מינוי מנהל מיוחד לכל קרן פנסיה ותיקה

ביום 29/5/03, נחקק חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004, התשס"ג-2003. חוק זה הוסיף את פרק ז'1 לחוק ששמו היה אז - חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, וכיום שמו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, והוא ייקרא להלן: "חוק הפיקוח". כותרתו של פרק ז'1 לחוק הפיקוח, היא: "קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי". על פי האמור בסעיף 78א לחוק הפיקוח, מטרתו של הפרק היא: "לטפל בגרעון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות, כדי להביאן לאיזון אקטוארי באמצעות שינויים בזכויות ובחובות של העמיתים ומתן סיוע ממשלתי שיאפשר להן לשלם קצבאות לעמיתיהן, והכל בהתחשב ביכולתו של משק המדינה ותוך יצירת אחידות במערך הזכויות.". אכן, הוראות הפרק מביאות - בדרך כלל - לצמצום בזכויות העמיתית בקרנות הפנסיה הוותיקות, ובכך - להקטנת גירעונן האקטוארי. בסעיפים שלהלן נביא מספר הוראות מפרק ז'1 לחוק הפיקוח. סעיף 78ד לחוק הפיקוח, עוסק במינוי מנהל מיוחד לכל קרן פנסיה ותיקה. סעיף 78ו לחוק הפיקוח מקנה למנהל המיוחד את כל הסמכויות של "מנהל מורשה" שאותו היה ניתן למנות לפי סעיף 68 לחוק הפיקוח כשהיה מתעורר חשש ש"מבטח" אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו. בהתאם לסעיף 70 לחוק הפיקוח, למנהל מורשה יש כל הסמכויות של מנהל עסקים ושל דירקטוריון של "מבטח". מנהל מיוחדפנסיהקרן פנסיה