צו מניעה זמני האוסר על העברה מתפקיד בעבודה

עורך דין משרד הפנים מומלץ לפנינו בקשה במסגרתה עותר המבקש כי בית הדין ייתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להעבירו מתפקיד בו שימש כמנהל היחידה לרישוי עסקים לתפקיד מזכיר בית ספר אל רסאלה, והכל עד להכרעה בהליך העיקרי. למען הסדר הטוב יצויין כי במקביל הגיש המבקש בקשה לביזיון בית משפט בטענה כי המשיבים הפרו את החלטות בית המשפט מיום 7/1/10 ומיום 13/1/10 (בש"א 2062/09). ואלה העובדות הצריכות לעניין, כפי שהוכחו לפנינו לכאורה: 1. המבקש, בן 54, שימש כדובר המועצה בחצי משרה החל מיום 1/9/97. החל מיום 1/7/04, הועלה היקף משרתו של המבקש לכדי משרה מלאה. המבקש הועסק במועצה לפי הדירוג המנהלי ברשויות המקומיות. 2. עם כניסתו של המשיב 2 לתפקיד ראש המועצה, המשיך המבקש לשמש כדובר המועצה מספר חודשים, אולם בשל מצבה הכספי של המועצה הוחל בהליך הבראה והתייעלות במועצה. כחלק מקיצוצים שנעשו, במסגרת תכנית ההבראה, וכתוצאה מכך, בוטלה משרת דובר המועצה, והמועצה יזמה הליך של פיטורי המבקש. 3. בשלב זה, על רקע הכוונה לפטרו, פנה המבקש ביום 1/9/09 לבית הדין בבקשה לסעד זמני, במסגרת בש"א 2062/09 לביטול פיטוריו מיום 24/8/09 והחזרתו לעבודתו כדובר המועצה. 4. במסגרת ההתדיינות בין הצדדים, שהתקיימה בפני נשיא ביה"ד דאז, כב' השופט שפיצר, הגיעו הצדדים להסכמות הבאות: "א. הליך פיטוריו של התובע יבוטל. ב. המבקש יועסק על ידי המועצה המקומית בחצי משרה (ובתוספת של 10 שעות חודשיות עודפות) בתפקיד של מנהל היחידה לרישוי עסקים, על פי תיאור משרה עליו הסכמנו במסמך נפרד. העבודה תבוצע מהשעה 08:00 כמקובל במועצה. ג. שכרו של המבקש לתקופה שמיום 24/10/09 ישולם על פי הסדר זה (וזאת למעט שכר חודש 7/09 שביחס אליו זכאי התובע לשכרו על פי תנאי העסקתו הקודמים). ד. בכך מתמצים ההליכים בין הצדדים בכל נושא העסקתו של המבקש ותנאי העסקתו, במועצה וככל שהמועצה תידרש על ידי משרד הפנים או הממונה על השכר לדרוש מהתובע החזרים בגין תשלומי יתר, הרי שעניין זה יוסדר בין התובע לגורמים הממשלתיים, ובמידה והעניין לא ימצא את פיתרונו, הרי שהמועצה תפעל על פי ההוראות שתקבל. ה. מוסכם כי התובע יוכל להמשיך לעבוד בעבודתו כמואזין במסגד הראשי בישוב. ו. המועצה תפעל לקבל אישור על נחיצות משרה לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים, וככל שלא יעלה הדבר בידיה, תחפש למבקש משרה הולמת, ואם לא ימצא למבקש תפקיד בהסכמה, הרי שהצדדים יהיו רשאים לשוב ולפנות לבית הדין תוך ששמורות להם טענותיהם בהליך זה." (ראה פרוטוקול ישיבת יום 7/1/10 ופרוטוקול ישיבת יום 13/1/10 בו ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים). 5. ביום 10/1/10 מילאה המועצה בקשה לנחיצות משרה, אשר הוגשה למשרד הפנים ביום 17/1/10, זמן קצר לאחר מתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, במסגרת בש"א 2062/09 (נספח 3 לבקשה). 6. לאחר הגשת הבקשה לנחיצות משרה, הבהיר הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים, מר אבי הלר, במכתבו מיום 26/1/10, הדברים הבאים: "הריני להפנות תשומת לבך כי לתפקיד מנהל יחידה לרישוי עסקים ניתן למנות אדם בעל השכלה אקדמית מושלמת (B.A.), רצוי מהנדס תברואה, או לחלופין הנדסאי סביבה ובעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ולימודי השלמה בתחום הרלבנטי. לא ניתן לנייד עובד קיים שבית המשפט הורה להחזירו לעבודה ולמצוא לו תפקיד, אם אינו עומד בתנאי הסף של המשרה. לפיכך, בטרם נאשר את נחיצות המשרה, נא להודיענו האם העובד שהינכם מבקשים לנייד עומד בדרישות הסף לתפקיד המבוקש" (נספח 4 לבקשה). 