היטל השבחה - שכונת שיקום

הערר הוגש כנגד שומת היטל השבחה לגבי המקרקעין הידועים כחלקה 196 בגוש 4042, ברחוב רות 2 בשכונת שעריה בפתח תקווה. עיקרו של הערר הוא בטענה ששכונת שעריה היא שכונה המוכרזת כשכונת שיקום ולפיכך חל עליה הפטור על פי סעיף 19 (ב) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965. בדיון בפנינו נטען כי מהחלטת ממשלה משנת 2007 עולה כי השכונה עדיין מוכרזת כשכונת שיקום ורק משהה את התכנון הפיזי. המשיבה טוענת כי ההכרזה בוטלה בשנת 2000. בכל מקרה נטען כי, מאחר והתכניות נשוא ההיטל ההשבחה נכנסו לתוקף טרם תקופת ההכרזה הפטור אינו חל, לכן למעשה אין נפקא מינה אם ההכרזה בוטלה אם לאו. לאחר עיון בכתבי הטענות, באסמכתאות ובמסמכים הרלבנטים ולאחר ששמענו את הצדדים אנו מחליטים לדחות את הערר. אין מחלוקת בין הצדדים כי ההכרזה על שכונת שעריה בפתח תקווה כשכונת שיקום היא משנת 1994. אין מחלוקת בין הצדדים כי התכניות נשוא הערר, תכנית פת/2/2000 משנת 1987 ותכנית פת/2000 משנת 1992, נכנסו לתוקף לפני הכרזת השכונה כשכונת שיקום. אשר על כן אין כל עילה לערר שבפנינו. בשורת פסקי דין, שרובם גם צורפו כנספחים לתשובת המשיבה, נקבע כי כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור. כך נאמר, בין היתר, בע"א (חד') 17/07 זרד ארכאן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון,: "בפסה"ד עלתה השאלה האם יש לפרש את סעיף הפטור דנן רק במקרה שמימוש הזכויות נעשה בזמן שההכרזה על המקרקעין הנמצאים בישוב ועל שכונת שיקום היתה בתוקף בעוד אם מימוש הזכויות נעשה בזמן שההכרזה בוטלה ואינה בתוקף לא יינתן פטור מהיטל השבחה, או שמא המועד הקובע לעניין הפטור הוא מועד כניסתה של התוכנית המשביחה לתוקף. על כך השיב ביהמ"ש כי סעיף 19 (ב)(1) לתוספת השלישית עוסק בפטור מוחלט לחבות מהיטל השבחה ולא רק בפטור מחובת התשלום המהווה "הקפאה" ודחיה של מועד התשלום, עד לביטול/פקיעת תקופת ההכרזה. לכן, ברגע שתוכנית ההשבחה השביחה את הנכס בתקופה שההכרזה היתה בתוקף, יהיה פטור מהיטל השבחה גם אם המימוש ייעשה לאחר פקיעת תקופת ההכרזה. על אותו משקל ניתן לומר במקרה דנן כי המועד הקובע לעניין הפטור הוא מועד כניסתה של התוכנית המשביחה. אם תוכנית זו נכנסה לתוקף טרם ההכרזה, לא תהיה זכאות לפטור אפילו אם מימוש הזכויות והקמת חובת התשלום בפועל, תהא לאחר ההכרזה (כגירסת המשיבה דנן)." (ההדגשות במקור) ובהמשך: "על כן, במקרה דנן, אם אכן הם פני הדברים שהתוכנית המשביחה, בגינה הוטלו היטלי השבחה על המערערים, היא תוכנית ש/356 שתאריך פרסומה 13.4.1993, כי אז אכן לא יהיו זכאים המערערים לפטור, שכן התוכנית המשביחה נכנסה לתוקף טרם ההחלטה, שהיתה ביום 19.6.1994." (ההדגשות שלנו). ויתירה מכך, בפסק דין של בית המשפט השלום, בעש"א (פ"ת) 10002-02-09 גלעדי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה, נדון עניינה של שכונת שעריה ועניינן של אותן תכניות ממש, וכך נאמר שם: "לעניין בחינת קיומו של פטור, יש לבחון שני נתונים: באיזה