העברה יזומה של מורה

העברה יזומה של מורה זוהי בקשתה של המבקשת למתן צו זמני עד להכרעה בתביעה העיקרית שהגישה כנגד המשיבה, להורות למשיבה להמנע משיבוץ עובדי הוראה חדשים במקצוע השפה העברית והערבית בשנת הלימודים 2011/2012 בבתי ספר יסודיים באום אל פאחם עד להכרעה סופית בתביעה העיקרית שהגישה, ולחילופין בבתי הספר היסודיים אלמותנבי, אלפארבי, אלח'יאם ואלאקוואס כולם באום אל פאחם. לחילופי חילופין עתרה המבקשת למתן סעד זמני הצהרתי לפיו יקבע כי כל השיבוצים וההעברות החדשים שנעשו, אם נעשו בבתי הספר היסודיים באום אל פאחם השנה, כפופים הם לתוצאות התביעה העיקרית. במסגרת תביעתה העיקרית עתרה המבקשת למתן צווי עשה שעניינם באופן ניהול הליך השיבוצים בכלל, לסעד כספי בסך של 50,000 ₪ כפיצוי בגין אפלייתה לרעה ופגיעה בזכויותיה, לצו הצהרתי אשר יקבע כי היא זכאית לעבור לבית ספר יסודי אחר גם במשרה חלקית עם שמירה על היקף משרה חלקי בבית הספר בו היא מלמדת, לצו הצהרתי אשר יקבע כי היא עדיפה על כל שיבוץ ו/או מינוי חדש בבתי הספר היסודיים באום אל פאחם בהוראת השפה העברית והערבית בשנת הלימודים 2011/2012 ולצו עשה אשר יורה למשיבה להעבירה מבית הספר היסודי בו היא מלמדת לבית ספר יסודי אחר באום אל פאחם למשרת הוראה עברית ו/או ערבית ולאפשר לה לשמור על היקף משרתה הנוכחי ולחילופין על 80% המנה החל משנת הלימודים הנוכחית בעדיפות כדלקמן: בי"ס יסודי אלמותנבי; בי"ס יסודי אלפארבי; בי"ס יסודי בי"ס יסודי אלח'יאם; בי"ס יסודי אלאקוואס; או לכל בי"ס יסודי אחר באום אל פאחם. העובדות ואלו העובדות הדרושות להכרעתנו כעולה לכאורה מתצהירי הצדדים וטענותיהם בפנינו: 1. המבקשת מורה קבועה במשרד החינוך, בעלת תואר b.e.d. במסלול על יסודי (חטיבת ביניים) בהתמחויות ערבית ולשון עברית ומאז חודש 9/04 מלמדת בבית הספר היסודי אלזהרא באום אל פאחם בהיקף של משרה מלאה. 2. לקראת שנת הלימודים התשע"ב הגישה המבקשת בקשת העברה לאחד מבתי הספר היסודיים אלפראבי או אלמותנבי ביישוב באום אל פאחם, בהיקף שלא יפחת מ-33 ש"ש, בהתאם לנוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה לקראת שנת התשע"ב לעובדי הוראה במגזר הערבי, כאשר בעדיפות ראשונה ציינה את בית הספר היסודי אלפראבי, ובעדיפות שנייה את בית הספר אלמותנבי. בקשתה זו לא נענתה ומכאן כתב התביעה והבקשה לסעדים זמניים שבנדון. ודוק, יצוין כי זו הפעם הרביעית בה עותרת המבקשת להעברתה לבית ספר אחר, אך בקשותיה אינן נענות. 3. משלא נענתה בקשתה, מיהרה המבקשת לפנות טלפונית ביום 3/9/11 אל נציגי המשיבה ואף בכתב באמצעות בא כוחה ביום 4/9/11 בהשגות על אי שיבוצה ומשלא קיבלה תשובה לפניותיה פנתה ביום 11/9/11 לבית הדין. ביום 14/6/11 לטענתה קיבלה את מכתב התשובה מטעם המשיבה מיום 6/9/11 ועל כן צירפה ביום 18/9/11 תצהיר משלים בהתייחס בין היתר לאותה תשובה. 4. במסגרת תביעתה, בקשתה לסעדים זמנים ותצהיריה שבנדון, מעלה המבקשת טענות שונות כנגד הוראות נוהל השיבוצים, אשר פורסם כבר בחודש 2/11 באופן כללי, ובכלל זה טענות כנגד דרך מסירת הודעות הדחיה על פיו, אי קבלת החלטה מסודרת ללא פירוט לגבי הרכב הוועדה המחליטה או תוכן החלטתה, אי מתן אפשרות לעבור למשרה חלקית תוך שמירת חלקיות המשרה בבית הספר הנעבר, וכנגד שיטת הניקוד בכללותה. בצד טענות כלליות אלו, משיגה המבקשת על דחיית פנייתה שלה, באשר לשיטתה החלטות המשיבה בעניינה עומדות בסתירה להוראות הנוהל שקבעה המשיבה בעצמה, והן לוקות בהפליה אסורה כלפיה ושיקולים זרים, שכן לטענתה ידוע לה כי: - בשנת הלימודים הקודמת 2010/2011 התפנתה משרה מלאה לשפה העברית בבי"ס יסודי אלמותנבי ולמרות זאת נמנעה המשיבה מלהעבירה לאותה משרה. לטענתה, גם בשנת הלימודים הנוכחית התפנתה משרה מלאה לעברית וערבית בבית ספר אך הנתבעת גם הפעם נמנעה מלהעבירה לאותו בית ספר. - בשנת הלימודים הקודמת 2010/2011 התפנתה משרה מלאה לשפה העברית ולשפה הערבית בבי"ס יסודי חדש בשם אלפראבי ולמרות זאת נמנעה המשיבה מלשבצה בשנה זו לאותו בית ספר ושיבצה במקום זאת עובדי הוראה חדשים. לטענתה משרה זו עדיין קיימת גם בשנת הלימודים הנוכחית