שינוי הגדרות תפקיד למשרת אחות

1. בפניי תביעה למתן צווים לביטול מכרז מס' 675 לתפקיד האחות הראשית במרכז הגריאטרי נתניה, לפרסום מכרז חדש, ולמתן צו הצהרתי לפיו התובעת זכאית להגיש מועמדת לתפקיד האחות הראשית במסגרת המכרז החדש. הרקע העובדתי 2. התובעת עובדת במרכז הגריאטרי נתניה (להלן: "המרכז" או "הנתבע 3") מאז שנת 1986. במסגרת עבודתה, מילאה התובעת מספר תפקידים ניהוליים בכירים, כאשר משנת 2000 משמשת היא בתפקיד סגנית האחות הראשית (יצוין, כי תפקיד האחות הראשית מכונה גם "מנהלת סיעוד"). 3. בתחילת שנת 2005 החליטה האחות הראשית במרכז - שהתובעת שימשה כסגניתה - לסיים את תפקידה במרכז, ולעבור לעבוד בבית חולים אחר. ביום 8.6.05 פורסם מכרז לתפקידה של האחות הראשית במרכז, והתובעת ביקשה להגיש מועמדות לתפקיד זה. עם זאת, עם פרסום המכרז, גילתה התובעת שבתנאי הסף שלו נכלל תנאי לפיו המועמדים לתפקיד חייבים להיות בעלי תואר ראשון או שני בסיעוד. התובעת, בעלת תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל מערכות בריאות, לא עמדה בתנאי זה, ולכן לא יכולה היתה להגיש מועמדות במכרז. 4. לאחר שהמכרז הוקפא לתקופה קצרה, הוא פורסם שוב, כשהתנאי בדבר השכלת הזכאים להגיש מועמדות לתפקיד עודנו כלול בו. התובעת, אשר ביקשה להגיש מועמדות לתפקיד, נענתה בשלילה ע"י אילנה שפר, מרכזת בכירה לענייני מכרזים במשרד הבריאות, באמצעות מכתב מיום 6.3.06. באותו מכתב נאמר שלא ניתן לקבל את מועמדותה של התובעת למכרז, משום שאין היא ממלאת אחר דרישות ההשכלה במכרז (המכתב צורף כנספח י"ח לכתב התביעה). 5. ביום 27.3.06 הגישה התובעת בקשה לצו מניעה זמני, במקביל לתביעה העיקרית נשוא פסק דין זה. באותה בקשה ביקשה התובעת את בית הדין לתת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים 1-3 להמשיך בהליכי המכרז, והמונע מהם לכנס את ישיבת ועדת הבוחנים שאמורה היתה לבחון את המועמדים במכרז. ביום 6.6.06 ניתנה החלטת בית הדין בהליך הזמני, במסגרתה נדחתה הבקשה להורות למשיבים שלא להמשיך בהליכי המכרז. 6. לאחר שניתנה ההחלטה בהליך הזמני, התקיים בפניי דיון הוכחות בתביעתה העיקרית של התובעת, למתן סעדים קבועים בקשר עם המכרז. יצויין, עם זאת, שמאז סיומו של ההליך הזמני ועד תחילת הדיון בהליך העיקרי, הסתיימו הליכי המכרז ולתפקיד האחות הראשית בנתבע 3 מונתה הגב' רחל רווה. לאור זאת, צורפה הגב' רווה כנתבעת 4 בתיק, לבקשת התובעת. 7. במסגרת הליך ההוכחות בתביעה העיקרית העידו בפניי מטעם התביעה העדים הבאים: התובעת; גד מנדלסון, המנהל הרפואי של הנתבע 3; ורחל מאירי, מפקחת קלינית במרכז הגריאטרי פרדס-חנה. מטעם ההגנה העידו בפניי העדים הבאים: רחל רווה, היא הנתבעת 4; יוסי קינר, הממונה על מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה; וד"ר שושנה ריב"א, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות. בנוסף לעדויות שנשמעו בהליך העיקרי ולראיות שהוגשו במסגרתו, הובהר בהחלטתי מיום 31.1.07 כי תיק ההליך הזמני, על כל מסמכיו, מהווה חלק מהתיק העיקרי. 