תוכניות עסקינן ומועד כניסתן לתוקף, וכן מועד המימוש של הנכס. לעניין התוכניות - הרי שקיימות שתי תוכניות שנכנסו לתוקפן טרם ההכרזה על שכונת השיקום פת/2000 אשר פורסמה ביום 14.5.92. במהלך תקופת ההכרזה פורסמו שתי תכניות: ביום 5.9.87, פת/מק/2000/ד' ו - פת/2000/א. לאחר תוקפה של ההכרזה פורסמה ביום תוכנית חדשה - פת/מק/2000/ד/2 ביום 27.9.01. מועד מימוש הנכס היה לאחר תום תקופת ההכרזה. קיימים שני פסקי דין אשר ניתנו ע"י בית-המשפט המחוזי בת"א ובבימ"ש השלום בחדרה, אשר דנו בחלק מהשאלות נשוא תיק זה, ע"א 3088/02 הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת נ' פנחס כהן, ו - ע"א 17/07 של בית-משפט השלום בחדרה, זרד ערכאן נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון, נקבעו כללים מנחים לעניין מתן הפטור מקום שבו התוכנית המשביחה נכנסה לתוקף טרם ההכרזה, וכן על עניין של מועד כניסת התוכנית לתוקף. נוכח הפסיקה והפרשנות הנכונה אשר לטעמי יש ליתן לסעיף הפטור, הרי שיש להבחין בשלוש תקופות שונות. תוכניות אשר נכנסו לתוקף בתוך תקופת ההכרזה, תוכניות שנכנסו לתוקף לפני תקופת ההכרזה, ותוכניות שנכנסו לתוקף לאחר תקופת ההכרזה. כאשר בוחנים את מועד כניסת התוכנית לתוקף יחד עם מועד המימוש, הרי שכללי הפטור הינם כדלקמן: תוכניות משביחות שנכנסו לתוקף בתוך תקופת ההכרזה, בין אם המימוש מבוצע במהלך תקופת ההכרזה או לאחריה, חל פטור מוחלט. תוכנית משביחות שנכנסו לתוקף טרם תקופת ההכרזה, אין הפטור חל לגביהם ואין נפקות למועד מימוש הזכויות, בין אם הוא נעשה במהלך תקופת ההכרזה, או לאחר סיומה. תוכניות משביחות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת ההכרזה וממילא מומשו גם לאחר תום תקופת ההכרזה - אין כל פטור. ומן הכלל אל הפרט: התוכניות נשוא החיוב נכנסו לתוקפן טרם תקופת ההכרזה, ומועד מימוש הזכויות היה לאחר תום התקופה. לפיכך אין המערער זכאי לכל פטור." (עמ' 3-2 לפסק הדין, ההדגשות שלנו) בהערת אגב נעיר כי אמנם נכון הוא, כטענת ב"כ העוררים, כי השאלה האם ההכרזה בתוקף אם לאו, לא עלתה באופן ישיר בפסק הדין, אולם, בכל מקרה, נקודת המוצא בפסק הדין היתה כי ההכרזה איננה בתוקף. מועד מימוש הזכויות בפסקי הדין היה ביום 7.4.08 והשופט גולדס התייחס למועד זה כמועד שלאחר תום התקופה. לפיכך, גם לאור כל האמור לעיל אין כל רלבנטיות לטענה כי יש דוגמאות לפיהן הוועדה פטרה מהיטל השבחה בתקופת ההכרזה. אכן כך היה עליה לנהוג ככל שאין מדובר בתכניות שנכנסו לתוקפן לפני ההכרזה כבמקרה שלפנינו. אשר על כן לאור כל האמור לעיל, מאחר ומדובר בתכניות שנכנסו לתוקף לפני תקופת ההכרזה, הפטור איננו חל, והערר נדחה. לפיכך גם מתייתר הצורך לדון בטענות הצדדים בנוגע לזכויות במקרקעין. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. ההחלטה התקבלה פה אחד. החלטה ניתנה ביום: ד' בחשון התשע"א, 12.10.2010. מור דיין כרמית פנטון, עו"ד מזכירת ועדת הערר יו"ר ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז ות"א היטל השבחה