ביטול המרצת פתיחה

לפי תקנה 11 לתקנות פשיטת הרגל בשילוב עם תקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי. בהתאם לתקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי בית המשפט לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין להגשת תובענה בדרך רגילה, אם נראה לו שאין זה מן הראוי לטפל בתובענה בדרך של המרצת פתיחה. תקנה 11(ב) לתקנות פשיטת הרגל מורה: "דין כתב ההתנגדות כדין תצהיר נגדי בהמרצת פתיחה, ועל הדיון בבקשה יחולו הוראות תקנות סדר הדין החלות על המרצת פתיחה, בשינויים המחוייבים". (ההדגשה אינה במקור- א.א.) תקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה: "בכל שלב של הדיון רשאי בית המשפט, אם נראה לו כי אין זה מן הראוי לטפל בבקשה בדרך המרצת פתיחה, לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין לתובענה בדרך הרגילה או לדון בה כאילו היתה תובענה בדרך הרגילה, ולשם כך רשאי הוא להורות על הגשת כתבי טענות". המרצת פתיחה