כתב אישום על התעללות ילדים

כתב אישום על התעללות ילדים כנגד המשיבים, בעל ואישה, הוגש כתב אישום המייחס להם התעללות פיזית ונפשית בילדיהם הקטינים. לכתב האישום צורפה בקשת מעצר עד תום ההליכים. ב"כ המשיבים, עו"ד ב' נהרי, לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה ועל קיומה של עילת מעצר. עיקר בניינה של טענתו נסבה על שאלת חלופת המעצר. לדיון שהתקיים בפניי אתמול הוזמנה פקידת הסעד, הגב' ציפי לוי, אשר שטחה בפני ביהמ"ש במשך זמן ממושך את כל הפרטים אודות הטיפול בילדים הקטינים מרגע שנחשפה הפרשה. כמסתבר, שניים מהקטינים שוהים בבית הדודה ושניים אחרים בבית משפחה אומנה. לדברי פקידת הסעד, מצבם הנוכחי של הילדים הקטינים במקום שהייתם הנו בהחלט סביר והם מטופלים כראוי. בנוסף לכך, התרשמות פקידת הסעד משיתוף הפעולה בין המשיב 2 לבינה היתה חיובית, אך מנגד לכך, המשיבה 1 לא שיתפה איתה כל פעולה, ואף למעלה מכך, היא התבטאה כלפי הילדים בצורה בוטה. פקידת הסעד ציינה, כי בשל האמור לעיל היא זקוקה לקבלת חוות-דעת מקצועית, כדי לדעת אם אכן עלול מי מההורים להשפיע על הילדים במידה וישוחרר למעצר בית. עוד ציינה, כי בימים הקרובים יתכנס צוות מקצועי לטפל בנושא הנדון. בחנתי, עד כמה שיכולתי, את גישתה של הדודה, הגב' עופרה גוליאן, אשר בביתה שוהים כאמור שניים מהקטינים, ואף אני, במגבלות האובייקטיביות הקיימות, התרשמתי מיכולתה להמשיך ולהשגיח עליהם בשלב הנוכחי ולמנוע כל מגע בינם לבין ההורים. בנוסף לכך, בחנתי גם את יכולתו של בנה, מר ישי גולן, העובד כטכנאי מחשבים, להשגיח על המשיבים, אם וכאשר יוחלט על שחרורם ממעצר ועל שהותם במעצר בית מלא. גם מיכולתו של מר ישי גולן התרשמתי, במגבלות האובייקטיביות הקיימות, בחיוב רב, והוא אף הביע את הסכמתו ליטול חופשה מעבודתו ולשהות עם המשיבים בכתובת בה יתגוררו במהלך מעצר הבית. ב"כ המשיבים הציג לפני מסמך חתום על-ידי עורך-דין תל-אביבי בשם אלי חנצ'ינסקי, אשר שכר עבור המשיבים דירה בתל-אביב למשך שבועיים, אך הוסיף וציין, כי אם יהיה צורך בתקופה ארוכה יותר לשהייתם בדירה בתל-אביב יתאפשר הדבר בלא כל קושי. ביקשתי להזמין לישיבה נוספת להיום את קצין המבחן, כדי לבחון עמו אפשרות של בחינת חלופת המעצר. קיבלתי מכתב מאת קצין המבחן המחוזי, מר אפרים שמאש, לפיו ערוך שירות המבחן להגיש תסקיר מעצר הן בהיות אדם בבית המעצר והן בהיותו שוהה בחלופת מעצר. עוד ציין מר שמאש במכתבו, כי חוות-דעת זו יכולה להיות מוגשת בתוך 7 ימים, ואם ישוחררו המשיבים בתנאים מגבילים, ייערכו תסקירי המעצר באזור תל-אביב בו נמצאת החלופה. ב"כ המבקשת עמד על כך, שהמשיבים ישהו במעצר, לפחות עד אשר יתקבל תסקיר המעצר. הוא פירט את חומרת המעשים המיוחסים לכל אחד מהמשיבים, תוך הבחנה בין השניים, וציין, כי בנסיבות המקרה דנן, בו עמד אחד הקטינים על סף מעשה אובדני, כתוצאה מיחס הוריו אליו ואל אחיו במשך תקופה ארוכה, יש להותיר המשיבים במעצר כדי למנוע כל סכנה לקטינים. כאמור, כתב האישום החמור שהוגש נגד המשיבים מייחס להם עבירות של התעללות. אלו הן עבירות בבן משפחה אשר בוצעו באלימות חמורה. יש בעובדה זו, כדי להקים חשש סביר כי שחרורם עלול לסכן את בטחון הקטינים, ולהביא