בקשה להגשת ראיות מפריכות לאחר סיום הוכחות ההגנה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיא ד"ר ד' פלפל), בה נדחתה בקשת המבקש לצירוף תצהיר וחוות דעת משלימה.   2. בבית המשפט המחוזי מתנהלת תביעתו של המבקש נגד המשיבים בסך 67,500,000 ש"ח (ת"א 1074/08). לטענת המבקש, המשיבים רימו אותו והציגו בפניו מצגי שווא, שגרמו לו לחשוב כי למשיבה 8 - חברת סטארט-אפ (להלן: החברה) - מוצר חדשני, המסוגל לשדר אינפורמציה אלחוטית (אינטרנט) לטווח גדול יותר מהטווח הרגיל המקובל, ללא חריגה מהתקן ומההספק המאושר של 100 מילי-וואט, בטכנולוגיה חדשנית, אשר הוגדרה על ידי החברה VTM (Virtual transmitting Manager). לטענת המבקש, הוא השקיע בחברה ורכש את מניותיה כתוצאה ממצגי השווא שהציגו בפניו המשיבים. המבקש עותר להשבת הכספים שהשקיע בחברה. 3. ביום 15.3.2010 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם המבקש, בצירוף נספחים, ביניהם חוות דעת המומחה מטעמו. ביום 6.6.2010 הוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם המשיב 9. ביום 13.6.2010 הוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם המשיבים 4-1. ביום 12.7.2010 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם המשיבים 8-5, בצירוף חוות דעת המומחה מטעמם. ביום 1.7.2010 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי בקשה להזמנת עדים, לצורך מתן עדות מטעמו. ביום 6.8.2010 קיבל בית המשפט את הבקשה, חרף התנגדות המשיבים, והורה על זימון אותם עדים. בימים 14-15.9.2010 וביום 5.10.2010 התקיימו ישיבות הוכחות בתיק, במהלכן נחקרו כמה מעדי המבקש וכן המומחה מטעמו. 4. ביום 5.9.2010 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי "בקשה דחופה לפסילת טענות וראיות המהוות הרחבת חזית אסורה" (להלן גם: הבקשה הראשונה). טענת המבקש היתה, כי בתקופה הרלוונטית לתביעה, היה קניינה הרוחני של החברה משדר/מקלט (להלן: מקמ"ש) תוצר אלווריון מדגם DS11, שהוגדר על ידי החברה בשם: AirBase 2400, ועליו לטענת המשיבים הותקנה תוכנת ה- VTM. לטענת המבקש, בתצהירי העדות הראשית בחרו המשיבים להציג טענות חדשות לחלוטין: המשיבים הזכירו מקמ"ש חדש, תוצרת החברה עצמה, שהוגדר בשם: AirEz4000 (להלן: המקמ"ש החדש). לטענת המבקש, מקמ"ש זה אינו נוגע כלל לתובענה והטענות החדשות הנוגעות אליו מהוות הרחבת חזית. בסעיף 26 לבקשה זו הופיעה בקשה חלופית, שזו לשונה: "לחילופין ולצורך הזהירות היה ובית המשפט הנכבד לא ייעתר לבקשה זו, בית המשפט יתבקש לאפשר למבקש לצרף כבר לדיון ההוכחות מסמכים נוספים, וכן כל מסמך שיידרש בהמשך, כדי שביהמ"ש יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת ולהגיע לחקר האמת ולהזים אותן טענות חדשות וראיות חדשות של המשיבים שלא בא זכרן בכתב הגנתם". 5. ביום 23.11.2010 ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה. בית המשפט דחה את בקשת המבקש לפסילת ראיות, בקבעו כי אזכור  המקמ"ש החדש אינו מהווה הרחבת חזית, שכן טענתו העיקרית של המבקש בתביעתו היא כי אין בטכנולוגיית ה-VTM ולא כלום. אזכור המקמ"ש החדש, הכולל בחובו את מערכת ה-VTM, נועד כדי להפריך בדיוק את הטענה העיקרית שבבסיס המחלוקת בין הצדדים. על החלטה זו לא ביקש המבקש לערער. 