8. להלן, יפורטו טענות הצדדים בקשר עם התיק העיקרי. טענות התובעת 9. התובעת טענה, כרקע לתביעתה, כי היא סיימה לימודיה כאחות מוסמכת בשנת 1986, וכי מאז רכשה השכלה נוספת של תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל מערכות בריאות. לטענת התובעת, כל לימודיה הוכרו לצרכי שכר וקידום. 10. לטענת התובעת, עם הודעתה של האחות הראשית בנתבע 3 על כך שהיא מסיימת תפקידה, הודיעה היא עצמה כי באם תתפנה המשרה בכוונתה להתמודד עם התפקיד. בד בבד עם הודעתה זו, החלה לבקר בנתבע 3 ד"ר ריב"א, האחות הראשית הארצית, יחד עם מועמדת אחרת לתפקיד מטעמה; ובנוסף, גילתה התובעת כי תיקה האישי במרכז נמצא כשהוא "הפוך", קרי - ככל הנראה חיטט בו מאן דהוא וביקש למצוא בו פרטים אודות התובעת. 11. לאחר כל האירועים הללו, ומשפורסם המכרז לתפקיד האחות הראשית בנתבע 3, גילתה התובעת כי נכלל בו תנאי סף חדש, לפיו התואר הראשון או השני של המועמדים במכרז צריך להיות תואר בסיעוד. זאת, בניגוד למכרזים לתפקיד זה שפורסמו עד אז ובהם נכלל תנאי אחר, לפיו התואר הראשון הנדרש הוא במקצוע הסיעוד "או באחד המקצועות המוכרים בסיעוד". בהנחה שתנאי המכרז החדש היו נותרים במתכונתם הישנה, היתה התובעת עומדת בתנאי ההשכלה במכרז, אולם משנכלל במכרז התנאי החדש, לא עמדה עוד התובעת בתנאיו. 12. התובעת טענה כי השינוי הפתאומי של תנאי המכרז למשרת האחות הראשית בנתבע 3 נבע מהירתמות המערכת הפקידותית הגבוהה במשרד הבריאות כדי לפגוע בתובעת, על-מנת לקדם אחרים למשרה זו - אשר מקורבים למי מבכירי המערכת - במקומה. לטענת התובעת, היא היתה המועמדת הטבעית לתפקיד האחות הראשית בנתבע 3, מילאה את התפקיד בפועל החל מעזיבתה של האחות הראשית הקודמת, ואף זכתה לתמיכתם של מנהלי הנתבע 3 שביקשו כי היא תמונה לתפקיד. למרות כל אלה, הוחלט בדרגים הגבוהים של משרד הבריאות למנות מועמדת אחרת לתפקיד, ומשכך - וכדי שהתובעת עצמה לא תוכל להגיש מועמדות ולהיבחר לתפקיד - שונה המכרז במכוון. 13. התובעת הוסיפה כי משביקשה לברר את דבר שינוי תנאי המכרז, נענתה כי ההחלטה על שינוי התנאים התקבלה במישור הארצי, בלא שקיים קשר למשרה בנתבע 3 או לתובעת, ואולם לטענת התובעת, השינוי מעולם לא פורסם ברשומות משרד הבריאות ומעולם לא הופצו חוזרים לגביו ע"י אגף כוח אדם במשרד הבריאות או ע"י מנהל הסיעוד. למעשה, כך לטענת התובעת, אף לאחר פרסום המכרז הנדון בתובענה זו, פורסמו מכרזים למשרות אחרות בהם לא נכלל תנאי ההשכלה החדש. 14. לטענת התובעת, אם כן, התאמתה לתפקיד נשוא המכרז, ושינוי המכרז באופן באופן בלתי תקין, מקימים לה את הזכות לקבל את הסעדים הבאים: א. קבלת צו מטעם בית הדין לפיו תנאי המכרז לתפקיד האחות הראשית בנתבע 3 ישונו, כך שיוסף לתנאי בדבר התואר הראשון המשפט "תואר ראשון בסיעוד או באחד המקצועות המוכרים בסיעוד". ב. צו הצהרתי לפיו דרישות התפקיד למכרז נקבעו