שכן עובדי ההוראה ששובצו בשנה שעברה הינם עדיין מורים זמניים. מוסיפה המבקשת וטוענת, כי ממידע שקיבלה ממפקח האזור בשנת הלימודים הנוכחית קיימת משרה פנויה לשפה העברית/ערבית בבית ספר יסודי "אלחיאם" ולמרות זאת לא הועברה לבית ספר זה. יתרה מכך, לטענתה קיימת אפשרות למשרה פנויה לשפה העברית והערבית בבי"ס חדש שנפתח ביישוב בשנה הנוכחית בשם אלאקוואס. מוסיפה המבקשת וטוענת כי ביישוב אום אל פאחם לומדים 18,000 תלמידים ועל כן נשאלת השאלה האם זה ייתכן שבמשך 4 שנים לא התפנתה משרה אחת לעברית/ערבית בכל העיר? 5. מנגד לטענת המשיבה דין הבקשה שבנדון להדחות מן הטעמים המשפטיים כמפורט בתגובה שהגישה, ובכלל זה שיהוי, העדר זכות לכאורה, אי צירוף צדדים שעשויים להפגע, מאזן הנוחות וכן הלאה. זאת ועוד, בהתייחס לעניינה של המבקשת, וכעולה מתצהירו של מר מדחת זחאלקה - מפקח כולל מטעם המשיבה במחוז חיפה, התומך בתגובת המשיבה, לאור הוראות הנוהל אין למבקשת עדיפות על פני מבקשי העברה בעלי הסמכה לבתי ספר יסודיים ובקשתה אינה רלוונטית לגבי משרות שהתפנו לאחר ה-1/9/11 אליהן משובצים רק עובדי הוראה חדשים וזאת באופן זמני לשנת לימודים אחת, מה גם שהמבקשת עתרה לשיבוצה בהיקף של 33 ש"ש ולא התפנתה אף משרה בהיקף זה המאפשר את שיבוצה. עוד הוסיף המצהיר מטעם המשיבה כי: בכל הנוגע לבית הספר אלפראבי - אכן לקראת שנת הלימודים הנוכחית התפנו בו 16 ש"ש להוראת השפה העברית, אשר לגבי איושן קדמו למבקשת מבחינת עדיפות עובדי הוראה בעלי הסמכה לבית ספר יסודי, מה גם שהמבקשת עתרה במסגרת טופס הבקשה ל-33 ש"ש ואילו במקרה זה דובר ב-16 ש"ש בלבד. כמו כן לאחר פתיחת שנת הלימודים, התפנו 16 ש"ש להוראת השפה הערבית אשר גם אליהן לא ניתן היה להעביר את המבקשת הואיל ועל פי סעיף א(2) לנוהל לא ניתן להעביר למשרות שהתפנו לאחר פתיחת שנת הלימודים עו"ה קבוע, דוגמת המבקשת, מה גם שגם כאן דובר ב-16 ש"ש בלבד בעוד שהמבקשת כאמור עתרה במסגרת טופס הבקשה להעברה ב-33 שעות ש"ש. בכל הנוגע לבית הספר אלמותנבי - לאחר פתיחת שנת הלימודים, התפנו 20 ש"ש לימוד בשפה העברית, בשל כך שמורה שאמור היה לאייש את המשרה ממחוז הדרום, הודיע שלא יעבור. גם במקרה זה לא ניתן היה להעביר את המבקשת הואיל ועל פי סעיף א(2) לנוהל לא ניתן להעביר למשרות שהתפנו לאחר פתיחת שנת הלימודים עו"ה קבוע, דוגמת המבקשת, מה גם שגם כאן דובר ב-20 ש"ש בלבד בעוד שהמבקשת כאמור עתרה במסגרת טופס הבקשה להעברה ב-33 שעות ש"ש. בכל הנוגע לבית הספר אלאקווס - המדובר בבית ספר חדש, אשר הועברו אליו עו"ה בהעברה יזומה שהיא בעדיפות עליונה על פני כלל עובדי ההוראה כמתחייב מסעיף קטן א' לפיסקת ההערות לסעיף 7 לנוהל להוראת השפה העבריתואילו בכל הנוגע להוראת השפה העברית, טרם שובץ מורה להוראה אך בכל מקרה המדובר ב-10 ש"ש וכאמור ממילא לא ניתן להעביר את המבקשת בהיותה עו"ה קבועה לאחר תחילת שנת הלימודים, מה גם שאין לה עדיפות לאור הסמכתה להוראה בחט"ב. דיון והכרעה 6. ביום 21/9/11 התקיים בפנינו הדיון במעמד הצדדים במסגרתו סיכמו הצדדים את טענותיהם בפנינו, ולהלן הכרעתנו. 7. נוהל "העברות, שיבוצים והשלמות משרה לקראת שנת התשע"ב" (להלן-נוהל השיבוצים), מבחין בין "העברה", "שיבוץ" ו-"השלמת משרה", וקובע לגבי כל אחד מהם, כדלקמן: "א. העברה העברת עו"ה מתייחסת אך ורק לעו"ה קבועים במערכת משרד החינוך. העברה מתייחסת להעברה מסוייגת (העברה יזומה מתבצעת בכפוף לנהלים הקיימים והמוסכמים עם ארגוני המורים). לא יועברו עו"ה קבועים במערכת משרד החינוך לשעות שהוקצו או התפנו בבית הספר לשנה אחת בלבד. ההעברה מתייחסת לשעות ההוראה בלבד ולא לתפקידים אחרים כגון: חינוך כיתה, ריכוז מקצוע וכיו"ב. ככלל, משיקולים פדגוגיים לא תתבצענה העברות עו"ה לאחר ה- 1 בספטמבר. החל ממועד זה איוש המשרות יתבצע על ידי עו"ה המועמדים לשיבוץ עד תום שנה"ל ,ככל שקיימים בבית הספר מורים שביקשו השלמת משרה וקיימות שעות פנויות בתחום הכשרתם ,תושלם משרתם גם אם השעות התפנו לאחר פתיחת שנה"ל וזאת בטרם ישובצו מורים לא קבועים. מקרים חריגים יובאו להחלטת ועדת שיבוצים". לגבי שיבוץ, נקבע: "ב. שיבוץ - שיבוץ עו"ה מתייחס לעו"ה חדשים ו/או לעו"ה שאינם קבועים במערכת משרד החינוך והמשובצים למשרות תקניות או זמניות" ולגבי השלמת משרה, נקבע: "ג. השלמת משרה- מתייחסת לעובדי הוראה קבועים במערכת ולתוספת ש"ש תקניות ופנויות שאינן מוגבלות לשנת לימודים אחת. ככלל, השלמות משרה תינתנה בביה"ס בו מועסק עו"ה, למעט המקצועות שלהלן: מוסיקה,חינוך גופני ואומנות, בהם רשאי המועמד לבקש השלמת משרה בבתי ספר נוספים". 