מהי ההגדרה של תקיפה ?

"תקיפה מהי ? המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין בלא הסכמתו או בהסכמתו - שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה, ולעניין זה הפעלת כח - לרבות הפעלת כח, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".   סעיף 382 (ב) (1) ו - (2) קובע:   "העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה. לעניין סעיף זה בן משפחתו - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר והוא אחד מאלה: (1) בן זוגו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו. (2) קטין או חסר ישע שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת אחראי על קטין או על חסר ישע בסעיף 368א.   תקיפה משמעה גרם מגע פיסי בגופו של אחר ללא הסכמתו, והוא כולל הכאה, נגיעה או דחיפה. זהו היסוד הפיזי של העבירה. אשר ליסוד הנפשי - הגדרת המושג תקיפה איננה כוללת דרישה לקיומו של הלך נפש מסויים והכלל הוא כי בהעדר דרישה מפורשת בהקשר זה מדובר בהלך נפש של כוונה סתם. (ראה: יעקב קדמי על הדין בפלילים, חלק שני עמוד 829 - 831). תקיפה בנסיבות מחמירות מתרחשת כאשר התקיפה מופנית כלפי בן משפחה, בן זוג או ילד. משפט פליליאלימותשאלות משפטיותהגדרות משפטיותתקיפה