בניגוד לכללי המנהל התקין, בניגוד להבטחה שלטונית של הנתבעים, תוך הפלייתה לרעה של התובעת ואי-מתן הזדמנות שווה, בחוסר סבירות ובחוסר תום לב, ותוך נסיון לחסום התקדמותה האישית של התובעת ופגיעה בחופש העיסוק שלה. ג. צו המורה על ביטול המכרז במתכונתו החדשה, ועל הוצאת המכרז במתכונתו הישנה. ד. צו לפיו התובעת זכאית להגיש מועמדות למכרז למשרת האחות הראשית בנתבע 3. ה. צו המצהיר כי הנתבעים לא היו רשאים לשנות את תנאי הסף במכרז. ו. צו לפיו התובעת זכאית לסעדים כספיים בכל התקופה בה שימשה בפועל כאחות הראשית בנתבע 3, לאחר עזיבתה של הממונה עליה. טענות הנתבעים 1-3 15. הנתבעים 1-3 טענו כי שינוי הגדרות הסף למשרת האחות הראשית בנתבע 3 נעשה כחלק משינוי הגדרות תפקיד זה במערכת הבריאות כולה, ע"י הגורמים המוסמכים לכך בנציבות שירות המדינה. שינוי זה, כך נטען, נעשה כחלק מחובת המדינה להתאים את הגדרות התפקיד של המשרתים בה לשינוי העיתים, וכחלק ממגמת אקדמיזציה כללית בשירות המדינה, ובכלל זה במערכת הבריאות. לטענת הנתבעים, תהליך אקדמיזציה זה מתנהל מזה כעשור שנים, ידוע לכל ונעשה על דעת גורמים רבים בתוך שירות המדינה ומחוצה לו. בניגוד לטענת התובעת, טענו הנתבעים כי אין בין עניינה הפרטני של התובעת ובין שינוי כללי ורוחבי זה - דבר. הנתבעים ביקשו ממילא גם לדחות כל טענות התובעת באשר לשיקולים זרים בקבלת ההחלטה על שינוי המכרז, או באפלייתה. 16. הנתבעים הדגישו את הסמכות לאשר תקן בשירות המדינה, הנתונה באופן בלעדי לנציב שירות המדינה והמעוגנת בהוראות סעיפים 13-14 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ופירטו כי נציב שירות המדינה אישר כדין את השינוי בדרישות התפקיד נשוא תובענה זו, ביום 25.5.05. על בסיס תיאור התפקיד החדש - שפורסם, לטענת הנתבעים, בקובץ תיאורי התפקידים המאושרים של המשרד - פורסמו מספר מכרזים לתפקיד האחות הראשית בבתי חולים שונים במערכת הבריאות, ובכלל זה בנתבע 3. מועד מכרז זה נדחה לתקופה קצרה משיקולים שונים, ובסופו של יום אשרר נציב שירות המדינה את תיאור התפקיד החדש ודרישותיו, והמכרז פורסם שוב, על-פי דרישות הסף המעודכנות. 17. לטענת הנתבעים, על אף כישוריה של התובעת, לא היתה היא "המועמדת הטבעית" לתפקיד, כטענתה, שכן לוועדת הבוחנים של המכרז שיקול דעת מלא לבחור במועמד הטוב מבין כלל המועמדים העונים על דרישות התפקיד. בנוסף, טענו הנתבעים כי לקראת מכרז פנימי נהוג ותקין שנציג המשרד מגבש עמדה מסוימת לגבי המועמד המועדף על המשרד, וכך נעשה גם במקרה זה, מבלי שיש בכך כדי להעיד על העדפת "מקורבים להנהלה" כמועמדים מומלצים במכרז, שלא על רקע ענייני. 