ערר על התקנת אנטנה סלולרית

ערר על התקנת אנטנה סלולרית / אנטנה סלולרית פסיקה: ערר על החלטת המשיבה מיום 21.11.99 בבקשה מספר 99165 תיק בניין 9601000400 בישיבה מספר 99004 בבניין הנמצא במשעול פ"ז 4 קרית-גת. העוררת ביקשה לאשר בדיעבד תורן אנטנה אשר בנתה כמתקן תקשורת בגובה של כ18- מ' מעל גג מבנה מועצת הפועלים בקרית-גת. בקשה זו הוגשה על-ידי העוררת כאמור לעיל לאחר שכבר ניבנה בפועל ואנו מציינים זאת במורת רוח, אין מדובר בסגירת מרפסת של אדם מן הישוב שלא בטוח שהוא יודע (אף אם אמור לדעת) את הוראות החוק בדבר בקשה להיתר, אלא מדובר בחברה אשר עוסקת בהתקנת אנטנות סלולריות לרוב וחזקה עליה כי הוראות החוק ידועות לה. הקמת אנטנה ולאחר מכן בקשה לעתירה אינה דרך ראויה. בנוסף לכך, אנו קובעים כי הבקשה להיתר אשר הוצגה בפנינו אינה ערוכה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 והתקנות הנוגעות לכך. המבנה אשר עליו מתבקשת אישור האנטנה הינו מבנה עירוני הנמצא במרחק קצר וסמוך למגורים של תושבי העיר קרית-גת. המשיבה החליטה, כבעניין של מדיניות ראויה, כי יש להתחשב ברגשות הציבור ובבריאותם ועל כן היא סבורה שאין זה ראוי כי יותקנו אנטנות סלולריות באיזור זה. מדיניות זו באה לידי ביטוי בשנים האחרונות ועל כן החלטתם העקרונית היא לאשר הקמת אנטנה סלולרית באיזור התעשייה ולהרחיק עד כמה שאפשר מאיזורי מגורים. אנו סבורים כי מדיניות זו היא נכונה וראויה ובמיוחד נוכח הבקשה הנוכחית, שכן איזור התעשייה נמצא במרחק לא רב למקום בו האנטנה מבוקשת. יתרה מכך, אנו סבורים כי הבקשה אינה תואמת את הוראות תוכנית 6/122/03/9 שהיא תוכנית מפורטת למרחב התכנון המקומי קרית-גת. תוכנית זו היא התוכנית החלה במקום וניתן לאשר בקשות להיתר בניה על-פי הוראות תוכנית זו. על-פי סעיף 20 (א) ניתן להקים אנטנה מרכזית אחת על בניין או קבוצת בניינים ולא תותר הקמת אנטנה נוספת. בענייננו על בניין זה כבר ניתן היתר לבניית אנטנה ובשל כך לא ניתן לאשר בניית אנטנה נוספת. יתרה מכך, אנו סבורים כי האנטנה המבוקשת הינה אנטנה סלולרית אשר איננה אותה אנטנה אשר ניתן ליתן היתר בגינה כפי שמאפשרת תוכנית זו. אנו סבורים כי האנטנות עליהן מדברת תוכנית זו כוללת בתוכה אנטנת רדיו, טלוויזיה וכיו"ב, שכן התוכנית המאושרת אושרה בשנת 91' ובשנה זו, עד כמה שידוע לנו, לא חשבו יוצרי התוכנית ולא היתה כוונתם לאנטנה סלולרית. לא ניתן ליצוק תוכן כה מרחיק לכת של מתן היתר אנטנה סלולרית לאנטנה שעליה מדברת התוכנית הנ"ל. גם תמ"א 36 בהוראותיה (אף שעדיין לא קיבלה תוקף - אם כי ניתן להעזר במגמה התכנונית שבה), לא היתה מאפשרת את הבקשה להיתר אשר בפנינו באשר היא אינה רחוקה דיה מבתי מגורים וכן מאחר ומדובר בבניין אשר גובהו נמוך מ12- מ' ואשר על כן על-פי הנחיות תמ"א 36 ניתן להקים על בניין שכזה רק תורן אחד בלבד. לא מצאנו מקום להתייחס לטענה כי הבקשה לא אושרה מאחר ואין חובה על המשיבה לאשר בקשה להיתר אף אם היא תואמת תוכנית מאחר ואנו סבורים כי הבקשה דנן אינה תואמת את התוכנית החלה במקום. אשר על כן החלטנו לדחות את הערר. אנטנות סלולריותאנטנותערר