ביטול עיקולים במרכז לגביית קנסות

1. בפני שתי בקשות של המבקשת חברת ש.י.א. רפאל פרוייקטים בע"מ :- א. "בקשה לביטול קנסות מנהליים וגזרי דין שניתנו במעמד צד אחד" (בש 1017/08). ב. "בקשה לביטול עיקולים שהוטלו על כלי רכב של המבקשת על ידי המרכז לגביית קנסות" (בש 1018/08). 2. על החברה (בשמה הקודם - ש.גוזלן חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ) הוטלו שני קנסות, על פי חוק העבירות המנהליות. האחת - בגין העסקת שני עובדים זרים בביקורת שנערכה ביום 8/10/03, והשנייה בגין העסקת עובד אחד ביום 7/6/04. 3. על פי הבקשה, הודעת קנס אחת הומצאה למבקשת ביום 9/9/04, ואילו ההודעה השניה התקבלה אצלה ביום 21/12/06. 4. למבקשת טענות לגופם של דברים בכל הקשור בהעסקת העובדים הזרים, שעה שלגרסתה העסקתם נעשתה על ידי חברה קבלנית, אולם טענות אלו אינן רלוונטיות לבקשות שבפני. 5. לטענת המבקשת, דין "גזר הדין" להתבטל מהטעם שיש מעשה בית דין - והסברה של המבקשת הוא כי ביום 8/9/04 ניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע צו הקפאת הליכים, וכי על פי הצו (נספח ז' לבקשה- תיק פש"ר 5300/04), נושה שלא יגיש הוכחת חוב לנאמן תוך 30 יום - ייחשב כמי שזנח את תביעתו. 6. מוסיפה החברה, כי ביום 18/4/05 אושר בבית המשפט המחוזי הסדר נושים בינה לבין נושיה, ומכאן שחובותיה קודם להסדר הנושים - בטלים, ומכיוון שהעבירות בוצעו לפני צו הקפאת ההליכים, הרי שלא ניתן לחייב את המבקשת בקנסות המנהליים. 7. המאשימה בתגובתה מעלה את הטענות הבאות :- א. על המבקשת היה עם קבלת הודעות הקנס לפעול על פי הקבוע בסעיף 8א. לחוק העבירות המנהליות, היינו להגיש בקשה לביטול הקנס תוך 30 יום מקבלת ההודעה על הטלתו, או להגיש בקשה להשפט - ודבר מאלה לא עשתה המבקשת. זאת ועוד. את הבקשה היה על המבקשת להגיש למשרדי המאשימה - ואין לבית הדין סמכות לדון בבקשה עצמה - אלא רק בבקשה להארכת מועד להגשת בקשה להשפט. ב. באשר לביטול הקנסות והליכי הגבייה, הרי שלדעת המשיבה אין הם מצויות בגדר סמכותו העניינית של בית הדין, שכן גביית הקנס נעשית מכח פקודת המיסים (גבייה) ועל כן אין לבית הדין סמכות עניינית לדון בבקשה. גם המרכז לגביית קנסות שהגיש את תגובתו בנפרד, סבור שאין לבית הדין סמכות עניינית לדון בבקשה, אולם הסכים לביטול העיקולים כנגד הפקדת סכום החוב בקופת בית הדין. הכרעה 8. סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות מסדיר את דרכי הפעולה העומדות בפני מי שהוטל עליו קנס מנהלי :- א. לבקש להישפט תוך 30 יום מהמצאת ההודעה על הטלת הקנס המנהלי (וזאת בפנייה למטיל הקנס), או - ב. להגיש לתובע בקשה לביטול הקנס - אף זאת תוך 30 יום וככל שהבקשה נדחית להגיש בקשה להישפט ואף זאת תוך 30 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה. 9. הסמכות להאריך את המועדים להגשת בקשה להישפט נתונה לבית הדין, אולם אין בקשה כזו בפנינו, והסמכות להעתר לבקשה להישפט לגופה - מוקנית לתובע ולא לבית הדין. 10. באשר לעיקולים - הרי שבעניין זה יש להבחין בין הקנס שהוטל ביום 9/9/04 - יום לאחר צו הקפאת ההליכים, להודעת הקנס שנשלחה רק בסוף שנת 2006. 