18. הנתבעים סיכמו וטענו כי התובעת לא הצביעה על מקור נורמטיבי כלשהו המקנה לה זכות בהליך של שינוי התקן, כי שינוי התקן נעשה ביחס לכלל התפקידים מהסוג לגביו נערך המכרז במערכת הבריאות ועל כן לא הופר עקרון השוויון ביחס לתובעת, וכי לאור כל האמור - לא זכאית התובעת לסעדים שנתבעו על-ידה. טענות הנתבעת 4 19. הנתבעת 4, רחל רווה, שקיבלה מינוי קבע למשרת האחות הראשית בנתבע 3לאחר שזכתה במכרז נשוא תביעה זו, טענה בכתב הגנתה כי הגישה מועמדותה לתפקיד מנהלת הסיעוד בעצמה, ולא מונתה למשרה זו "מטעם" מאן דהוא; כי התמודדה במכרז כשווה בין שווים, וזכתה בתפקיד ביושר וכדין בשל כישוריה, השכלתה ונסיונה המקצועי; כי אף לא ידעה על התקיימותו של הליך משפטי בנוגע למכרז, עד אשר נמסר לידיה כתב התביעה המתוקן בדצמבר 2006; וכי קבלת התביעה תסב לה נזק כלכלי, מקצועי ואישי רב, וכן עוגמת נפש ולו בשל הזמן הרב שחלף מאז מונתה לתפקיד ועד בירור התביעה. בשל כל אלה, הצטרפה הנתבעת 4 לבקשת יתר הנתבעים, לדחות את התביעה. דיון והכרעה 20. בהחלטת בית הדין בבקשה לצווים זמניים, שניתנה ביום 6.6.06, נקבע כי התובעת לא הניחה תשתית לכאורית כלשהי לכך ששינוי המכרז נשוא ההחלטה נעשה בשל התנכלות אישית כלפיה, ומנגד, שוכנע בית הדין, במגבלות ההליך הזמני, כי השיקולים שעמדו מאחורי החלטת שינוי המכרז היו שיקולים לגיטימיים, שנבעו מתהליך האקדמיזציה הממושך שעבר מקצוע הסיעוד בישראל. 21. גם לאחר סיומו של ההליך העיקרי, ולאחר שפרשו הצדדים בפניי את מכלול הראיות והעדויות מטעמם, מצאתי כי יש לדחות את תביעתה של התובעת. זאת, משום שהתובעת לא הניחה כל בסיס לטענה לפיה נפל פגם - מהותי או פרוצדורלי - בשינוי המכרז, מחד, ומאידך - שוכנעתי בטענות הנתבעים לפיהן שינוי המכרז נעשה כדין ועל-בסיס ענייני. להלן - אפרט נימוקי החלטתי. 22. בכל הקשור לטענתה הראשונית של התובעת, לפיה שינוי המכרז למשרת מנהלת הסיעוד בנתבע 3 נעשה בכוונה למנוע ממנה, באופן אישי, להתמודד במכרז על-ידי זה שהוסף תנאי בו היה ידוע כי אינה יכולה לעמוד (תנאי ההשכלה) - הרי שגם עם סיומו של משפט ההוכחות בתיק העיקרי, לא הוכיחה התובעת טענתה זו, מה גם שהלכה למעשה זנחה טענה זו בסיכומיה. 23. עם זאת, ולמען הסר ספק, אציין בכל זאת כי למעט העלאת טענות ממין זה על-ידי התובעת, לא הוכח על-ידה כל טעם בשלו נרתמה, לכאורה, המערכת הפקידותית במשרד הבריאות כדי למנוע קידומה, וגם לא הוכחה טענתה של התובעת כאילו מי מהגורמים במשרד הבריאות, ובכלל זה האחות הראשית הארצית, גב' ריב"א, חפץ, באופן דווקני, שהתובעת לא תמונה, ושבמקומה - תמונה מועמדת אחרת, רק משום היותה מקורבת להנהלה הבכירה. התובעת השתיתה טענתה זו על התערבותה של ד"ר ריב"א, האחות הראשית הארצית, בבחירת מועמדת שתמלא את תפקיד האחות הראשית בנתבע 3, ע"י כך שהמליצה על שתי מועמדות המועדפות עליה (המועמדת האחת, גב' רכס, פרשה לבסוף מן המירוץ; ואילו המועמדת השנייה, גב' רווה, זכתה במכרז לבסוף) ועל העדפתה את המועמדות "מטעמה" על פני התובעת, על אף שהתובעת זכתה לתמיכת מנהלי הנתבע 3. הן מר קינר והן ד"ר ריב"א, עדי הנתבעים, הבהירו בתצהיריהם כי נהוג, לגיטימי ואף רצוי שנציג המשרד הנוגע למכרז יגיע למכרז לאחר שלמד ובירר נתונים רלוונטים לגבי המועמדים במכרז, וכי נהוג גם שלקראת