בקשה להגדלת קרן מזונות

בקשה להגדלת קרן מזונות 1. עסקינן, בערעור על החלטת ראש ההוצל"פ, אשר קיבלה את בקשת המשיבה להגדלת קרן בגין הוצאות שלטענת המערער, שאין הוא חייב בהן עפ"י פסק הדין למזונות ילדי הצדדים. 2. המערער הינו תושב דרום אפריקה, לא התייצב לדיון בערעור, אולם בא כוחו התייצב, בנסיבות אלו עותרת המשיבה, לדחות את ערעורו על הסף, בהעדר התייצבות, שכן לטענתה, בבימ"ש לענייני משפחה חובת ההתייצבות חלה על הצדדים עצמם. אינני מקבלת טענה זו. בתקנה 258 יא' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע: "בתובענה יתייצבו בעלי הדין בקדם משפט,....דין אי- התייצבות של בעל דין כדין אי-התייצבות על פי תקנה 157". ערעור איננו קדם משפט בתובענה. בהעדר הוראה מתאימה לעניין התייצבות בערעור, אין מקום לסילוק על הסף בהעדר התייצבות. 3. המערער חויב במזונות שני ילדיו עפ"י פסק דין מיום 12/02/02. פסה"ד קובע, כי על המערער לשלם למזונות ילדיו החל מיום 26/03/01 סך של 5,000 ₪ לחודש, כשהם צמודים למדד 12/01, ובנוסף, ישא בעלות שיעורים פרטיים, והוצאות רפואיות חריגות אשר אינן מכוסות ע"י הביטוח הרפואי, כולל עלות טיפולים פסיכולוגיים. 4. המערער טוען, כי ראש ההוצל"פ טעתה כאשר אישרה הגדלת קרן חוב המזונות, בגין הוצאות שאינן כלולות בהגדרת הוצאה רפואית חריגה. וכן אישרה הוצאות בגין תקופה שחלה בטרם מועד החיוב. 5. הגדלת הקרן התבקשה ואושרה בהחלטת ראש ההוצל"פ עבור טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולי פילטיס, השתתפות בקבוצת תמיכה ועידוד הרזיה עבור הבת, וכן עבור טיפול בתנועה ואבחונים דידקטיים. לטענת המערער, אין לאשר הוצאות אלו ככלולות במסגרת חיוביו ע"פ פסק הדין. המבקשת עותרת לדחות את הערעור מהטעם, כי לטענתה, בדין הגדילה ראש בהוצל"פ את הקרן בגין כל ההוצאות שהתבקשו, שכן הוצאות אלו הנן הוצאות רפואיות, בהתאם להמלצת רופא על פי אישורים שהומצאו לראש ההוצל"פ, כמו פיזיוטרפיה ופילטיס לטיפול בכאבי הגב של הבת, דיאטנית לטיפול בבעיות כולסטרול, טיפול בתנועה בגדר טיפול פסיכולוגי כך גם האבחונים הדידקטיים. 6. לטעמי, יש לכלול בהגדרה "הוצאות רפואיות חריגות אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי", את אותן הוצאות, המשולמות ע"י הזוכה, ואשר לא ניתן לקבלן במסגרת הביטוח הרפואי והם ניתנים על פי המלצת רופא, ע"י רופא, או בעלי מקצוע פרה רפואיים. לאור זאת, יש לאשר הגדלת הקרן בגין טיפולים פיזיוטרפיים ודיאטה שניתנו לצורך רפואי ע"י בעלי מקצוע פרא-רפואי, והכוונה לפיזיוטרפיסט ודיאטן בלבד, בהתאם להמלצות הרופאים, ולא לקבוצת תמיכה בדיאטה. מאחר ושירותים אלו ניתנים במסגרת קופ"ח, או ע"י הפניה, יש מקום לאשר את ההוצאה על פי תעריף קופ"ח בלבד. על בסיס אותו הגיון, אינני מוצאת לנכון לאשר שיעורי פילטיס, שאינו אלא סוג של התעמלות אופנתית הנפוץ היום בכל קאנטרי קלאב. באשר להוצאות בגין טיפול בתנועה ואיבחן דידקטי, אלו נכללים בגדר "טיפולים פסיכולוגיים" באשר מבוצעים ע"י פסיכולוג או מטפל מוסמך בגדר מקצוע פרא-רפואי ולפיכך, אישורם נעשה כדין. 7. עוד טוען המערער, כי במסגרת הבקשה להגדלת הקרן, הוגשו הוצאות שבאו לעולם בטרם מועד החיוב על פי פסק הדין, וכי קיימות הוצאות אשר הקבלות בגינן הוגשו פעמיים. לעניין זה, נדרשת בדיקה טכנית והיא תבוצע ע"י ראש ההוצל"פ במסגרת בקשה מפורטת שתוגש ע"י המערער. אשר על נפסק כדלקמן: 1. אין לכלול במסגרת הגדרת "הוצאות רפואיות חריגות" שיעורי פילטיס. 2. פיזיוטרפיה או דיאטה מטעמים רפואיים, ישולמו ע"י המערער ע"פ תעריף קופ"ח. 3. טענת כפל חיובים ומועדם, תבוצע ע"י ראש ההוצל"פ במסגרת בקשה מפורטת שתוגש ע"י המערער. 4. הערעור נדחה באשר לשאר טענות הערעור. 5. לאור התוצאה אינני עושה צו להוצאות. 6. ניתן להחזיר למערער את הפיקדון. הגדלת מזונותמזונות