סילוק על הסף - עזבון אינו אישיות משפטית

סילוק על הסף - עזבון אינו אישיות משפטית 1. בתביעה, אשר הוגשה בתיק העיקרי, עותרים המשיב 1 ומי שמכונה יורשו (להלן: "התובע"), למתן פסק דין הצהרתי, לפיו התובע הינו הבעלים של חלקה 63 בגוש 10173 (להלן: "החלקה") וזאת - מכח עסקת חליפין שעשה המנוח עם הנתבע 5 בתביעה העיקרית, לפיה קיבל המנוח מהנתבע 5 את החלקה, כנגד מקרקעין אחרים, אשר מסר המנוח לידי הנתבע 5. בכתב תביעה נטען שהעסקה נעשתה בעל פה, ללא מסמך בכתב, היא לא דווחה לרשויות המס, או לרשות כלשהי ואף לא נרשמה, אולם שני הצדדים בנו בתים, כל אחד על החלקה אשר קיבל בעסקת החליפין והם מתגוררים בחלקות אלה, עם משפחותיהם, מאז ועד היום. 2. בבקשה זו, אשר בפני, עותרים המבקשים (הנתבעים 2 ו- 4 בכתב התביעה המתוקן), לסילוק התביעה העיקרית על הסף, אשר בבסיסה שני נימוקים: האחד - התביעה הוגשה ע"י עזבון, אשר אינו מהווה אישיות משפטית בפני עצמו. לעיזבון לא מונה מנהל עיזבון ולתביעה לא צורף צו ירושה או צו קיום צוואה. השני - התביעה התיישנה, מאחר שעברו למעלה מ- 25 שנים מאז נעשתה עסקת החליפין הנטענת בה. 3. אשר לנימוק הראשון - ניתנה לתובע ארכה להמציא לתיק ביהמ"ש צו ירושה או צו קיום צוואה ובתגובתו לבקשה הוא מבקש ארכה נוספת. לפני משורת הדין אתיר אורכה, כמבוקש, עד יום 1.9.08. 4. אשר לנימוק השני, מפנה ב"כ התובע לסעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") וכן לפסק הדין, אשר ניתן ע"י כבוד השופטת ברון בת"א (תל-אביב-יפו) 819/94 - הלוי מאירה נ' לויד אביגיל (2002) וטוען, כי מאחר שהזכות לא התיישנה טרם חקיקת חוק המקרקעין, הרי לאור הוראות סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, אין המבקשים רשאים לטעון התיישנות. לתגובת המבקשים לא הוגשה תשובה. 5. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין קובע: "חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה." 6. על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב-יפו, בת.א. 819/94 , הנ"ל, הוגש ערעור, אשר נדחה - ע"א 7217/02 - רחל רבי ואח' נ' מאירה הלוי . פ"ד נח(5), 529. ביהמ"ש העליון אישר את קביעת ביהמ"ש המחוזי, כי לא חלה התיישנות, אם כי לא מנימוקיו, בקבעו, כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, שניתנה לפני כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין, מצמיחה לקונה זכות שביושר לפי דיני היושר האנגליים וכי זכות זו עומדת בתוקפה, לטובת הקונה, גם לאחר חקיקת חוק המקרקעין. עוד נקבע, כי נוצרת, למעשה, נאמנות קונסטרוקטיבית, אשר כוחה יפה גם כלפי צדדים שלישיים אשר ידעו או שהיה עליהם לדעת על העסקה וכי עילת התביעה נוצרת מהרגע בו המוכר כופר במעמדו כנאמן או מפר את חובתו כנאמן. 7. בענייננו - צירף התובע לתגובתו לבקשה, תצהירים אשר נחתמו, לכאורה, ע"י המבקשים, כחודשיים לפני הגשת התביעה העיקרית ובה הם מאשרים את קיומה של עסקת החליפין ואת ביצועה בפועל. בנסיבות אלה, לכאורה, לא רק שהמבקשים אינם כופרים בעסקה, אלא הם מודים בה ואין כל מקום לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות. 8. לאור כל האמור לעיל נדחית הבקשה. הוצאות הבקשה, בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, ישולמו לפי תוצאות ההליך העיקרי. סילוק על הסףאישיות משפטיתעיזבון