מכרז פנימי מגבש נציג המשרד - ד"ר ריב"א לעניין זה - עמדה מסוימת לגבי המועמד המועדף על המשרד במכרז, והוא מביא עמדתו זו בדיוני ועדת הבוחנים, כאשר עמדה זו היא אחת העמדות המובעות בוועדה המורכבת מארבעה נציגים. מעבר לכך, גב' ריב"א העידה ארוכות בתצהיר עדותה הראשית אודות השיקולים בגינם סברה כי התובעת אינה המועמדת עליה מצאה להמליץ מטעם המשרד, ועדותה זו, כמו גם עדותו של מר קינר, לא נסתרו בחקירתם הנגדית. מכאן, ולאור האמון שנתתי בעדויות עדי הנתבעת לעניין זה, לא מצאתי ביסוס לטענת התובעת כי נפל פגם בהתנהלותה של ד"ר ריב"א לעניין זה, ובוודאי שלא הוכח בפניי כי זו היתה הסיבה לשינוי תנאי המכרז - קרי, שהמכרז שונה באופן בו שונה על מנת שהתובעת לא תוכל להתמודד בו, או שתחתיה תמונה מועמדת המקורבת לד"ר ריב"א, רק על בסיס מקורבות זו. 24. בכל הנוגע למועמדת שנבחרה במכרז בפועל, בסופו של יום, גב' רווה - הרי שעל אף עדותו של מנהל הנתבע 3, ד"ר מנדלסון, לפיה העדיף שהתובעת תמונה לתפקיד, נדמה כי אין חולק שגב' רווה נבחרה לתפקיד בהתבסס על כישוריה ולא משום היותה "מקורבת" לאנשי ההנהלה. גב' רווה העידה בפניי כי נפגשה עם ד"ר מנדלסון לפני המכרז וקיבלה ממנו את "ברכת הדרך", בכפוף להצלחתה במכרז עצמו (עמ' 16 לפרוטוקול ההליך העיקרי), וד"ר מנדלסון בחקירתו הנגדית בפניי אישר כי לאחר שזכתה במכרז, עברה גב' רווה את תקופת הנסיון שלה בנתבע 3 "בהצלחה" (עמ' 9 לפרוטוקול). 25. סיכומו של דבר, אם כן, מצאתי כי התובעת לא הוכיחה, גם במסגרת ההליך העיקרי, כי סבלה מרדיפה אישית מידי מי מבכירי הנהלת משרד הבריאות, או כי ההחלטה לשנות את תנאי המכרז אליו התעתדה להגיש מועמדות היתה החלטה שנבעה משיקולים זרים, מהתנכלות אישית כלפיה או מהעדפת מקורבים להנהלה כמועמדים לזכות במשרה. 26. מצידו השני של המטבע, שוכנעתי גם כי השיקולים שעמדו מאחורי שינוי תנאי המכרז - להבדיל מהשיקולים שלא עמדו מאחורי המהלך - היו שיקולים לגיטימיים, שלא היו קשורים כהוא-זה במועמדותה האישית של התובעת לתפקיד, אלא היו אלה שיקולים כלליים הקשורים בחזון משרד הבריאות באשר להפיכת מקצוע הסיעוד לאקדמי, בין היתר באמצעות הצגת דרישות סף להשכלה אקדמית מסוג מסוים בתפקידים מסוימים. בנוסף, הוכח בפניי שהליך שינוי תנאי המכרז עצמו עמד בתנאי הדין, לא נעשה בשרירות או בחוסר סבירות, וגם לא נעשה בחוסר תום לב או תוך פגיעה בכללי המשפט המנהלי או כללי הצדק הטבעי. משכך, גם מסיבה זו לא מצאתי כל בסיס לקבלת תביעתה של התובעת, ואפרט: 27. לפי סעיף 13 לחוק שירות המדינה (מינויים), "השר או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות... רשימת משרות בשירות המדינה ועל הדרגות הצמודות להן, רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו (להלן - תקן)". בסעיף 14 לאותו חוק נקבע כי "תקן טעון אישור נציב השירות...". אין חולק כי הגדרת תקן כוללת גם את הגדרת התפקיד ואת דרישות התפקיד, ומצאתי להכריע כי במקרה שבפנינו אושר התקן, על דרישותיו, על-ידי נציב שירות המדינה. טענות התובעת לעניין זה, כפי שהובאו באריכות בסיכומיה, כאילו נציב שירות המדינה כלל לא אישר את דרישת תפקיד האחות הראשית או כאילו נפל פגם באישורו משום שהאישור בא באופן רטרואקטיבי ורק לאחר פניות של המבקשת לעניין זה - נדחו על-ידי, הן מחמת היותן בגדר הרחבת חזית אסורה שכן הובאו רק בסיכומי התובעת; והן לגופו של עניין. 