ביטול כתב אישום מחמת אי קיומה של זכות השימוע

עורך דין לשימוע בפני בקשה להורות על ביטולו של כתב אישום מחמת אי קיומה של זכות השימוע. כתב האישום מייחס לנאשם, בין היתר, עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי בן זוג, עבירה בניגוד לסעיף 382(ג) לחוק העונשין התשל"ז 1977(להלן חוק העונשין). כתב האישום הוגש למזכירות בית המשפט ביום 6.4.08. כתב האישום הגיע לידי הנאשם והוא מיוצג על ידי עו"ד עטרי. אין מחלוקת כי המאשימה, בטרם הגשת כתב האישום, יידעה את הנאשם בדבר הכוונה להגיש את כתב האישום. בישיבה שקויימה בפני ביום 11.6.08 טען ב"כ הנאשם כי יש לבטל את כתב האישום וזאת מכמה טעמים: א. לא נערך לנאשם שימוע למרות שב"כ עו"ד עטרי במכתב מיום 10.3.08 שנשלח בפקס לענף תביעות ירושלים, הודיע כי הוא מבקש שיערך שימוע לנאשם וכי המועד לשימוע יתואם עימו. ב. כתבי אישום בגין אותה פרשה ממש, הוגשו בשני תיקים שונים. האחד ב- ת.פ. 5417/06 והשני ב- ת.פ. 4261/07. כתבי האישום בשני התיקים בוטלו לאחר שעו"ד עטרי טען לעניין השימוע. לפיכך, לטענת עו"ד עטרי, אף על מוטב זה לבטל את כתב האישום, מאותם טעמים שפורטו שם. ג. אין מוטב זה משמש ערכאת עירעור ואם לא קויימו החלטות השופטים בשני התיקים שבוטלו ולא הוגש בגינן עירעור יש לבטל את כתב האישום שבפני. לטענותיו של ב"כ הנאשם השיבה המאשימה כי על פי סעיף 60 א(א) לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב התשמ"ב 1982 (להלן חוק סדר הדין הפלילי) היא קיימה את חובת היידוע לפני הגשת כתב האישום וזאת למרות שבעבירה בניגוד לסעיף 382(ג) לחוק העונשין ובהתאם לתקנה 1(1)(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פשעים שלגביהם אין חובת יידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק) התשס"ה 2005, פטורה המאשימה אפילו מחובת היידוע. עוד טענה ב"כ המאשימה כי לתיק לא הגיע מכתבו של עו"ד עטרי ועל כן הנאשם לא הוזמן לשימוע. המאשימה תערוך לנאשם שימוע, אם יחפוץ בכך, ואין צורך לבטל את כתב האישום. המאשימה תשמע את טענות הנאשם בחפץ לב ועמדתה לא תהיה מושפעת מעצם הגשת כתב האישום. אם תגיע למסקנה כי יש ממש בטענותיו של הנאשם היא תשקול את עמדתה מחדש ותבטל את האישום אם יהיה צורך בכך. כן טענה כי אין די בכך שב"כ הנאשם שלח פקס, היה עליו לוודא את קבלתו. חודשים ארוכים לא בירר מה עלה בגורל בקשתו. הצדדים הפנו לפסיקה של בתי משפט שלום ומחוזי ומסתבר שקיימים פסקי דין שונים בסוגיה זו. דיון המאשימה העדיפה שלא לערער על החלטות הביטול בשני התיקים שנזכרו לעיל וטעמיה עימה. עובדה זו אינה משפיעה על יכולתה להגיש כתב אישום חדש. ההחלטה בתיק זה ניתנת על ידי בתיק הנוכחי העומד בפני. החלטות קודמי אינן מחייבות מוטב זה. מה עוד שהחלטת כב' השופטת שלו גרטל מיום 12.2.07 בת.