7. תנאי הסף הנדרשים לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים מפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2004, ואלה דרישות המשרה: "בעל תואר אקדמי עם 3 שנות ניסיון (לפחות) בניהול ולימודי השלמה, כמפורט בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות בריאות העם (כשרויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות). או: הנדסאי סביבה עם 5 שנות ניסיון (לפחות) בניהול ולימודי השלמה, כמפורט בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות בריאות העם (כשרויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות). ידיעת חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה." 8. בתחילת חודש דצמבר 2010 התקיימה פגישה בין מר יוסי אלבז - הממונה על הרשויות המקומיות במחוז דרום מטעם משרד הפנים לבין גב' אבתסאם אבו פריחה - מנהלת מחלקת כוח אדם במועצה בנושא מנהל היחידה לרישוי עסקים. 9. לאחר בחינת המסמכים שהעביר המבקש לעניין כשירותו לתפקיד אל מול הוראות חוזר המנכ"ל כאמור לעיל, עלה כי המבקש איננו כשיר לתפקיד מנהל רישוי עסקים, ולפיכך ביום 21/12/10 שלחה הגב' אבו פריחה מכתב למשרד הפנים, אשר אליו צירפה את כל המסמכים הנוגעים לכשירותו של המבקש (נספח 8 לבקשה). 10. לאחר מכן ביקשה גב' אבו פריחה מיועצה המשפטי של המועצה חוות דעת בנוגע לכשירותו של המבקש לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים והעבירה אליו כל המסמכים הרלוונטיים לצורך מתן חוות הדעת (נספח 9 לבקשה). 11. ביום 14/2/11 ניתנה חוות הדעת, אשר ממנה עולה, כי המסמכים שהועברו למועצה ע"י המבקש, אין בהם די כדי לקבוע כי המבקש עומד באף אחד מתנאי הסף הנדרשים לשם מילוי התפקיד של מנהל מח' רישוי עסקים (נספח 10 לבקשה). 12. משהתברר למשיבים כי אין אפשרות להשארתו של המבקש בתפקיד מנהל רישוי עסקים, הוחלט על ידי המשיבים לנייד המבקש לתפקיד אחר, לפיכך הזמינה המועצה את המבקש וכן את נציגי ועד העובדים לפגישה שהתקיימה ביום 6/6/11. מעיון בפרוטוקול הישיבה עולה כי הובהרה למבקש העובדה כי אינו עונה על הקריטריונים לתפקיד מנהל רישוי עסקים והובהר למבקש כי התפקידים הפנויים היחידים שהמועצה יכולה להציע לו הינם תפקיד מזכיר בבית ספר, או תפקיד שרת בבית ספר (נספח 11 לבקשה). 13. המועצה הצהירה כי במסגרת הניוד האמור, לא הייתה צפויה כל פגיעה בשכרו ובתנאיו של המבקש. 14. לאחר הישיבה הנ"ל הזמינה המועצה את המבקש לשימוע במסגרתו התבקש להגיב בכתב על כוונת המועצה לניידו לאחד משני התפקידים הפנויים (נספח 12 לבקשה). 15. בעקבות המכתב הנ"ל שלח ב"כ המבקש מכתב ובו דרישה לקיים את השימוע בע"פ ולא בכתב, ובקשה זו נעתרה בחיוב ע"י ב"כ המועצה. בהמשך ביקש ב"כ המבקש לדחות פעמיים את מועד השימוע בשל הבחירות ללשכת עורכי הדין במחוז הדרום, וגם לכך נעתר ב"כ המועצה (נספחים ד' - ו' לתגובת המשיבים). 