8. הואיל ובענייננו המדובר בעובדת קבועה של משרד החינוך, שביקשה העברה לבית ספר אחר, הרי שההגדרה הרלוונטית לגביה היא "העברה" כמוגדר לעיל. 9. בהמשך הנוהל נקבעו, בין היתר ההוראות הבאות הרלוונטיות לענייננו: "3. תנאי סף (תנאים הכרחיים) להגשת בקשה לשיבוץ א. עו"ה מוסמכים בלבד. ב. עו"ה אשר אינם מועסקים או אינם קבועים במערכת (המועסקים על פי חוזה מיוחד או הרשאה להעסקה לשנה אחת בלבד או הודעה על העסקה מוגבלת בזמן וכד') והמעוניינים בהמשך עבודתם באותו בית ספר או בבית ספר אחר, חייבים להגיש בקשת שיבוץ מדי שנה. הגשת הטופס המלא מהווה תנאי לטיפול המחוז בבקשה לשיבוץ או המשך שיבוץ. ג. עו"ה המועסקים במספר בעלויות, המבקשים לעבוד במשרד החינוך, יתחייבו להפסיק או לצמצם משרתם בבעלויות האחרות עד להיקף של 100% משרה בלבד בסך הכל בכל הבעלויות, לרבות משרד החינוך. חריגה מהנחייה זו תגרום לצמצום היקף משרתו של עובד ההוראה או לביטול שיבוצו במשרד החינוך. הערה: לועדת השיבוצים קיים שיקול דעת להעדיף את שיבוצו של מועמד, שסיים את תקופת הניסיון (להלן: מועמד בגמר ניסיון) בבית ספר רשמי (מועסק ע"י משרד החינוך) (להלן: בית ספר רשמי) וקיימת חוות דעת חיובית על עבודתו מהמפקח.... 4. תנאי סף להגשת בקשה להעברה מסוייגת ו/או השלמת משרה: א. עו"ה קבועים ומוסמכים במשרד החינוך. ב. עו"ה בלתי מוסמכים, קבועים בעלי וותק בהוראה במשרד החינוך של 10 שנים ומעלה בחינוך יסודי בלבד.(עו"ה בלתי מוסמכים, קבועים בעלי וותק בהוראה במשרד החינוך בהוראה בחט"ב אינם עומדים בתנאי זה) ג. עובדי הוראה קבועים ומוסמכים המועסקים במשרד החינוך ובבעלויות אחרות ובתנאי שסך היקף משרתם בכל הבעלויות לרבות משרד החינוך לא יעלה על 100% משרה. 5. העברות, שיבוצים והשלמת משרה בחט"ב העברות, שיבוצים והשלמת משרה בחט"ב יחולו אך ורק על עו"ה המוסמכים ללמד בחט"ב. 6. עו"ה שבקשותיהם נדחו עו"ה אשר לא אושרה לו העברה עד 1.9.2011 חייב להמשיך ולעבוד באותו בית ספר שבו עבד בשנת הלימודים תשע"א. אם לא יתייצב לעבודה בבית ספר זה, ייחשב כמתפטר כמפורט בתקנון שירות עובדי הוראה. 7. התאמת עובדי הוראה לצרכי בית הספר משרדנו משתדל להעביר, לשבץ ולהשלים משרה של עו"ה הזכאים לכך עפ"י התאמת צרכי בית הספר לכוחות הוראה. התאמת עו"ה לצרכי בית הספר תיקבע כמפורט להלן: * הכשרה והסמכה למקצוע הספציפי ובכלל זה - התמחות לשכבת הגיל המתאימה (עו"ה בעל הכשרה ליסודי ישובץ רק ביסודי ועו"ה בעל הכשרה לחט"ב ישובץ בחט"ב) - בהעדר מועמדים בעלי הכשרה לבית הספר היסודי בישוב הרלבנטי, תדון הועדה במועמדותם של עו"ה בעלי הכשרה במקצוע לחט"ב. * עו"ה בעל הכשרה לחט"ב אשר הועסק בבי"ס יסודי, בתחום דעת בו הוכשר ואשר הגיע למעמד של עו"ה קבוע בבי"ס יסודי, רשאי להגיש בקשה להעברה או השלמת משרה גם לרובד היסודי. יובהר, כי כאשר עו"ה כאמור לעיל שובץ בהתאם להכשרתו בחט"ב לא יוכל לבקש בעתיד העברה או השלמת משרה ביסודי. הערות : א. במקרים בהם יוזם המשרד העברתו של עו"ה ממוסד חינוכי אחד למוסד חינוכי אחר ("העברה יזומה" בהתאם לנוהל העברות יזומות כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי אגף כא"ב), יטופל מקרה זה בעדיפות עליונה. ב. מועמדים במעמד קבוע המבקשים העברה או השלמת משרה תידון בקשתם לפני כלל המועמדים לשיבוץ ותינתן להם העדפה על פני מועמדים לשיבוץ בעלי ניקוד גבוה משלהם. בקשה להעברה או השלמת משרה לעו"ה אשר קיים לגביהם דוח פדגוגי שלילי באחת משתי השנים האחרונות מטעם המפקח על איכות עבודתם תידחה על הסף. 8. יעדים להעברה או שיבוץ לכל עו"ה קיימת אפשרות לבקש עד חמישה יעדים להעברה או שיבוץ בחמישה יישובים. חובה לציין שם יישוב. הבקשה תובא לדיון אך ורק לגבי אותם בתי הספר באותם יישובים שצוינו בטופס הבקשה. מוצע לעו"ה לא לציין בטופס הבקשה מקומות אשר הסיכוי לעבור אליהם הינו קלוש. בתי ספר אשר לגביהם לא הוגשו בקשות העברה או השלמת משרה או לא נמצא בין המבקשים העברה או השלמת משרה עו"ה מתאימים לצרכי בית הספר ישובצו בהם עו"ה אחרים מתאימים. המשרד יהיה רשאי להעביר/לשבץ את המבקש לכל אחד מן היישובים ו/או בתי ספר שהוא ציין בטופס הבקשה ללא סדר עדיפות ביניהם. 