לשיבוש הליכי החקירה. יצוין, כי ניסיון לשבש את הליכי החקירה במידה מסוימת נעשה כבר, לכאורה בשלב זה, על ידי המשיבה 1. המשיבים עצורים מזה 7 ימים. בחנתי את חלופת המעצר המוצעת ובאתי לכלל מסקנה כי יש לקבלה בשלב זה אך רק ככל שהיא נוגעת למשיב מס' 2. להלן אבאר טעמיי להבחנה זו: כמצוין לעיל, משיב מס' 2 שיתף פעולה מיד עם חשיפת הפרשה, הן במהלך חקירתו במשטרה והן עם פקידת הסעד. ניכר היה בו, כי הוא חש חרטה על אשר אירע, ומתכוון לעשות את המירב לשיקום מערכת היחסים במשפחה, גם אם כרוך הדבר בשלבים הראשונים בניתוק מוחלט בינו לבין הילדים, ובשיקום הדרגתי מאוחר יותר תחת פיקוח צמוד של הרשויות המוסמכות. לא כך הם פני הדברים בכל הקשור למשיבה 1. לא רק שהכחישה את כל המיוחס לה, אלא ייחסה לילדיה, ובעיקר לבן אשר איים להתאבד, ביטויים המעידים על כך שכלל לא הפנימה את המיוחס לה על-ידי ילדיה. לא-זו-אף-זו, גם עם פקידת הסעד סירבה המשיבה 1 לשתף פעולה (בניגוד לבעלה). בדיון הנוסף שהתקיים היום בבית המשפט, בנסותי להתרשם מאישיותה ומיכולתה לעמוד בתנאי חלופות המעצר שהוצעו, שבה המשיבה 1 וציינה לשבח, כפי שעשתה גם במהלך חקירתה במשטרה, את יכולת החינוך המעולה שלה, וטענה שיש לה הרבה מה לומר בפרשה זו. היא לא הביעה כל אמפתיה כלפי ילדיה הקטינים, ולמצער מבחינה חיצונית, הפגינה האם אדישות וקור כלפי המתרחש מסביבה. מקבץ האמור לעיל מביאני לכלל מסקנה, כי יש לאבחן בהחלטה זו בין שני המשיבים. לפיכך, אני מורה כלהלן: א. מעצרה של המשיבה 1 יוארך עד למתן החלטה אחרת. קצין המבחן יגיש תסקיר מעצר אודותיה עד ליום ה', 24.5.01, מועד בו יתחדש הדיון בשעה 14:00. התסקיר יוגש לבית המשפט מוקדם ככל שניתן. ב. באשר למשיב 2: אני מורה על שחרורו בערבות בתנאים כלהלן: 1. המשיב ישהה במעצר בית מלא . 2. המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך 50,000 ש"ח. 3. ערבות צד ג' על-ידי X על סך 50,000 ש"ח כל אחד. 4. יופקד בקופת בית המשפט ערבון כספי בסך 10,000 ש"ח. הפקדון הכספי יופקד לא יאוחר מיום א', 20.5.01, שעה 12:00, ואין בדחייה הנ"ל כדי לעכב את שחרורו של המשיב 2 ממעצרו. 5. למשיב אסור ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מילדיו הקטינים, ללא קבלת היתר מראש מפקידת הסעד או ממשטרת ישראל. 6. הערב, X ישהה בצוותא עם המשיב 2 בכל תקופת מעצר הבית. 7. המשיב יוכל לצאת את הבית בתל-אביב רק בלוויית מר ישי גולן, וגם זאת רק בתיאום מוקדם עם פקידת הסעד או עם משטרת ישראל. 8. הערבה, הגב' X תתחייב בכתב לפקח על שני הילדים שבביתה ולא לאפשר כל מגע בינם לבין ההורים, עד אשר יאושר הדבר על-ידי פקידת הסעד או שירות המבחן. 9. הובהר למשיב 2 ולערבים, כי אם יופר תנאי כלשהו מהתנאים דלעיל, הוא ייעצר מיידית עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. ג. שירות המבחן מתבקש להכין תסקיר מעצר גם אודות המשיב 1, ולהגישו לבית המשפט לא יאוחר מיום 24.5.01. ד. לדיון שיתקיים ביום 24.5.01 שעה 14:00 יתייצב גם המשיב 1. ה. יש להודיע לאלתר תוכן החלטה זו לשירות המבחן. ו. יש לזמן המשיבה 2 ממקום מעצרה באמצעות השב"ס למועד הדיון שנקבע ליום 24.5.01, שעה 14:00. משפט פליליקטיניםהתעללות