ביטול מינוי מומחה

1. בקשה לביטול מינוי מומחים רפואיים בתביעה שענינה נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים. ביום 2/11/2004 נדונה בקשת התובעת למינוי מומחים רפואיים. לאור התנגדות ב"כ הנתבעת, שמסרה כי המדובר בתאונת עבודה, הצהירה ב"כ התובעת "אני מאשרת כי התאונה היתה תאונה בעבודה. התובעת לא פנתה למוסד לביטוח לאומי לשם קביעת נכותה על ידי הועדה הרפואית". בקשת התובעת נענתה בחלקה, ומונו מומחים בתחומי הרפואה האורטופדית, הפסיכיאטרית, והפה והלסת. 2. ביום 22/12/2004 הוגשה הבקשה שבפני, להורות על ביטול מינוי המומחים. הבקשה נסמכת על כך שמן התעוד שנאסף על ידי הנתבעות עולה כי התובעת הגישה בקשה לקביעת דרגת נכות מעבודה כבר ביום 19/2/2004, דבר העומד בסתירה להצהרת באת כחה. יתרה מזו, התובעת נבדקה על ידי מומחה לפסיכיאטריה, ד"ר גולדמן, שנתן חוות דעת למוסד לביטוח לאומי ביום 19/5/2004. תשובת התובעת לכך היא בשניים: ראשית, שבשל חוסר הבנתה של התובעת את ההליכים במוסד לביטוח לאומי אכן פנתה לקביעת דרגת הנכות, אולם סברה שהמדובר בקביעת נכות כללית, ולא בקביעת נכות מעבודה. שנית, כי לא קבלה עד היום הודעה בדבר קביעת דרגת הנכות על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובשל כך אין המדובר בקביעת המוסד, אלא בחוות דעת של הרופא הבודק בלבד. עוד הובהר, כי ב"כ התובעת לא ידעה דבר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, ולכן הצהירה כפי שהצהירה בעת הדיון. בא כחה של התובעת מבהיר, כי כדבר שבשגרה הוא מנחה את לקוחותיו שלא להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה במקרים דומים, וכך עשה גם כאן, אלא שנפלה חוסר הבנה בין התובעת לבין פקידי המוסד לביטוח לאומי. 3. לאחר קבלת תגובת ב"כ התובעת, בקשתי כי יצרף תצהיר של התובעת לתגובה. הדבר נעשה, אולם אין באותו תצהיר הסבר לשאלה שהיא העקרית בעיני: בעוד ב"כ התובעת טוען כי התובעת לא קבלה את תשובת המוסד לביטוח לאומי, מאידך גיסא מסביר הוא בתשובתו, כי "התובעת אכן החלה את ההליכים לקביעת דרגת נכות אך הם הופסקו עוד בחודש אפריל". בהעדר הסבר נוסף, נקל להניח כי ההליכים במוסד לביטוח לאומי הופסקו על ידי התובעת או בא כחה. 4. לאחר הדברים הללו נתקבלה תגובת ב"כ הנתבעת, אליה צורף תיק המוסד לביטוח לאומי, וממנו עולה: א. נקבעה לתובעת דרגת נכות של 0%, אך לא נאמר מתי. מכתב המוסד לביטוח לאומי הוא מיום 25/1/2005 ומופנה אל ב"כ הנתבעת. ככל הנראה הקביעה היא בתחום הפסיכיאטרי, הוא התחום היחיד בו נבדקה התובעת, לטענתה. ב. התובעת זומנה לועדה בתחום אא"ג, אך בטלה לפי הוראת בא כחה (תזכיר מיום 19/7/2004), וזאת לאחר שהזמנה ליום 13/6/2004 בוטלה לפי הודעת התובעת שהיא חולה ולא תגיע. תגובה זו התקבלה בבית המשפט ביום 15/2/2005. מאז לא הגיב איש מן הצדדים על דברי רעהו, ולא נתבקשה איזו חקירה. 5. כעולה מתיק המוסד לביטוח לאומי, ביום בו נדונה הבקשה למינוי מומחים רפואיים (2/11/2004), היה ידוע לתובעת כי התקיימו הליכים לקביעת נכות מעבודה במוסד לביטוח לאומי, והיא אף ביקשה את הפסקתם. בנגוד להצהרה בשמה, התובעת פנתה מראש לקביעת דרגת נכות מעבודה, פניה שבחלקה כבר הוכרעה. לדעתי, אין נפקא מינא, לצורך החלטה זו, אם ב"כ התובעת ידע אודות פנייתה לקביעת דרגת נכות אם לאו. אם חלה טעות אצל התובעת או אצל בא כחה, בקשר להפניית התובעת למוסד לביטוח לאומי, הרי שהתובעת בחרה באחת האפשרויות הקנויות לה על פי החוק, ועליה לקבל על עצמה האחריות לתוצאות אותה בחירה. כל תוצאה אחרת תביא בהכרח למניפולציות אינסופיות בפניות למוסד לביטוח לאומי, ובהתדיינות בשאלה אם נעשתה פניה למוסד לביטוח לאומי, על ידי מי, ומה תכנה. התובעת טוענת, כי לא קיבלה את תשובת המוסד לביטוח לאומי, ועל כן אין