תעודת השלמה פירוק חברה

תעודת השלמה פירוק חברה בפני בקשה של חברת תג לחקלאות בע"מ (להלן: "המבקשת"), להורות על פירוק חברת שיא החרמון 96 בע"מ (להלן: "החברה"), זאת בעילה שהחברה הפכה להיות לחדלת פרעון. עפ"י הנטען בבקשה החברה חייבת למבקשת סכום של 900,000 ₪, עפ"י תיק הוצל"פ שנפתח נגד החברה על סמך שיקים שהיא משכה ולא כובדו, הבקשה הומצאה לחברה והחברה הודיעה מפי בא כוחה כי אינה מתנגדת למתן צו הפירוק, אולם ב"כ שני הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יינתן היום צו פירוק אולם ביצועו יעוכב למשך 30 יום, כמו כן הומצאה הבקשה עם הגשתה לכונס הנכסים הרשמי. לתיק ביהמ"ש הוגשה תעודת השלמה בהתאם לתקנה 7 לתקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987, וממנה עולה כי דבר הגשת הבקשה פורסם בילקוט הפרסומים מס' 6191 מיום 23/1/2011, עמ' 2156 ובעיתון היומי "ישראל היום" מיום 23/12/2010, וכי לא נתקבלה אצל ב"כ המשיב הודעה על הצטרפות מצד אדם כלשהו להליך הפירוק. לפיכך ועל יסוד האמור בבקשה ונוכח האמור לעיל, אני נעתר לבקשת המבקשת בעניין פירוק החברה ע"י ביהמ"ש ומורה כדלקמן: החברה הנ"ל תפורק בידי ביהמ"ש, עפ"י פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983. כונס הנכסים הרשמי בחיפה יהיה המפרק הזמני של החברה. נושאי משרה בחברה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרדי הכונ"ר בחיפה, כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי החברה, לכשיוזמנו ע"י הכונ"ר. נוכח הסכמתם של ב"כ הצדדים, אני מורה על עיכוב ביצוע צו הפירוק למשך 30 יום כאשר ב"כ המבקשת עו"ד פריצקי שמונה סמוך לאחר הגשת הבקשה לפירוק, למפרק זמני של החברה, ימשיך לשמש בתפקיד זה במשך תקופה זו. ב"כ המבקשת ימציא העתק מצו הפירוק לרשם החברות וכן לכונ"ר. ניתנה והודעה היום ל' אדר א תשע"א, 06/03/2011 במעמד הנוכחים. האשם חטיב, שופט בכיר מסמכיםפירוק חברה