תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי

בפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. ביום 04/01/06 הגישה התובעת, גב' נ. ח. ז. , תביעה למזונותיה ומזונות שתי בנותיה: ד. ל. ילידת 24/08/98 ומ. פ. ילידת 24/04/00 (להלן: "הקטינות") לבית משפט זה. כתב התביעה הומצא לנתבע כדין ביום 11/04/06 ופעם נוספת ביום 12/05/06. הנתבע לא הגיש כתב הגנה מטעמו עד ליום זה. התובעת עותרת למתן פסק דין על פי כתב התביעה לפיו יחויב הנתבע במזונות כדלקמן: סך חודשי של 3,250 ₪ עבור התובעת וסך נוסף של 800 ₪ כל עוד היא לומדת לימודי מזכירות רפואית. סך חודשי של 3,040 ₪ עבור הקטנה ד. ל. . סך חודשי של 2,890 ₪ עבור הקטינה מ. פ. . סך חודשי של 6,170 ₪ עבור מדור. מכתב התביעה עולה כי: התובעת והנתבע נישאו זל"ז כדמו"י בשנת 1996 ומנישואיהם נולדו הקטינות. מיד לאחר נישואיהם, עברו הצדדים להתגורר בסאן-פאולו, ברזיל, מתוך מטרה לעבוד שם תקופה קצרה. בני הזוג נהגו לבקר בארץ לעיתים קרובות והקטינות אף נולדו בארץ. הנתבע רשום כעובד במפעל בדים שבבעלות הוריו ומשתכר למעלה מ- 4,000$ לחודש באופן קבוע. התובעת מציינת כי המשפחה נהגה לחיות ברמת חיים גבוהה. בביקורם האחרון של הצדדים בארץ, בחג הפסח בשנת 2005, נהג הנתבע באלימות פיסית כלפי התובעת. לאחר שזו הזמינה משטרה, הודיע לה הנתבע כי הוא שב לברזיל ואינו רוצה לראותה עוד. התובעת נותרה עם הקטינות בבית הוריה בישראל כאשר היא מטפלת בהן לבדה ודואגת לצרכיהן ללא כל עזרה כלכלית מן הנתבע. התובעת נאלצה לחפש עבודה והיא עובדת כיום מדי פעם בעזרה לקשישה תמורת כ-800 ₪ לחודש. הנתבע חולה סכיזופרניה ומטופל בתרופות בקביעות. כאמור, התובעת והקטינות מתגוררות כיום בבית הורי התובעת בצפיפות ובכוונת התובעת לשכור דירה. כתב התביעה מאומת בתצהיר ודינו כדין ראיה שלא נסתרה על ידי הנתבע. בהעדר הגנה, זכאית התובעת ליטול פסק דין על פי התובענה המאומתת בתצהיר. (תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, רע"א 5967/91 הופמן נ' הופמן, פ"ד מו (1) 784). יחד עם זאת, אין בית המשפט כבול לנטען בתביעה ורשאי הוא לקבוע סכום מזונות על פי שיקול דעתו (ע"א 52/87 הראל נ' הראל, פ"ד מג (4) 201). לאחר ששקלתי את נסיבות העניין, ובהעדר הגנה מצד הנתבע הריני מורה כדלקמן: הנתבע ישא במזונות התובעת בסך 4,000 ₪ לחודש (כולל מדור). הנתבע ישא במזונות הקטינות בסך 2,000 ₪ עבור כל אחת מהן (כולל מדור). סה"כ מזונות בסך 8,000 ₪ לחודש. הסכום הנ"ל יוצמד למדד המחירים לצרכן הנכון והידוע ליום זה ויתעדכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין עדכון לעדכון. בהגיע מי מהקטינות לגיל 18 או עם סיום כיתה יב' (לפי המאוחר מבין השניים), יופחתו מזונותיה ויעמדו על שליש מסכומם ערב אותו מועד וסכום זה ישולם עד לשחרורה משירות החובה בצה"ל או משירות לאומי, ככל שתשרתנה שירות שכזה. בנוסף ישא הנתבע במחצית הוצאות הבריאות החריגות של הקטינות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים לרבות הוצאות ריפוי שיניים, טיפול אורתודונטי (לפי תעריפי רשת מרפאות השיניים העובדת במסגרת ו/או עם קופת החולים בה מבוטחת הקטינה המטופלת) ומשקפיים/עדשות מגע. ההוצאות המפורטות בסעיף הנ"ל יתואמו בראש בין הצדדים (לגבי נחיצות, גורם מטפל ומחיר) למעט במקרים רפואיים דחופים שאינם מאפשרים תיאום שכזה. במקרה של מחלוקת לגבי נחיצות טיפולים רפואיים ו/או איכות הטיפול הנדרשת, יפעלו הצדדים בהתאם להוראת רופא המשפחה ו/או רופא מקצועי לפי העניין. הנתבע יבצע התשלום בתוך 30 יום מיום שנתבקש לעשות כן וכנגד קבלות. סכומים שלא יידרשו בכתב בתוך 90 יום ממועד הוצאתם, לא ניתן יהא לתבעם. ההוצאות החריגות הנ"ל ייחשבו כחלק מן החיוב במזונות וניתן יהא לגבותם כחוב מזונות . החיוב הוא מיום הגשת התביעה, דהיינו מיום 04/01/06. התשלומים החודשיים יבוצעו החל מיום 21/06/06 ובכל אחד לחודש בחודשים שלאחריו. הסכום שהצטבר מיום החיוב עד ליום מתן פסק הדין, ייפרע ב-5 תשלומים שווים ורצופים שישולמו בנוסף לדמי המזונות לפי החלטה זו. התשלומים עבור המזונות יבוצעו באמצעות האם. קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או כל סכם אחר שיתקבל בגין הקטינות תשולם לידי האם בנוסף לדמי המזונות ויוקדשו לרווחתן. סכום אשר לא ישולם במועדו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום החיוב ועד לתשלום בפועל. הנתבע ישא בשכ"ט עו"ד התובעת בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ניתן היום כ"ב בסיון, תשס"ו (18 ביוני 2006) בהעדר. איתי כץ, שופט תקסד"א 1984 (הישנות)