28. בכל הנוגע לשיקולים המקצועיים שהביאו את הנתבעים 1-2 לשנות את דרישת התפקיד נשוא המכרז, ואשר התובעת ביקשה לחלוק על נכונותם, על המשקל שניתן להם ואף על אופן יישומם - הרי שבכל אלה לא מצאתי להתערב, באשר עניין זה מצוי בסמכותו של נציב שירות המדינה מכוח חוק. בית הדין יפעיל שבט ביקורתו השיפוטית רק בכל הנוגע לסבירותה של החלטת נציב שירות המדינה ולאופן בו הופעל שיקול הדעת על-ידו, אם עומד הוא בכללי המשפט המנהלי אם לאו - הא ותו לא. במקרה שבפניי, לא מצאתי כל טעם המצדיק התערבות בית הדין בהחלטת נציב שירות המדינה בכל הנוגע לשינוי דרישות תפקיד האחות הראשית, וגם לא מצאתי להתערב בהליכי המכרז הספציפי לגביו מלינה התובעת. 29. במסגרת כתבי הטענות המפורטים שהוגשו על-ידי הנתבעים 1-3 וכן במסגרת עדויות העדים מטעמם, נפרשו באריכות השיקולים שהביאו לשינוי הדרישות למשרת האחות הראשית במכרז שפורסם, וכן ההליך במסגרתו בוצע השינוי. מן הדברים שהובאו בפניי עלה כי משרד הבריאות הוביל מגמה של אקדמיזציה של מקצוע הסיעוד בישראל, כי תהליך זה נמשך מזה כעשור שנים, וכי המדיניות מומשה בדרכים שונות, ובהן - לבסוף, נכון לשלב זה - בדרך של הוספת דרישת סף במכרז לתפקיד מנהלת סיעוד, של תואר בסיעוד. עוד עלה מעדויות עדי הנתבעת, כי דרישת סף זו לא הוספה רק בנוגע למכרז אליו ביקשה התובעת להגיש מועמדותה, אלא ביחס לכלל מנהלות הסיעוד במערכת הבריאות. במצב דברים זה, לא ניתן לומר כי חלה פגיעה כלשהי בזכותה של התובעת לשוויון, באשר תנאי הסף להגשת מועמדות למשרה בה חפצה התובעת מוחלים לגבי כל המשרות מאותו סוג, בכל מערכת הבריאות, וגם לא הוכח בפניי כי שינוי תנאי המכרז בוצע או יושם באופן בלתי סביר או כתוצאה משקילת שיקולים זרים, כפי שפורט לעיל. 30. יצוין בהקשר זה, כי במסגרת ההליך העיקרי העידה מטעם התובעת רחל מאירי, אשר התמודדה ביום 17.4.07 במכרז לתפקיד מרכזת תחום בכירה אבטחת איכות וניהול סיכונים במרכז הגריאטרי פרדס חנה. מטרת עדותה של גב' מאירי היתה להראות כי בתפקיד הבכיר עליו התמודדה לא נדרש כתנאי סף תואר בסיעוד; ובכך ביקשה התובעת להראות, כך נדמה, כי תנאי זה - גם לגבי המשרה אליה ביקשה היא להגיש מועמדותה - הינו תנאי מיותר, שהוסף למכרז ללא כל הצדקה עניינית, בחוסר סבירות ובשרירות. אלא, שעוד במסגרת ההליך הזמני שנוהל בפרשה זו, וגם במסגרת ההליך העיקרי נשוא פסק-דין זה, הוסבר על-ידי עדי הנתבעים 1-3 כי המגמה המוצהרת של משרד הבריאות בשנים האחרונות היתה קיומו של תואר ראשון במקצוע הסיעוד כתנאי סף; כאשר