מינוי מומחה תקנה 130

התובעת המבקשת נפגעה במהלך השתתפותה בטיול שנתי של בית הספר, התארחה יחד עם תלמידים נוספים במתקן שעשועים של הנתבעת 1 , רכבה על מתקן בשם "השור הזועם " , נפלה מגב השור ונפגעה . התובעת מיחסת לנתבעת/המשיבה 1 את האחריות לפגיעתה , מנימוקים שונים שפורטו בכתב התביעה , הנתבעת/המשיבה 2 מבטחת של המשיבה 1 באחריות כנגד צד ג' . הנתבעות שלחו הודעה לצד ג' אל המשיבות 1-2 בטענה כי מורי בית הספר אשר ליוו את הטיול ,הם עובדי הנתבעת 1 והם אשר התרשלו בצורה אשר גרמה לפגיעתה של התובעת המבקשת, ומכאן שהמשיבה 3 אחראי ת באחריות שילוחית למחדלי המורים . התובעת צירפה לכתב התביעה שתי חוות דעת . בתחום האורטופדי חוות דעת של ד"ר מאיר נסינג, שקבע כי בעקבות התאונה נותרה אצל התובעת נכות בשיעור של19 % ,ובתחום הנפשי חוות דעת של ד"ר גולובצ'ק שקבע כי נותרה נכות נפשית בשיערו של 20 % . הנתבעות , הגישו חוות דעת מטעמן , בתחום האורטופדי פרופ' נרובאי , שבקע כי נותרה לתובעת נכות של 10% עבור הנשבר במרפק , ועוד 5% נכות עבור הצלקת שגרמה נכות אסתטית . בתחום הנפשי הגישו הנתבעים חוות דעת של פרופ' טיאנו , שקבע בסיכום חוות דעתו כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בתחום הנפש, למעט נכות של 5% נכות זמנית לשנתיים . עתה עומדת בפני בקשתה של התובעת למנות מומחה מטעם בית המשפט בהבתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי . תקנה 130 קובעת לאמור 130. מומחה מטעם בית המשפט (א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן - מומחה מטעם בית המשפט). (ב) מונה מומחה מטעם בית המשפט, והוגשו באותו ענין גם חוות דעת מומחים מטעם בעלי הדין לפי תקנות 127 עד 129 (להלן - מומחים מטעם בעלי הדין), לא ייחקרו המומחים מטעם בעלי הדין, זולת אם הודיע בעל דין על רצונו לחקור את כולם או מקצתם לפי תקנה 130א; הודיע כך בעל דין, ייחקרו המומחים כאמור באופן ובהיקף כפי שיקבע בית המשפט בהתחשב בנסיבות הענין, ובשים לב לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ולעדותו. (ג) מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות להלן, אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם אחרת: (1) לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין; (2) יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הרין קודם למינוי המומחה מטעם בית המשפט, כאילו לא נתקבלו כראיה. (ד) אין בתקנה זו כדי לגרוע מכוחם של בעלי הדין להסכים שלא לחקור את המומחה מטעם בית המשפט, בין אם מונה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם כאמור, לא ייחקר המומחה מטעם בית המשפט, זולת אם ראה בית המשפט צורך בכך לשם בירור המחלוקת שלפניו. על כן סמכותו של בית המשפט למנות מומחה מטעמו קבועה בתקנה 130 א' לתקנות,והוא רשאי למנות מומחה כזה , לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות להביע את עמדתם לכך . הצדדים הביעו את עמדתם לגבי הבקשה שבפני . "... סמכות זו ( של בית המשפט למנות מומחה מטעמו ח.י.) " אינה מותנית בהסכמת הצדדים ובלבד שניתנה להם הזדמנות נאותה להעלות את טענותיהם.. "דברי כב' השופט מלצר , רע"א 8677/07 מיום 28/10/07 בטיעוניו בע"פ בפני התרעם בא כוח הנתבעות על כך שהורי התובעת, ממהרים לחשוף את התובעת לבדיקות רפואיות נפשיות , כאשר מצד אחד הנה די צעירה , ומצד שני לא עבר מספיק זמן בין אירוע התאונה -28/6/05 - ובין בדיקתה ע"י הרופא מטעמם ( 3/2/06 )( 8 חודשים) .יש טעם בטרונייתו של בא כוח הנתבעות, שכן המומחה הרפואי מטעם התובעת עצמו כותב בחוות הדעת כי הערכת נכו נפשית בקטינים מקובל לערוך לפי ציר התפתחותי , הכולל תחום קוגניטיבי רגשי, וחברתי , וכן לפי הציר התפקודי . אך מאידך המומחה רפואי מטעם הנתבעות , קבע את נכותה הרפואית הצמיתה של התובעת ( 0% נכות ) ואין כל מניעה מבחינתו לבדוק את התובעת לצורך הערכת מצבה הקבוע אחרי התאונה ובקשר אליה . לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מכאן ומכאן, ולאור פער לאו בר גישור אשר בין שתי חוות הדעת, אני מוצא להשתמש בסמכותי לפי תקנה 130א' ולמנות מומחה מטעם בית המשפט . אני ממנה בזה את פרופ' דב אלכסנדרוביץ , רחוב הראל 10 רמת גן 6314929-03 . הצדדים יגישו למומחה כל חומר רפואי שברשותם כולל חוות הדעת מטעם המומחים שלהם. המומחה יסכם את חוות דעתו ויגישה לצדדים ולבית המשפט תוך 30 יום לאחר קבלת החומר הרפואי מטעם הצדדים ובדיקת התובעת. שכרו של המומחה בסך 5000 ₪ +מע"מ ישולם בשלב זה בחלקים שווים , שליש ע"י התובעת, שליש ע"י הנתבעות , ושליש ע"י צד ג' . קובע את התיק לקד"מ ליום 9.3.08 שעה 8:30 ניתנה היום כ"ו/חשון/תשס"ח 07/11/2007 ע.ג'.חג' יחיא, שופט מינוי מומחהמומחה