9. העברה במשרה חלקית עו"ה רשאי לבקש העברה אף למשרה חלקית, ועליו להצהיר על כך בטופס הבקשה ולציין את מספר הש"ש המינימלי שהוא מוכן לעבוד. עו"ה אשר לא יציין את מספר הש"ש המינימלי שבהן הוא מוכן לעבור ייחשב כמי שמבקש לעבור למשרה מלאה בלבד. עו"ה אשר מצהיר כמתבטא בסימון בטופס הבקשה המקוון ,כי אינו מוכן לעבור למשרה חלקית בפחות ממספר ש"ש אשר יצוינו על ידו, חייב לדעת שאם תימצא משרה חלקית בפחות ש"ש מאשר ביקש באחד המקומות שאליהם הוא זכאי לעבור - יזכה במשרה זו עו"ה אחר, אף אם הוא בעל ניקוד נמוך משלו, אולם הצהיר כמתבטא בסימון בטופס הבקשה המקוון על נכונותו לעבור למשרה חלקית בהיקף קטן יותר. ככלל, עו"ה המועבר על פי בקשתו למשרה חלקית לא תישמר משרתו או חלק ממנה בבית הספר הקודם שלימד". בהמשך, קובע הנוהל בסעיף 11 על תת סעיפיו את הקריטריונים לניקוד כל עובד הוראה בהתאם לפרמטרים שונים ובכלל זה, ותק, מצב משפחתי, הישגים לימודיים וכן הלאה נתונים המתייחסים לעובד ההוראה הספציפי. זאת ועוד, משנת התשע"ב ניתן להגיש בקשות בצורה מקוונת בלבד באמצעות אתר משרד החינוך שהוקצה לכך, ולעניין זה קובעים סעיפים 14 ו-15 לנוהל, כדלקמן: "14. אישור קבלה עו"ה שהגיש את בקשתו במועד, יקבל אישור על קבלת הבקשה המקוונת. לא יתקבלו תלונות/ערעורים/בירורים בדבר אי קבלת הבקשות לאחר המועד שצוין כמועד האחרון להגשת הבקשה המקוונת. כלל מגישי הבקשות יקבלו נתונים על מצב הניקוד כולל יעדים ומקצועות הוראה בהתאם לנתונים שנרשמו בבקשה . הנתונים יפורסמו למועמדים באתר האינטרנט החל מאמצע חודש יוני 2011 . 15. בקשה שאושרה עו"ה אשר אושר, כי בקשתו התקבלה במשרד, יקבל הודעה על כך בכתב דרך האתר. עו"ה אשר לא יקבל תשובה חיובית לבקשתו עד ה- 1 בספטמבר 2011 יראה את עצמו כאילו קיבל תשובה שלילית. לא תישלחנה תשובות שליליות על הבקשות". 10. ומן הכלל אל הפרט. כאמור, עסקינן בענייננו בהליך של בקשה לצו זמני, בו נדרש בית הדין להכריע בטענות הצדדים על סמך ראיות לכאורה שהובאו בפניו על ידי הצדדים, והכרעותיו הן במישור הלכאורי בלבד. יתרה מכך, בהינתן זהות המעביד בענייננו, מן הראוי להזכיר בכל הנוגע להיקף הביקורת של בית הדין על החלטות מנהליות דוגמת אלו שבפנינו כי בית הדין אינו שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטותיה אלא אם כן נפלו בהן אותם פגמים עליהם עמדה הפסיקה. או כפי שנקבע על ידי בית הדין הארצי, זה מכבר: "כלל הוא, כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת וכי לא יתערב בהחלטתה לשנותה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות" [ראה: ע"ע 1123/00 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו - יצחק צויזנר, עבודה ארצי, כרך לג (21), 27, שם בסעיף 56 לפסק הדין]. במילים אחרות, השאלה הרלוונטית איננה מהי הדרך הראויה לפעול בה לשיטת המבקשת, או אף לשיטת בית הדין, אלא האם החלטות והתנהלות המשיבה, נגועות באחד הפגמים עליהם הצביעה הפסיקה, באופן שיצדיק את ביטול ההחלטה. 11. ולגוף הבקשה שבפנינו. בהינתן מהות הסעד הזמני הראשי המבוקש, היינו מניעת שיבוץ כלל עובדי ההוראה החדשים במקצוע השפה העברית והערבית בשנת הלימודים 2011/2012 בבתי הספר היסודיים באום אל פאחם או למצער בארבעה מהם עד להכרעה סופית בתביעה העיקרית שהגישה המבקשת, אשר משמעותו המעשית היא הותרת כיתות ריקות במשך שנת הלימודים הנוכחית, אם וככל שיתפנו משרות באיזה מבתי הספר היסודיים באום אל פאחם, עד להכרעה בתביעתה העיקרית של המבקשת, נפתח את דיוננו שבנדון, דווקא בשאלת מאזן הנוחות. ודוק, לעניין זה יובהר כי אם וככל שנשתכנע כי המבקשת הצביעה בבקשתה שבנדון, על פגם כה חמור ומהותי בהחלטות או התנהלות המשיבה, אשר אינו ניתן לתיקון בכל דרך אחרת, לא מן הנמנע כי ניעתר לעתירתה גם במחיר התוצאה הקשה העלולה לנבוע מכך ותוך קביעת דיון מזורז בתביעה העיקרית. 