מטבע הדברים - כך לגישתם של הנתבעים - ביטויה של מגמה זו אמור להתחיל בתפקיד הבכיר של אחות ראשית, ולחלחל מטה אל שאר התפקידים, עם חלוף הזמן. הסבר זה של מדיניות הנתבעים מקובל וסביר בעיניי ולא מצאתי מקום להתערב בו, ובנוסף לכך, בכל הנוגע לעדותה של גב' מאירי - הרי שמעדותה בחקירה נגדית התברר שכלל אין בסיס להשוואה בינה ובין התובעת, ועל כן לא מצאתי כי עדות זו תרמה לחיזוק גרסתה של התובעת: כך, גב' מאירי העידה בחקירתה הנגדית כי תיאור התפקיד עליו התמודדה שונה מתיאור התפקיד עליו התמודדה התובעת, כי התפקיד עליו התמודדה מצוי בטווח דרגות נמוך מהתפקיד עליו התמודדה התובעת, וכי התפקיד עליו התמודדה הוא תפקיד מטה. 31. בנוסף לטענות התובעת - שנדחו על-ידי - לפיהן השינוי עצמו בתנאי המכרז היה בלתי תקין, טענה התובעת טענות מטענות שונות גם באשר להליך השינוי עצמו, כאשר לטענתה, שינוי המדיניות הנטען, אשר הביא לשינוי תנאי המכרז, נעשה באורח פתאומי, מבלי שהחלטה מעין זו התפרסמה ברשומות משרד הבריאות, מבלי שהופצו חוזרים בנוגע לשינויים הצפויים ומבלי שהוחלו הוראות מעבר באשר לשינוי, שהיה בהן כדי למנוע את הפגיעה בתובעת. הנתבעים טענו כי טענות התובעת בהקשר זה מהוות הרחבת חזית אסורה, ואולם מצאתי כי חלק מהטענות בדבר הליך השינוי הופיעו כבר בכתב תביעתה של התובעת ועל כן אין לקבל טענה זו. עם זאת, מצאתי לדחות את טענות התובעת בהקשר זה גם לגופן ולקבוע כי לא הוכח בפניי שנפל פגם בהליך שינוי המכרז: ראשית, אכן, כטענת הנתבעים, לא הצביעה התובעת על מקור המחייב את הנתבעים לפרסם שינוי תנאי מכרז ברשומות, טרם פרסום המכרז, מה גם שמדובר רק בשינוי דרישות סף לתפקיד ספציפי ולא בשינוי כולל של נורמות או החלת הסדר נורמטיבי חדש. שנית, תיאור התפקיד ודרישות המשרה החדשות פורסמו בקובץ תיאורי התפקידים המאושרים של נציבות שירות המדינה (נספח ג' לתצהירו של מר קינר), עם אישור תיאור התפקיד החדש ע"י נציב שירות המדינה. ושלישית, קיבלתי טיעוני הנתבעים לפיהם ההחלטה באם לקבוע הוראות מעבר אם לאו מצויה במסגרת שיקול דעתו של נציב שירות המדינה, כל מקרה לפי נסיבותיו. במקרה דנן, כך לטענת הנתבעים, שנתמכה בעדויות העדים מטעמם, הליך האקדמיזציה של מקצוע הסיעוד קרם עור וגידים במשך כעשור לפני שינוי דרישות תפקיד האחות הראשית, ומשכך לא נקבעו הוראות מעבר בנוגע לשינוי זה, וגם אין מקום להתערבות בשיקול דעתו של נציב שירות המדינה בעניין. 32. למעשה, ביקשה התובעת לטעון כי היא הסתמכה על התנאים שנכללו במכרזים למשרת האחות הראשית עד לשלב בו פורסם המכרז בו חפצה היא להתמודד, וכי תנאי המכרז החדש שונו בדרך של "מחטף", מבלי שניתנה התראה אודות השינוי הקרב - וכי בכך טמון הפגם בגינו זכאית היא להתמודד במכרז לפי מתכונתו הישנה. ואולם, התרשמותי היא כי אותו תהליך אקדמיזציה של מקצוע הסיעוד, המצוי במוקד הדיון שהתקיים בפניי, היה דבר ידוע בקרב העוסקים במקצוע זה, וחלחל לאורך השנים לתודעתם, כפי שאישרה