פסיקה לעניין קיום יחסי עובד מעביד

בפני טענה מקדמית מטעם הנתבע (להלן - המבקש), בדבר חוסר סמכותו העניינית של בימ"ש זה. טענות המבקש בימ"ש זה נעדר סמכות עניינית להכריע בתובענה, הואיל ובין הצדדים נתקיימו יחסי עובד מעביד ובימים אלה ממש, מתנהלת בפני בית הדין האזורי לעבוד, תביעה - ע"ב 6020/05, אשר הוגשה ע"י המבקש לפיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות, כמו גם השבת תלושי שכר, אותם לקח מנהל המשיבה, מר שמעון ארמה מידיו של המבקש. כתב הגנה מטעם המשיבה, כופר בקיום של יחסי עובד מעביד. המבקש טוען, כי בנסיבות העניין, ביה"ד לעבודה הוא המוסמך ובעל הסמכות היחידה והספציפית, עפ"י סעיף 24,25 לחוק ביה"ד לעבודה, לדון ולהכריע בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד וכל עוד לא נקבעה מהות יחסי העבודה בין הצדדים, יש לעכב את המשך הדיון בתביעה זו, אשר לפנינו. לטענתו, שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד, הינה שאלה מרכזית העומדת בגוף הדיון ואינה שאלה אגבית או שאלה שבגררא, שכן, היה ויקבע כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, דינה של התביעה להדחות על הסף, בין היתר, בשל העדר סמכות עניינית. בנסיבות העניין, בהן תלויה ועומדת תביעתו נגד המשיבה, במסגרתה יקבעו מהות היחסים, יש לעכב את המשך הדיון בתביעה זו, עד להתבררות יחסי הצדדים והכרעת בית הדין בעניין זה. טענות המשיבה טענת חוסר סמכות עניינית יש להעלות בתום לב. המבקש הוא אשר הביא את גדריו של אותה מחלוקת ואותו סכסוך, אף בפני ערכאה זו בת.א. 56105/05, לא ברור מהיכן שואב בית הדין לעבודה את סמכותו. לא הוגשה כל בקשה בכתב לסילוק על הסף, בצירוף אסמכתאות, עובדות ו/או תצהיר. משכך, בימ"ש זה קונה סמכות לדון בתיק דנן. כעולה מהתובענה, עולה מסכת של יחסי שכירות חוזיים ללא כל יחסי עובד-מעביד, בקשר לדמי שכירות בגין מטלטלין שהושכרו. המבחן המחייב הינו מבחן הסעד, דהיינו, לפי הסעד ומסכת העובדות שעל בסיסה ומכוחה קם ומתגבש אותו סעד, נקבעת ונגזרת סמכותו העניינית של ביהמ"ש. הסעד המתבקש בתובענה זו, הוא סעד כספי חוזי, בגין הפרת חוזה שכירות וכאשר המבקש אף נתחייב לפתוח תיק ברשויות המס והנפיק חשבוניות, ללא שמץ של יחסי עובד-מעביד. הסעד הוא סעד חוזי של פיצויים בגין הפרת חוזה השכירות. לפי הסעד, נגזרת סמכותו של בימ"ש זה. חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969 24. סמכות בית דין אזורי [תיקון: תשל"א, תשל"ב, תשל"ה, תשל"ו, תשמ"א, תש"ן, תשנ"ו] (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון - (1)בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. (1א)בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי קבלתו; (1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 31, 62, 29 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה; (1ג) תובענה שבין מעביד לעובדיו, בקשר לסכסוך עבודה, שעילתה בסעיפים 61 או 17 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969. סעיף זה קובע את סמכות בית הדין האזורי לעבודה, בכל הכרוך בתביעות השייכות למשפט העבודה האינדיווידואלי ומיועד להגשים את מטרת המחוקק, לרכז בבית הדין את כל סכסוכי העבודה בתחום האינדיווידואלי, למעט אותם עניינים שפורשו בחוק. הגדרת המושג "עובד" בדרישה ליחסי עובד-מעביד, מהווה בהקשר זה שאלה בפני עצמה. הכניסה לשערי בית הדין היא גם לגבי מי שעצם מעמדו כעובד, מוטל עדיין בסימן שאלה. למעשה, די בכך שהשאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד-מעביד שנויה במחלוקת של ממש על מנת שהסמכות הייחודית של בית הדין תחול עליה. לעניין העילה, על מנת שהעניין ידון בערכאת בית הדין לעבודה, נדרש שעילת התביעה בה מדובר, תתבסס על זכויות המוקנות וחובות המוטלות על הצדדים במסגרת היחסים החוזיים שבין האחד כעובד והשני כמעביד, או שתנבע מזכויות וחובות שמקורן בחוק או בתחום משפט העבודה (ראה אליענה רובין-בלייר, עו"ד, "בית הדין לעבודה סמכות וסדרי דין", תשס"ד - 2004, הוצאת פרלשטיין גינוסר בע"מ, עמ' 12, 18). לטענת המשיבה, כי המבקש לא הגיש בקשה נפרדת ומפורטת בצירוף אסמכתאות לעניין חוסר סמכותו העניינית של בית משפט זה, הלכה היא, כי טענה של חוסר סמכות עניינית, ניתן להעלות בכל שלב של הדיון ובית המשפט יעלה את שאלת הסמכות העניינית מיוזמתו, גם אם לא נטענה כלל על ידי הצדדים (ראה בג"צ 2117/99 מנסור נ' בית הדין השרעי, פד"י נד (1) 211). המבקש טוען, כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד ומתנהלת ביניהם תביעה לעניין זה בפני בית הדין האזורי לעבודה. מנגד טוענת המשיבה, כי בין הצדדים לא נתקיימו יחסי עובד-מעביד, אלא יחסים חוזיים. למעשה, די בכך שהשאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד-מעביד, שנויה במחלוקת של ממש, על מנת שהסמכות היחודית של בית הדין האזורי לעבודה תחול עליה. משכך, הדיון יעבור לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. אין צו להוצאות. הדיונים הקבועים בפני בטלים. ניתנה היום י"ז בשבט, תשס"ו (15 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים. פרוסט-פרנקל אושרי, שופטת יחסי עובד מעביד