תכנית מתאר מחוזית - תמ"מ 7/3 - תעסוקות לא חקלאיות

תמ"מ 7/3 - תעסוקות לא חקלאיות העררים הוגשו על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה לודים מיום 26/01/04 בה דחתה את התנגדות העוררים והחליטה להמליץ לאשר "שימוש חורג במבנה מאושר למטרות: משרד ואחסון של: תיקים, ציוד משרדי, רהיטים, צורכי הלבשה ומוצרי חשמל בשטח כולל של 500 מ"ר" במגרש 76 חלקה 45 גוש 6890 במושב גנות. העוררים הם בעלי זכויות שונים המתגוררים בסמוך למשק 76 בו נעשה השימוש החורג. בפי העוררים טענות שונות כלפי השימוש החורג הנדון ואף בעניין שימושים חורגים רבים אשר נעשים ביישוב, בין אם בהיתר ובין אם ללא היתר, אשר פוגעים באיכות החיים במקום. ועדת הערר שמעה את הצדדים, הוצגו בפניה מסמכים שונים והיא אף יצאה לביקור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מאופי הסביבה, השימוש החורג עצמו וטענות הצדדים ולאחר ששקלנו את כל אלה סבורים אנו כי יש לקבל את העררים. העוררים טוענים כי המבנה, אשר כביכול אושר כמבנה חקלאי, לא נועד מעולם להיות חקלאי וכי מלכתחילה הייתה כוונה לעשות בו שימוש חורג כפי שנעשה בו בפועל ללא היתר כדין. לטענת העוררים נעשו במבנה חריגות בניה ביחס להיתר והמשיבים הטעו את הרשויות. לטענת העוררים הרשויות הסטטוטוריות ובעלי התפקידים הציבוריים במועצה התחמקו מפניות, לא השיבו ולא העבירו חומר ו/או מידע שביקשו. עוד טוענים העוררים כי בחלקה א' של החלקה 76, בנוסף למבנה הבטון הענק בן שתי הקומות אשר שטחו עולה לטענתם על 500 מ"ר, בנוי גם ביתם של המשיבים, וכן שלושה בנייני מגורים להשכרה. בתוך כל אלה מתנשא המבנה "כמפלצת" במרכז שכונת המגורים הכפרית. העוררים תמהים וכועסים על אוזלת היד של הרשות המקומית בכל הקשור לשמירה על החוק, וטוענים כי במושב גנות הוקמו בשנים האחרונות עשרות מחסנים בגדלים שונים. התשתיות של המים, הביוב, הכבישים והחניה אינם מתאימים לכמות כל כך גדולה של עסקים, מחסנים ומבני תעשיה. לטענתם שלוותם של יותר ממאה משפחות מופרת בכל שעות היום בגלל תנועת המשאיות והפעילות העסקית רבות ההיקף. עוד טוענים העוררים כי במצב הקיים מתגברת הסכנה לעוברים ושבים במיוחד לילדים הרוכבים על אופניים או גולשים בגלגליות, יש מפגעי תברואה רבים וכתוצאה מכך - עכברושים ושאר מזיקים. לטענות המשיבים הערר נובע מסכסוך קנייני בין הצדדים, אין בערר כל בסיס למנוע מהועדה את אישור הבקשה ולמעשה הנימוקים המובאים בערר כהתנגדות הינם נימוקים כלליים אשר אינם מתייחסים למבנה עצמו. המשיבים טוענים כי השימוש המבוקש תואם את הוראות תמ"מ 3/7 ו - גז / 1000 אשר הוחלט לאשרה בזמן הקרוב. המשיבים טוענים עוד כי הנתונים, כמו גם השימוש בהוראות חוק התכנון והבניה עליהם מבססים העוררים את הערר המוגש על ידם אינם נכונים שלא לומר מטעים שכן האזור המדובר אינו אזור מגורים ועפ"י התב"ע החלה בשטח ועפ"י השינוי התכנוני בהתאם לתב"ע, השימוש המבוקש בבקשה ע"י המשיבים הינו שימוש