אף התובעת בעדותה בהליך הזמני (עמ' 8 לפרוטוקול מיום 11.5.06). למרות זאת, טענה התובעת כי לא חשה צורך לרכוש לעצמה גם תואר בסיעוד, משום שלא חשבה שתואר כזה חסר לה (שם). על אף שהאפשרות כי בעתיד יידרשו אחיות ראשיות להחזיק בתואר בתחום הסיעוד לא פורסמה, בפני עצמה, ברשומות, ולא הוחלו לגביה הוראות מעבר, אין בכך כדי לומר כי התובעת לא היתה מודעת לאפשרות שביום מן הימים תתווסף הדרישה כתנאי סף לתפקידים מסוימים, והשיקולים בגינם בחרה שלא ללמוד תואר בסיעוד, הם שיקוליה-שלה. גם אם לא צפתה התובעת אפשרות לפיה בעתיד יידרשו אחיות להחזיק בתואר בסיעוד, כחלק מתהליך האקדמיזציה הידוע לעוסקים בתחום, והשינוי בתנאי המכרז הפתיע אותה לחלוטין בעיתוי בו בוצע - גם בכך אין כדי לבסס תביעה כלשהי מתביעותיה: רק מכיוון שבעבר כללו מכרזים מסוג המכרז נשוא פסק-דין זה תנאים מסוימים, אין פירוש הדבר שיש להקפיא מתכונתם של מכרזים אלה ולקבוע כי כל שינוי בהם הוא בלתי-סביר או שרירותי. פרשנות מעין זו, לא רק שאין כל בסיס לקבלתה, היא גם מנוגדת להתקדמות העיתים ולתהליך האקדמיזציה בו הוחל כבר בענף הסיעוד. בנוסף, בוודאי שאין לומר כי לתובעת קמה זכות להתמודד במכרז במתכונתו ה"ישנה", כלומר, ללא שייכלל בו התנאי בדבר התואר בסיעוד, באשר תנאי המכרז שונו כדין, כך שהמכרז במתכונתו הישנה חלף מן העולם, ולתובעת מעולם לא קמה כל זכות הקשורה עימו שכן במועד בו ביקשה להתמודד במכרז על תפקיד האחות הראשית - עמד בתוקפו מכרז חדש. 33. טרם סיום, אציין כי בכתבי סיכומיה כללה התובעת טענות שהועלו על-ידה לראשונה באותו שלב, ובהן, בין היתר, הטענות בדבר העובדה שלא נערך לה שימוע, טענות בדבר חוסר מידתיות בשינוי הוראות המכרז, וכן טענות בדבר ביצוע השינויים במכרז בחוסר סמכות. אחדות מן הטענות הללו הן טענות משפטיות, והאחרות - טענות עובדתיות, ובכל הנוגע לכולן כאחת, בין אם המדובר בהרחבת חזית אסורה, כטענת הנתבעים, ובין אם לאו, מצאתי כי הן לא הוכחו על-ידי התובעת אלא נותרו בגדר טענות בעלמא, ועל כן אין בהן די כדי לקבל את התביעה. גם טענתה של התובעת בדבר הפרת הבטחה שלטונית שניתנה לה - הגם שאינה מהווה הרחבת חזית, באשר היא הוזכרה בכתב תביעתה של התובעת - כלל לא בוססה במהלכו של ההליך המשפטי. 34. לאור כל האמור לעיל, אם כן, לאחר ששקלתי מכלול טיעוניה של התובעת מחד, ומכלול טיעוני הנתבעים, מאידך, לא מצאתי כל בסיס לקבלת התביעה, ועל כן - התביעה נדחית. סוף דבר 35. תביעתה של התובעת נדחתה במלואה. 36. התובעת תשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪ + מע"מ לנתבעים 3-1. בנוסף לכך, תשלם התובעת לנתבעת 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪ + מע"מ. הסכומים הללו ישולמו תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום ח' בניסן, תשס"ח (13 באפריל 2008) בהעדר הצדדים. ע. פוגל, שופטתנשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב אחיותהגדרות משפטיות