16. ביום 28/6/11, התקיים השימוע בעניינו של המבקש. עמדת המבקש בשימוע הייתה כי יש לקיים את ההסכמה הדיונית מיום 7/1/10 ככתבה וכלשונה, שכן לטענתו במועד הדיון עמדו בפני בית הדין כל התעודות וההסמכות של המבקש, ובפרק הזמן עד ליום 13/1/10 (המועד בו ניתן תוקף שיפוטי להסכמה), היה די זמן למועצה להחליט אם היא מקבלת את ההסכמה, ומכאן שרק תפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים עומד על הפרק. עוד טען המבקש כי הזימון לשימוע מנוגד להחלטת בית הדין וביקש לראשונה לקבל העתק המסמכים הרלוונטיים לעניין ניודו של המבקש, כמו גם לכשירות הנדרשת לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים. ב"כ המבקש טענה כי משרד שרת הינה מתחת לכבודו של המבקש וטענה כי על המועצה להציע תפקיד אליו ינויד המבקש, ואין זה מתפקידו של המבקש להציע תפקיד (נספח 13 לבקשה). 17. ביום 5/7/11 העביר ב"כ המועצה לב"כ המבקש המסמכים שהתבקשו על ידם וצויין במכתב זה כי חוות הדעת (נספח 10 לבקשה) הועברה למר יוסי אלבז בסמוך להוצאתה וכן התקיימו מגעים עם מר אלבז במהלך כל התקופה, בנוגע לעניין מינוי מנהל רישוי עסקים (נספח ז' לתגובת המשיבים). 18. לאחר השימוע, ולאור עמדת המבקש וסירובו לניוד או להצעה חלופית אחרת, הוחלט בישיבה מיום 3/7/11 בנוכחות ראש המועצה, מזכיר המועצה ויועמ"ש של המועצה, על ניודו של המבקש לתפקיד מזכיר בבי"ס אל רסאלה במועצה (נספח 14 לבקשה). 19. ביום 6/7/11 הוצא מכתב למבקש בו הוא נדרש להגיע לביה"ס אל רסאלה לאור ההחלטה על ניודו (נספח 2 לבקשה). טענות הצדדים: טענות המבקש 20. המשיבים התעלמו מהחלטה שיפוטית של בית הדין מיום 7/1/10 ומיום 13/1/10 והחליטו באופן חד צדדי על שינוי תפקידו של המבקש, הגם כי קיימת החלטה שיפוטית הקובעת כי המבקש יועסק בתפקיד של מנהל היחידה לרישוי עסקים. כמו כן נקבע בהחלטה כי ככל שלא יעלה הדבר, תחפש המועצה למבקש משרה הולמת, ואם לא ימצא למבקש תפקיד בהסכמה, הרי שהצדדים יהיו רשאים לשוב ולפנות לבית הדין תוך ששמורות להם טענותיהם בהליך זה, גם כאן הפרו המשיבים את ההחלטה. 21. המשיבים החליטו שלא לפעול לקבלת אישור נחיצות משרה המותאמת לנתוני המבקש אשר היו קיימים בידיהם ובידי בית הדין טרם ההחלטה; המשיבים לא העבירו למשרד הפנים את נתוני המבקש אשר היו קיימים בידיהם ובידי בית הדין טרם ההחלטה לצורך מציאת חלופות קיימות בדרישות סף; המשיבים לא חיפשו והציעו למבקש חלופה הולמת למשרתו; המשיבים פעלו באורח חד צדדי בקשר עם משרה אחרת; המשיבים לא שבו לבית הדין אלא ניסו לקבוע עובדות בשטח בקשר עם משרה של שרת בי"ס ובכך גם ניסו להשפיל את המבקש בהעברתו מתפקיד בכיר לתפקיד זוטר. 22. המשיבים הסתירו מידע מהמבקש ומביה"ד, כגון המכתב שנשלח ביום 10/1/10 לממונה על המחוז במשרד הפנים, המשיבים הסתירו מסמכים ופרטים אשר היו כבר קיימים בידי המשיבים עוד עובר לדיון מיום 7/1/10 בקשר עם נתוני המבקש ועם החלופות הקיימות בנתוניו, המשיבים ביכרו להסתיר מביה"ד מידע חשוב ורלוונטי מתוך כוונה שלא למלא אחר הוראות ביה"ד. 23. המבקש לא ידע על פניית המועצה למר יוסי אלבז מיום 21/12/10, אלא קיבל את העתקה רק לאחרונה מאת ב"כ המשיבים. המשיבים לא טרחו ליידע את המבקש בדבר האופציה כי הוא אינו עומד בתנאי הסף ומדוע אינו עומד בתנאי הסף תוך שהם מסתירים פרטים חשובים ובראשם - כי הנתונים הרלוונטיים לא הועברו לממונה כפי שסבר המבקש. 