12. אי לכך, נפנה להלן לבחון האם עלה בידי המבקשת להצביע בבקשתה שבנדון, על פגם כה חמור ומהותי בהתנהלות ו/או החלטות המשיבה, אשר אינו ניתן לתיקון בכל דרך אחרת. וכך, בכל הנוגע לטענותיה של המבקשת כנגד הוראות נוהל השיבוצים בכללותו, צודקת המשיבה, כי למצער ובכל הנוגע לטענות אלו, לוקה הבקשה שבנדון בשיהוי ניכר, ובמה דברים אמורים. נוהל השיבוצים פורסם כבר בחודש פברואר ש.ז. והוראותיו היו פתוחות לעיונם של כלל עובדי ההוראה. אם סברה המבקשת כי הוראות הנוהל אינן סבירות מתוך תוכן, שומה היה עליה לפנות מיד עם פרסום הנוהל לבית הדין בטענות אלו ולא כל שכן בבקשתה שבנדון לסעדים זמניים, ולא להמתין עד לאחר שהתברר לה כי בקשתה שלה לא נענתה. התעכבותה של המבקשת עד הלום בהעלאת טענותיה כלפי הוראות הנוהל הכלליות, לוקה בשיהוי אובייקטיבי מהותי בהינתן שהמשיבה המשיכה לפעול בהתאם לנוהל כלפי כלל עובדי ההוראה בארץ ולא רק באום אל פאחם, ובשיהוי סובייקטיבי מהותי, שכן עולה מהתנהלות המבקשת כי ויתרה על טענות אלה ואלמלא נדחתה בקשה שלה, היתה משלימה איתן. אי לכך, ובכל הנוגע לטענותיה הכלליות של המבקשת, יפות ככל שתהינה, אין מקומן בבקשה לסעד זמני ובודאי שבעטין אין מקום להיענות לאיזה מבין הסעדים הזמניים שהתבקשו. 13. עד כאן בכל הנוגע לטענות המופנות כלפי הוראות הנוהל בכללותן. ובאשר להשגותיה של המבקשת בכל הנוגע לאי שיבוצה שלה בהתאם לבקשתה, הרי שלעניין זה נקדים ונבהיר כי אין בידינו לשעות לטענת המשיבה כי דין הבקשה לסעדים זמניים להדחות בשל שיהוי ביחס לטענות אלו. לאור הוראות הנוהל שקבעה המשיבה עצמה ואשר על פיהן יכול עובד הוראה להיוודע לכך שבקשתו לא נענתה רק ביום 1/9/11 - איננו סבורים כי הגשת בקשה לסעדים זמניים ביום 11/9/11 ובהינתן שקדמה לעתירה פנייה בכתב, עולה כדי שיהוי, ועל כן נפנה להלן לדון בטענות המבקשת בהתייחס לאי שיבוצה שלה על פי בקשתה. 14. וכך, בכל הנוגע למחלוקת שנפלה בין הצדדים באשר לפרשנות הוראות סעיף 7 לנוהל, הרי שלעניין זה טוענת המבקשת כי מעיון בהוראות הסעיף, ברי כי פרשנותו הנכונה היא שלעובדי הוראה קבועים בעלי הסמכה לחטיבות ביניים, קיימת עדיפות או למצער הם בעלי עדיפות זהה לעובדי הוראה קבועים בעלי הסמכה ליסודי בשיבוץ לבתי ספר יסודיים. מנגד טוענת המשיבה כי לאור הוראות הסעיף והתכלית שביסודו, בשיבוץ לבתי ספר יסודיים קיימת עדיפות לעובדי הוראה בעלי הסמכה ליסודי, על פני עובדי הוראה בעלי הסמכה לחטיבות ביניים. 15. לאחר ששמענו את טענות הצדדים זה בכה וזה בכה לעניין זה ועיינו בהוראות הסעיף - נחה דעתנו כי במחלוקת זו שהיא משפטית בעיקרה, עדיפה לכאורה פרשנות המשיבה, ונבאר. כעולה מן הרישא לסעיף זה הכלל הוא ש: "עו"ה בעל הכשרה ליסודי ישובץ רק ביסודי ועו"ה בעל הכשרה לחט"ב ישובץ בחט"ב". החריג לכלל זה מצוי בסיפא לסעיף 7, אשר קובע כי למרות העקרון שננקב לעיל: "עו"ה בעל הכשרה לחט"ב אשר הועסק בבי"ס יסודי, בתחום דעת בו הוכשר ואשר הגיע למעמד של עו"ה קבוע בבי"ס יסודי, רשאי להגיש בקשה להעברה או השלמת משרה גם לרובד היסודי" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.), ללמדך כי על אף הכלל שנקבע לעיל, רשאי עו"ה בעל הכשרה לחט"ב, אשר עונה על תנאי הסעיף, להגיש בקשה להעברה (במובחן משיבוץ או השלמת משרה) גם לבית ספר יסודי, ללמדך שבניגוד לעו"ה בעל הכשרה ליסודי אשר יכול להגיש בקשה להעברה רק לבית ספר יסודי, עו"ה בעל הכשרה לחט"ב יכול להגיש בקשה להעברה הן לחט"ב והן לבית ספר יסודי. עם זאת, בהמשך הרישא לסעיף הדן כאמור בכלל, מובהר בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, כי: "בהעדר מועמדים בעלי הכשרה לבית הספר היסודי בישוב הרלבנטי, תדון הועדה במועמדותם של עו"ה בעלי הכשרה במקצוע לחט"ב", ללמדך כי מועמדותו של עו"ה בעל הכשרה לחט"ב להעברה לבית ספר יסודי, תידון רק "בהעדר