11. וזאת יש לזכור. סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות קובע כי :- "הוראות פקודת המיסים (גבייה) יחולו על גבייתו של קנס מנהלי שלא שולם במועדו, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית ותוספת הפיגור, כאילו הוא מס כמשמעותו באותה פקודה" (ההדגשה שלי - מ.ש). 12. מכאן שביום הטלת הקנס הראשון, 9/9/04, כבר היה צו הקפאת ההליכים בתוקפו, ועל כן שעה שמדובר בחוב אזרחי, כעולה מסעיף 8 לחוק, הרי שעניין זה אינו מצוי בגדר סמכותו של בית הדין, מכח הוראת סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ועל כן על המבקשת לפנות לבית המשפט המוסמך בעניין זה, שהוא בית המשפט המחוזי. 13. לעומת זאת, הקנס מיום 12/12/06 הוטל לאחר שהסדר הנושים כבר אושר, והחברה שבה ועמדה על רגליה ואין הסדר הנושים חל עליה. 14. יפים לעניין זה דבריו של ד"ר דוד האן במאמרו "התפתחות דיני חברות", מן הכנסת אל משרד המשפטים דרך בית המשפט" (שנתון הקריה האקדמית כרך ה', עמ' 3, עמ' 17 - 18) :- "הקפאת הליכים אינה אלא מונח נרדף לעיכוב הליכים המוכר לנו באופן מסורתי מדיני פשיטת הרגל ופירוק חברות. מכאן נמצאת למד כי אף בהליך הבראת חברות משמש צו הקפאת ההליכים שער כניסה בעדו נכנסת חברה אל משטר חדלות פרעון. מתן צו הקפאת הליכים היא נקודת פתיחה של תקופת ההבראה. מן העבר השני נקודת הסיום של תקופת ההבראה היא מועד אישור תוכנית ההבראה. עם אישורה, משחררת תוכנית ההבראה את החברה ממשטר דיני ההבראה והיא חוזרת לפעול כעסק פעיל לכל דבר וענין לפי כללי המשפט האזרחי מסחרי. אנו למדים, איפוא, כי תחילת דיני הבראה מוגבלת ומעצם טבעם דינים אלה עוסקים בתקופת ביניים בלבד. נקודת הסיום של תקופת ההבראה, אישור תוכנית ההבראה היא התכלית של ההליך כולו. מבחינה עסקית, מושתתת הבראת חברות על המשך קיום עסקי החברה".  וכן ראו (בשא 3196/04 בתיק פש"ר 5142/04 (ב"ש) בעניין ש.י.ל. תכנון וביצוע בניה הנדסית בע"מ מפי כב' הש' דברת). 15. ער אני לקושי המתעורר מהטלת הקנס שהוטל לאחר אישור הסדר הנושים - בגין עבירה שבוצעה לפני תחילת הליכי ההקפאה, אלא שהחוב בגין הקנס מתגבש רק עם הטלתו, ומשנעשה הדבר לאחר מתן תוקף להסדר הנושים, הרי שאין מקום לבטל את העיקול שהוטל שכן הקנס המנהלי חל על החברה והוא תקף, ומשהוטל ביום 12/12/06 הרי שכיום הקנס חלוט וכאמור אין בפני בקשה להארכת המועד לביטולו. 16. התוצאה היא ששתי הבקשות נדחות, וגם התגובה הנוספת שהוגשה על ידי המבקשת אין בה כדי לשנות את דעתנו. 17. המזכירות מתבקשת להעביר עותק מהחלטה זו גם למרכז לגביית קנסות לפי המען - רחוב יפו 224 ירושלים מיקוד 94383. ניתנה היום י"ז בתמוז, תשס"ח (20 ביולי 2008) בהעדר הצדדים. מיכאל שפיצר, שופט נשיא קנסעיקול