24. מתוך חוות הדעת של היועמ"ש עולה כי המועצה לא עשתה שום פנייה לגורמים הרלוונטיים לבחינת כשירותו של המבקש לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים. 25. המשיבים סירבו למצוא חלופות הולמות למבקש וכן סירבו לעשות כל הניתן בכדי למצות את האפשרויות הקיימות לצורך הצבת המבקש לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים. גם משרד הפנים עצמו נותן מראש חלופות מקלות בדרישות הסף לתפקידם שונים, במקרה דנן לא נעשה מאמץ למצוא חלופה הולמת תוך מתן הקלות, לאור פסיקת בתי הדין עצמם במקרים שונים (ראה פרשת זהבה גור, פרשת אבו ג'יעד ופרשת דקואר). 26. באשר למאזן הנוחות, טוען המבקש, כי הנזקים שיגרמו לו, בשל ניודו למשרה נחותה ללא הסכמתו הינה משמעותית וחמורה ביותר בשים לב להחלטה השיפוטית בעניינו ואי מתן הסעד עלול לסכל את תביעתו, בכך שלא ניתן יהיה לתקן ולא ניתן יהיה לפצותו. טענות המשיבים 27. החלטת הניוד התקבלה כדין ומסיבות מוצדקות, לרבות העובדה כי המבקש אינו כשיר לשמש בתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים וכי הותרתו בתפקיד זה תגרום נזק למועצה. 28. המועצה נהגה לאורך כל הדרך באופן סביר ובהתאם לפסק הדין שניתן בהסכמה בבש"א 2062/09, ואילו המבקש הוא אשר לא עשה כל מאמץ על מנת להביא לקיומו של פסק הדין. 29. במשך תקופה ארוכה, מאז מתן פסק הדין ועד היום - המבקש אינו תורם כל תרומה למועצה בתחום רישוי העסקים, כי הוא נעדר כל סמכות בתחום, וכי למרות זאת הוא זוכה לשכר ותנאים כפי שהוסכמו עימו. 30. המבקש בהתנהגותו ובסירובו - על הסף - לדון בכל פתרון שהוא, מונע במו ידיו את קיומו של פסק הדין, ועל כן אין לו להלין אלא על עצמו בלבד. המבקש מסרב לכל אפשרות ניוד ומסרב גם להציע חלופות של תפקידים אשר גם רלוונטיים לניודו וגם פנויים לאיוש, וזאת למרות שידוע למבקש היטב, כי לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים - הוא אינו כשיר. המבקש אף איננו מכחיש את תוכנה של חווה"ד שצורפה לבקשתו, בה נקבע בצורה ברורה, כי המסמכים שהועברו למועצה ע"י המבקש, אין בהם כדי לקבוע כי המבקש עומד ולו באחד מתנאי הסף הנדרשים לשם מילוי התפקיד. 31. השארת המבקש במשרה שאינו יכול למלא, מצב שבו הוא מקבל שכר ואינו תורם דבר למועצה, הינו בזבוז כספי ציבור ואף מהווה פגיעה של ממש במימוש תכנית ההבראה. לפיכך, מתן הסעדים הזמניים המבוקשים, יגרום לפגיעה בסדרי המנהל התקין ולפגיעה ביכולתה של המועצה לנהל את ענייניה ביעילות. 32. יש למחוק על הסף את המשיב 2, ראש המועצה, מהליך זה, שכן אין כל יריבות בין ראש המועצה ובין המבקש. 33. יש לדחות הבקשה על הסף גם בשל אי הגשת תביעה עיקרית. 34. המגעים מול משרד הפנים בעניין מנהל רישוי עסקים התעכבו בשל עזיבתו של מנהל מחלקת כ"א במועצה, מר עטייה אבו טהה, במהלך שנת 2010, והחלפתו בידי גב' אבתסאם אבו פריחה. 35. אין זה מתקבל על הדעת שהמועצה ומשרד הפנים יחרגו מהכללים שנקבעו לעניין משרת מנהל מחלקת רישוי עסקים, כללים שנועדו ליצור שוויון ושקיפות מחד, ולהבטיח כח אדם איכותי מאידך, והכל מתוך אינטרס זה או אחר של המבקש עצמו. 36. המבקש אינו עומד אפילו ב"חלופה המקלה", בה הבהיר מר הלר שיש לעמוד (ניסיון של 3 שנים לפחות), כך שטענת המבקש אינה רלוונטית; מה גם שאין מדובר בחלופה מקלה כפי שטען המבקש, אלא בטעות פשוטה. 37. אי הוצאתו של המבקש להשתלמויות הייתה נעוצה בכך שמינויו לא אושר על ידי משרד הפנים. 