מועמדים בעלי הכשרה לבית ספר יסודי", ובמילים אחרות בהעברה לבית ספר יסודי, העדיפות הברורה היא לעובדי הוראה בעלי הכשרה ליסודי ומועמדותו של עו"ה בעל הכשרה לחט"ב להעברה לבית ספר יסודי היא ברירת המחדל במקרה שלא יהיו מועמדים להעברה לבית ספר יסודי, בעלי הכשרה ליסודי. אלא שמוסיפה המבקשת וטוענת כי לאור סעיף (ב) לכותרת ההערות שבסעיף זה, נקבע במפורש כי מועמדים במעמד קבוע המבקשים העברה, דוגמת המבקשת תידון בקשתם לפני כלל המועמדים לשיבוץ ותינתן להם העדפה על פני מועמדים לשיבוץ ועל כן יש לקבוע כי למבקשת עדיפות בהעברה על פני כלל מועמדים לשיבוץ, בין אם הם בעלי הכשרה לחט"ב ובין אם הם בעלי הכשרה ליסודי. מעיון במיקומו של הסעיף אליו מפנה המבקשת, היינו לאחר הוראות הסעיף עצמו הדנות בכלל ובחריג לו ובהינתן הכותרת לו, היינו "הערות", נראה כי הוראות פיסקת ה"הערות" כפופות לכלל ולחריג לו שנקבעו בסעיף גופו, היינו שאותה עדיפות בהעברה או השלמת משרה לעובדי הוראה קבועים על פני עובדים חדשים המבקשים שיבוץ כאמור בסעיף קטן ב' לפיסקת ההערות, רלוונטית לאותם מקרים בהם אין מועמדים בעלי הכשרה ליסודי, ואינן גוברות על הוראות הסעיף גופו במובן זה שהן באות לקבוע עדיפות לעובדי הוראה קבועים ללא קשר להוראות הסעיף לגופו. במילים אחרות, כל שנוכל לומר בשלב לכאורי זה ובמלוא הזהירות הנדרשת הוא שהפרשנות עליה מצביע המשיבה ולפיה הוראות פיסקת ה"הערות" כפופות לכלל ולחריג לו שנקבעו בסעיף גופו - עדיפה בעינינו על פני הפרשנות אותה מציעה המבקשת לפיה הוראת סעיף קטן (ב) לפיסקת ה"הערות" גוברת על הכלל והחריג לו שנקבעו בסעיף עצמו, ובכל מקרה אינה עולה כדי פרשנות שהיא כה בלתי סבירה אשר נורה על בטלותה, לא כל שכן במסגרת הליך זמני לסעדים זמניים. אי לכך, אין בידינו לקבוע על סמך הפרשנות המוצעת על ידי המבקשת לפיסקה זו כי המבקשת הצביעה ולו לכאורה על פגם כה חמור ומהותי בהתנהלות ו/או בהחלטות המשיבה, שיצדיק הענות לסעד המבוקש על ידיה בשלב זה. 16. באשר לטענות המבקשת לגבי אי העברתה בפעל, לאחד מבתי הספר היסודיים בעיר, הרי שעל שעל פי סעיף 8 לנוהל השיבוצים, אשר כאמור פורסם עוד בחודש 2/11 והיה גלוי וידוע לעין כל, נקבע כאמור כי: "לכל עו"ה קיימת אפשרות לבקש עד חמישה יעדים להעברה או שיבוץ בחמישה יישובים" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.). עוד נקבע כי: "חובה לציין שם יישוב. הבקשה תובא לדיון אך ורק לגבי אותם בתי הספר באותם יישובים שצוינו בטופס הבקשה" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.). בענייננו, וכעולה מטופס הבקשה שהגישה המבקשת (ראה: נספח ה' לבקשה) ציינה המבקשת בבקשתה שני בתי ספר יסודיים בלבד; בעדיפות ראשונה את בית הספר אלפראבי ובעדיפות שניה בית הספר אלמותנבי, וזאת בנסיבות, בהן על פי הוראות הנוהל יכלה לציין עד חמישה בתי ספר לפי סדר עדיפות שתבחר, ושעה שעל פי הוראות הנוהל שהיו בפניה מבעוד מועד הובהר כי הבקשה תידון אך ורק לגבי אותם בתי ספר ובאותם בתי ספר שצויינו בטופס הבקשה. משכך הם פני הדברים, אין המבקשת יכולה להלין על כך שלא נבחנה בקשתה להעברה לאחד מבתי הספר היסודיים הנוספים על אלו שנמנו בבקשתה. הוראות סעיף 8 לנוהל היו בפני המבקשת עוד בעת הגשת בקשתה בחודש 3/11 ומשלא ביקשה לשבצה ביותר מאותם שני בתי ספר, אין לה אלא להלין על עצמה, ובכל מקרה אין היא יכולה במסגרת הליך זה לעתור לשיבוצה בבית ספר אחר מאלה שננקבו בבקשתה. הוא הדין, בבחינת קל וחומר בכל הנוגע לטענותיה המאוחרות של המבקשת כאמור בתצהירה המשלים וטענות ב"כ בפנינו, בכל הנוגע לאי בחינת מועמדותה לשיבוץ בחט"ב. משלא ציינה המבקשת בטופס הבקשה להעברה, כל בית ספר שהוא חטיבת ביניים, אין המבקשת יכולה להלין על כך שלא נבחנה בקשתה להעברה לאחת מחטיבות הביניים. לא זו אף זו, אלא שלעניין זה מן הראוי להזכיר כי במסגרת כתב התביעה העיקרי בתיק שבנדון, עתרה המבקשת להעברתה לבית ספר יסודי בלבד, ועל כן אין מקום לדון בטענותיה הנוספות של המבקשת לעניין בחינת מועמדותה להעברה לחטיבת ביניים. 