פ. 7417/06, זו לשונה "לאור טיעוני ב"כ הנאשם, ובשים לב לטיעוני התביעה אני מורה על ביטול כתב האישום" זאת ותו לא. אני מסכימה עם קודמי באשר לחשיבות זכות נאשם ליידוע ושימוע. נראה שלא יכולה להיות מחלוקת כי עם היוודע לנאשם כי התביעה שוקלת הגשת כתב אישום זכותו לשימוע, אם רצונו בכך, תישמר. אך במה דברים אמורים. הנאשם ידע כי בכוונת המאשימה להגיש כתב אישום וב"כ אף טרח לשלוח פקס לתביעה שברצונו לנצל את זכות השימוע. אין הוראה באשר למשלוח מסמכים בפקס בתחום הפלילי. אולם יש הוראות לכך בסדר הדין האזרחי. הכללים בדבר המצאה בפקסימיליה פורטו בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן חוק סדר הדין האזרחי) בתקנה 497א(5). על פי כללים אלה תחשב מסירה של כתב בית דין אם ישלח בין השעות 08:30 ו- 13:30 בימים א' - ה' בשבוע... וכן השולח יודיע לנמען בטלפון בתוך 24 שעות משעת המשלוח כי שלח פקסימיליה וכי העתק מצוי במזכירות בית המשפט, כן תערך תרשומת בגין ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי כתב בית הדין, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה. מן הראוי ללמוד גזירה שווה באשר למשלוח מכתב בפקס אף בתחום הפלילי, מה עוד שהוודאות בקבלת פקס קשורה לזכויות נאשם. אף ההיגיון והשכל הישר מורים שהשולח פקס בשעות מאוחרות למוסד המנהל תיקים רבים ויש בו עובדים רבים צריך לוודא שאכן מכתבו הגיע למקום הנכון. עובדה היא כי המאשימה לא קיבלה את מכתבו של עו"ד עטרי הנושא את התאריך 10.3.08. אישור משלוח הפקס נושא תאריך של יום קודם - 9.3.08 ושעת ההגעה הינה 20:34. אין לי אלא לקבל את טענתו של עו"ד עטרי, מפאת כבודו, שהוא זה אשר שלח את הפקס ביום 10.3.08 וכי התאריך המופיע באישור הפקס שגוי מפאת תקלות הפקס במשרדו של עו"ד עטרי. עם זאת אין הוא חולק שהפקס נשלח בשעה 20:34, מועד שבו מזכירות לשכת התביעות אינה מאויישת. לטעמי אין די בכך שעו"ד ישלח בקשה בפקס, לא יוודא קבלתה ולא יתעניין מה עלה בגורל בקשתו, וזאת במשך חודשים. עו"ד עטרי כבר ידע על פי ההשתלשלות בת.פ. 4261/07 כי קיימות תקלות באשר להגעת הפקסים במזכירות התביעות. אולי נוח היה לו לנקוט בעמדה של שב ואל תעשה. ומכל מקום אין צורך בביטול כתב האישום לצורך קיום שימוע. בפני פסקי הדין שהגיש עו"ד עטרי בנושא הנידון, לרבות החלטה שניתנה על ידי ביום 26.8.07 בת.פ. 1062/07. אולם קיימת פסיקה אחרת - שונה - שמתאימה יותר לתיק שבפני. אני מאמצת את ההלכה שנקבעה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים בתיקים ע.פ. 30542/06, ע.פ. 30541/06, ע.פ. 30545/06, ע.פ. 30544/06 בהרכב של שלושה שופטים ביום 25.2.05. בפסק דין זה נקבע כי אין צורך לבטל כתבי אישום מחמת אי קיום חובת היידוע. קל וחומר בתיק שבפני בו המאשימה קיימה יידוע למרות שלא היתה חייבת לעשות כן כפי שפירטתי לעיל. ב"כ הנאשם טען כי: "יש חובת שימוע כשבודקים את תאריך העבירה ומתי נכנס התיקון לחוק לתוקף ומתי בוצעו העבירות המיוחסות לנאשם" (עמ' 3 שורות 7- 8 לפרוטוקול). ב"כ הנאשם לא פירט במה דברים אמורים ומה כוונתו ועל כן אין בדעתי להתייחס לאמירה כללית זו. עוד לא למותר לציין, למרות שאינני נזקקת לכך לצורך החלטתי זו, כי מכתבו של עו"ד עטרי אינו מהווה בקשה מנומקת כדרישת המחוקק בסעיף 60א(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב - 1982. לאור נימוקי שלעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול כתב האישום. משפט פליליביטול כתב אישוםשימוע