38. בחינת הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מאי מתן הצו, אל מול הנזק שייגרם למשיבים במידה ויינתן, מראה כי מאזן הנוחות נוטה באופן בולט לטובת המשיבים, שכן השארת המבקש בתפקידו הנוכחי, יגרום נזק רב למועצה. סעד זמני 39. תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, אשר חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969 קובעת כדלקמן: "(א) הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש. (ב)   בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לעניין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה: (1)   הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר; (2)   האם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש".   בפסיקה נקבעו התנאים המצטברים למתן סעד זמני כדלקמן: "שלושה הם התנאים העיקריים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני : א. על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך. ב. על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להיעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי. ג.  על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה". (ראה דב"ע 3-77/98 ג'אסר אבו עראר - המועצה המקומית ערערה, מתאריך 21/5/98). התשתית המשפטית 39. בפסיקה נקבע כי למעסיק נתונה פרורגטיבה לנהל את עסקו לפי מיטב הבנתו ובמסגרת פרורגטיבה זו נתונה לו הזכות לערוך שינויים אשר למיטב הבנתו ישפרו את תפקוד המפעל. כן נקבע כי, בין היתר, יכול המעסיק לנייד עובד מתפקיד לתפקיד במסגרת הפרורגטיבה הנתונה לו - בכפוף למגבלות המסייגות סמכויות אלה - מכח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה אינדיבידואלי. יחד עם זאת, שינויים החורגים ממתחם הסבירות אינם באים בגדרה של הפרורגטיבה הניהולית, (ע"ע 1465/02 בנימין משה - איגוד ערים לכבאות והצלה, מתאריך 10/3/04; דב"ע נד/3-71 מרגלית אילת - שירות התעסוקה ואח', מתאריך 30/12/93). 40. עוד נקבע בפסיקה כי בית הדין לא יחליף את שיקול דעתה של הרשות וכי בחינת החלטתה - "תיעשה על דרך הביקורת השיפוטית, באופן שבית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות ולא יתערב בה, אלא אם נפלו בהחלטה פגמים המצדיקים התערבות ממין זו". (ע"ע 1435/02 מ"י, נציב שירות המדינה - נאיל דרוואשה, מתאריך 39/1/03; בג"צ 636/86 נחלת ז'בוטינסקי ואח' - שר החקלאות; דב"ע נו/3-3 ידידיה שגב - מדינת ישראל; ע"ע 1123/01 בי"ס תיכון עירוני - כל ישראל חברים בת"א יפו - צויזנר). דיון והכרעה 41. נקדים ונאמר כי לאחר שבחנו את כתבי הטענות והראיות שהובאו לפנינו הגענו לכלל מסקנה כי, לכאורה, ניוד המבקש היה במסגרת הפרורגטיבה של המשיבה וכי בהפעילה פרורגטיבה זו המשיבה לא חרגה ממתחם הסבירות וכי בהחלטה לא נפלו פגמים המצדיקים את התערבותנו, כמו כן הגענו למסקנה כי לכאורה, אין המדובר בהפרה או התעלמות מפסק הדין המוסכם. 42. בבקשתו טען המבקש כי המשיבים החליטו להתעלם מהחלטה שיפוטית של בית הדין מיום 7/1/10 ומיום 13/1/10, והחליטו באופן חד צדדי על שינוי תפקידו של המבקש, הגם כי קיימת החלטה שיפוטית הקובעת כי המבקש יועסק בתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים. 43. נפתח ונאמר כי בשלב הנדון המבקש לא השכיל להוכיח כי מאחורי ניודו עמדו שיקולים של הפרת החלטה שיפוטית, כי מדובר בהחלטה חד צדדית על שינוי תפקידו או כי מאחורי ניודו עמדו שיקולים זרים או פסולים. ההיפך