עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל

עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 565/77 אפרים מזרחי נ' .NOBEL'S EXPLOSIVES CO. LTD, פ"ד לב(2), 115, 118. דובר בבקשה להיתר המצאה לחו"ל מכוח תקנה 467(9) (הרי היא תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי, לאחר התיקון), כשהחלופה הרלוונטית עסקה בתובענה המבוססת על "מעשה או על מחדל בתחום המדינה". כבוד הנשיא זוסמן התייחס לדין האנגלי וציין:נ "בית-המשפט הורה (מפי השופט Goddard ... ומפי השופט du Parcq ...), כי אין זה חשוב היכן אירע הנזק; אין מביאים תושב-חוץ מכוח תקנת-המשנה הנ"ל לפני בית-המשפט האנגלי אלא אם מעשהו נעשה באנגליה. אם זה הדין באנגליה, על אחת כמה וכמה בישראל שבה התקנה המקבילה, היא תקנה 467(9), אינה מדברת על עוולה שנעשתה בתחום המדינה, אלא על "מעשה או על מחדל", ללמדך מה שהפוסקים האנגליים פסקו רק על דרך הפרשנות, היינו, שמקום בו תושב-חוץ עשה את מעשה הנזיקין, שם חייב הוא להתדיין, אך הנזק שגרם, אף-על-פי שחלק מן העילה הוא, אינו מעשהו של הנתבע אלא תוצאה הנובעת הימנו, והמקום בו נגרם אינו מעמיד את הסמכות" (שם, עמ' 119 - 120). גם אם נאמר שהלכה זו מיוחדת לסוגיית הסמכות הבינלאומית, שלגביה בתי המשפט הבהירו חזור והבהר שיש לנקוט זהירות מיוחדת (וראו ע"א 98/67 ליבהר נ' גזית ושחם, חברה לבניין בע"מ ואח', פ"ד כא(2) 243, 250, ע"א 837/87 סרג'יו הוידה נ' דן הינדי, פ"ד מד(4), 545) - קשה להתעלם מכך שמחוקק המשנה נקט בשתי התקנות אותו ביטוי. פרוש שונה לביטוי זהה - ע"פ ההקשר של כל תקנה - מעורר על פניו קושי.היתר המצאה מחוץ לתחוםמשפט בינלאומיעוולה