מהי הגדרת "מדרכה" בחוק ?

לפניי ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של בימ"ש לעניינים מקומיים בחולון מיום 16.7.08 בת.פ. 444/08 שניתן ע"י כב' השופטת ריבי צוק. למערער יוחסה עבירה של חניה בשטח מדרכה, עבירה על סעיף 5 (א) לחוק עזר עירוני לחולון (העמדת רכב וחנייתו) תשל"ה-1975. לטענת המערער "מדרכה" לא הוגדרה בחוק העזר העירוני, אין לפנות לתקנות התעבורה לצורך פרשנות, יש לפרש "מדרכה" לטובת הנאשם ואם היה המחוקק מעוניין, היה מפנה במפורש לפקודת התעבורה מאחר ואנו עוסקים בעניין פלילי, כל ספק פועל לטובת הנאשם. מפנה לפסק דין בעניין גואטה דוד נ' עירית ת"א עפ"א 80083/06, כמו כן טוען בנימוקי הערעור, כי היה ותדחה טענתו לעניין הפרשנות, הרי שהיה לו טעות במצב הדברים וטעות במצב המשפטי, מדובר באירוע חד פעמי. בנוסף נטען, כי לא היה מקום להטיל עליו קנס גבוה מהקנס המקורי בגין עבירה זו, כמו כן טען לזוטי דברים, אף כי מסכים כי טענה זו לא נטענה בבימ"ש קמא. לגופו של עניין דין הערעור להדחות מהנימוקים כלדקמן: לעניין זוטי דברים, טענה זו לא נטענה במפורש בבימ"ש קמא ועל כן אין מקום להעלותה במסגרת הערעור. לעניין גובה הקנס שהטיל בימ"ש קמא לאחר שמצא להרשיע המערער, בסך 900 ₪ במקום 500 ₪ הקנס המקורי - הרי על פי הפסיקה, משבחר אדם לנהל משפטו ולא לשלם הקנס, רשאי בית המשפט, אם מצא כי הוכחה האשמה להרשיעו, ולגזור קנס גבוה מזה המקורי ובכך ניתן פיצוי לציבור על אבדן זמן וביטול זמנו של בית המשפט שניתן היה לחסוך ביטול הזמן מלכתחילה. המשאב היקר ביותר במערכת המשפט הוא זמנו של השופט ואין מקום להשחיתו לריק. 3. הפרשנות המוצעת על ידי המערער לעניין מדרכה איננה נכונה חוק העזר העירוני אינו מגדיר "מדרכה". מקום שמונח מסויים מוגדר בפקודת התעבורה ואינו מוגדר בחוק העזר, הרי שיש לאמץ הגדרת המונח מתוך פקודת התעבורה ואין לתת למונח משמעויות שונות ופרשנויות שונות. חוק העזר מפנה במפורש לתקנות התעבורה ולפקודת התעבורה לצורך אימוץ הגדרת מונחים הנזכרים בו. כך לצורך הגדרת "רחוב" כשמקור הסמכות להסדיר תחומי חנייתם של כלי רכב בתחומי עיר מצוי בהוראת ההסמכה בסעיף 77 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א-1961 וכל שאמרה כב' השופטת בבימ"ש קמא בסעיף 5 עמ' 3 להכרעת הדין נכון הוא. כך גם לעניין כל האמור בסעיף 6 להכרעת הדין. יתרה מזאת, הנאשם הודה בעובדות כתב האישום, לא הייתה בין הצדדים מחלוקת עובדתית, הוסכם כי הכרעת הדין תנתן על סמך התמונות והטיעון שהושמע בפניו ללא צורך בשמיעת ראיות. לא מצאתי כי נפל פגם או טעות משפטית בבית משפט קמא, לא בחלק הרעיוני ולא לאחר שבחן התמונה נ/1 שסומנה על ידו. לא אוכל לקבל טענת המערער כי טעה טעות עובדתית נוכח העולה מ-נ/1 בתמונה זו נראית מדרכה מאבן משתלבת שעליה אבן משתלבת לבנה לצורך קישוט היוצרת צורות של מלבנים על גבי המדרכה ובמקום בו מסתיימת האבן המשתלבת, מונחות אבני שפה מבטון ומאחוריהן מגרש מרוצף באספלט. החניית הרכב בקטע המרוצף מהווה חלק בלתי נפרד מהמדרכה ואי אפשר לטעות בכך. בנסיבות אלה הערעור נדחה. שאלות משפטיותהגדרות משפטיות