הוא הנכון - הנימוק שהציגו המשיבים לניודו של המבקש - כי אינו כשיר לשמש בתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים - נתמכה על ידם בראיות בדמות מכתב הממונה על המחוז במשרד הפנים - מר אבי הלר מיום 26/1/10, חוזר משרד הפנים 3/2004, מכתבי התובע עצמו לראש המועצה (מש/1, מש/2), חוות דעת היועמ"ש של המועצה ועוד, מהם עולה כי המבקש לא עמד בתנאי הסף הדרושים לצורך מילוי תפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים. 44. בכל הנוגע לביצוע פסק הדין, הרי שהמועצה מילאה ביום 10/1/10 בקשה לנחיצות משרה, אשר הוגשה למשרד הפנים ביום 17/1/10. לאחר הגשת הבקשה לנחיצות משרה הודיע הממונה על מחוז הדרום במכתבו מיום 16/1/10, כי האישור על נחיצות המשרה תלוי בהודעה כי העובד אותו מבקשים לנייד עומד בתנאי הסף לתפקיד המבוקש, ובלשונו : "לא ניתן לנייד עובד קיים שבית המשפט הורה להחזירו לעבודה ולמצוא לו תפקיד, אם אינו עומד בתנאי הסף של המשרה". אמנם, רק בחודש דצמבר 2010 נוצר מגע נוסף בין המועצה למשרד הפנים בענין מנהל יחידת רישוי עסקים, אולם מקבלים אנו את הסבר המועצה, כי העיכובים נבעו בשל עזיבתו של מנהל מחלקת כ"א במועצה במהלך שנת 2010 והחלפתו בידי גב' אבתסאם אבו פריחה. יחד עם זאת, התרשמנו כי המועצה המשיכה לבחון את עניינו של המבקש והעבירה את המסמכים והתעודות שהציג בפניה המבקש למר יוסי אלבז ממשרד הפנים. בנוסף, המועצה פנתה ליועצה המשפטי בבקשה למתן חוות דעת משפטית בנושא כשירותו של המבקש לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים. ביום 14/2/11 ניתנה חוות דעת, אשר ממנה עולה, כי המסמכים שהועברו ע"י המבקש למועצה אין בהם די כדי לקבוע כי המבקש עומד באף אחד מתנאי הסף הנדרשים למילוי התפקיד של מנהל מחלקת רישוי עסקים. 45. על אף טענת המבקש, כי המשיבים הסתירו מידע ממנו ומביה"ד, וטענתו כי לא ידע על פניית המועצה למר יוסי אלבז, ואף לא ידע כי אינו עומד בתנאי הסף לתפקיד, הרי שבמהלך הדיון התברר כי המבקש נמנע מלצרף לבקשתו ולתצהירו מכתבים ששלח לראש המועצה, מהם עולה בבירור שהמבקש ידע גם ידע ממשרד הפנים שאינו יכול להתמנות לתפקיד משום שאינו עונה על תנאי הסף הנדרשים לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים. כפי שעולה ממכתבים שכתב המבקש אל ראש המועצה מיום 27/3/11 ומיום 27/4/11, ואשר הוצגו רק בחקירתו הנגדית של המבקש, בדיון שהתקיים ביום 14/7/11 (סומנו מש/1 ו-מש/2), עולה כי המבקש היה מודע לכך שמשרד הפנים לא סבר שהמבקש כשיר לתפקיד, ועל כן לא אישר את נחיצות המשרה, ובלשונו של המבקש: "לאחרונה זומנתי על ידי יוסי אלבז ממונה רשויות לרישוי עסקים מטעם משרד הפנים שהסביר לי שאני לא יכול לעסוק בתפקיד מכיוון שלא אושרתי". (ראה מש/1). ובמכתב אחר - כתב המבקש לראש המועצה: "...עד שלאחרונה הודיע לי מר יוסי אלבז הממונה מטעם משרד הפנים בנושא רישוי עסקים שאני עובר על החוק כך שאני עוסק בתפקיד שלא אושר על ידי משרד הפנים", (ראה מש/2). כאשר עומת המבקש עם המכתבים הללו ונשאל מדוע לא כתב בתצהירו ובבקשה שמר יוסי אלבז אמר לו שהמינוי שלו לתפקיד לא אושר ולכן אינו יכול להתמנות לתפקיד, השיב המבקש: "איפה? בבקשה ובתצהיר? אני מסרתי את הכל לעורך הדין שלי ואני אדם מהעם מה שנקרא". (פרוטוקול מיום 14/7/11, עמ' 4, ש' 32). מסקנתנו היא כי המבקש העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין כאשר לא הציג בפני בית הדין את התמונה המלאה, אלא רק את התמונה הנוחה לו. לא זו אף זו, למרות טענת המבקש כי המשיבים לא העבירו למשרד הפנים את נתוני המבקש אשר היו קיימים בידיהם, הרי שממכתב נוסף ששלח המבקש לראש המועצה (נספח 7 לבקשה), עולה כי המבקש ציין במפורש שהמועצה שלחה למשרד הפנים את כל המסמכים הנוגעים לכשירותו של המבקש לתפקיד מנהל רישוי עסקים. וכך כתב המבקש: "8. למעלה מחודש ימים נשלח כל החומר הרלוונטי למשרד הפנים כולל תעודות מתאימות". 46. משהתברר למשיבים כי אין אפשרות להשארותו של המבקש בתפקיד מנהל רישוי עסקים, משום שאינו עומד בתנאי הסף לתפקיד, קיימה המועצה ישיבה ביום 6/6/11 בנוכחות המבקש במטרה למצוא משרה אחרת שאפשר לנייד אליה את המבקש, אך הצדדים לא הגיעו לידי הסכמה. המועצה קיימה למבקש שימוע ביום 28/6/11, אולם לאור עמדת המבקש וסירובו לניוד או להצעה חלופית אחרת, הוחלט בישיבה מיום 3/7/11 על ניודו של המבקש לתפקיד מזכיר בבית ספר אל רסאלה במועצה. 47. אנו סבורים כי הטעמים שהציגו המשיבים לניודו של המבקש הם במתחם הסבירות, לרבות העובדה כי המבקש אינו כשיר לשמש בתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים. אין לצפות מהמועצה שתשלים עם מצב בו תפקיד נחוץ מאוייש על ידי אדם שאינו עומד בתנאי הסף לתפקיד, בניגוד להנחיות משרד הפנים. בהקשר זה יש לציין כי לטענת המועצה, אשר לא נסתרה - אין כל כוונה לשנות את שכרו ותנאי העסקתו של המבקש עקב הניוד, וכי הניוד הוא לתפקיד מזכיר בית ספר. כן לא הוצגו בפנינו כל ראיות כי בניוד יש משום פגיעה במעמדו של המבקש, החורגת ממתחם הסבירות, בנסיבות הקיימות. 48. בבקשתו העלה המבקש טענות בנוגע להפרה והתעלמות מהחלטה שיפוטית שניתנה בבש"א 2062/09 - יצויין כי בשלב לכאורי זה, טענות אלו לא הוכחו על ידי המבקש ובכל אופן התרשמנו, לצורך ההליך הזמני שלפנינו, כי המועצה עשתה מאמץ לחפש למבקש משרה אחרת, אולם המבקש התנגד וסירב לדון בכל פתרון שהוא, וסירב לכל אפשרות ניוד, וכן סירב להציע חלופות אחרות, ועמד על כך שרק תפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים יעמוד על הפרק, וזאת למרות שידע כאמור, כי אינו עומד בתנאי הסף לתפקיד. (ראה פרוטוקול השימוע מיום 28/6/11). לפיכך, לא ניתן היה להגיע להסכמה בנוגע לניודו של התובע, ולכן איננו מוצאים בשלב זה כי המשיבים הפרו את סעיף ו' להחלטה השיפוטית. יתרה מזו, המועצה אמנם רשאית הייתה לשוב ולפנות לבית הדין, ואז היו שמורות לה טענותיה, אולם אין חולק כי לפי האמור בהחלטה, לא היתה חובה עליה לעשות כן. 49. בבקשתו העלה המבקש טענות כי המשיבים סירבו למצוא חלופות הולמות בכדי למצות את האפשרויות הקיימות לצורך הצבת המבקש לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים. עוד ציין המבקש כי גם משרד הפנים עצמו נותן מראש חלופות מקלות בדרישות הסף לתפקידים שונים. לעניין זה ראוי להדגיש הדברים הבאים: הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2004 (נספח ג' לתגובת המשיבים) בדבר תנאי הסף הנדרשים לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים, הינן בגדר הנחיות מינהליות. הלכה פסוקה היא כי יש לראות בהנחיות משרד הפנים כמנחות וכי על הרשויות המקומיות לתת דעתן עליהן ולהיות מונחות על ידן בנושאים המוסדרים בהן, ובהתאמה לכל רשות ולצרכיה. ואולם אין הרשות