קביעת דרגת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי. משמתברר מתיק המוסד לביטוח לאומי, כי הפסקת ההליכים במוסד לביטוח לאומי תלויה היתה בתובעת עצמה או בבא כחה, לא ניתן להזקק לטענה כלל. 6. כוונת פסק הדין ברע"א 1619/93 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' יאיר טטרו, פ"ד מז(4) 89, בו נִתנה לתובע האפשרות לבקש מינוי מומחים רפואיים מאת בית המשפט, למרות שיכול היה לפנות למינוי מומחים על פי דין, לא היתה לאפשר לתובעים מגרש משחקים אינסופי, שהם שולטים בכל השלבים בו. בעוד שבענין טטרו נפל הפור בשל העובדה שסעיף 6ב לחוק פצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975 מנוסח בלשון עבר: "נקבעה לתובע דרגת נכות על פי דין..." - הרי על אותו משקל, בעניננו, "כמעט שנקבעה" אותה דרגת נכות, אלמלא התערבות נוספת של התובעת או בא כחה בהליכי המוסד לביטוח לאומי. כזאת אין להרשות. וארשה לעצמי להפנות את הקורא בשנית לפסק דין טטרו, ולקביעת כבוד השופט אור שם, כי במקרה שההליכים במוסד לביטוח לאומי החלו, והם צפויים להסתיים תוך זמן קצר, רשאי בית המשפט לשקול ולהחליט שאין למנות מומחה מטעמו (שם, בעמוד 96). 7. המשך הדיון מלמד עוד מעט על תחילתו: ב"כ התובעת מסכים לביטול מינוי הפסיכיאטר, תחום שבו נבדקה התובעת במוסד לביטוח לאומי, וככל הנראה נקבעו לה 0% נכות, אך אינו מסכים לביטול מינוי מומחים אחרים שמונו על ידי בית המשפט. זאת, כיוון שאם נִתנה החלטה כלשהיא של המוסד לביטוח לאומי, הרי זאת בתחום הפסיכיאטרי בלבד. ולא היא: מקום שהתובעת עצמה גרמה להפסקת ההליכים, ומיוזמתה לא נבדקה על ידי רופא בתחום אא"ג, ואין לדעת אם המוסד לביטוח לאומי היה בודק את התובעת בשטחים רפואיים נוספים - אין לקבוע אלא שהתובעת רשאית להמשיך בהליכים על פי חוק הביטוח הלאומי, עד קביעת דרגת נכות על פי דין. אכן, גם בפני הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי טוענת התובעת למחושים ופגיעות בתחומי רפואה נוספים. 8. אני רואה לאבחן מקרה זה מהחלטת כב' השופט גריל בת"א (חי') 10155/96 טוביה הקרי נ' ביטוח חקלאי בע"מ צלטנר פרק ח' 5116, שם נקבע כי כל עוד לא נקבעה דרגת הנכות הסופית במוסד לביטוח לאומי, אין לראות בקביעה חלקית של המוסד לביטוח לאומי (נכויות צמיתות בענפים אחדים של הרפואה, לעומת נכות זמנית בענף אחר) משום קביעת דרגת נכות על פי דין. בעניננו, התובעת היא שהביאה לכך שלא ניתנה דרגת נכות על פי דין. חוש הצדק מתקומם כנגד פתרון שיאפשר לתובעת ליהנות מפרי פנייתה למוסד לביטוח לאומי, הסתרת הפנייה מבית המשפט, ואף הפסקת הדיונים במוסד לביטוח לאומי מאוחר יותר, מבלי להודיע על כך מפורשות בעת הדיון במינוי. לטעמי יש בכך לפחות משום חוסר תום לב בהפעלת זכויותיה הדיוניות של התובעת. בר"ע 305/80 רפאל שילה ואח' נ' שלמה רצקובסקי ואח', פ"ד לה(3) 449. 9. יובהר, כי אין ללמוד מהחלטתי כי בכל מקרה שבו טרם נקבעה הנכות המלאה על ידי המוסד לביטוח לאומי יש להמתין לקביעת המוסד לביטוח לאומי. כוונתי היא רק למנוע המצב שנוצר בתביעה זו, לפיה שולט התובע לבדו בלוח הזמנים (לא רק בקשר למועד הפניה למוסד לביטוח לאומי), מקדים פניה למוסד לביטוח לאומי, ומשנענית בקשתו בבית המשפט פועל מיד להפסקת ההליכים במוסד לביטוח לאומי, שכבר הגיעו לכלל בשלות חלקית. 10. לאור האמור, אני מבטלת את מינוי המומחים מטעם בית המשפט. הדיון בתובענה יתחדש לאחר שתוצג קביעת המוסד לביטוח לאומי. ב"כ התובעת מתבקש להודיע מיד עם קבלת קביעת המוסד לביטוח לאומי. המנ"ת מתבקשת לעקוב. היה ולא תתקבל קביעת המוסד לביטוח לאומי תוך 3 חודשים, מתבקש ב"כ התובעת לשקול הפסקת התובענה. 11. התובעת תשא בהוצאות הנתבעת בסכום של -.1,500 ₪ בצירוף מע"מ. מומחהביטול מינוי מומחהמינוי מומחה