הליך גישור - סכסוך על שיפוצים

הליך גישור - סכסוך על שיפוצים טענות התובע: הנתבעים הזמינו אצל התובע ביצוע של עבודות שיפוצים הן באולם של הנתבעת 1 ברחוב המפעלים 6, פתח תקווה (להלן - האולם), והן בביתו הפרטי של הנתבע 2, בעל מניותיה של הנתבעת 1, בקרית אונו (להלן - הבית). כל העבודות שהוזמנו בוצעו על ידי התובע, ועל הנתבעים היה לשלם לו בגין עבודות אלו סך של 94,790 ₪. הנתבעים שילמו על חשבון התמורה סך של 56,196 ₪, ונותרו חייבים 38,594 ₪. הצדדים פנו לגישור בנסיון לסיים את המחלוקת ביניהם. במסגרת הגישור הגיעו הצדדים ביום 18.8.02 להסכם (להלן - הסכם הגישור), שבו הועמדה יתרת החוב של הנתבעת 1 על סך של 24,000 ₪ בצירוף מע"מ. הנתבעים חזרו בהם מהסכם הגישור, ולא עמדו בתשלומים שנקבעו בו. טענות הנתבעים: לטענת הנתבעים כל שהוזמן מהתובע היו עבודות שיפוצים באולם, בית העסק של הנתבעת 1. ההזמנה בוצעה על ידי הנתבעת 1, ולא על ידי הנתבע 2. לפיכך אין יריבות כלשהי בין התובע ובין הנתבע 2. עוד נטען בכתב ההגנה, כי דרישות התשלום של התובע הינן מוגזמות לחלוטין, והתובע לא היה זכאי למלוא הסכום אותו דרש. התשלום ששולם לתובע מהווה את מלוא הסכום לו הוא זכאי ואף מעבר לכך. הסכום ששולם על ידי הנתבעת 1 לתובע הוא 61,196 ₪. באשר להסכם הגישור, טוענת הנתבעת 1, כי נחתם בשל טעות, כאשר הגישור התנהל שלא בנוכחות עורכי הדין של הצדדים. הנתבעת 1 הניחה בעת חתימתה על הסכם הגישור, כי הגישור נועד להסדיר את טענות התובע כלפיה בלבד, וכי עדין פתוחה בפניה הדרך לתבוע את התובע בגין ליקויים בביצוע עבודות השיפוצים. למחרת החתימה על הסכם הגישור, ומשהבחינה הנתבעת 1, כי על פי נוסחו של הסכם הגישור, אין הדברים כך, פנתה למגשר וביקשה הכנסת הבהרה בעניין זה להסכם הגישור. משההבהרה לא הוכנסה להסכם הגישור הודיע הנתבעת 1 על ביטולו עקב טעות שטעתה בעת שחתמה עליו. טענות התובעת שכנגד: הנתבעת 1 - התובעת שכנגד טוענת בכתב התביעה שכנגד, כי בעבודות שביצע התובע נתגלו ליקויים. כמו כן נגרמו במהלך ביצוע העבודות על ידי התובע נזקים לאולם ולציוד שהיה בו. התובע אף לא עמד בלוח הזמנים המוסכם, ולא סיים את ביצוע העבודות במועד שעליו הסכימו הצדדים מראש. טענות הנתבע שכנגד: הליקויים הנטענים בכתב התביעה שכנגד מוכחשים על ידי התובע - הנתבע שכנגד. הוא מוסיף וטוען, כי ככל שקיימים ליקויים כלשהם הוא מוכן לתקנם בעצמו. כמו כן, הוא מכחיש כל אחריות לנזקים הנטענים בכתב התביעה שכנגד. חוות דעת המומחה: המהנדס מרדכי בס מונה בתיק זה כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת העבודות שבוצעו והליקויים הנטענים. המומחה בחוות דעתו הגיע לכלל מסקנה, כי התובע זכאי לתשלום בסך 60,512 ₪ בצירוף מע"מ, וזאת לאחר ניכוי סך של 2,482 ₪ בצירוף מע"מ בגין ליקויים שהתגלו. סכום זה אינו לוקח בחשבון מספר רכיבים הנזכרים בכתבי הטענות, אותם הותיר המומחה לשיקול דעתו של בית המשפט. דיון: לכתב התביעה המתוקן מצורפים שני הסכמים. הסכם אחד הוא הסכם למתן שירות ושיפוץ מיום 14.11.01, שנכרת בין התובע ובין הנתבעת 1 (להלן - הסכם השיפוצים). הסכם השיפוצים צורף כנספח ב לכתב התביעה המתוקן. ההסכם האחר הוא הסכם גישור שנכרת