כי התובעת נמצאת בהקפאת הליכים. אומנם בראש החשבוניות I2427476 ו- I2429100, נרשם "בהקפאת הליכים", אולם לא צויין בהם לכמה זמן הוקפאו ההליכים, האם לעַד או למספר חודשים, ומחובת התובעת להמציא לנתבעת אסמכתא רשמית, דהיינו הצו עצמו, הקובע את מועד ההקפאה. התובעת טוענת, כי העברת הכספים הייתה ללא קבלת הוראות מראש הוצל"פ, שכן בצו העיקול מיום 10/12/2002 אין כל הוראה, המאשרת לנתבעת להעביר כספים, אלא רק לתפוס את הכספים בלבד, ולהודיע עליהם למוציא לפועל. דין טענה זו להידחות. ביום 21/1/03 הוגשה בקשת הזוכה למימוש עיקול צד שלישי, ולפי שאילתת הליכים שהונפקה על-ידי לשכת הוצל"פ חיפה ביום 19/2/03, תחת סעיף ביצוע, צוין, כי נשלח ביום 29/1/2003 לביצוע לנתבעת. לא ניתן כל הסבר על ידי התובעת, מדוע לאחר שלגישתה נפלה שגגה מלפני הנתבעת, עת העבירה את הכספים לחברת "פלדטראק" - הזוכה בתיק הוצל"פ, ולא פעלה בהתאם לצו הקפאת הליכים, לא פנתה היא בעצמה ללשכת ההוצאה לפועל והגישה את צו הקפאת ההליכים, וכך הייתה נמנעת כל הסאגה המשפטית הזו, לרבות צו העיקול. 11. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבעת שילמה את סכום החוב לחברת "פלדטראק" בתיק הוצל"פ 02-23814-02-2, אלא המחלוקת הינה האם הייתה רשאית להעביר סכום זה, בזמן שיש הקפאת הליכים כנגד התובעת. משלא הוכח כאמור, כי הנתבעת ידעה על הקפאת ההליכים, ומשהלכה למעשה שלמה את חובה לתובעת, באמצעות תשלום לחברת "פלדטראק" - הזוכה בתיק הוצאה לפועל, אין לחייבה בכפל תשלום.לא למותר לציין, כי בעצם התשלום הצטמצם חובה של התובעת לחברת "פלדטראק", ואין היא יכולה להלין על כך, שאם לא כן, היא זו שהייתה חייבת לשלם את הסכום האמור. סיכומו של דבר 12. התביעה נדחית. 13. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות התביעה ושכ"ט כולל בסך 2,000 ₪, תוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד יום התשלום בפועל. 14. אני מורה על ביטול ההליכים בתיק הוצל"פ 01-21235-05-5. 15. ימי הפגרה במניין. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. שאלות משפטיותעיקול