17. לציין, כי הוא הדין אף בטענותיה של המבקשת בכל הנוגע לאי העברתה למשרה חלקית לבית ספר שביקשה תוך שמירת חלק ממשרתה בבית הספר בו היא מועסקת. סעיף 9 לנוהל אשר היה בפני המבקשת עוד במועד הגשת בקשתה להעברה בחודש 3/11 קובע במפורש כי: עו"ה רשאי לבקש העברה אף למשרה חלקית, ועליו להצהיר על כך בטופס הבקשה ולציין את מספר הש"ש המינימלי שהוא מוכן לעבוד". עוד קובע הנוהל כי: "עו"ה אשר מצהיר כמתבטא בסימון בטופס הבקשה המקוון ,כי אינו מוכן לעבור למשרה חלקית בפחות ממספר ש"ש אשר יצוינו על ידו, חייב לדעת שאם תימצא משרה חלקית בפחות ש"ש מאשר ביקש באחד המקומות שאליהם הוא זכאי לעבור - יזכה במשרה זו עו"ה אחר, אף אם הוא בעל ניקוד נמוך משלו..." בענייננו, וכעולה מטופס הבקשה שהגישה המבקשת (ראה: נספח ה' לבקשה) ציינה המבקשת בבקשתה כי היא מבקשת העברה ל-33 ש"ש. הוראות סעיף 9 לנוהל היו בפני המבקשת עוד בעת הגשת בקשתה בחודש 3/11 ומשלא תקפה את תוקפן מיד לאחר פרסומם ומשביכרה לבקש 33 ש"ש לכל הפחות - אין לה אלא להלין על עצמה, ובכל מקרה אין היא יכולה במסגרת בקשה זו לעתור להעברתה לאחד מבית הספר שצויינו בטופס הבקשה בהיקף משרה נמוך מכך, לא כל שכן לבית ספר אחר מאלו שצויינו בטופס הבקשה. 18. באשר לטענותיה של המבקשת לגבי מתן עדיפות לעובדי הוראה חדשים על פניה, הרי שלעניין זה נראה כי המבקשת נתפסה לכלל טעות, ונבאר. בסעיף א(1) לנוהל הדן בהגדרת העברה של עובד הוראה קבוע נקבע מחד כי: "לא יועברו עו"ה קבועים במערכת משרד החינוך לשעות שהוקצו או התפנו בבית הספר לשנה אחת בלבד". ובנוסף לכך נקבע בסעיף א(2) לאותה הגדרה כי: "ככלל, משיקולים פדגוגיים לא תתבצענה העברות עו"ה לאחר ה- 1 בספטמבר. החל ממועד זה איוש המשרות יתבצע על ידי עו"ה המועמדים לשיבוץ עד תום שנה"ל, ככל שקיימים בבית הספר מורים שביקשו השלמת משרה וקיימות שעות פנויות בתחום הכשרתם ,תושלם משרתם גם אם השעות התפנו לאחר פתיחת שנה"ל וזאת בטרם ישובצו מורים לא קבועים. מקרים חריגים יובאו להחלטת ועדת שיבוצים" הנה כי כן, בכל הנוגע למשרות שהתפנו לאחר ה-1/9/11, נקבע במפורש בנוהל כי למשרות אלו ישובצו רק עובדי הוראה חדשים ולשנה אחת או שהן יאויישו על ידי מורה המבקש השלמת משרה מאותו בית ספר, וחל איסור להעביר אליהן עובדי הוראה קבועים. הטעם שבהוראה זו ניכר על פניו, שכן אם תימשך העברת מורים קבועים למשרות שהתפנו לאחר ה-1/9/11, תתפנה משרתם בבית הספר שבו הם מועסקים והליך השיבוצים לא יסתיים לעולם. מכל מקום אם היו למבקשת השגות לגבי המוצדקות של הוראה זו, הרי שהמועד להעלותן היה בסמוך לאחר פרסום הנוהל ולא במועד בו הועלו על ידי המבקשת. לא זו אף זו, אלא שאף לגופם של דברים, ברי כי בכל הנוגע למשרות שהתפנו לאחר ה-1/9/11 או אף שיתפנו בהמשך, לא רק שאין למבקשת עדיפות בהעברה אליהן על פני עובדי הוראה חדשים או מורים קבועים מאותו בית ספר שמבקשים השלמת משרה, אלא שכלל לא ניתן להעבירה אליהן. אגב, למקרא הוראות אלו בנוהל, אף עולה כי אין כל יסוד לטענות ב"כ המבקשת בפנינו לפיהן כביכול קיימת סתירה בין טענת המשיבה כי ביום 7/9/11 התקיימה ישיבת ועדת שיבוצים ואילו הכרעה בעניינה של המבקשת היתה עוד קודם ל-1/9/11 שכן עיון בתצהיר מר זחאלקה מעלה כי הישיבה מיום 7/9/11 התייחסה לשעות לימוד שהתפנו לאחר פתיחת שנת הלימודים (ראה: סעיף 22 לתצהירו). 19. הנה כי כן, די לנו באמור לעיל עד כה, כדי להגיע למסקנה שהמבקשת לא הצביעה ולו לכאורה על פגם כה חמור ומהותי בהתנהלות המשיבה או החלטותיה, שיהא בו מבחינת מאזן הנוחות כדי להצדיק היענות לסעד זמני כה דרסטי שעניינו במניעת שיבוץ עובדי הוראה חדשים במקצוע השפה העברית והערבית בשנת הלימודים 2011/2012 בכל בתי ספר היסודיים באום אל פאחם או חלקם עד להכרעה סופית בתביעה העיקרית שהגישה. לא זו אף זו, בהינתן המבואר לעיל, אין זאת אלא שאפילו היינו נעתרים לסעד הזמני כמבוקש על ידי המבקשת, הרי שלא היה בו כדי לסייע למבקשת, בהינתן כי גם אם תתפנה משרה במהלך שנת הלימודים הקרובה, ממילא לא ניתן יהיה לשבץ את המבקשת למשרה זו בהיותה עובדת הוראה קבועה, אלא ניתן יהיה לאיישה רק על ידי עובדי הוראה חדשים או עובדים קבועים מאותו בית ספר. 20. הוא