בין התובע והנתבעת 1 ביום 18.8.02 (להלן - הסכם הגישור). הסכם הגישור צורף כנספח טז לכתב התביעה המתוקן. בסעיף 3 לכתב התביעה המתוקן מודים הנתבעים, כי הסכם השיפוצים נחתם על ידי הנתבעת 1. הנתבעת 1 אינה מתכחשת גם לחתימתה על הסכם הגישור. הנתבע 2 אינו צד באופן אישי לאף אחד מהסכמים אלו, לא להסכם השיפוצים ולא להסכם הגישור. התביעה, כפי שנוסחה בכתב ההגנה המתוקן, מבוססת על האמור בהסכם הגישור, ולחילופין על ההתחייבות הגלומה בהסכם השיפוצים. יתירה מכך, גם החשבונות שהוציא התובע הוצאו על שם הנתבעת 1, כפי שאישר התובע עצמו (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 15-16). משהנתבע 2 אינו צד לאף אחד מהסכמים אלו, כאשר בהתאם לכך הוציא התובע את כל החשבוניות בנוגע לעבודות שביצע על שם הנתבעת 1, דין התביעה ככל שהיא נוגעת לנתבע 2 באופן אישי להידחות. התובע לא הוכיח, כי התקיים במקרה זה תנאי כלשהו המצדיק את הרמת מסך ההתאגדות מעל פניה של הנתבעת 1 וחיובו של הנתבע 2 באופן אישי באיזו מהתחייבויות הנתבעת 1. הנתבעת 1 טוענת, כי הסכם הגישור איננו מחייב גם אותה, זאת עקב טעות שטעתה בעת החתימה עליו. ביום 22.9.02 אף שלחה עו"ד מירב עשור בשם הנתבעת 1 הודעה בדבר ביטול הסכם הגישור. ההודעה צורפה לכתב התביעה המתוקן כנספח יז. טעותה של הנתבעת 1 היתה, לטענתה, שהניחה בעת חתימתה על הסכם הגישור, כי הגישור נועד להסדיר את טענות התובע כלפיה בלבד, וכי עדין פתוחה בפניה הדרך לתבוע את התובע בגין ליקויים בביצוע עבודות השיפוצים. בסעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, נאמר: "(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה". יסודות עילת הביטול הנזכרת בסעיף 14 לחוק הינם כדלהלן: התקשרות בהסכם, קיומה של טעות שבה טעה הצד המבקש את ביטולו של החוזה, קיומו של קשר סיבתי בין הטעות ובין ההתקשרות בהסכם והיותה של הטעות טעות יסודית. יסוד נוסף הוא המבחין בין הוראת סעיף 14(א) לחוק ובין זו שבסעיף 14(ב) לחוק, ידיעת הצד שכנגד על קיומה של אותה טעות. לעניין זה ראה ספרה של גבריאלה שלו, דיני חוזים - החלק הכללי (תשס"ה) 282-285. על הטוען לקיומה של טעות כפגם בכריתתו של הסכם להוכיח התקיימותם של יסודות אלו. עיון בהסכם הגישור שולל את טענת הנתבעת 1 בנוגע לקיומה של טעות. במבוא להסכם הגישור נאמר: "הואיל וברצון הצדדים לסיים הסכסוך שביניהם מחוץ לכתלי בית המשפט". אין בפסקה זו, הפיסקה השניה למבוא של הסכם הגישור, שום תיחום, ונראה מהדברים, כי הסכם הגישור בא להסדיר את הסכסוך שבין הצדדים בכללותו. מסקנה דומה עולה מהאמור בפיסקה החמישית למבוא, שם נאמר: "הואיל והצדדים הגיעו להסדר לישוב הסכסוך שביניהם כאמור בהסדר זה". שוב אין שום תיחום לחלק כלשהו מהסכסוך בין הצדדים אליו לכאורה מתייחס הסכם הגישור, ונראה בבירור, כי מדובר בהסדר לישוב הסכסוך בכללותו. אכן בסעיף 3 להסכם הגישור נאמר: "לשם יישוב סופי ומוחלט של הסכסוך ישלם צד ב' לצד א' ...". במובאות אלו מתוך לשונו של הסכם הגישור יש כדי לסתום את הגולל על טענת הנתבעת 1, כי טעתה לחשוב שאין בהסדר הגישור כדי למנוע ממנה הגשת תביעה נגד התובע בגין ליקויים בעבודות השיפוצים. לשונו של הסכם הגישור