מותר. לפיכך מובן, לטענת המשיבים, כי העוררים פועלים בחוסר תום לב. נכון הדבר, כי בעקבות המשבר בחקלאות הוקמה ועדת קדמון, אשר בשנת 1994 הגישה את מסקנותיה למשרד החקלאות. נכון גם כי ועדת קדמון המליצה לאפשר שימושים חורגים בעלי אופי שאינו אינטנסיבי, במגבלות שונות בשטח חקלאי. עפ"י תכנית מתאר מחוזית תמ"מ 7/3 - תעסוקות לא חקלאיות בנחלה, שפורסמה למתן תוקף מיום 14.5.00 נקבעו תנאים ומגבלות להכנת תכניות לצורך הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה בשטח של 500 מ"ר ללא צורך בהליך של שימוש חורג, בדרך של הכנת תכנית מתאר מקומית. בהתאם לכך אף הופקדה לאישור תכנית מקומית מפורטת גז / 1000 הכפופה לתמ"מ 3/7, שמטרותיה, בין היתר, הינן הסדרת פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות במושבים, וקביעת הוראות מפורטות שתאפשרנה פעילות יצרנית בשטח המגורים אשר בחלקה א'. למרות האמור אין בכל אלה כדי לחייב לאשר שימוש חורג בכל מצב ועדיין קיים שיקול דעת למוסדות התכנון. בעת הסיור התרשמנו כי מדובר במבנה רחב מימדים ובו מתבצעות מס' פעילויות של אחסנה ושיווק (בין אם ליחידים ובין אם לסיטונאות). המבנה בנוי לחלוטין כמבנה לא חקלאי אלא מבנה קשיח של קבע הכולל רצפה יצוקה, חלונות ואלמנטים שונים שאין בינם ובין שימוש חקלאי דבר. במקום נמצאו מס' עובדים ובהתחשב במס' העובדים והגעת רכבים למקום לצורך פריקה וטעינה אין לדעתנו סידורי חניה נאותים הגם שאלה אינם תואמים לתמ"מ / 3 / 7. לדעתנו התעלמה הוועדה המקומית מן השימושים שלכאורה הם מהווים שימוש חורג של השכרת דירות נופש אשר יש להביא בחשבון את שטחן לצורך חישוב 500 מ' ולצורך חניה גם כן. בבקשה להיתר נראה כי כ - 3/4 מהבניין מצויים בתחום השטח החקלאי בחלקה א' ולפיכך על הבקשה לקבל את אישור הוועדה המחוזית והלקחש"פ. בנוסף מצויים בשטח חלקה א' מבנים נוספים אשר מספרם חורג מן המותר בתכנית המתאר של הישוב. נראה לכאורה כי מבנה אחד אף בנוי בחלקו בתחום מגרש השכן. ס' 7 בנספח א' לתמ"מ 7/3 קובע כי סך השטח לתעסוקה לא חקלאית (ובכלל זה השכרת דירות וכיו"ב) לא יעלה על 500 מ"ר (עיקרי +שירות), לכן לא ניתן להתייחס לבקשה שאינה איננה מתייחסת למגרש בכללותו. בבקשה לא צוינו המרחקים למבנים בחלקה מס' 46. לטעמנו ראוי לשמור מרחק למבנים בהתאם לזכויות הבניה המותרות ע"פ התכנית גם אם אין מבנה בנוי בפועל. מס' מקומות החניה שסומנו בבקשה הינו 5 מקומות חניה אך בשטח קיים שלט המורה על חניה זו כחנייה למגורים בלבד. בשטח היו 6 מכוניות ולא נצפו לקוחות. בשטח מתקיימת פעילות שאיננה למטרת שירותי אחסנה: מילוי קופסאות קוסמטיקה. מכירה ותצוגה סיטונאית של תיקים. בנסיבות אלה אנו סבורים כי אין לאשר את השימוש החורג. בבוא העת לכשתכנס תכנית גז / 1000 לתוקף יהיה מקום לבחון אם יש התאמה מדויקת להוראותיה בטרם יינתן היתר. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. תוכנית בניהבניהתכנית מתארחקלאות