הדין, גם בכל הנוגע לסעד שהתבקש לחילופי חילופין על ידי המבקשת, היינו למתן צו הצהרתי זמני לפיו כל השיבוצים וההעברות החדשים שנעשו, אם נעשו, בבתי הספר היסודיים באום אל פאחם השנה כפופים הם לתוצאות התביעה העיקרית. ראשית, וכפי שבואר לעיל, המבקשת יכולה להלין במסגרת בקשתה ותביעתה שבנדון רק כלפי שיבוצים והעברות לבתי הספר אלפארבי ואלמותנבי. שנית וכפי שציינו לעיל המבקשת לא הצביעה ולו לכאורה על פגם כה חמור ומהותי בהתנהלות המשיבה או החלטותיה, שיהא בו כדי להצדיק הענות לסעד זמני ולו הצהרתי כלפי ציבור בלתי מסוים של עובדי הוראה, בנסיבות בהן טרם הראתה המבקשת ולו לכאורה כי נפל פגם כה מהותי בהתנהלות המשיבה בכל הנוגע לכלל השיבוצים בעיר. ודוק, אם וככל שבניגוד לנחזה עד הלום, יעלה בידי המבקשת לבסס את טענותיה במסגרת התביעה העיקרית ואם וככל שבסופו של יום יתקבלו טענותיה, הרי שממילא יינתן פסק דין המורה למשיבה להיכן להעביר את המבקשת, וזאת בין אם קדם לכך צו הצהרתי זמני כמבוקש על ידי המבקשת, ובין אם לאו. 21. למעלה מן הצריך נוסיף כי אף לעניין בתי הספר עליהם הצביעה המבקשת בבקשתה, אין בידינו לקבוע כי המבקשת הוכיחה לכאורה כי נפל פגם בהחלטות המשיבה. כך, ולאור כל המבואר לעיל עד כה, אין זאת אלא שאין כל מקום לדון במסגרת בקשה זו בטענותיה של המבקשת בכל הנוגע לבתי הספר "אלחיאם" או "אלאקוואס" שכלל לא ננקבו על ידי המבקשת בטופס בקשת ההעברה, הגם שיכלה לנקוב בהם ולא כל שכן שאין כל מקום לדון בטענותיה ביחס לחטיבות ביניים שכלל לא נזכרו בבקשתה. בכל הנוגע לשני בתי הספר היסודיים שכן ננקבו בטופס בקשת ההעברה: הרי שלגבי בית הספר אלמותנבי - למול גרסתה הכללית של המבקשת כי ידוע לה שבשנת הלימודים הנוכחית התפנתה משרה מלאה לעברית וערבית, מבלי לציין האם המשרה התפנתה לפני תחילת שנת הלימודים או לאחריה (ואף מבלי למסור פרטים נוספים לגבי איושה לרבות לא במסגרת תצהירה המשלים אשר הוגש לאחר שקיבלה את מכתב התשובה של המשיבה), מונחת בפנינו גרסתו המפורטת של המצהיר מטעם המשיבה, לה עומדת חזקת התקינות, לפיה אמנם לקראת שנת הלימודים התפנו 20 ש"ש להוראת העברית בבית ספר, אשר ממילא לא ניתן להעביר אליהן את המבקשת בהיותה עובדת הוראה קבועה. לגבי בית הספר אלפראבי - למול גרסתה הכללית של המבקשת כי ידוע לה שבשנת הלימודים הנוכחית התפנתה משרה מלאה לעברית וערבית, מבלי לציין האם המשרה התפנתה לפני תחילת שנת הלימודים או לאחריה, מונחת בפנינו גרסתו המפורטת של המצהיר מטעם הנתבעת לפיה אמנם לקראת שנת הלימודים התפנתה משרה להוראת העברית בבית ספר זה בהיקף של 16 ש"ש (אשר אליה בכל מקרה לא ניתן להעביר את המבקשת אשר ביקשה 33 ש"ש ואינה בעדיפות ביחס לעו"ה בעלי הסמכה ליסודי) וכי לאחר פתיחת שנת הלימודים, התפנתה משרה נוספת בהיקף של 16 ש"ש להוראת השפה הערבית אשר אף אליה בכל מקרה לא ניתן להעביר את המבקשת הן מן הטעם שביקשה 33 ש"ש והן מן הטעם שהיא עובדת הוראה קבועה. לאור טענותיה הכלליות של המבקשת לרבות במסגרת תצהירה המשלים ובהינתן מנגד חזקת תקינות המעשה המינהלי העומדת לזכות המשיבה, הרי שגם לעניין זה ובשים לב להחלטותינו עד כה בכל הנוגע להוראות הנוהל , גם בעניין זה לא שוכנענו לכאורה בשלב מקדמי זה, כי נפל מתום באי היענות לבקשת ההעברה של המבקשת. ודוק, אם וככל שיקבע במסגרת ההליך העיקרי כי חרף הנחזה לכאורה עד הלום, וחרף חזקת התקינות העומדת לזכות המשיבה, נפל פגם כלשהו באי היענות לבקשת ההעברה, ואם וככל שלא ניתן יהיה לסיים את ההליך העיקרי עד לתום שנת הלימודים הנוכחית, ברי כי על פגם זה ניתן יהיה לפצות את המבקשת בפיצוי כספי, כך שגם מטעם זה אין מקום להיענות לבקשותיה שבנדון למתן סעדים זמניים כמבוקש על ידיה. 22. סוף דבר - אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, הבקשה לסעדים זמניים - נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 2,500 ₪ לתשלום בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפעל. המשיבה תגיש כתב הגנה לתביעה העיקרית, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו. דיני חינוךהעברה יזומהמורים