יכולה להתעלם מהנחיות אלה ולהתייחס אליהן כאילו הן בטלות "כעפרא דארעא". ככל שהרשות מבקשת לסטות מהנחיות אלה, עליה ליתן טעמים עניניים וטובים לשם הצדקת סטייתה. עמדה על כך כבוד השופטת ורבנר בתיק עב' 1541/03 שחר גיורא ואח' - עירית חדרה ואח' (פסק דין מיום 8/4/03). הנה כי כן, רק בנסיבות מיוחדות תסטה הרשות מן ההנחיות. לא זו בלבד שבדרך כלל נוח לה לפעול לפי ההנחיות, אלא שעיקרון השוויון אף מחייב אותה לא לסטות מההנחיות, בהעדר שיקולים ענייניים המצדיקים סטיה. ההנחה היא שהרשות תפעל לפי ההנחיות, והנחה זאת יוצרת ציפייה מוצדקת שכך תפעל הרשות. במקרה זה נטל הראיה מוטל על המבקש להראות שהנסיבות המיוחדות של מקרה זה הצדיקו את הסטיה. טענות אלו לא הוכחו בפנינו בשלב לכאורי זה, ובכל אופן התרשמנו כי המועצה פעלה לפי ההנחיות, כמצופה ממנה. 50. בסיכומיו טען ב"כ המבקש כי הבקשה של נחיצות המשרה לא הייתה צריכה לצאת שמית, אלא כנחיצות משרה כללית, ללא כל קשר למבקש בכלל, ורק כך היו צריכים למלא אחר ההחלטה השיפוטית (ראה עמ' 18 לפרוטוקול, ש' 12-17). בסעיף ו' להסכמה הדיונית בתיק בש"א 2062/09 נכתב: "1. המועצה תפעל לקבל אישור על נחיצות משרה לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים..." עינינו הרואות, לא כתוב בסעיף הנ"ל שהמבקש הוא זה שימונה לתפקיד מנהל היחידה לרישוי עסקים, ואף לא כתוב בסעיף שלאחר מתן אישור על נחיצות המשרה יפנו למבקש ולמשרד הפנים לשם הצבתו של המבקש בתפקיד. המועצה פעלה בהתאם לסעיף הנ"ל, והגישה ביום 17/1/10 למשרד הפנים בקשה לנחיצות משרה, זמן קצר לאחר מתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים. בחלוף זמן קצר מהגשת הבקשה הבהיר הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים כי: "לא ניתן לנייד עובד קיים שבית המשפט הורה להחזירו לעבודה ולמצוא לו תפקיד, אם אינו עומד בתנאי הסף של המשרה". הנה כי כן, הממונה על המחוז במשרד הפנים הבהיר כהאי לישנא, כי האישור על נחיצות המשרה תלוי בהודעה האם העובד אותו מבקשים לנייד עומד בתנאי הסף לתפקיד המבוקש. 51. יגענו ולא מצאנו בבקשתו של המבקש או בתצהירו טענה לפיה הוא עומד בתנאי הסף לתפקיד מנהל מחלקת רישוי עסקים. המבקש טוען כי המשיבים סירבו למצוא חלופות הולמות לצורך הצבתו בתפקיד, אולם כבר הבענו את עמדתנו כאמור לעיל, בנושא זה, ואין דעתנו כדעת המבקש. 52. אין מקום לדון בשאלת סילוק התביעה כנגד ראש המועצה בשלב זה, ולא מצאנו טעם המצדיק סילוק התביעה כנגדו, כבר עתה. מאזן הנוחות 53. לאחר ששקלנו בעניין, אנו קובעים כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים, באשר אם יינתן הסעד הזמני ייכפה על המועצה מצב אשר יש בו פוטנציאל לפגיעה בתפקוד התקין שלה. אנו סבורים כי נזק אפשרי זה עולה על הנזק האפשרי שייגרם למבקש אם לא יינתן הצו הזמני, מה גם שמטה לחמו של המבקש לא נקטע בעניינו ותנאי העסקתו נותרים בעינם. סיכום 54. לאור האמור לעיל, לא שוכנענו, לכאורה, כי למבקש קיימת עילת תביעה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו ועל כן אנו דוחים את בקשתו לסעד זמני. 55. המבקש יישא בהוצאות המשיבים בגין הבקשה בסך של 3,500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום. 56. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום ממועד קבלת החלטה זו. צו מניעה זמניצוויםצו מניעהשינוי תפקיד בעבודה