ברורה ואינה משתמעת לשני פנים, והיא עומדת בניגוד מוחלט לטענת הנתבעת 1. לשונו של הסכם הגישור כה ברורה, כך שגם אם טעתה הנתבעת 1 וסברה, כי אין הסכם הגישור מונע ממנה הגשת תביעה נגד הנתבע, הרי שלאור לשונו הברורה של הסכם הגישור יש לראות טעות שכזו כנובעת מרשלנות רבתי של הנתבעת 1, המונעת ממנה לבטל את הסכם הגישור בשל טעות זו. לעניין זה ראה ע"א 7168/03, חבר נ' לביא, עמ' 26 לפסה"ד, שם נאמר: "ייתכנו מקרים בהם שימוש בזכות הביטול חרף התרשלות חמורה של הטועה, תהווה שימוש בזכות בחוסר תום לב (ראה: שלו, 244; השווה לעמדת ה- Restatement; ראה גם Farnsworth, שם). במקרים אחרים, ייתכן כי התרשלותו של הטועה תעלה כדי נטילת סיכון להתרחשות טעות, מצב המונע שימוש בזכות הביטול (שלו, 280, ע"א 8972/00 שלזינגר נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נז(4) 817, 842). התרשלות חמורה של הטועה, אף עשויה לנתק את הקשר הסיבתי בין הטעות לבין כריתת החוזה (פרידמן וכהן, בעמ' 718, ה"ש 248; זלצמן, בעמ' 62)". העובדה, כי בעת כריתת הסכם הגישור לא נהנתה הנתבעת 1 מייצוג משפטי אין בה כדי לשנות דבר, משום שגם קריאתו של הדיוט את נוסח הסכם הגישור תלמד מיד, שמדובר בהסדר גישור כולל, המתיימר לסיים את הסכסוך שבין הצדדים לו בכללותו, מבלי שהוא מותיר אחריו שאלות פתוחות, שאמורות להיות נידונות בשלב מאוחר יותר. גם בעובדה, שלאחר החתימה על הסכם הגישור ניהלו הצדדים משא ומתן לשם כריתתו של הסכם מתוקן אין בה כדי לסייע בידיה של הנתבעת 1 ולהוכיח את קיומה של הטעות הנטענת. גם אם נוהל משא ומתן לכריתתו של הסכם מתוקן, אין בכך כדי להוכיח, כי בכריתתו של הסכם הגישור נפל פגם כלשהו. הצדדים פעלו מתוך מודעות להיותו של הסכם הגישור בתוקף ומחייב במערכת היחסים שבין הצדדים. במסגרת זו ניהלו מגעים לשם הגעה להסכמה מתוקנת, שתבוא במקומה של ההסכמה הקיימת, אך כל עוד לא נחתם הסכם מתוקן, אשר בא במקומו של הסכם הגישור, עומד הסכם הגישור בתוקף, והוא מחייב את הצדדים. אין בניהול משא ומתן כדי להוות ראיה לכך, כי התובע מודה בבטלותו של הסכם הגישור מכל סיבה שהיא. בהוראה שנקבעה בהסכם הגישור, כי יוגש לבית המשפט לשם קבלת תוקף של פסק דין, אין לראות תנאי מתלה, ובמערכת היחסים שבין הצדדים החוזה תקף והאמור בו מחייב את הצדדים. אמנם בסעיף 5 להסכם הגישור נקבע, כי על התובע להשיב לנתבעת 1 שיק בסך 15,100 ₪. גם הוראה זו איננה תנאי מתלה לתקפות הסכם הגישור. לכל היותר יש לראות בהוראה זו ובחיוב הנתבעת 1 בתשלום לתובע תנאים השלובים זה בזה. משנקבע, כי הסכם הגישור עומד בתקפו, וכי הוא מסדיר את הסכסוך שבין הצדדים בכללותו, דין התביעה שכנגד להידחות. אשר על כן, אני מורה כדלהלן: הנתבעת 1 תשלם לתובע סך של 24,000 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד החתימה על הסכם הגישור, 18.8.02, ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן תשא הנתבעת 1 בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך דינו בסכום כולל של 4,000 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התשלום יבוצע כנגד השבת השיק הנזכר בסעיף 5 להסדר הגישור. גישוריישוב סכסוכיםשיפוצניקשיפוציםסכסוך