6. ביום 5.12.2010, הגיש המבקש "בקשה לצירוף תצהיר וחוות דעת משלימה" (להלן גם: הבקשה השניה). המבקש טען, כי הבקשה לפסילת ראיות כללה גם בקשה חלופית, להתיר למבקש להגיב לראיות שצרפו המשיבים לגבי המקמ"ש החדש. המבקש נימק בקשתו בכך, שבתצהיריהם העלו המשיבים לראשונה טענות ביחס למקמ"ש החדש. כך, נוצר מצב בו אין בתצהירים מטעם המבקש, כמו גם בחוות דעת המומחה מטעמו, התייחסות כלשהי למקמ"ש החדש ולטכנולוגיה שנטען כי קיימת בו. על כן עתר המבקש להתיר לו להגיש תצהירים משלימים וחוות דעת מקצועית. 7. בהחלטתו מיום 18.1.2011 דחה בית המשפט את בקשת המבקש, בהחלטה שזו לשונה:  " אני דוחה את הבקשה במלואה מכל נימוקי התגובה של המשיבים 4-1.  ואדגיש במיוחד: בקשה להגיש ראיות להפריך כעולה מהתשובה של המבקש - לא מוגשת באמצע ראיות התביעה; "שמירת זכויות" כתוצאה מעומס ראיות אינה מהווה אסמכתא לשום בקשה משפטית, שאפשר שתבוא בעקבותיה; ולבסוף - אחרי קבלת חוו"ד מומחה התביעה וכל התצהירים, ניתן היה להגיש חוו"ד מומחה שכנגד, במקום לבקש כיום להעיד בשנית את המומחה שהעיד".  8. מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי, בגדרה טוען המבקש, בין היתר, כי שגה בית המשפט המחוזי בקביעתו, כי הבקשה להגיש ראיות להפריך הוגשה באמצע ראיות התביעה. לטענתו, הבקשה המקורית היא הבקשה החלופית בבקשה לפסילת ראיות - בקשה שהוגשה עוד בטרם החל שלב ההוכחות. 9. דין הבקשה להידחות. כידוע, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית הנוגעות לסדרי הדין, ביניהן החלטות הנוגעות להבאת ראיות. בהחלטות מסוג זה מסור לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב, ורק במקרים חריגים תתערב בהן ערכאת הערעור (ראו למשל: רע"א 3115/10 לב נ' תכשיטי ר.א.ן גוב בע"מ ( החלטתי מיום 23.6.2010)). המקרה שבפניי אינו נמנה על אותם חריגים, ודי בכך כדי לדחות הבקשה. 10. למעלה מן הצורך אוסיף: בדין קבע בית המשפט, כי אין לבקש הגשת ראיות מפריכות בשלב ראיות התביעה. על פי הסדר הקבוע בתקנה 158(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מקומה של בקשה להגיש ראיות מפריכות הוא לאחר סיום הוכחות ההגנה. לצורך העניין, אין נפקות לטענת המבקש, כי הבקשה להגיש ראיות להפריך הוגשה עוד בטרם החלו ראיות התביעה, כבקשה חלופית במסגרת הבקשה לפסילת ראיות, שכן גם זה אינו מקומה. איני מחווה כל דעה בשאלה אם יש להיעתר לבקשה כזו, אם תוגש במועדה.  11. מכל מקום, גם אם לא אתייחס לבקשה החלופית כאל בקשה להגיש ראיות הזמה, בקשת המבקש לפסילת ראיות וטענות מחמת הרחבת חזית - הכוללת את הבקשה החלופית - נדחתה בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 23.11.2010. את "שתיקת" בית המשפט ביחס לבקשה החלופית, יש לפרש כדחיית אותה בקשה. כזכור, על החלטה זו של בית המשפט המחוזי לא ביקש המבקש לערער.   12. כאמור, בקשת רשות הערעור נדחית. טענות המבקש שמורות לו, במידת הצורך, לשלב הערעור. 13. המבקש עדכן, בהודעה מיום 1.5.2011, כי הגיש באותו יום לבית המשפט המחוזי בקשה להוספת ראיות, אשר לשיטתו מחזקות את טענותיו בבקשת רשות הערעור ותומכות בה. אין צריך לומר, כי בית המשפט המחוזי יוכל להחליט כהבנתו בבקשה להוספת ראיות ובטענות המבקש בנוגע להשלכותיהן של אותן ראיות על הצורך בהגשת תצהיר וחוות דעת משלימה. 14. בסיום ההליך בבית המשפט המחוזי ובהתאם לתוצאותיו, יתן בית המשפט דעתו לשאלת ההוצאות, גם בהליך זה. ניתנה היום, י"ד באייר תשע"א (18.5.2011). הגשת ראיותראיות מפריכותראיות