צ'ק אכ"מ שחזר

1. לפני בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד ובהעדר התייצבות לדיון שהיה קבוע ליום 11 פברואר 2008. ההחלטה דחתה את התנגדות המבקשים בהעדר התייצבות. הבקשה הוגשה ביום 24 פברואר 2008, בשל תקלות בדיוור התגובות, הוגשה תגובת המבקשים לתגובת המשיב רק ביום 25 במאי 2008 וכעת ניתנת החלטתי. ראשיתו של הליך זה הינו בהתנגדות לביצוע שטר בסך של 7,080 ₪, אשר מועד פירעונו הינו 23 אוקטובר 2003. לדיון שהיה קבוע ליום 11 פברואר 2008, לא התייצבו המבקשים. בהתאם להצהרתו של ב"כ המשיב כי ב"כ המבקשים התקשר עם ב"כ המשיב והיה מודע למועד הדיון, ונוכח הבקשה שהוגשה על ידי המבקשים לעיכוב הליכים, במסגרתה נתנה החלטתי לפיה תידון הבקשה ביום 11 פברואר 2008, קבעתי כי המבקשים זומנו כדין לדיון. תמצית טענות המבקש: 3. המבקשים טענו בתצהירו של המבקש-1, כי לא בוצעה מסירה כדין לזימון לדיון. מבדיקה במזכירות בית המשפט נמסר למבקש כי הזימון שנשלח בפקס לבא כוחו "הודפס" ומכאן שלא הגיע ליעדו. עוד נטען כי ב"כ הצדדים לא ניהלו שיחה טלפונית אודות מועד הדיון. אשר להחלטתי, נטען כי נמסרה לב"כ המבקשים 8 ימים לאחר מועד הדיון. המבקשים צירפו לבקשה את תצהירה של הגב' ליאת שרף, מזכירתו של ב"כ המבקשים. הגב' שרף הצהירה כי לא נתקבל במשרד זימון לדיון שנקבע ליום 11 פברואר 2008. 4. באשר לסיכויי ההצלחה טוען המבקש כי השטר נשוא הליך זה הינו שטר שנגנב, לאחר שנפרע לצד הקרוב. השטר נמשך לחברת נס מטח בע"מ עבור שירותי מחשוב. לטענתו כאשר הוצג השטר לפירעון הוא חזר בציון אכ"מ. המבקש טען כי הסדיר עם חברת נס מטח בע"מ את התשלום בגין השטר שחזר, ואכן צרף לבקשתו תימוכין לכך. לטענתו, השטר נגנב מחברת נס, ובגין זאת הוגשה תלונה במשטרה. תמצית טענות המשיבה: 5. המשיב טען, כי המבקשים מעלים טענות סתמיות לעניין אי התייצבותם. לטענתו, המבקשים אכן קיבלו זימון לדיון, המשיב הסתמך על החלטתי מיום 11 פברואר 2008. המשיב טען כי בית המשפט בדק במזכירות את הזימון לדיון, טרם נתן החלטתו, המבקשים בתגובתם טוענים כי אין כך הדבר, מאחר ובית המשפט הסתמך בהחלטתו על הצהרתו של המשיב. לטענת המשיב, המבקשים אף לא התייצבו לדיון שהיה קבוע ליום 25 נובמבר 2007 בהגישם בקשה בטענת חוסר סמכות, אשר לא הוגשה במסגרת ההתנגדות. השופט פרידלנדר פסק ביום 7 ינואר 2008 הוצאות למבקשים בגין אי ההתייצבות, אשר לא שולמו עד היום. 6. אשר לסיכויי ההגנה של המבקשים, טוען המשיב, כי הינו אוחז כדין בשטר, בתום לב ובתמורה. השטר חזר בציון אכ"מ ולא מן הטעם שנגנב. לאור זאת, לטענת המשיב, יש לדחות את הבקשה ולחייב המבקשים בהוצאות הבקשה. 7. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להתקבל בתנאים כפי שיפורטו על ידי, מהנימוקים כדלקמן: 7.1 ב"כ המשיב הצהיר בישיבה מיום 11 פברואר 2008 כי שוחח עם ב"כ המבקשים וכי האחרון היה מודע למועד הדיון. המבקש סתר גרסה זו. לא הובא תצהיר מטעם ב"כ המבקשים. גם אם התקבלה החלטתי מיום 3 פברואר 2008, בדואר, 8 ימים לאחר חלוף מועד הדיון, אין בכך כדי לפטור צד המגיש בקשה מבירור גורלה וההחלטות הניתנות במסגרתה. לו היו המבקשים או ב"כ מבררים מה עלה בגורל בקשתם לעיכוב הליכים, כמצופה וכנדרש, היו יודעים על מועד הדיון, אליו לא התייצבו. 7.2 באשר לסיכויי ההצלחה: המבקש אינו מכחיש כי משך את השטר נשוא ההליך, אולם הוא טוען כי ניתנה תמורה בעד השטר שחזר עקב אכ"מ. עוד טוען, כי השטר נגנב, ובגין הגניבה הוגשה תלונה במשטרה. המבקש לא נחקר עדיין על תצהירו ודי בטענות אלו, בשלב זה כדי להצביע על הגנה לכאורה. סיכום: 8. בבואי לאזן בין זכות הגישה לערכאות אל מול הזכות לסופיות ההליכים, נוכח גרסת המבקשים לפיה לא זומנו כדין לישיבה, על המשתמע לגבי התנהלותם ותוך שקילת סיכויי ההגנה וטענות המבקשים, בשלב זה, טענות שמן הדין לבררן, אני מבטלת את החלטתי מיום 11 פברואר 2008. כתנאי לביטול ההחלטה ישלמו המבקשים למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד, בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. ביצוע התשלום הינו תנאי להמשך ניהול ההליכים בתיק. נקבע לתזכורת פנימית ליום 26 יוני 2008, עד מועד זה ימציאו המבקשים אישור על ביצוע התשלום. כן יודיעו הצדדים כוונתם לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק. ניתנה היום כ"א באייר, תשס"ח (26 במאי 2008) בהעדר הצדדים. המזכירוות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, תשומת לב לכתובת ב"כ המבקשים, שד' נשיאי ישראל 13, כרמיאל. סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת שיקים